Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava

Všeobecné lekárstvo

Predmet Infektológia - 5. ročník všeobecné lekárstvo

Stáže

Počas celých stáží, teda v čase od 8,30 hod. do 13,20 hod. musia byť študenti v pracovnom odeve lekára, musia mať prezuvky, ktoré nepoužívajú vonku a musia mať fonendoskop. Stáže sa začínajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458 (zasadacia miestnosť) presne o 8,30 hod. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Prezliecť sa môžete priamo na klinike na 5. poschodí. Kľúč od šatne si vyzdvihnite na sekretariáte kliniky na 4. poschodí, miestnosť č. 452. Stáže sa končia odovzdaním a vyhodnotením písomne spracovaného chorobopisu pacienta. Skúšky sa konajú v nasledujúcom týždni po ukončení bloku zvyčajne vo štvrtok, prípadne piatok o 8,00 hod. Skúška pozostáva z praktickej časti (spracovanie a zreferovanie chorobopisu pacienta), písomnej  časti (test s možnosťami a, b, c, d) a ústnej skúšky (2 otázky). Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. V prípade nevyužitia možnosti skúšky v rámci bloku je ďalší termín až v riadnom skúšobnom období alebo vo vypísanom predtermíne! V zmysle smernice dekana LF UK č. 1, č. j. 6608/2005/práv. z r. 2005 "O ochrane tehotných študentiek LF UK" je naša klinika zaradená medzi "Zakázané pracoviská vysoko rizikové pre ohrozenie tehotenstva".

 
Podmienky na udelenie kreditu a konanie skúšky
  • absolvovanie 5 dní stáží na Klinike infektológie a geografickej medicíny
  • vypracovanie a odovzdanie pacienta
  • úspešné absolvovanie písomného testu (viac ako 60 %)
  • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok

 

Rozvrh
Prednášky
Stáže
Rozpis stáží

 

Semináre na samoštúdium
vírusové hepatitídy
exantémy, očkovanie
neuroinfekcie
vyšetrovacie metódy v infektológii
parazitárne ochorenia
likvor
HIV/AIDS
bakteriálne hnačky
pneumónie
ATB

 

 
 
 
 
 
 
Skúška
Otázky na ústnu skúšku
Test
Informačný list

UPOZORNENIE

Počas prerušenia prezenčnej výučby prebieha do odvolania dištančná forma štúdia. Všetky workshopy sú dostupné na webovej stránke našej kliniky. Tiež Vám odporúčame prečítať si povinnú alebo odporúčanú odbornú literatúru, ktorá je uvedená v ročenke. Skúšky sa budú konať ve skúškovom období. Odporúčam Vám sledovať webovú stránku fakulty. V prípade otázok kontaktujte pedagógov pre slovenskú výučbu na tel. č. 02/59542925, pre anglickú výučbu 02/59542927, prípadne e-mailom alzbeta.roscakovafmed.uniba.sk .

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a následné nasadenie všetkých učiteľov-infektológov do prvej línie v boji proti tomuto ochoreniu budú skúšky z infektológie až v skúškovom období. Podľa upraveného harmonogramu štúdia je skúškové obdobie od 18. 5. do 31. 8. 2020. Termín skúšok bude v dostatočnom predstihu vypísaný v AIS2. 

Skúška bude pozostávať z 

  • testu
  • ústnej skúšky

Forma skúšania bude upresnená podľa aktuálnych podmienok. Otázky budú rovnaké ako pri prezenčnej výučbe.

 

 

 

Zubné lekárstvo

Predmet "Interná medicína 2" - 4. ročník zubné lekárstvo

2 dni stáží sa konajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458/459 presne o 8,30 hod. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Prezliecť sa môžete priamo na klinike na 5. poschodí. Kľúč od šatne si vyzdvihnite na sekretariáte kliniky na 4. poschodí, miestnosť č. 452. V posledný deň stáží po ukončení výučby sa vyhodnotenie predmetu uskutoční formou písomného testu. Výsledky budú zverejnené 15 minút po ukončení testu. Z tohto dôvodu si prineste so sebou index. 

Podmienky udelenia kreditu:
  • absolvovanie všetkých 3 dní stáží (1 deň na Klinike hematológie a transfuziológie, 2 dni na Klinike infektológie a geografickej medicíny)
  • odovzdanie seminárnej práce
  • úspešné zvládnutie záverečného testu (minimálne 36 správnych odpovedí zo 60)
 
Rozvrh
Prednášky 4. r. ZL
Stáže 4. r. ZL
Rozpis stáží
 
 
Záverečné hodnotenie
Záverečný test
 
 
 

 

Vyhodnotenie:

A 60 - 56 správnych odpovedí

B 55 - 51

C 50 - 46

D 45 - 41

E 40 - 36

Fx 35 a menej

 
 
 

 

Informačný list predmetu

 

UPOZORNENIE

Zatiaľ do neurčita prebieha dištančná forma štúdia. Všetky workshopy sú dostupné na webovej stránke našej kliniky. Tiež Vám odporúčame prečítať si povinnú alebo odporúčanú odbornú literatúru, ktorá je uvedená v ročenke. Hodnotenie kurzu sa bude konať pravdepodobne v skúškovom období. Odporúčam Vám sledovať webovú stránku fakulty. V prípade otázok kontaktujte pedagógov pre slovenskú výučbu na tel. č. 02/59542925, pre anglickú výučbu 02/59542927, prípadne e-mailom alzbeta.roscakovafmed.uniba.sk

Semináre na samoštúdium
vírusové hepatitídy
exantémy, očkovanie
neuroinfekcie
vyšetrovacie metódy v infektológii
parazitárne ochorenia
likvor
HIV/AIDS
bakteriálne hnačky
pneumónie
ATB
Horúčka, horúčka nejasného pôvodu

 

 

Diplomové práce

Témy, vypísané v ak. roku 2019/2020 sú určené len pre študentov 4. ročníka.

Študent je povinný priebežne prácu konzultovať s vedúcim diplomovej práce a preukázať dielčie výsledky svojej práce. Na konci každého semestra v skúšobnom období po preukázaní výsledkov dostane za svoju prácu hodnotenie A - Fx. Hodnotenie sa neudeľuje dodatočne v ďalšom semestri.

Pri vypracovaní DP postupujte v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Metodika písania záverečných prác 
Číslovanie strán

V záverečnej práci sa obal do stránkovania nezapočítava. Do titulného listu, poďakovania, čestného vyhlásenia, abstraktu, predhovoru, obsahu, zoznamu tabuliek a ilustrácií, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, sa čísla strán nepíšu (nezobrazujú sa), ale do stránkovania sa započítavajú. Čísla strán sa začínajú zobrazovať úvodom. Posledná strana, na ktorej sa zobrazuje číslo strán, je zoznam literatúry. 

Odovzdanie diplomovej práce

Študent odvovzdá vedúcemu práce diplomovú prácu v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac) aby ju mohol seriózne preštudovať, prípadne opraviť a aby študent stihol prípadné pripomienky zapracovať do finálnej verzie! V prípade, že študent svoju prácu neodovzdá v dostatočnom predstihu, nebude môcť obhajovať prácu v riadnom termíne obhajoby. Po zapracovaní pripomienok študent odovzdá finálnu verziu diplomovej práce diplomovej práce najneskôr do 30. 09. 2019

- v tlačenej pevne zviazanej forme na sekretariát kliniky

- v elektronickej forme do systému AIS2

Pred vložením diplomovej práce do AIS2 je nutné, aby  vedúci diplomovej práce potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Obhajoba diplomových prác

Obhajoba sa koná 28. 10. 2019 o 13.30 hod. na Klinike infektológie a geografickej medicíny, 4 posch., zasadačka, č. d. 458. Dostavte sa aspoň 30 minút pred začatím obhajoby na sekretariát KIGM, č. d. 452.

Študent je povinný pri obhajobe diplomovej práce odovzdať:

- 1 výtlačok titulnej strany diplomovej práce

- vytlačenú a študentom podpísanú Licenčnú zmluvu so Slovenskou republikou v 2 výtlačkoch

- vytlačenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu s Univerzitou Komenského v Bratislave v 2 výtlačkoch.

Komisia pre obhajobu diplomových prác:

predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

členovia:

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MPH

MUDr. Karol Laktiš, CSc.

MUDr. Miroslav Mikulecký, CSc.

MUDr. Peter Sabaka, PhD.