Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava

Všeobecné lekárstvo

Predmet Infektológia - 5. ročník všeobecné lekárstvo

 • prednášky sa budú konať prezenčne podľa rozvrhu
 • praktická výučba 5. r. VL (cvičenia, semináre, stáže) začína o 8.30 hod. v posluchárni na 5. poschodí Infekčného pavilónu UNB Kramáre, 5. r. GM, 4. r. DEN a 4. r. DEN v miestnosti č. 458, prípadne 459 na 4. poschodí
 • skúška sa bude konať v posluchárni na 5. poschodí Infekčného pavilónu na Kramároch

 

Vypracovanie chorobopisu pacienta

Chorobopis vypracujte na formát A4 a odovzdajte v posledný deň stáží. V prípade, že 1 pacienta vyšetrujú viacerí študenti, každý si musí sám spracovať, napísať a priniesť chorobopis.

Chorobopis pacienta musí obsahovať:

 

 • Identifikačné údaje (len iniciály alebo vek)
 • TO
 • EA
 • RA
 • OA
 • SA
 • AA
 • Objektívny nález - Status praesens generalis, Status praesens localis
 • Lab. výsledky
 • Výsledky iných vyšetrení
 • Dg. + dif. dg.
 • Liečba

 

 

Odporúčame študentom prihlásiť sa do MS Teams, do tímu INFEKTOLOGIA.

Prihlasovací kód je: 1atacr1

Nájdete tam učebné materiály. Tiež môžete komunikovať s nami cez chat alebo online.

 

Rozvrh prednášok
Prehľad stáží
Rozvrh stáží

 

 

Stáže

Stáže začínajú o 8.30 hod. na Klinike infektológie a geografickej medicíny. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Blok stáží sa končí odovzdaním a zreferovaním písomne spracovaného chorobopisu pacienta.

Budeme radi, keď nám odpoviete na krátky „Dotazník pre študenta“ v MS Teams v tíme „Infektologia“.

V zmysle smernice dekana LF UK č. 1, č. j. 6608/2005/práv. z r. 2005 "O ochrane tehotných študentiek LF UK" je naša klinika zaradená medzi "Zakázané pracoviská vysoko rizikové pre ohrozenie tehotenstva".

Učebné materiály nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.

Podmienky na konanie skúšky a udelenie kreditu
 • absolvovanie 5 dní stáží na Klinike infektológie a geografickej medicín
 • vypracovanie a zreferovanie chorobopisu pacienta
 • úspešné absolvovanie písomného testu (viac ako 60 %)
 • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok 
Skúška
Písomný test

Písomný test trvá 40 minút. Má 75 otázok so 4 možnosťami odpovedí (viaceré odpovede môžu byť správne, minimálne však 1). V prípadne úspešného absolvovania záverečného testu (minimálne 60 %) môže študent absolvovať ústnu skúšku. 

Ústna skúška

Ústna skúška sa koná v nasledujúcom týždni po ukončení bloku v stredu, štvrtok, alebo piatok. Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. Ak sa študent neprihlási na tento termín, potom má ďalšiu možnosť v rámci skúškového obdobia príslušného semestra. V odôvodnenom prípade sa obráťte so žiadosťou o iný termín e-mailom na  roscakova1@uniba.sk alebo telefonicky na č. 02/59542925.

Ústna skúška prebieha tak, že si študent vytiahne 2 otázky. Na prípravu je cca 20 minút. Ak nepotrebujete prípravu, môžete odpovedať aj hneď, bez prípravy. Hodnotenie bude študentovi zapísané do AIS2 najneskôr do 24 hodín.

Otázky na ústnu skúšku
Test
Hodnotenie testu
Informačný list

Zubné lekárstvo

Predmet "Interná medicína 2" - 4. ročník zubné lekárstvo

Posledné 2 dni stáží sa konajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458/459 presne o 8,30 hod. Po ukončení posledného dňa stáží sa bude konať záverečný test.

Podmienky udelenia kreditu:
 • absolvovanie všetkých 3 dní stáží (1 deň na Klinike hematológie a transfuziológie, 2 dni na Klinike infektológie a geografickej medicíny)
 • úspešné zvládnutie záverečného testu (minimálne 36 správnych odpovedí zo 60)
Prednášky počas dištančnej výučby na KIGM

Všetky Prednášky na samoštúdium nájdete v MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.

Link na tím Infektologia

Prihlasovací kód je: 1atacr1

 

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

 
Rozvrh
Prednášky 4. r. ZL
Stáže 4. r. ZL
Rozpis stáží
 
 
Záverečné hodnotenie
Záverečný test
 
 
 

 

Vyhodnotenie:

A 60 - 56 správnych odpovedí

B 55 - 51

C 50 - 46

D 45 - 41

E 40 - 36

Fx 35 a menej

 
 
 

 

Informačný list predmetu

 

 

Diplomové práce

Témy, vypísané v ak. roku 2019/2020 sú určené len pre študentov 4. ročníka.

Študent je povinný priebežne prácu konzultovať s vedúcim diplomovej práce a preukázať dielčie výsledky svojej práce. Na konci každého semestra v skúšobnom období po preukázaní výsledkov dostane za svoju prácu hodnotenie A - Fx. Hodnotenie sa neudeľuje dodatočne v ďalšom semestri.

Pri vypracovaní DP postupujte v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Metodika písania záverečných prác 
Číslovanie strán

V záverečnej práci sa obal do stránkovania nezapočítava. Do titulného listu, poďakovania, čestného vyhlásenia, abstraktu, predhovoru, obsahu, zoznamu tabuliek a ilustrácií, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, sa čísla strán nepíšu (nezobrazujú sa), ale do stránkovania sa započítavajú. Čísla strán sa začínajú zobrazovať úvodom. Posledná strana, na ktorej sa zobrazuje číslo strán, je zoznam literatúry. 

Odovzdanie diplomovej práce

Študent odvovzdá vedúcemu práce diplomovú prácu v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac) aby ju mohol seriózne preštudovať, prípadne opraviť a aby študent stihol prípadné pripomienky zapracovať do finálnej verzie! V prípade, že študent svoju prácu neodovzdá v dostatočnom predstihu, nebude môcť obhajovať prácu v riadnom termíne obhajoby. Po zapracovaní pripomienok študent odovzdá finálnu verziu diplomovej práce diplomovej práce najneskôr do 30. 09. 2019

- v tlačenej pevne zviazanej forme na sekretariát kliniky

- v elektronickej forme do systému AIS2

Pred vložením diplomovej práce do AIS2 je nutné, aby  vedúci diplomovej práce potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Obhajoba diplomových prác

Obhajoba sa koná 11. 3. 2021 o 13.00 hod. online cez MS Teams.

Všetky pokyny Vám budú zaslané na univerzitný e-mail.