Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava

Všeobecné lekárstvo

Predmet Infektológia - 5. ročník všeobecné lekárstvo

Stáže počas dištančnej výučby
 
 

Na zasadnutí Vedenia LF UK dňa 28. 9. 2020 sa rozhodlo, že na LF UK bude od 29. 9. 2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba realizovaná výlučne dištančnou online metódou. Všetky semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.

Prednášky počas dištančnej výučby

Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.

Stáže počas prezenčnej výučby

Počas celých stáží, teda v čase od 8,30 hod. do 13,20 hod. musia byť študenti v pracovnom odeve lekára, musia mať prezuvky, ktoré nepoužívajú vonku a musia mať fonendoskop. Stáže sa začínajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458 (zasadacia miestnosť) presne o 8,30 hod. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Prezliecť sa môžete priamo na klinike na 5. poschodí. Kľúč od šatne si vyzdvihnite na sekretariáte kliniky na 4. poschodí, miestnosť č. 452. Stáže sa končia odovzdaním a vyhodnotením písomne spracovaného chorobopisu pacienta. Skúšky sa konajú v nasledujúcom týždni po ukončení bloku zvyčajne vo štvrtok, prípadne piatok o 8,00 hod. Skúška pozostáva z praktickej časti (spracovanie a zreferovanie chorobopisu pacienta), písomnej  časti (test s možnosťami a, b, c, d) a ústnej skúšky (2 otázky). Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. V prípade nevyužitia možnosti skúšky v rámci bloku je ďalší termín až v riadnom skúšobnom období alebo vo vypísanom predtermíne! V zmysle smernice dekana LF UK č. 1, č. j. 6608/2005/práv. z r. 2005 "O ochrane tehotných študentiek LF UK" je naša klinika zaradená medzi "Zakázané pracoviská vysoko rizikové pre ohrozenie tehotenstva".

Skúšanie počas dištančnej výučby

Skúška sa koná v nasledujúcom týždni po skončení bloku v stredu, štvrtok, alebo v piatok.

Písomná časť skúšky sa koná online cez MS Forms. Ústna skúška sa  koná online cez MS Teams.

Po vypísaní termínu pre príslušný blok v AIS2 sa prihláste na termín. Test sa bude písať v čase, uvedenom v AIS2 na MS Forms. Všetci dostanú link na test na univerzitný e-mail. Test budú písať v prostredí MS Office 365 (po kliknutí na link ste tam automaticky, nepreposielajte si link na iné e-mailové adresy). Na test budete mať 15 minút. Pozor! Po uplynutí času sa vyplnený test nedá odoslať. Test má 50 otázok, 4 možností, vždy 1 je správna. Ústna skúška bude cez MS Teams. Buďte prihlásení a čakajte v stanovenom čase podľa rozpisu +/- 10 min. na hovor od skúšajúceho. Časový rozpis dostanete na univerzitný e-mail. Nezabudnite mať zapnutú kameru, mikrofón a reproduktor. V miestnosti musíte byť sám a bez kníh, či papierov. Vytiahnete si 2 otázky (najprv jednu a po zodpovedaní druhú) tak, že poviete číslo. Poradie otázok sa po každom dni mení. Odpovedáte bez prípravy, takže písacie potreby nepotrebujete. Forma odpovedania bez prípravy je samozrejme zohľadnená a bude formou dialógu so skúšajúcim. Skúšanie trvá cca 10-15 minút. Hodnotenie do AIS2 dostanete v deň skúšania.

 

link na MS Teams - tím Infektologia

 

 
Podmienky na udelenie kreditu a konanie skúšky
  • absolvovanie 5 dní stáží na Klinike infektológie a geografickej medicíny (v prípade dištančnej výučby samoštúdium nahratých seminárov v MS Teams, v tíme Infektologia)
  • vypracovanie zadanej úlohy
  • úspešné absolvovanie písomného testu (viac ako 60 %)
  • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok

 

 
Skúška

Skúšky sa konajú v nasledujúco týždni po skončení bloku v stredu, štvrtok alebo piatok. Na skúšku sa treba prihlásiť v AIS2. Ak sa študent neprihlási na tento termín, potom má ďalšiu možnosť v rámci skúškového obdobia príslušného semestra (14. 1. 2021 - 12. 2. 2021), prípadne v predtermíne (7. 12. 2020 - 18. 12. 2020).

Otázky na ústnu skúšku
Test
Hodnotenie testu
Informačný list

Zubné lekárstvo

Predmet "Interná medicína 2" - 4. ročník zubné lekárstvo

2 dni stáží sa konajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458/459 presne o 8,30 hod. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Prezliecť sa môžete priamo na klinike na 5. poschodí. Kľúč od šatne si vyzdvihnite na sekretariáte kliniky na 4. poschodí, miestnosť č. 452. V posledný deň stáží po ukončení výučby sa vyhodnotenie predmetu uskutoční formou písomného testu. Výsledky budú zverejnené 15 minút po ukončení testu. Z tohto dôvodu si prineste so sebou index. 

Podmienky udelenia kreditu:
  • absolvovanie všetkých 3 dní stáží (1 deň na Klinike hematológie a transfuziológie, 2 dni na Klinike infektológie a geografickej medicíny)
  • odovzdanie seminárnej práce
  • úspešné zvládnutie záverečného testu (minimálne 36 správnych odpovedí zo 60)
 
Rozvrh
Prednášky 4. r. ZL
Stáže 4. r. ZL
Rozpis stáží
 
 
Záverečné hodnotenie
Záverečný test
 
 
 

 

Vyhodnotenie:

A 60 - 56 správnych odpovedí

B 55 - 51

C 50 - 46

D 45 - 41

E 40 - 36

Fx 35 a menej

 
 
 

 

Informačný list predmetu

 

UPOZORNENIE (nové 10. 4. 2020)

Počas prerušenia prezenčnej výučby prebieha do odvolania dištančná forma štúdia. Všetky workshopy, ktoré by ste mali na Klinike infektológie a geografickej medicíny , sú dostupné na webovej stránke našej kliniky a tiež v MS Office 365 v aplikácii Teams – tím „Infektológia“. Tiež Vám odporúčame prečítať si povinnú alebo odporúčanú odbornú literatúru, ktorá je uvedená v ročenke.

Hodnotenie kurzu bude až po poslednej „stáži“ a bude pozostávať z testu – 60 otázok, 4 možnosti odpovede – 1 správna, čas 40 minút. Test bude pozostávať z otázok z hematológie a infektológie, takže naštudujte si aj materiál z Kliniky hematológie a transfuziológie a až potom sa dohodneme, kedy si test napíšete. Keď budete pripravení, môžete mi napísať na alzbeta.roscakovafmed.uniba.sk alebo zavolať na tel. č. 0905 293 773, aby sme si dohodli termín spustenia testu. Môže to byť kedykoľvek, vrátane víkendu.

Semináre na samoštúdium

vírusové hepatitídy
exantémy, očkovanie
neuroinfekcie
vyšetrovacie metódy v infektológii
parazitárne ochorenia
likvor
HIV/AIDS
bakteriálne hnačky
pneumónie
ATB
Zlyhanie ATB liečby
Horúčka, horúčka nejasného pôvodu
Manažment neuroinfekcií

Ďalšie výukové materiály nájdete tu

 

 

Diplomové práce

Témy, vypísané v ak. roku 2019/2020 sú určené len pre študentov 4. ročníka.

Študent je povinný priebežne prácu konzultovať s vedúcim diplomovej práce a preukázať dielčie výsledky svojej práce. Na konci každého semestra v skúšobnom období po preukázaní výsledkov dostane za svoju prácu hodnotenie A - Fx. Hodnotenie sa neudeľuje dodatočne v ďalšom semestri.

Pri vypracovaní DP postupujte v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Metodika písania záverečných prác 
Číslovanie strán

V záverečnej práci sa obal do stránkovania nezapočítava. Do titulného listu, poďakovania, čestného vyhlásenia, abstraktu, predhovoru, obsahu, zoznamu tabuliek a ilustrácií, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, sa čísla strán nepíšu (nezobrazujú sa), ale do stránkovania sa započítavajú. Čísla strán sa začínajú zobrazovať úvodom. Posledná strana, na ktorej sa zobrazuje číslo strán, je zoznam literatúry. 

Odovzdanie diplomovej práce

Študent odvovzdá vedúcemu práce diplomovú prácu v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac) aby ju mohol seriózne preštudovať, prípadne opraviť a aby študent stihol prípadné pripomienky zapracovať do finálnej verzie! V prípade, že študent svoju prácu neodovzdá v dostatočnom predstihu, nebude môcť obhajovať prácu v riadnom termíne obhajoby. Po zapracovaní pripomienok študent odovzdá finálnu verziu diplomovej práce diplomovej práce najneskôr do 30. 09. 2019

- v tlačenej pevne zviazanej forme na sekretariát kliniky

- v elektronickej forme do systému AIS2

Pred vložením diplomovej práce do AIS2 je nutné, aby  vedúci diplomovej práce potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Obhajoba diplomových prác

Obhajoba sa koná 28. 10. 2019 o 13.30 hod. na Klinike infektológie a geografickej medicíny, 4 posch., zasadačka, č. d. 458. Dostavte sa aspoň 30 minút pred začatím obhajoby na sekretariát KIGM, č. d. 452.

Študent je povinný pri obhajobe diplomovej práce odovzdať:

- 1 výtlačok titulnej strany diplomovej práce

- vytlačenú a študentom podpísanú Licenčnú zmluvu so Slovenskou republikou v 2 výtlačkoch

- vytlačenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu s Univerzitou Komenského v Bratislave v 2 výtlačkoch.

Komisia pre obhajobu diplomových prác:

predseda komisie:

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

členovia:

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MPH

MUDr. Karol Laktiš, CSc.

MUDr. Miroslav Mikulecký, CSc.

MUDr. Peter Sabaka, PhD.