Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava

Všeobecné lekárstvo

Predmet Infektológia - 5. ročník všeobecné lekárstvo

Pozor zmena od 29. 12.2021 (týka sa krúžkov 11, 12, 13, 14)!

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prednosta Kliniky infektológie a geografickej medicíny rozhodol, že výučba predmetu Infektológia bude prebiehať v 12. a 13. týždni dištančne formou samoštúdia (týka sa to krúžkov 11, 12, 13, 14) . Všetky semináre sú nahraté aj s komentárom tu v tíme v kanáli Všeobecné. Skúška sa uskutoční prezenčne podľa vypísaného termínu v AIS2 pre jednotlivé skupiny. K skúške si prineste doklad o zaočkovaní alebo antigénový test.

Na základe príkazu dekana LF UK v Bratislave č. 22/2021 k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky na LF UK na zimný semester ak. r. 2021/2022 bude výučba na našej klinike prebiehať takto:

Každý študent sa prihlási do MS Teams, do tímu INFEKTOLOGIA.

Prihlasovací kód je: 1atacr1

Prednášky budú realizované dištančnou formou prostredníctvom MS Teams v tíme Infektologia. Rozvrh konkrétnych prednášok nájdete nižšie. Prednášky budú formou nahovorených prezentácií v MS Teams v tíme INFEKTOLOGIA. Počas prezentácie bude prednášajúci k dispozícii cez MS Teams. Konzulácie k prednáške začínajú 10 minút po začiatku prednášky a trvajú do konca prednášky. Otázky dávajte len k aktuálne prebiehajúcej prednáške.

Stáže budú prebiehať prezenčne v budove Infekčného pavilónu v posluchárni na 5. poschodí. Nemusíte prísť prezlečení. Prezlečiete sa priamo na KIGM.

Skúšky sa budú konať tiež prezenčne.

Bližšie informácie nájdete nižšie a tiež v MS Team v tíme INFEKTOLOGIA.

Rozvrh prednášok
Rozvrh stáží - zmena

 

PREZENČNÁ VÝUČBA

Prednášky

Na základe pokynov dekana LF UK sa budú prednášky konať dištančne. Bližšie informácie ešte zverejníme.

Stáže

Stáže začínajú o 9,00 hod. v posluchárni na 5. poschodí Kliniky infektológie a geografickej medicíny. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Nemusíte prísť prezlečení v zdravotníckom oblečení. To si oblečte až na "Laboratórnu diagnostiku" (podľa rozvrhu). Blok stáží sa končí odovzdaním a zreferovaním písomne spracovaného chorobopisu pacienta.

Budeme radi, keď nám odpoviete na krátky „Dotazník pre študenta“ v MS Teams v tíme „Infektologia“ aj v prípade, že ste absolvovali prezenčnú výučbu.

V zmysle smernice dekana LF UK č. 1, č. j. 6608/2005/práv. z r. 2005 "O ochrane tehotných študentiek LF UK" je naša klinika zaradená medzi "Zakázané pracoviská vysoko rizikové pre ohrozenie tehotenstva".

 

Podmienky na konanie skúšky a udelenie kreditu
 • absolvovanie 5 dní stáží na Klinike infektológie a geografickej medicín
 • vypracovanie a zreferovanie chorobopisu pacienta
 • úspešné absolvovanie písomného testu (viac ako 60 %)
 • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok

 

Skúška
Písomný test

Písomný test trvá 40 minút. Má 75 otázok so 4 možnosťami odpovedí (viaceré odpovede môžu byť správne, minimálne však 1). V prípadne úspešného absolvovania záverečného testu (minimálne 60 %) môže študent absolvovať ústnu skúšku. 

Ústna skúška

Ústna skúška sa koná v nasledujúcom týždni po ukončení bloku v stredu, štvrtok, alebo piatok. Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. Ak sa študent neprihlási na tento termín, potom má ďalšiu možnosť v rámci skúškového obdobia príslušného semestra. V odôvodnenom prípade sa obráťte so žiadosťou o iný termín e-mailom na  roscakova1@uniba.sk alebo telefonicky na č. 02/59542925.

Ústna skúška prebieha tak, že si študent vytiahne 2 otázky. Na prípravu je cca 20 minút. Ak nepotrebujete prípravu, môžete odpovedať aj hneď, bez prípravy. Hodnotenie bude študentovi zapísané do AIS2 najneskôr do 24 hodín.

 

DIŠTANČNÁ VÝUČBA

 

Každý študent sa musí prihlásiť do MS Teams do tímu INFEKTOLOGIA

Prihlasovací kód je: 1atacr1

Budeme radi, keď nám napíšete svoje hodnotenie v „Dotazníku pre študenta“ v MS Teams v tíme „Infektologia“.

 

Prednášky

Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.

 

Stáže

Všetky semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov. Všetci študenti musia byť prihlásení v tíme Infektologia.

V prvý deň stáží dostane každý študent V MS Teams v tíme „Infektologia“ cez „Priradené úlohy“ úlohu, ktorú bude musieť do posledného dňa bloku vypracovať a odovzdať v MS Teams. Počas celého bloku sa študent venuje samoštúdiu, prípadne si v „Dotazníku študenta“ vyžiada konzultáciu k objasneniu nejakej študijnej témy. V posledný deň absolvuje každý študent záverečný test cez MS Forms. Link dostane každý študent najneskôr 1 deň pred ukončením bloku na univerzitný e-mail. Skúška sa koná v nasledujúcom týždni po ukončení bloku v stredu, štvrtok, alebo piatok. Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. Ak sa študent neprihlási na tento termín, potom má ďalšiu možnosť v rámci skúškového obdobia príslušného semestra. V odôvodnenom prípade sa obráťte so žiadosťou o iný termín e-mailom na  roscakova1@uniba.sk alebo telefonicky na č. 02/59542925

 

Podmienky na konanie skúšky a udelenie kreditu
 • absolvovanie 5 dní dištančnej výučby prostredníctvom samoštúdia nahratých seminárov v MS Teams, v tíme Infektologia
 • vypracovanie zadanej úlohy v tíme Infektologia cez priradené úlohy
 • úspešné absolvovanie písomného testu prostredníctvom MS Forms (viac ako 60 %)
 • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok (online cez MS Teams)

 

Skúška
Písomný test

Písomný test sa koná cez MS Forms. Link dostane každý študent najneskôr 2 dni pred ústnou skúškou, teda 1 deň pred písomným testom na univerzitný e-mail.

Písomný test má 75 otázok so 4 možnosťami odpovedí (viaceré odpovede môžu byť správne, minimálne však 1). V prípadne úspešného absolvovania písomného testu (minimálne 60 %) môže študent absolvovať ústnu skúšku. Vyhodnotenie testu dostane študent najneskôr do najbližšieho pracovného dňa na univerzitný e-mail. Bez úspešne zvládnutého písomného testu nemôže študent absolvovať ústnu skúšku

Ústna skúška

Link s pokynmi na ústnu skúšku dostane každý študent najneskôr 2 dni pred ústnou skúškou, teda 1 deň pred písomným testom na univerzitný e-mail.

Ústna skúška sa bude konať cez MS Teams. Buďte prihlásení a čakajte v stanovenom čase podľa rozpisu +/- 10 min. na hovor od skúšajúceho. Časový rozpis dostanete na univerzitný e-mail. Nezabudnite mať zapnutú kameru, mikrofón a reproduktor. V miestnosti musíte byť sám a bez kníh, či papierov. Vytiahnete si 2 otázky (najprv jednu a po zodpovedaní druhú) tak, že poviete číslo. Poradie otázok sa po každom dni mení. Odpovedáte bez prípravy, takže písacie potreby nepotrebujete. Forma odpovedania bez prípravy je samozrejme zohľadnená a bude formou dialógu so skúšajúcim. Skúšanie trvá cca 10-15 minút. Hodnotenie do AIS2 dostanete do 24 hodín.

Otázky na ústnu skúšku
Test
Hodnotenie testu
Informačný list

Zubné lekárstvo

Predmet "Interná medicína 2" - 4. ročník zubné lekárstvo

2 dni stáží sa konajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458/459 presne o 8,30 hod. Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží. Prezliecť sa môžete priamo na klinike na 5. poschodí. Kľúč od šatne si vyzdvihnite na sekretariáte kliniky na 4. poschodí, miestnosť č. 452. V posledný deň stáží po ukončení výučby sa vyhodnotenie predmetu uskutoční formou písomného testu. Výsledky budú zverejnené 15 minút po ukončení testu. Z tohto dôvodu si prineste so sebou index. 

Podmienky udelenia kreditu:
 • absolvovanie všetkých 3 dní stáží (1 deň na Klinike hematológie a transfuziológie, 2 dni na Klinike infektológie a geografickej medicíny)
 • odovzdanie seminárnej práce
 • úspešné zvládnutie záverečného testu (minimálne 36 správnych odpovedí zo 60)
Prednášky a stáže počas dištančnej výučby na KIGM

Prednášky a stáže na našej klinike budú do odvolania naďalej prebiehať dištančnou formou. Všetky semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov. Všetci študenti musia byť prihlásení v tíme Infektologia.

Link na tím Infektologia

Prihlasovací kód je: 1atacr1

Online záverečný test

Po absolvovaní predmetu sa koná online test v MS Forms. Test sa bude konať v deň posledných dištančných stáží na našej klinike. Link na test a pokyny Vám pošlem cca 2 dni pred testom. Ďalšie informácie o teste nájdete v MS Teams v tíme Infektologia, v kanálli Všeobecné.

 

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

 
Rozvrh
Prednášky 4. r. ZL
Stáže 4. r. ZL
Rozpis stáží
 
 
Záverečné hodnotenie
Záverečný test
 
 
 

 

Vyhodnotenie:

A 60 - 56 správnych odpovedí

B 55 - 51

C 50 - 46

D 45 - 41

E 40 - 36

Fx 35 a menej

 
 
 

 

Informačný list predmetu

 

UPOZORNENIE (nové 10. 4. 2020)

Počas prerušenia prezenčnej výučby prebieha do odvolania dištančná forma štúdia. Všetky workshopy, ktoré by ste mali na Klinike infektológie a geografickej medicíny , sú dostupné na webovej stránke našej kliniky a tiež v MS Office 365 v aplikácii Teams – tím „Infektológia“. Tiež Vám odporúčame prečítať si povinnú alebo odporúčanú odbornú literatúru, ktorá je uvedená v ročenke.

Hodnotenie kurzu bude až po poslednej „stáži“ a bude pozostávať z testu – 60 otázok, 4 možnosti odpovede – 1 správna, čas 40 minút. Test bude pozostávať z otázok z hematológie a infektológie, takže naštudujte si aj materiál z Kliniky hematológie a transfuziológie a až potom sa dohodneme, kedy si test napíšete. Keď budete pripravení, môžete mi napísať na alzbeta.roscakovafmed.uniba.sk alebo zavolať na tel. č. 0905 293 773, aby sme si dohodli termín spustenia testu. Môže to byť kedykoľvek, vrátane víkendu.

Semináre na samoštúdium

vírusové hepatitídy
exantémy, očkovanie
neuroinfekcie
vyšetrovacie metódy v infektológii
parazitárne ochorenia
likvor
HIV/AIDS
bakteriálne hnačky
pneumónie
ATB
Zlyhanie ATB liečby
Horúčka, horúčka nejasného pôvodu
Manažment neuroinfekcií

Ďalšie výukové materiály nájdete tu

 

 

Diplomové práce

Témy, vypísané v ak. roku 2019/2020 sú určené len pre študentov 4. ročníka.

Študent je povinný priebežne prácu konzultovať s vedúcim diplomovej práce a preukázať dielčie výsledky svojej práce. Na konci každého semestra v skúšobnom období po preukázaní výsledkov dostane za svoju prácu hodnotenie A - Fx. Hodnotenie sa neudeľuje dodatočne v ďalšom semestri.

Pri vypracovaní DP postupujte v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 2/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Metodika písania záverečných prác 
Číslovanie strán

V záverečnej práci sa obal do stránkovania nezapočítava. Do titulného listu, poďakovania, čestného vyhlásenia, abstraktu, predhovoru, obsahu, zoznamu tabuliek a ilustrácií, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, sa čísla strán nepíšu (nezobrazujú sa), ale do stránkovania sa započítavajú. Čísla strán sa začínajú zobrazovať úvodom. Posledná strana, na ktorej sa zobrazuje číslo strán, je zoznam literatúry. 

Odovzdanie diplomovej práce

Študent odvovzdá vedúcemu práce diplomovú prácu v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac) aby ju mohol seriózne preštudovať, prípadne opraviť a aby študent stihol prípadné pripomienky zapracovať do finálnej verzie! V prípade, že študent svoju prácu neodovzdá v dostatočnom predstihu, nebude môcť obhajovať prácu v riadnom termíne obhajoby. Po zapracovaní pripomienok študent odovzdá finálnu verziu diplomovej práce diplomovej práce najneskôr do 30. 09. 2019

- v tlačenej pevne zviazanej forme na sekretariát kliniky

- v elektronickej forme do systému AIS2

Pred vložením diplomovej práce do AIS2 je nutné, aby  vedúci diplomovej práce potvrdil finálnu verziu práce a dal súhlas na jej odovzdanie.

Obhajoba diplomových prác

Obhajoba sa koná 11. 3. 2021 o 13.00 hod. online cez MS Teams.

Všetky pokyny Vám budú zaslané na univerzitný e-mail.