Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

Zoznámte sa s nami

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Alžbeta Roščáková
MUDr. Matej Bendžala, PhD.
MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD. MPH
MUDr. Karol Laktiš, CSc.
MUDr. Mohammad M. O. Dababseh
MUDr. Ján Jurenka
bc. Katarína Horáčková
kolektív v r. 2003
kolektív v r. 2017
klinika
klinika
klinika
 

Všeobecné lekárstvo

V zmysle smernice dekana LF UK č. 1, č. j. 6608/2005/práv. z r. 2005 "O ochrane tehotných študentiek LF UK" je naša klinika zaradená medzi "Zakázané pracoviská vysoko rizikové pre ohrozenie tehotenstva".

Predmet Infektológia - 5. ročník všeobecné lekárstvo

Odporúčame študentom prihlásiť sa do MS Teams, do tímu "Infektologia".

Prihlasovací kód je: 1atacr1

Nájdete tam učebné materiály. Tiež môžete komunikovať s nami cez chat alebo online.

Budeme radi, keď nám odpoviete na krátky „Dotazník pre študenta“ v MS Teams v tíme „Infektologia“.


Rozvrhy

Rozvrh prednášok
Rozvrh stáží
Prehľad stáží

 

 

Prednášky

Prednášky sa konajú prezenčne podľa rozvrhu.

 

 • Infekcie mäkkých tkanív - doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
 • ATB liečba - MUDr. Matej Bendžala, PhD.
 • Importované infekcie - doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
 • Hnačka - doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
 • Infekcie pečene - doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
 • Neuroinfekcie - doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.
 • HIV/AIDS - MUDr. Matej Bendžala, PhD.

 

 

 

Stáže

V prípade neprítomnosti na stážach z akéhokoľvek dôvodu je potrebné vopred to oznámiť na sekretariát KIGM e-mailom na roscakova1@uniba.sk, tel. 0905 293 773, MS Teams - tím Infektologia - roscakova1.

Stáže začínajú o 8.30 hod. na Klinike infektológie a geografickej medicíny, Limbová 5 (Infekčný pavilón) v posluchárni na 5. poschodí. Na praktickej časti (oddelenie aj laboratórium) je povinné pracovné oblečenie a obuv! Oneskorené príchody nebudú tolerované a študent si bude musieť nahradiť celý seminár alebo časť stáží.

Blok stáží sa končí odovzdaním a zreferovaním písomne spracovaného chorobopisu pacienta.

 

Vypracovanie chorobopisu pacienta

Chorobopis vypracujte na formát A4 a odovzdajte v posledný deň stáží. V prípade, že 1 pacienta vyšetrujú viacerí študenti, každý si musí sám spracovať, napísať a priniesť chorobopis.

Chorobopis pacienta musí obsahovať: 

 • Identifikačné údaje (len iniciály alebo vek)
 • TO
 • EA
 • RA
 • OA
 • SA
 • AA
 • Objektívny nález - Status praesens generalis, Status praesens localis
 • Lab. výsledky
 • Výsledky iných vyšetrení
 • Dg. + dif. dg.
 • Liečba

 

Upozornenie pre všetkých študentov!
Skúška z iného predmetu nie je dôvodom na ospravedlnenie neúčasti na stážach. Musíte sa prihlásiť na iné termíny!

 

Podmienky na vykonanie skúšky a udelenie kreditu

 • absolvovanie 5 dní stáží na Klinike infektológie a geografickej medicíny
 • vypracovanie a zreferovanie chorobopisu pacienta
 • úspešné absolvovanie písomného testu (viac ako 60 %)
 • ústna skúška, pozostávajúca z 2 otázok

 

Skúška

Ústna skúška sa koná v nasledujúcom týždni po ukončení bloku v stredu, štvrtok, alebo piatok. Termíny na skúšku sú vypísané v prvý deň konania stáží v AIS2 a je možné sa prihlásiť na skúšku len v tom týždni, ktorý je určený pre daný blok. Ak sa študent neprihlási na tento termín, potom má ďalšiu možnosť v rámci skúškového obdobia príslušného semestra. V odôvodnenom prípade sa obráťte so žiadosťou o iný termín e-mailom na  roscakova1@uniba.sk alebo telefonicky na č. 02/59542925.

Skúška sa koná v miestnosti č. 458 (prípadne posluchárni na 5. poschodí Infekčného pavilónu na Kramároch - miesto skúšky je uvedené v AIS2)

 

Písomný test

Písomný test trvá 40 minút. Má 75 otázok so 4 možnosťami odpovedí (viaceré odpovede môžu byť správne, minimálne však 1). V prípadne úspešného absolvovania záverečného testu (minimálne 60 %) môže študent absolvovať ústnu skúšku. 

 

Ústna skúška

Ústna skúška prebieha tak, že si študent vytiahne 2 otázky. Na prípravu je cca 20 minút. Ak nepotrebujete prípravu, môžete odpovedať aj hneď, bez prípravy. Hodnotenie bude študentovi zapísané do AIS2 najneskôr do 24 hodín.

Otázky na ústnu skúšku
Test
Hodnotenie testu
Informačný list

Zubné lekárstvo

Predmet "Interná medicína 2" - 4. ročník zubné lekárstvo

Posledné 2 dni stáží sa konajú na 4. poschodí Kliniky infektológie a geografickej v miestnosti č. 458/459 presne o 8.30 hod. Po ukončení posledného dňa stáží sa píše záverečný test.

Upozornenie pre všetkých študentov!
Skúška z iného predmetu nie je dôvodom na ospravedlnenie neúčasti na stážach. Musíte sa prihlásiť na iné termíny! 

Podmienky udelenia kreditu:
 • absolvovanie všetkých 3 dní stáží (1 deň na Klinike hematológie a transfuziológie, 2 dni na Klinike infektológie a geografickej medicíny)
 • úspešné zvládnutie záverečného testu (minimálne 36 správnych odpovedí zo 60)
Učebné materiály

Učebné materiály z predmetu infektológia sú v MS Teams v tíme Infektologia (link)

Prihlasovací kód je: 1atacr1

 

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

<output>Prednášky sa konajú dištančne. Všetky prednášky a semináre na samoštúdium nájdete na MS Teams v tíme "Infektologia", v kanáli "Všeobecné". Po kliknutí na "Súbory" nájdete celý balík slovenských aj anglických prednášok a seminárov.</output>

 
Rozvrh
Prednášky 4. r. ZL
Stáže 4. r. ZL
Rozpis stáží

 

 
 
Záverečné hodnotenie
Záverečný test
 
 
 
Vyhodnotenie:

A 60 - 56 správnych odpovedí

B 55 - 51

C 50 - 46

D 45 - 41

E 40 - 36

Fx 35 a menej 

Informačný list predmetu
 

Diplomové práce

Diplomové práce
Zadania vypísané pre akademický rok 2023/24

 

Študent je povinný priebežne prácu konzultovať s vedúcim diplomovej práce a preukázať dielčie výsledky svojej práce. Na konci každého semestra v skúšobnom období po preukázaní výsledkov dostane za svoju prácu hodnotenie A - Fx. Hodnotenie sa neudeľuje dodatočne v ďalšom semestri.

Pri vypracovaní DP postupujte v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.

Metodika písania záverečných prác 
Číslovanie strán

V záverečnej práci sa obal do stránkovania nezapočítava. Do titulného listu, poďakovania, čestného vyhlásenia, abstraktu, predhovoru, obsahu, zoznamu tabuliek a ilustrácií, zoznamu skratiek, zoznamu príloh, sa čísla strán nepíšu (nezobrazujú sa), ale do stránkovania sa započítavajú. Čísla strán sa začínajú zobrazovať úvodom. Posledná strana, na ktorej sa zobrazuje číslo strán, je zoznam literatúry. 

Odovzdanie diplomovej práce

Študent odovzdá vedúcemu práce diplomovú prácu v dostatočnom predstihu (minimálne 1 mesiac) aby ju mohol seriózne preštudovať, prípadne opraviť a aby študent stihol prípadné pripomienky zapracovať do finálnej verzie! V prípade, že študent svoju prácu neodovzdá v dostatočnom predstihu, nebude môcť obhajovať prácu v riadnom termíne obhajoby. Po zapracovaní pripomienok študent odovzdá finálnu verziu diplomovej práce diplomovej práce najneskôr do 15. 9. 2023

- v tlačenej pevne zviazanej forme na sekretariát kliniky 2 výtlačky (1 výtlačok pre vedúceho práce, 1 výtlačok pre pracovisko)

- v elektronickej forme do systému AIS2

Obhajoba diplomových prác

Obhajoba sa koná x. x. 2023 o xx.00 hod. na Klinike infektológie a geografickej medicíny, na 4. poschodí v miestnosti č. 458 (termín bude neskôr zverejnený)

Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 32/2023 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave

 

Prílohy k VP č. 323/2023

 

Tipy

 

Usmernenie