Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Upozornenie pre študentov 5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva

Na základe materiálu schváleného vo Vedení LF UK a v senáte LF UK sa od akademického roka 2017/2018 mení termín odovzdania a obhajoby diplomovej práce nasledovne:

  1. Termín odovzdania diplomovej práce: do 30.9.2017
  2. Termín obhajoby diplomovej práce: od 30.10.2017 do 16.11.2017 
  3. Zmena témy diplomovej práce je možná pre študentov 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo do začiatku skúšobného obdobia zimného semestra.

Odovzdávanie diplomových prác v akademickom roku 2017/2018

Termín odovzdania DP pre študijný program všeobecné lekárstvo je do 30. septembra 2017.

Študent odovzdá dva exempláre diplomovej práce v tlačenej pevne zviazanej forme na ústave/klinike, kde prácu vypracoval. Na pracovisku sa po obhajobe uchováva jeden exemplár DP.
V rovnakom termíne, t.j. do 30. septembra 2017 je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu!!!

Formát záverečnej práce musí byť PDF (návod na prevod textu do PDF - v novom okne, 584 kB) vrátane príslušných príloh, ak ich práca obsahuje.
Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. (Pred odoslaním otestujte svoju prácu prostredníctvom testera prevodu na text - návod)

Návod na poslanie práce cez AIS
Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb.
Prácu označte v systéme AiS2 ako finálnu až po ubezpečení sa, že je to konečná verzia a že v nej nebudete robiť ďalšie úpravy.
Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

V prípade, že nastali zmeny oproti pôvodnému zadaniu záverečnej práce je nutné, aby bolo vytlačené nové zadanie, ktoré je povinnou súčasťou DP. Upozorňujeme, že diplomová práca má vedúceho práce a nie školiteľa. V zadaní diplomovej práce musí byť uvedený sekundárny jazyk (spravidla anglický).

Jazyky práce. Vyplnenie sekundárneho jazyka je povinné. Pričom jazyk práce je primárnym jazykom práce, je to teda jazyk, v ktorom je práca napísaná. Kvôli dvojjazyčným diplomom však potrebujeme mať slovenský aj anglický názov. Preto sa štandardne ako sekundárny jazyk uvádza ten jazyk z týchto dvoch, ktorý nie je primárnym, čiže ak je práca písaná v slovenskom jazyku, jazyk práce je SK - slovenský a sekundárny jazyk je EN - anglický. Ak je práca písaná napríklad v angličtine, tak jazyk práce je EN - anglický a sekundárny jazyk je SK - slovenský. Z dôvodu validácie tejto položky systémom CRZP nesmú byť tieto dva jazyky totožné. Inak práca neprejde kontrolou originality!

Študent, ktorý neodovzdá DP, musí do 30. septembra 2017  podať na študijné oddelenie oficiálnu písomnú žiadosť o povolenie odovzdať DP po tomto termíne. Na žiadosti musí byť uvedené vyjadrenie vedúceho DP a vedúceho pracoviska, ktoré organizuje obhajobu DP.

Diplomová práca musí byť do AIS2 vložená minimálne 21 kalendárnych dní pred termínom obhajoby.
Študenti, ktorí za týchto podmienok nestihnú vykonať obhajobu DP do 16. 11. 2017, budú môcť obhajovať až v mesiaci august 2018!

Povinnosti pracoviska a návody k obhajobe diplomovej práce

Štátnicovú komisiu na obhajobu diplomovej práce zvoláva predseda komisie. Pracovisko oboznámi študentov s dátumom konania obhajoby.

Obhajoby diplomových prác v študijnom programe všeobecné lekárstvo: od 30.10.2017 do 16.11.2017

Názov DP zaevidovaný v systéme AIS2 musí byť identický s názvom na titulnej strane odovzdanej DP, preto je nutné pred obhajobou skontrolovať a prípadne opraviť v systéme AIS2 názov práce! Názov práce sa píše bez bodky!

Oponenta (prof., doc., odb. asistent alebo odborník z praxe s príslušnou kvalifikáciou napr. atestácia) určí vedúci diplomovej práce, resp. vedúci pracoviska. Vedúci práce (alebo administrátor DP) zaeviduje v AIS2 meno oponenta práce v aplikácii VSES057.

Vedúci DP je pred obhajobou povinný:

- získať protokol o originalite školského diela z centrálneho registra CRZP - návod. Ako tlačiť, čítať a interpretovať  protokol o originalite.

-  získať protokol o originalite zo systému Theses - návodVnútorný predpis č. 7/2017 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave)

Posudok vedúceho DP musí obsahovať vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite v prípade, ak zhoda je viac ako 30%
- najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP - návod a hodnotenie práce (A-Fx)*

Oponent DP je pred obhajobou povinný:

- oboznámiť sa s výsledkom protokolu o originalite z CRZP a Theses
- najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP a hodnotenie práce (A-Fx)*. Postup vloženia hodnotenia a posudku je rovnaký ako u vedúceho DP. V prípade externého oponenta vloženie posudku do AIS2 zabezpečí pracovisko.

*Tabuľka pre hodnotenie záverečnej práce (posudky)

A1od 91 do 100 bodov
B1,5od 82 do   90 bodov
C2od73  do   81 bodov
D2,5od 63 do   72 bodov
E3od 54 do   62 bodov
Fx4od   0 do   53 bodov

Vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok z AIS2, podpíšu ho a odovzdajú  komisii pre obhajobu DP - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške.

Po úspešnej obhajobe DP predseda komisie podpíše 2 vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou a 2 vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK,  ktoré  priniesol študent. Jeden rovnopis z každej licenčnej zmluvy zostáva študentovi.

Predseda komisie zabezpečí zaevidovanie výsledného hodnotenia z obhajoby DP do systému AIS2 - návod a vytlačenie protokolu „Zápis z obhajoby záverečnej práce“, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. (Pozn.: Prístup k zaevidovaniu hodnotenia má predseda a členovia komisie).

Dôležité upozornenie: Všetkým študentom sa z technických príčin zaevidoval rovnaký dátum zaradenia, preto je potrebné, aby ste opravili „Dátum zaradenia“ a „Dátum hodnotenia“ na skutočný dátum obhajoby!!!

Po obhajobe DP (do 3 pracovných dní!) komisia odovzdá na študijné oddelenie nasledovné materiály:
- protokol Zápis z obhajoby záverečnej práce (vytlačený z AIS2)
- podpísanú licenčnú zmluvu so SR
- podpísanú licenčnú zmluvu s UK
- posudky vedúceho a oponenta
- vytlačenú titulnú stranu DP
- protokoly o originalite (stačí tlačiť prvú stranu)
 
Študent je povinný pri obhajobe DP vedúcemu komisie odovzdať:
- výtlačok titulnej strany DP - 1x
- študentom podpísanú Licenčnú zmluvu so Slovenskou republikou - 2x
- študentom podpísanú Licenčnú  zmluvu s UK - 2x

Zadávanie nových tém diplomových prác v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram

Učitelia:
- zadávanie tém diplomových prác najneskôr do 13.11.2017
- výber a akceptovanie študenta na tému diplomovej práce najneskôr do 15.01.2018
- výber a akceptovanie študentov, ktorí neboli akceptovaní v predchádzajúcom termíne od 01.02.2018 do 16.02.2018

Študenti:
- prihlasovanie sa na tému diplomovej práce od 14.11.2017, 8.00 hod. do 22.12.2017
- prihlasovanie sa na tému diplomovej práce študentov, ktorí neboli akceptovaní od 16.01.2018 do 31.01.2018

Učitelia a študenti:
- tlač a odovzdanie zadania diplomovej práce do 17.02.2017

Zadávanie tém diplomových prác
V zmysle Vnútorného predpisu UK č. 12/2013 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave) podľa čl. 4  ods.1 návrhy tém diplomových prác  zverejňujú školiace pracoviská prostredníctvom akademického informačného systému AIS. Za zverejnenie tém zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska alebo ním poverená osoba. 

Témy diplomových prác pre študentov 4. ročníka všeobecného a zubného lekárstva (aj pre anglicky hovoriacich študentov) treba zadať najneskôr do 13. 11. 2017.

Vypísanie nového zadania diplomovej práce   Sekundárny jazyk je povinný. Prosíme, aby názvy diplomových prác v anglickom jazyku boli napísané gramaticky správne. Zároveň prosíme o kontrolu názvov diplomových prác študentov 5. a 6. ročníka.

Študent sa môže prihlásiť iba na schválenú prácu.

Návod na schválenie zadania diplomovej práce


Prihlásenie sa študenta na tému diplomovej práce
Študenti 4. ročníka si budú tému diplomovej práce vyberať a prihlasovať výlučne prostredníctvom AIS v termíne od 14. 11. 2017  do  22. 12. 2017.
Študenti, ktorí nebudú na vybranú tému akceptovaní vedúcim diplomovej práce, si budú môcť vybrať inú tému v termíne od 16. 01. 2018  do  31. 01. 2018.

Návod na prihlásenie sa na tému diplomovej práce

Výber a akceptovanie študenta vedúcim diplomovej práce
V prípade, že na jednu tému bude prihlásených viac študentov, vedúci diplomovej práce má možnosť výberu konkrétneho študenta, ktorý bude na danej téme pracovať. Výber je nutné urobiť najneskôr do 15. 01. 2018,  resp. od 01. 02. 2018  do 16. 02. 2018.

Návod na výber a akceptovanie študenta

Tlač zadania diplomovej práce
Ukončením výberu diplomovej práce v AIS je vytlačenie zadania vybranej témy vedúcim diplomovej práce v troch  vyhotoveniach. Jedno zadanie podpísané vedúcim diplomovej práce a študentom treba odovzdať  najneskôr do 23. 02. 2018 na študijné oddelenie. Druhé zadanie zostáva na pracovisku a tretie študentovi.

Návod na tlač