Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomové práce

Upozornenie pre študentov 6. ročníka

Študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo

Študentom, ktorí požiadali o povolenie odovzdať diplomovú prácu v neskoršom termíne sa posúva termín odovzdania do 5.11.2023.
Upozornenie: Termín odovzdania diplomovej práce musí byť minimálne 21 kalendárnych dní pred termínom obhajoby.

Termín odovzdania diplomovej práce do 15.10.2023
Termín obhajoby diplomovej práce od 6.11.2023 do 15.12.2023

Odovzdávanie diplomových prác

Termín odovzdania DP pre obidva študijné programy je do 15. októbra 2023.
Záverečné práce vypracúvajú a odovzdávajú v elektronickej forme.

Do 15. októbra 2023 je študent povinný zaslať elektronickú verziu svojej práce do systému AIS2. Po tomto termíne nebude možné vložiť diplomovú prácu do AISu!!!
Študent môže vložiť prácu až po povolení vedúcim práce a zapísaní všetkých hodnotení DP v AIS2.
Upozorňujeme, že diplomová práca má vedúceho práce a nie školiteľa.

Formát záverečnej práce musí byť PDF a musí byť prevediteľný na text (uložte súbor do pdf priamo vo Worde, alebo: návod na prevod textu do PDF). 

Maximálna veľkosť súboru na vloženie do AiS2 je 50 MB.
Súbor nesmie byť zaheslovaný a musí sa dať previesť na čistý text. Pred odoslaním otestujte si, či je súbor prevediteľný na text - tester prevodu na text.

Upozornenie: V návrhu licenčných zmlúv v čl. 3, bod 2, označí študent sprístupnenie svojej DP bez odkladnej lehoty. Ak študent v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu, predloží odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekan, čl. 8, bod 3 Vnútorného predpisu UK č.32/2023.

Návod na poslanie práce cez AIS

Prácu môže študent označiť ako finálnu IBA 1x!!!
Po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Upozorňujeme, že diplomová práca má vedúceho práce a nie školiteľa.

Jazyky práce
Študent, ktorý píše prácu anglicky, musí dať žiadosť o písanie práce v anglickom jazyku.

Študent, ktorý neodovzdá DP v stanovenom termíne, musí do 15. októbra 2023 podať na študijné oddelenie oficiálnu písomnú žiadosť o povolenie odovzdať DP po tomto termíne. Na žiadosti musí byť uvedené vyjadrenie vedúceho DP, ktoré organizuje obhajobu DP.

Povinnosti pracoviska a návody k obhajobe diplomovej práce

Záverečné práce sa vypracúvajú a odovzdávajú v elektronickej forme.

Obhajoby diplomovej práce sa budú konať prezenčne.
Štátnicovú komisiu na obhajobu diplomovej práce zvoláva predseda komisie, ktorý určí miesto a termín konania.
Pracovisko oboznámi študentov s termínom konania obhajoby.

Obhajoby diplomových prác: od 6.11.2023 do 15.12.2023.

Názov DP zaevidovaný v systéme AIS2 musí byť identický s názvom na titulnej strane odovzdanej DP, preto je nutné pred obhajobou skontrolovať a prípadne opraviť v systéme AIS2 názov práce! Názov práce sa píše bez bodky!

Oponenta (prof., doc., odb. asistent alebo odborník z praxe s príslušnou kvalifikáciou napr. atestácia) určí vedúci diplomovej práce, resp. vedúci pracoviska. Vedúci práce (alebo administrátor DP) zaeviduje v AIS2 meno oponenta práce v aplikácii VSES057.

Vedúci DP je pred vložením práce študenta do AIS2 povinný:
- zapísať do AIS2 všetky hodnotenia diplomovej práce
- skontrolovať a prípadne opraviť v systéme AIS2 názov práce

Vedúci DP je pred obhajobou povinný:
- získať protokol o originalite školského diela z centrálneho registra CRZP - návod. Ako tlačiť, čítať a interpretovať  protokol o originalite.

Na základe Vnútorného predpisu č.32/2023, Čl.8, ods.6, posudok vedúceho DP musí obsahovať vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite (aj v prípade zhody 0%).

- najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP - návod a hodnotenie práce (A-Fx)*

 Oponent DP je pred obhajobou povinný:
- oboznámiť sa s výsledkom protokolu o originalite z CRZP 
- najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP a hodnotenie práce (A-Fx)*. Postup vloženia hodnotenia a posudku je rovnaký ako u vedúceho DP. V prípade externého oponenta vloženie posudku do AIS2 zabezpečí pracovisko.
- najneskôr tri dni pred obhajobou vložiť do systému AIS2 posudok k DP a hodnotenie práce (A-Fx)*. Postup vloženia hodnotenia a posudku je rovnaký ako u vedúceho DP. V prípade externého oponenta vloženie posudku do AIS2 zabezpečí pracovisko.

*Tabuľka pre hodnotenie záverečnej práce (posudky)

A1od 91 do 100 bodov
B1,5od 82 do   90 bodov
C2od73  do   81 bodov
D2,5od 63 do   72 bodov
E3od 54 do   62 bodov
Fx4od   0 do   53 bodov

Vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok z AIS2, podpíšu ho a odovzdajú  komisii pre obhajobu DP - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške.

Predseda komisie zabezpečí zaevidovanie výsledného hodnotenia z obhajoby DP do systému AIS2 - návod a vytlačenie protokolu „Zápis z obhajoby záverečnej práce“, ktorý podpíšu všetci členovia komisie. (Pozn.: Prístup k zaevidovaniu hodnotenia má predseda a členovia komisie).

Dôležité upozornenie: Všetkým študentom sa z technických príčin zaevidoval rovnaký dátum zaradenia, preto je potrebné, aby ste opravili „Dátum zaradenia“ a „Dátum hodnotenia“ na skutočný dátum obhajoby!!!

Po obhajobe DP (do 3 pracovných dní!) komisia odovzdá na študijné oddelenie nasledovné materiály:
- protokol Zápis z obhajoby záverečnej práce (vytlačený z AIS2)
- posudky vedúceho a oponenta
- protokol o originalite (stačí tlačiť prvú stranu)
- jeden výtlačok titulnej strany DP

Študent na obhajobu prinesie:
- jeden výtlačok titulnej strany DP

Upozornenie pre študentov 4. ročníka

Prihlasovanie na tému diplomovej práce bude možné od 13.11.2023 8.00 hod. do 15.12.2023.

Zadávanie nových tém diplomových prác v akademickom roku 2023/2024

Harmonogram

Študenti:

- prihlasovanie sa na tému diplomovej práce od 13.11.2023, 8.00 hoddo 15.12.2023
- prihlasovanie sa na tému diplomovej práce študentov, ktorí neboli akceptovaní v prvom termíne od 16.1.2024 do 26.1.2024. 

Študent sa môže prihlásiť iba na schválenú prácu.

Návod na prihlásenie sa na tému diplomovej práce

Podpísané zadanie diplomovej práce treba odovzdať na študijné oddelenie najneskôr do 20.2.2024.

Učitelia:

- zadávanie tém diplomových prác najneskôr do 10.11.2023
- výber a akceptovanie študenta na tému diplomovej práce najneskôr do 15.1.2024
- výber a akceptovanie študentov, ktorí neboli akceptovaní v predchádzajúcom termíne do 1.2.2024

Zadávanie tém diplomových prác

V zmysle Vnútorného predpisu č.32/2023 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Za zverejnenie tém zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska alebo ním poverená osoba.

Témy diplomových prác pre študentov 4. ročníka všeobecného a zubného lekárstva (aj pre anglicky hovoriacich študentov) treba zadať najneskôr do 10.11.2023.

Vypísanie nového zadania diplomovej práce 

Sekundárny jazyk je povinný. Prosíme, aby názvy diplomových prác v anglickom jazyku boli napísané gramaticky správne. Pri názve práce v anglickom jazyku píšeme slová s veľkými začiatočnými písmenami (okrem predložiek, spojok a členov) a členy dávame len v nevyhnutných prípadoch. Názov práce sa píše bez bodky!

Návod na schválenie zadania diplomovej práce

Výber a akceptovanie študenta vedúcim diplomovej práce
V prípade, že na jednu tému bude prihlásených viac študentov, vedúci diplomovej práce má možnosť výberu konkrétneho študenta, ktorý bude na danej téme pracovať. Výber je nutné urobiť najneskôr do 15.1.2024,  resp. do 1.2.2024.

Návod na výber a akceptovanie študenta

Tlač zadania diplomovej práce
Ukončením výberu diplomovej práce v AIS je vytlačenie zadania vybranej témy vedúcim diplomovej práce v troch  vyhotoveniach. Jedno zadanie podpísané vedúcim diplomovej práce a študentom treba odovzdať na študijné oddelenie. Druhé zadanie zostáva na pracovisku a tretie študentovi.

Návod na tlač