Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Čo po ukončení štúdia

ČO ROBIŤ PO POSLEDNEJ ŠTÁTNICI

Informácia pre absolventov Lekárskej fakulty UK

Hoci by ste si mysleli, že svoje študentské roky na fakultu ukončujete až promóciou, tá je už len slávnostným ceremoniálom a svoj slobodný študentský status strácate hneď po štátniciach. Dňom nasledujúcim po vykonaní poslednej štátnej skúšky totiž strácate charakter nezaopatreného dieťaťa, čím aj vaši rodičia prichádzajú o nárok na poberanie prídavku. Rovnako  študentský status sa stráca aj v prípade, ak do 31. augusta neabsolvuje študent úspešne opravnú štátnu záverečnú  skúšku (status vtedy zaniká dňom 31. augusta príslušného kalendárneho roka).

 

ČO a KDE treba urobiť po poslednej štátnej skúške

 • Zdravotná poisťovňanasledujúci deň po vykonaní poslednej štátnej skúšky prestávate byť poistencom štátu a musíte sa prihlásiť v poisťovni ako samoplatca, alebo Vás prihlási Váš zamestnávateľ, ak sa hneď zamestnáte, alebo Vás prihlási Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa môžete zaevidovať.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – evidencia na úrade práce je dobrovoľná.
 • Sociálna poisťovňa – do Sociálnej poisťovne Vás nahlási Váš zamestnávateľ, alebo sa môžete  dobrovoľne poistiť. Po ukončení štúdia vám nevzniká žiadna povinnosť. 
 • Slovenská lekárska komora – do 15 dní od nástupu do práce ste povinní zaregistrovať sa v SLK ak ste absolvent všeobecného lekárstva.  Registrácia je povinná, členstvo v SLK je dobrovoľné. 
 • Slovenská komora zubných lekárov – do 15 dní od nástupu do práce ste povinní zaregistrovať sa v SKZL ak ste absolvent zubného lekárstva.  Registrácia je povinná, členstvo v SKZL je dobrovoľné. 
 • Ø  Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka – požiadať o neho sa dá až po zaregistrovaní v SLK
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – môžete požiadať o pridelenie kódu  zdravotníckeho pracovníka pobočku ÚDZS podľa miesta trvalého pobytu. 
 • Slovenská lekárska spoločnosť – členstvo v SLS a odborných spoločnostiach je dobrovoľné.
 • Špecializačné štúdium – lekár po skončení vysokoškolského štúdia musí získať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom z akreditovaných špecializačných študijných programov. Žiadosť o zaradenie podáva zdravotnícky pracovník.  

 

 

Zdravotná poisťovňa

Štát platí poistné za vás ako študentov lekárskej fakulty do 30 rokov veku ak ste už nezískali  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v inom študijnom programe) do vykonania poslednej  štátnej záverečnej skúšky.  Nasledujúci deň po vykonaní poslednej štátnej skúšky prestávate byť  poistencom štátu.

Možné situácie: 

 • ak sa hneď nasledujúci deň po poslednej štátnej skúške zamestnáte, vznik zamestnania zdravotnej  poisťovni oznámi Váš zamestnávateľ a začne za Vás platiť aj poistné;
 • ak sa do 7 kalendárnych dní od poslednej štátnej skúšky zaevidujete na úrade práce ako uchádzač  o zamestnanie naďalej za Vás platí zdravotné poistné štát a úrad práce to oznámi zdravotnej poisťovni
 • Prvý deň lehoty predstavuje deň nasledujúci po dni poslednej úspešne absolvovanej štátnej skúšky. Zároveň je potrebné upozorniť, že lehota je vymedzená kalendárnymi dňami a nie dňami pracovnými, a teda do plynutia lehoty sa započítavajú aj víkendy a sviatky
 • Nezabudnite potom po nástupe do zamestnania to do 8 dní Úradu práce oznámiť a ukončiť evidenciu.
 • ak pre Vás neplatí žiadna z uvedených možností, resp. uvedená situácia nastane neskôr, máte  povinnosť do 8 dní od poslednej štátnej skúšky prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ  (dobrovoľne nezamestnaný), vypíšete tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a  doručíte ho spolu s dokladom o ukončení štúdia ktorejkoľvek pobočke Vašej zdravotnej poisťovne. 

Viac informácií nájdete na webe zdravotných poisťovní: 

Ak budete plynule pokračovať v dennom doktorandskom štúdiu (zapísaním sa v tom istom roku ako ste  ukončili lekársku fakultu) hradí štát poistné aj v období prázdnin. Poistencom štátu zostávate počas  celého obdobia doktorandského štúdia, ak (všetky podmienky musia byť splnené súčasne): 

 • študujete v dennej forme štúdia, 
 • celková dĺžka štúdia neprekročí štandardnú dĺžku štúdia,  
 • nezískali ste vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa skôr,  
 • nedovŕšili ste 30 rokov veku. 

Doktorandské štúdium sa ukončuje dňom obhajoby dizertačnej práce. 

Ak odchádzate pracovať do zahraničia, je potrebné, aby ste sa zo slovenskej zdravotnej  poisťovne odhlásili. K odhláseniu je potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie bude za Vás platiť  zahraničný zamestnávateľ v zahraničnej zdravotnej poisťovni. 

Odhlásiť sa zo slovenskej poisťovne je potrebné aj v prípade, ak plánujete v zahraničí  podnikať. V tomto prípade je k odhláseniu potrebný doklad o tom, že zdravotné poistenie uhrádzate  zahraničnej zdravotnej poisťovni. 

Dátum, kedy vám začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí, je dátumom, kedy vám skončí platnosť  zdravotného poistenia na Slovensku – povinnosť odhlásiť sa je najneskôr do 8 dní od tohto dátumu. Keď sa zo zahraničia vrátite naspäť na Slovensko, je potrebné prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne (najneskôr do 8 dní ako ste ukončili poistenie v zahraničí). K prihláseniu budete potrebovať aj doklad  o tom, že ste v zahraničí prestali pracovať alebo podnikať. 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Evidencia na Úrade práce je dobrovoľná. Absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie, je to právo/možnosť a nie povinnosť.

Ak požiadate o evidenciu na úrade do 7 kalendárnych dní od ukončenia štúdia (= dňom poslednej štátnice), budete do  evidencie zaradení dňom nasledujúcim po ukončení štúdia a obdobie, kedy za Vás poistenie platí  štát, tak plynulo pokračuje a nebudete musieť nič doplácať.

Ak požiadate až po uplynutí 7 dní, budete do evidencie zaradený až dňom podania žiadosti – musíte si spätne doplatiť zdravotné poistenie za dni, kedy ste evidovaní neboli.

V prípade evidencie písomnú žiadosť podávate osobne, potrebujete tiež:  

 • platný občiansky preukaz, 
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie, diplom),
 • potvrdenie o dobe štúdia, ktoré vám vydá naša fakulta po ukončení štúdia,
 • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na doktorandské štúdium.  

Keď nastúpite do zamestnania, do 8 dní informujte úrad práce, ten vás vyradí z evidencie a všetky  odvodové povinnosti preberá váš zamestnávateľ. 

Ďalšie informácie sú na webe Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Sociálna poisťovňa 

Za študenta počas celého obdobia štúdia neplatí nikto poistné na žiadny druh sociálneho poistenia.  Obdobie vysokoškolského štúdia sa (od 1.1.2004) nezapočítava pre uplatňovanie si nároku na  akúkoľvek dávku sociálneho poistenia (napr. počas choroby, materskej dovolenky, ošetrovania člena  rodiny). 

Po ukončení štúdia vám nevzniká žiadna povinnosť voči Sociálnej povinnosti. Nástupom do  zamestnania Vás nahlási do Sociálnej poisťovne Váš zamestnávateľ a bude za vás plniť všetky  povinnosti voči Sociálnej poisťovni (aj po ukončení zamestnania nahlási zmenu zamestnávateľ). Kým nie ste zamestnaní alebo neprevádzkujete živnosť, nevzniká vám žiadny záväzok voči sociálnej  poisťovni. Môžete sa však kedykoľvek po dovŕšení 16 rokov veku dobrovoľne poistiť dôchodkovo,  nemocensky a v nezamestnanosti podaním prihlášky cez registračný list fyzickej osoby.

 

Slovenská lekárska komora - pre absolventov všeobecného lekárstva

Do 15 dní od nástupu do zamestnania (= začiatok výkonu zdravotníckeho povolania) ste povinní  zaregistrovať sa v Slovenskej lekárskej komore (SLK). Postup pri registrácii, prihlášku a všetky informácie  o poplatku a potrebných dokladoch nájdete na webovej stránke komory

Po zaregistrovaní sa začína aj Vaše sústavné vzdelávanie. Povinnosť vzdelávať sa majú všetci lekári  registrovaní v SLK, aj lekári nevykonávajúci lekárske povolanie. Preto v prípadoch prerušenia výkonu  (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a pod.) nezabudnite pozastaviť alebo zrušiť  registráciu v SLK – a po návrate do práce opäť obnoviť registráciu. Cyklus sústavného vzdelávania  je päťročný – počas tohto obdobia získavate kredity napr. účasťou na odborných podujatiach, za  publikácie, prednášky, ale i špecializačné štúdium a pod. SLK po ukončení päťročného cyklu  vyhodnocuje plnenie podmienok sústavného vzdelávania, t. j. získanie minimálne 90 kreditov. 

Registrácia v SLK je povinná, ale členstvo v SLK je v súčasnosti dobrovoľné. 

 

Slovenská komora zubných lekárov - pre absolventov zubného lekárstva

Do 15 dní od nástupu do zamestnania (= začiatok výkonu zdravotníckeho povolania) ste povinní  zaregistrovať sa v Slovenskej komore zubných lekárov (SKZL). Postup pri registrácii, prihlášku a všetky informácie  o poplatku a potrebných dokladoch nájdete na webovej stránke komory

Po zaregistrovaní sa začína aj vaše sústavné vzdelávanie, povinnosť vzdelávať sa majú všetci zubní lekári  registrovaní v SKZL, aj lekári nevykonávajúci lekárske povolanie. Preto v prípadoch prerušenia výkonu  (napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka a pod.) nezabudnite pozastaviť alebo zrušiť  registráciu v SKZL – a po návrate do práce opäť obnoviť registráciu. Cyklus sústavného vzdelávania  je päťročný – počas tohto obdobia získavate kredity napr. účasťou na odborných podujatiach, za  publikácie, prednášky, ale i špecializačné štúdium a pod. SKZL po ukončení päťročného cyklu  vyhodnocuje plnenie podmienok sústavného vzdelávania, t. j. získanie minimálne 90 kreditov.  Členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov je v súčasnosti dobrovoľné. 

 

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) 

Slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu  dokumentov. Žiadosť sa podáva až po zaregistrovaní v Slovenskej lekárskej komore. Zaregistrovať sa môžete osobne, zaslaním poštovej zásielky  (notárom overený podpis na žiadosti), alebo elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Informácie nájdete na webe NCZI.

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Po ukončení štúdia môžete požiadať o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)  podľa vášho trvalého pobytu. Kód jednoznačne identifikuje lekára ako fyzickú osobu konkrétneho  zdravotníckeho povolania. Žiadosť je možné poslať písomne alebo elektronicky, prípadne doručiť  osobne. Ako absolventovi Vám ÚDZS pridelí kód lekára bez špecializácie. Po uzatvorení zmluvy  s Vašou zdravotnou poisťovňou môžete tento kód používať pri predpisovaní liekov pre seba a blízke  osoby. Po ukončení špecializačného štúdia na základe novej žiadosti a predloženia diplomu vám ÚDZS pridelí  ďalší kód, v ktorom bude zaznamenaná získaná špecializácia.  

 

Dohody lekárov so zdravotnou poisťovňou o predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby 

Po ukončení štúdia a získaní kódu lekára prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o uzatvorenie Dohody o predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia na lekársky predpis a lekársky poukaz pre seba a pre blízke osoby. Lekár podá v príslušnej zdravotnej poisťovni Žiadosť o uzatvorenie dohody o predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Lekár predpisuje lieky, zdravotnícke pomôcky na tlačivá lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu, ktoré si zabezpečí sám, na vlastné náklady. Lekár pri predpisovaní liekov pre seba a blízke osoby používa kód lekára pridelený ÚDZS (kód odbornosti „099“) a pečiatku podľa Metodického usmernenia UDZS č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Základné podmienky pre predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby:

 

 • predpisovanie liekov na základe zdravotnej indikácie,
 • dodržiavanie preskripčných obmedzení,
 • dodržiavanie indikačných obmedzení,
 • predpisovanie liekov len pre seba a osoby uvedené v zozname blízkych osôb,
 • vyplnenie tlačiva lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu v súlade s § 120 ods. 1a 2 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • vedenie evidencie o predpísaných liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách v dohodnutom rozsahu.

Linky:

 

Slovenská lekárska spoločnosť 

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) je asociácia odborných medicínskych a farmaceutických spoločností,  regionálnych spolkov lekárov a farmaceutov. SLS zabezpečuje celoživotné odborné vzdelávanie  prostredníctvom odborných spoločností podľa jednotlivých špecializačných odborov a regionálnych  spolkov lekárov. Členstvo v SLS a jej súčastiach je dobrovoľné, avšak ho odporúčame. Prihlášky nájdete na webe SLS.

 

Špecializačné štúdium 

Lekár po skončení vysokoškolského štúdia musí získať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom z akreditovaných špecializačných študijných programov. Podmienkou zaradenia do  špecializačného štúdia je zamestnanie v SR. Žiadosť o zaradenie podáva zdravotnícky pracovník akreditovanej  vzdelávacej ustanovizni (lekárske fakulty na Slovensku). Lekári sú zaraďovaní do špecializačného štúdia v priebehu celého roka. Špecializačné  štúdium začína dňom doručenia žiadosti. Dĺžka špecializačného štúdia je rôzna, v závislosti od konkrétneho špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.  Do špecializačného štúdia sa nezapočítava napr. obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,  materskej a rodičovskej dovolenky, neplateného pracovného voľna. Zmena špecializačného odboru je možná najviac dvakrát. Lekár zaradený do špecializačného štúdia  môže zmeniť vzdelávaciu ustanovizeň, o podmienkach a postupe je potrebné sa informovať vopred.

Viac informácií o špecializačnom štúdiu na našej fakulte nájdete na webe LFUK.

Rezidentské štúdium je špecializačné štúdiu, ktoré je do vykonania špecializačnej skúšky v riadnom termíne financované z rozpočtovej kapitoly MZ SR a realizuje sa v špecializačných odboroch určených MZ SR. V prípade záujmu o rezidentské štúdium by ste ako prvého mali kontaktovať svojho budúceho (potenciálneho) zamestnávateľa (poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR), ten podpisuje a podáva žiadosť o vaše zaradenie do rezidentského štúdia. Nakoľko vaša mzda bude počas rezidentského štúdia financovaná zo štátneho rozpočtu, vyplývajú pre vás určité povinnosti počas a najmä po ukončení štúdia. Po ukončení rezidentského štúdia môžete ostať pracovať v nemocnici (po vzájomnej dohode s nemocnicou), alebo pôjdete pracovať do ambulancie, ktorú si môžete založiť, prevziať po niekom, alebo si vybrať z ponuky ambulancií. 

Informácie o rezidentskom štúdiu sú na webe MZ SR.

Informácie o rezidentskom štúdiu na našej fakulte sú na webe LF UK.

 

Povinnosti rodiča absolventa

Rodič študenta vysokej školy má za predpokladu, že spĺňa všetky zákonné podmienky nárok na daňový bonus na dieťa a prídavok na dieťa. Úspešným absolvovaním poslednej štátnej skúšky stráca študent vysokej školy status študenta a aj nezaopatreného dieťaťa. Z uvedeného dôvodu jeho rodič ďalej nespĺňa podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus a stráca nárok na prídavok na dieťa. Ak študent neúspešne absolvuje štátnu skúšku v riadnom termíne a štátnu skúšku bude opakovať v náhradnom termíne, nárok na daňový bonus a na prídavok na dieťa má rodič dieťaťa do úspešného absolvovania poslednej opravnej štátnej skúšky najneskôr do konca akademického roka, teda najneskôr do augusta vrátane.

Prídavok na dieťa

 • vypláca ho automaticky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) príslušný podľa miesta trvalého pobytu rodiča;
 • prídavok na dieťa poberá rodič poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent úspešne absolvoval poslednú štátnicu (môžu nastať situácie kedy nárok zanikol už skôr, napr. ak dieťa dovŕšilo 25 rokov). ÚPSVaR prídavok vyplatí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
 • rodičovi nevzniká informačná povinnosť voči ÚPSVaR o skutočnosti, že jeho dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom na účely výplaty prídavku na deti. S účinnosťou od 1.9.2019 rodič nie je povinný preukazovať ÚPSVaR skutočnosti, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy. Úrady práce uvedené informácie získavajú automaticky z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Daňový bonus na dieťa

 • rodič si ho môže uplatniť u svojho zamestnávateľa priebežne – mesačne ak u zamestnávateľa podá príslušné vyhlásenie alebo jednorazovo v ročnom zúčtovaní dane, príp. si  ho rodič uplatní  v podanom daňovom priznaní;
 • rodič má nárok na daňový bonus na dieťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (úspešne absolvoval poslednú štátnicu).
 • rodič je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na priznanie nároku na daňový bonus (aj to, že stratil nárok na jeho výplatu) najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.
 • v prípade, že si rodič uplatňuje daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní nemusí preukazovať vznik a ani zánik nároku na jeho uplatnenie.