Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Uznávanie predmetov

Uznávanie absolvovaných predmetov

V Zmysle študijného poriadku Lekárskej fakulty UK v Bratislave, študent si môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov.

Od akademického roku 2016/2017 sa štúdium realizuje podľa novej akreditácie. Rozdiely v študijnom pláne študijného programu všeobecné lekárstvo podľa starej a novej akreditácie sú nielen v zaradení predmetov do ročníkov, ale aj v rozsahu výučby, spôsobe hodnotenia a počte kreditov. Uznanie celého roku štúdia, ktoré sa realizovalo podľa predchádzajúcej akreditácie, nie je prípustné.

Žiadosť treba podať vždy do 15. septembra aktuálneho akademického roka. Po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.

1. Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, ak neuplynulo od ich získania viac ako 5 rokov.

2. Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú súčasťou predpísaného študijného programu a boli hodnotené známkou A až D (čl. 31, bod 2 Študijného poriadku LF UK).  

3. V jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 kreditov.  

4. Žiadosť o uznanie  všetkých predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva na priloženom tlačive. K žiadosti je študent povinný predložiť sylabus predmetu, z ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá dekan rozhodnutie, ktoré je vyhotovené písomne, obsahuje odôvodnenie a je doručené študentovi podľa čl. 44 ods. 2. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.