Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

UPOZORNENIE !!!

Obmedzená prevádzka do odvolania. 

Prosíme o kontaktovanie výlučne telefonicky alebo emailom.

Telefonická konzultácia je možná od 8:00 do 13:00 hod.
 
Osobná návšteva referátu je možná len vo vopred dohodnutom termíne !!!
  
Všetky písomnosti týkajúce sa doktorandského štúdia prosíme zasielať výlučne poštou. 
 

Všeobecné upozornenia

1. Kurzy, povinne voliteľné predmety a skúšku z anglického jazyka je potrebné absolvovať najneskôr do konca 2. ročníka.

2. Vzhľadom na to, že dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej práce k dizertačnej skúške NIE JE MOŽNÝ!

3. Podľa nového študijného poriadku je doktorand povinný predložiť prihlášku a písomnú prácu k dizertačnej skúške: v dennej forme do 24 mesiacov, v externej forme do 30 mesiacov od nástupu na doktorandské štúdium!

4. Od akad. roku 2013/2014 neexistuje funkcia školiteľa špecialistu (konzultanta), preto nepredkladajte návrh na jeho schválenie!

5. Dizertačné práce k obhajobe odporúčame predkladať do 31. marca!

6. Prihlášky na dizertačnú skúšku spolu s prílohami, žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce spolu s prílohami a iné žiadosti sa odovzdávajú na podateľni!

7. Podľa čl. 19 ods. 8 písm. a) Študijného poriadku LF UK, študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky!

 


 

Požiadavku na vystavenie potvrdenia o štúdiu sa zasielajú na emailovú adresu jana.sulanovafmed.uniba.sk.

Vystavené potvrdenia sa vydávajú nasledujúci deň v úradných hodinách !!!