Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

Všeobecné upozornenia

1. Povinné profilové predmety, povinné predmety a povinne voliteľné predmety, skúšku z anglického jazyka je potrebné absolvovať najneskôr do konca 2. ročníka.

2. Vzhľadom na to, že dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej práce k dizertačnej skúške NIE JE MOŽNÝ!

3. Podľa nového študijného poriadku je doktorand povinný predložiť prihlášku a písomnú prácu k dizertačnej skúške: v dennej forme do 24 mesiacov, v externej forme do 30 mesiacov od nástupu na doktorandské štúdium!

4. Od akad. roku 2013/2014 neexistuje funkcia školiteľa špecialistu (konzultanta), preto nepredkladajte návrh na jeho schválenie!

5. Dizertačné práce k obhajobe odporúčame predkladať do 31. marca!

6. Prihlášky na dizertačnú skúšku spolu s prílohami, žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce spolu s prílohami a iné žiadosti sa odovzdávajú na podateľni!

7. Podľa čl. 19 ods. 8 písm. a) Študijného poriadku LF UK, študijná časť sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky!

Indexy sa od akad.r. 2022/2023 nepoužívajú.  


 

Požiadavky na vystavenie potvrdenia o štúdiu sa zasielajú na emailovú adresu jana.sulanovafmed.uniba.sk.

Vystavené potvrdenia sa vydávajú nasledujúci deň v úradných hodinách !!!