Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná práca

Čl. 33 ods. 2 Vnútorného predpisu č. 31/2023 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. Štúdium podľa študijného programu v dennej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Štúdium podľa študijného programu v externej forme štúdia nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako tri roky.

Názov (téma) písomnej práce k dizertačnej skúške a záverečnej práce k obhajobe musí byť totožná s názvom (témou) práce pri prijatí na štúdium. Názov (tému) písomnej práce k dizertačnej skúške nie je možné svojvoľne pozmeniť, iba so súhlasom dekana po vyjadrení školiteľa. Tému nie je možné meniť po vykonaní dizertačnej skúšky.

Dizertačnú prácu k obhajobe je možné odovzdať aj v anglickom jazyku. Je však potrebné o to pred odovzdaním písomne požiadať dekana.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy dizertačných prác napísané správne:

- témy DP sa píšu bez bodky na konci (viď nižšie napr.) aj v slovenskom aj v anglickom jazyku

Napr.: 

téma v slovenskom jazyku: Laserová terapia vaskulárnych kožných lézií

téma v anglickom jazyku: Laser treatment for vascular skin lesions

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite</output>

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite</output>

Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Odporúčané nastavenie strany -riadkovanie 1,5; okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4

Odporúčaný rozsah dizertačnej práce je 80 až 120 normostrán (144000 až 216000 znakov) Primeranosť rozsahu práce posúdi školiteľ

Výpočet normostrán nájdete tu

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalit</output>

Upozorňujeme, že zadanie témy dizertačnej práce v AISe, názov odovzdávanej dizertačnej práce a vytlačené zadanie dizertačnej práce, ktoré je povinnou súčasťou dizertačnej práce musia byť identické!

Študijný program sa uvádza bez čísiel. Všetky materiály, v ktorých bude číslo programu uvedené, budú vrátené na prepracovanie !!!!

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originaliteV</output>

Vzor:

obalu dizertačnej práce

titulného listu dizertačnej práce

Posudok školiteľa na dizertačnú prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku v protokole o kontrole originality.

 


VP č. 32/2023 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 12/2013. Predpis je platný a účinný od 03. 10. 2023.

Prílohy: Prílohy [.docx]

 


Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018 

Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave - viď Vnútorný predpis č. 7/2018 platný od 9.4.2018

Vnútorný predpis č. 7/2017 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

 

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci
príloha 1 k Výnosu MŠ SR č. 5/2010-071
príloha 2 k Výnosu MŠ SR č. 5/2010-071

Vnútorný predpis č. 10/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Podmienky a kritériá

Podmienky riadneho  ukončenia doktorandského štúdia:

  • úspešné absolvovanie aspoň 4 povinných predmetov a 2 povinne voliteľných predmetov 
  • vykonanie skúšky z anglického jazyka
  • vykonanie dizertačnej skúšky
  • získanie najmenej 210 kreditov (30 kreditov sa pripisuje po prijatí práce k obhajobe)
  • publikovanie vedeckých prác
  • obhajoba dizertačnej práce 

 

Doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 3 vedeckých prác „in extenso“

z toho                                                                            

minimálne jednu prácu musí mať na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS;                                                                              

minimálne jednu prácu musí mať doktorand v časopise s impact faktorom (podľa Journal Citation Reports, pričom minimálny IF = 0,5) ako prvý autor alebo spoluautor. V rámci LF UK za jedinú hodnovernú výšku IF považujeme iba údaj, ktorý vychádza zo Journal Citations Reports (JCR), ktorý ako jediný uznáva aj svetová databáza Web of Science.
Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače. Je možné uznať publikáciu, ktorá je už dostupná na PubMed-e ako „ahead of print“ .

Tlačivá

Odovzdávanie záverečných prác v elektronickej forme - postup


UPOZORNENIE !!!!

Študijný program uvádzajte podľa rozhodnutia o prijatí na doktorandské štúdium, študijný odbor uvádzajte všeobecné lekárstvo / zubné lekárstvo.

VZOR titulného listu dizertačnej práce (nie obalu) 

 

Dizertačnú prácu predsedom odborových komisií a oponentom zasiela pán dekan !!!!

 


Povinné náležitosti k odovzdaniu dizertačnej práce :1. žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce - odovzdáva sa 2x (vyplniť na počítači)

2. prílohy k žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

3. posudok školiteľa - vzor - odovzdáva sa 1 exemplár v písomnej forme s podpisom, 1 exemplár v elektronickej forme bez podpisu

4. ročné hodnotenie za posledný akad.r. podpísané doktorandom a školiteľom

5. súhrn hlavných výsledkov dizertačnej práce v rozsahu spravidla dvoch normostrán (súhrn by mal obsahovať informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere sa charakterizuje splnenie zadania ZP, výsledky a význam celej práce. Súčasťou súhrnu je 3 - 5 kľúčových slov. Súhrn sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov)

 

6. výstupný list doktoranda

 

Všetky tlačivá prosíme vyplniť na počítači, inak nebudú akceptované.

Predsedovia odborových komisií

študijný programštudijný odborpredseda
anatómia, histológia a embryológiavšeobecné lekárstvoprof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.
dermatovenerológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA
gynekológia a pôrodníctvovšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.
hygienavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
chirurgiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
klinická farmakológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
lekárska biológia a klinická genetikavšeobecné lekárstvoprof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia všeobecné lekárstvoprof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.
lekárska mikrobiológia a imunológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Milan Buc, DrSc.
lekárske neurovedyvšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
neurológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
normálna a patologická fyziológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
oftalmológiavšeobecné lekárstvoprof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.
onkológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
ortopédiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
otorinolaryngológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Milan Profant, CSc.
patologická anatómia a súdne lekárstvovšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Pavel Babál, CSc.
pediatriavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
psychiatriavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
röntgenológia a rádiológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
urológiavšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
vnútorné chorobyvšeobecné lekárstvoprof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
zubné lekárstvozubné lekárstvoprof. MUDr. Peter Stanko, PhD.