Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhajoba dizertačnej práce

Dizertačná práca

 

Čl. 40 ods. 2 Vnútorného predpisu č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Žiadosť sa podáva v dostatočnom predstihu, ale najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v deň ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

Názov (téma) písomnej práce k dizertačnej skúške a záverečnej práce k obhajobe musí byť totožná s názvom (témou) práce pri prijatí na štúdium. Názov (tému) písomnej práce k dizertačnej skúške nie je možné svojvoľne pozmeniť, iba so súhlasom dekana po vyjadrení školiteľa. Tému nie je možné meniť po vykonaní dizertačnej skúšky.

Vzhľadom k tomu, že do dokladov o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) sa dáta ťahajú zo systému AIS, je mimoriadne dôležité, aby boli témy dizertačných prác napísané správne:

-          témy DP sa píšu bez bodky na konci (viď nižšie napr.) aj v slovenskom aj v anglickom jazyku

-          témy DP v anglickom jazyku sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vo  všetkých plnohodnotne významových  slovách, okrem spojok a predložiek, ktoré sa píšu s malým začiatočným písmenom 

Napr.:  téma v slovenskom jazyku: Laserová terapia vaskulárnych kožných lézií

téma v anglickom jazyku: Laser Treatment for Vascular Skin Lesions

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite</output>

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite</output>

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalit</output>

Upozorňujeme, že zadanie témy dizertačnej práce v AISe, názov odovzdávanej dizertačnej práce a vytlačené zadanie dizertačnej práce, ktoré je povinnou súčasťou dizertačnej práce musia byť identické!

Študijný odbor sa uvádza bez čísiel. Všetky materiály, v ktorých bude číslo odboru uvedené, budú vrátené na prepracovanie !!!!

<output>posudok školiteľa na prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originaliteV</output>

Posudok školiteľa na dizertačnú prácu obsahuje vyjadrenie k výsledku v protokole o kontrole originality.

Vnútorný predpis č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Vnútorný predpis č. 12/2013 - Smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 7/2017 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave  - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Výnos MŠ SR č. 5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci
príloha 1 k Výnosu MŠ SR č. 5/2010-071
príloha 2 k Výnosu MŠ SR č. 5/2010-071

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Podmienky a kritériá

Podmienky riadneho  ukončenia doktorandského štúdia:

  • úspešné absolvovanie aspoň 2 povinne voliteľných predmetov a aspoň 2 kurzov študijného programu
  • vykonanie skúšky z anglického jazyka
  • vykonanie dizertačnej skúšky
  • získanie najmenej 210 kreditov (30 kreditov sa pripisuje po prijatí práce k obhajobe)
  • publikovanie vedeckých prác
  • obhajoba dizertačnej práce 

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili v akad.r. 2005/2006 a 2006/2007

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  dekanovi ak získal najmenej 210 kreditov. Súčasne doktorand v dennej forme musí byť prvým autorom minimálne dvoch publikácií v odbornom indexovanom časopise a autorom troch prednášok na odborných podujatiach. Doktorand v externej forme štúdia musí byť prvým autorom minimálne troch publikácií v odbornom indexovanom časopise a autorom troch prednášok na odborných podujatiach.

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi ak získal najmenej 210 kreditov. Súčasne doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 2 vedeckých prác „in extenso“,  pričom jedna práca musí byť v indexovanom časopise a druhá práca musí byť v časopise s impact faktorom. Z toho minimálne jednu prácu musí mať ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS.

 

Kritériá na povolenie obhajoby dizertačných prác v študijných odboroch - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2016/2017

Doktorand v dennej aj externej forme musí byť autorom minimálne 3 vedeckých prác „in extenso“, z toho minimálne jednu prácu musí mať na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise ako prvý autor. Vedecká práca v indexovanom časopise znamená, že je dostupná v databázach WEB of SCIENCE, PUBMED, SCOPUS alebo COPERNICUS. 

Minimálne jednu prácu musí mať doktorand v časopise s impact faktorom (pričom minimálny IF = 0,5 ) ako prvý autor alebo spoluautor.
Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače.  V odôvodnených prípadoch je možné uznať jednu chýbajúcu publikáciu na základe akceptačného listu.  Tiež je možné uznať publikáciu, ktorá je už dostupná na PubMed-e ako „ahead of print“

Tlačivá

Odovzdávanie záverečných prác v elektronickej forme - postup

 

Povinné náležitosti k odovzdaniu dizertačnej práce :

1. žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

2. prílohy k žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

3. tlačivo na kredity - podľa roku nástupu

tlačivo na kredity k obhajobe dizertačnej práce - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

tlačivo na kredity k obhajobe dizertačnej práce - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2011/2012

4. autoreferát dizertačnej práce


Predsedovia odborových komisií

študijný programštudijný odborpredseda odborovej komisie
normálna a patologická fyziológianormálna a patologická fyziológiaprof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
vnútorné chorobyvnútorné chorobyprof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
hygiena hygiena prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
chirurgiachirurgiaprof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
röntgenológia a rádiológiaröntgenológia a rádiológiaprof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
gynekológia a pôrodníctvogynekológia a pôrodníctvoprof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
pediatriapediatriaprof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
neurológianeurológiaprof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
psychiatriapsychiatriaprof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
dermatovenerológiadermatovenerológiaprof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
oftalmológiaoftalmológiaprof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
onkológiaonkológiaprof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
otorinolaryngológiaotorinolaryngológiaprof. MUDr. Milan Profant, CSc.
patologická anatómia a súdne lekárstvopatologická anatómia a súdne lekárstvoprof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.
ortopédiaortopédiaprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
urológiaurológiaDr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
klinická farmakológiaklinická farmakológiaprof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
zubné lekárstvozubné lekárstvoprof. MUDr. Peter Stanko, PhD.