Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

povinné predmety a povinne voliteľné predmety

Zosúladenie doktorandských študijných programov s novými Štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy SR – zmeny v Študijných plánoch

Zosúladenie doktorandských študijných programov s novými Štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy SR – zmeny v Študijných plánoch

Pre doktorandov prijatých pred akademickým rokom 2022/2023 platí pre pridelenie kreditov v študijnej a pedagogicko-vzdelávacej činnosti:

  • Úspešné zvládnutie predmetu „Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa usmernenia školiteľa“ v 1. ročníku štúdiu je zhodné s absolvovaním predmetu „Dizertačná práca I.“
  • Úspešné zvládnutie predmetu „Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa usmernenia školiteľa“ v 2. ročníku štúdiu je zhodné s absolvovaním predmetu „Dizertačná práca II.“
  • Absolvovanie jedného hocijakého povinne voliteľného predmetu z minulosti je zhodné s absolvovaním predmetov „Úvod do vedeckého bádania 1. + 2.“ v aktuálnom akademickom roku alebo je zhodné s absolvovaním predmetov „Úvod do vedeckého bádania 3.“ + „Nové trendy výskumu vo svojom študijnom programe“ v aktuálnom akademickom roku
  • Absolvovanie jedného výukového kurzu z minulosti je zhodné s absolvovaním jedného povinne voliteľného predmetu podľa vlastného výberu v aktuálnom akademickom roku
  • Absolvovanie skúšky z anglického jazyka je zhodné s absolvovaním povinného predmetu „Anglický jazyk a skúška z anglického jazyka“ v aktuálnom akademickom roku. Za priebeh výučby a skúšky z anglického jazyka zodpovedá Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave

Poznámka: Predmety Dizertačná práca I. a Dizertačná práca II. sú povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúdajú výsostne individuálny charakter s ohľadom na špecifiká jednotlivých tém dizertačnej práce. Ich základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Za tento predmet zodpovedá školiteľ doktoranda (napríklad doktorand samostatne pracuje pri vypracovaní literárneho prehľadu na tému svojej dizertačnej práce, študuje odbornú literatúru podľa usmernenia školiteľa, konzultuje kroky svojho štúdia so svojím školiteľom a podobne). Odporúča sa, aby kredity za predmet Dizertačná práca I. získal doktorand od svojho školiteľa v prvom roku štúdia, a kredity za predmet Dizertačná práca II. získal doktorand v druhom roku štúdia.

Novinkou od akademického roka 2022/2023 je v rámci každého študijného programu povinný predmet „Nové trendy výskumu vo svojom študijnom programe“ (napr. Nové trendy v dermatovenerológii; Nové trendy v pediatrii; Nové trendy v röntgenológii a rádiológii a podobne). Predmet je zameraný na oboznámenie doktorandov s novými trendami výskumu v oblasti jeho študijného programu a za predmet sú zodpovední garant programu (v súčasnosti označovaný ako „osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu“), ako aj školiteľ a ďalší zodpovední učitelia profilových predmetov (v minulosti označovaní ako „spolu-garanti“). Odporúčaný rozsah výučby je 12 hodín prednášok a 12 hodín samoštúdia – spôsob a kontrola výučby je plne v kompetencii garanta programu v spolupráci so školiteľom. Odporúča sa, aby doktorandi predmet absolvovali a získali kredity počas prvého ročníka doktorandského štúdia. 

Termíny a miesta konania povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sú určené pre doktorandov všetkých študijných programov, nájdete aj na webovej stránke:

https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/povinne-volitelne-predmety/ 

 

 

Termíny povinných a povinne voliteľných predmetov v akademickom roku 2023/2024

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom konania predmetu.

Nahlásenie sa na predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Prihlášku na predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

Termíny na povinné profilové predmety v rámci každého študijného programu nie sú určené. (Napr. Nové trendy v dermatovenerológii; Nové trendy v pediatrii; Nové trendy v röntgenológii a rádiológii a podobne). Predmet je zameraný na oboznámenie doktorandov s novými trendami výskumu v oblasti jeho študijného programu a za predmet sú zodpovední garant programu (v súčasnosti označovaný ako „osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu“), ako aj školiteľ a ďalší zodpovední učitelia profilových predmetov (v minulosti označovaní ako „spolu-garanti“). Odporúčaný rozsah výučby je 12 hodín prednášok a 12 hodín samoštúdia – spôsob a kontrola výučby je plne v kompetencii garanta programu v spolupráci so školiteľom. Odporúča sa, aby doktorandi predmet absolvovali a získali kredity počas prvého ročníka doktorandského štúdia. 

 


POVINNÝ PREDMET

 

Úvod do vedeckého bádania I.

Vyučujúci : prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Varga, PhD et PhD.

Predmet sa koná prezenčne.

Termíny :

28. - 30. november 2023 od 14:00 hod. - 19:00 hod.

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Dekanát LF UK, Špitálska 24, 1. posch.

Obmedzený počet študentov : 38

V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených doktorandov informovať, že ich prihlášku už nie je možné akceptovať. 

KAPACITA NAPLNENÁ !!!

 

23. - 25. január 2024 od 14:00 hod. - 19:00 hod. 

Miestnosť : veľká poslucháreň M6, Moskovská ul. č. 2, Bratislava

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky 3 dni konania predmetu v danom termíne. Pri prihlásení je potrebné uviesť termín, o ktorý máte záujem.

Prihlásiť sa môžete:

do 25.11.2023 pri prvom termíne

do 20.1.2024 pri druhom termíne

 

na email jana.sulanovafmed.uniba.sk.

 


POVINNÝ PREDMET

Úvod do vedeckého bádania II.

 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Termíny :

23.4.2024, 24.4.2024, 25.4.2024 vždy od 14.00 – 17.30 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 22.4.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 

Rozpis prednášok :

Úvod do vedeckého bádania 2 -PRVÁ ČASŤ 

Utorok 23.4.2024  14.00 – 17.30 hod.

Garant: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD

Prednášajúci:

Prof. Dóra Zelena - Institute of Experimental Medicine, Budapest, Hungary; Full Professor, Institute of Physiology, Medical School, University of Pécs, Centre for Neuroscience, Szentágothai Research Centre, Pécs, Hungary

Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD, Fyziologický ústav Lekárska fakulta UK, Bratislava

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Fyziologický ústav Lekárska fakulta UK, Akademické centrum výskumu autizmu LFUK, Bratislava

 

Tézy:

1.       Poslanie university v 21. storočí (prof. Ostatníková)

2.      Introduction to Behavioural Physiology and Pharmacology (prof. Dóra Zelena)

3.       Organizácia a management a fázy biomedicínskeho výskumu (doc. Bakoš)

4.      Originalita a inovatívnosť výskumu (Bakoš)

5.      Vyhľadávanie časopisov a ich kvality (Bakoš)

6.      Zdieľanie softvéru a algoritmov (Bakoš)

7.       Preprintove servery a databázy ( Bakoš)

8.      Štipendiá, granty, možnosti podpory (Bakoš)

9.      Generatívna AI: spôsoby využitia (Bakoš)

10.  Politika otvorenej vedy (Bakoš, Ostatníková)

11.   Plagiátorstvo ( Ostatníková)

12.  Predátorské vydavateľstvá, časopisy, konferencie (Ostatníková)

 


Úvod do vedeckého bádania 2 -  DRUHÁ ČASŤ

 

Streda  24.4.2024 14.00 – 17.30 hod.

Garant: prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Prednášajúci

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.1,2

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. 1,2,3

Mgr. Daniel Dančík, PhD., BSc. (Hons) 1,2,3

 

1 Psychiatrická klinika LF UK a UNB

2 Centrum výskumu psychických porúch – CVPP, Vedecký park UK

3 Filozofická fakulta UK

 

 

Tézy:

 

Klasifikácie v medicíne – JP

-       načo je nám diagnóza

From bench to the bedside

-        fázy vývoja liekov               JP

Keď signifikantné nemusí byť významné a naopak JP + MH

-       ukážky rôznych spôsobov štatistického spracovania
výsledkov a ich interpretácia

Experience sampling vo výskume duševného zdravia                           DD

-       spojené s opisom projektu IMMERSE (https://immerse-project.eu/)

 


 

Úvod do vedeckého bádania 2 -  TRETIA ČASŤ

 

Štvrtok  25.4.2024 14.00 – 17.30 hod.

Garant: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

 

Prednášajúca: prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.

Ústav epidemiológie LF UK

 

Tézy:

1.       Epidemiológia ako vedný odbor poskytujúci dôkazy pre medicínu založenú na dôkazoch

2.      Typy epidemiologických štúdií a ich využitie v klinickej a preventívnej medicíne

3.       Stanovenie výskumnej hypotézy

4.      Práca s dátovým súborom, deskripcia

5.      Analýza údajov, grafická prezentácia dát, extrémne odchýlky

6.      Štatistická významnosť

7.       Analýza prežívania

 

 


POVINNÝ PREDMET

Úvod do vedeckého bádania III.

Vyučujúci : prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Predmet sa koná prezenčne.

Termíny :

17.- 19.1.2024 od 14:00 hod. - 19:00 hod.

Miestnosť : veľká poslucháreň M6, Moskovská ul. č. 2, Bratislava

 

21.- 23.2.2024 od 14:00 hod. - 19:00 hod.

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Dekanát LF UK, Špitálska 24, 1. posch.

Obmedzený počet študentov : 38

V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených doktorandov informovať, že ich prihlášku už nie je možné akceptovať. 

KAPACITA NAPLNENÁ !!!

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky 3 dni konania predmetu v danom termíne. Pri prihlásení je potrebné uviesť termín, o ktorý máte záujem.

Prihlásiť sa môžete:

do 14.1.2024 pri prvom termíne

do 18.2.2024 pri druhom termíne

 

na email jana.sulanovafmed.uniba.sk.

  


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET 

Nové trendy v lekárskej mikrobiológii a imunológii

Vyučujúci : doc. MUDr. Mária Bucová, CSc., doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD, MPH.; doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.

Termín konania : 21.11.-23.11.2023 od 15.00 hod. - 19.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 16.11.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk , kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET 

Funkčná anatómia reprodukcie človeka a klinická embryológia 

Vyučujúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.; prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

Termín konania : 04.12.2023, 05.12.2023, 06.12.2023 od 16.00 hod. do 19.30 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 29.11.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

Vyučujúci: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Termín konania : 08.01.2024, 09.01.2024, 10.01.2024 od 15.30 hod. do 18.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 03.01.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové trendy v lekárskej biológii a klinickej genetike 

Vyučujúci: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD., doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.

Termín konania : 24.01.2024, 25.01.2024, 26.01.2024 od 14.00 hod. do 17.30 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 19.01.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Neurovedy – nové trendy 

Vyučujúci: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD., MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Termín : 20.3. 2024, 21.3.2024, 25.3.2024 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny a uspieť v záverečnom teste

Prihlásiť sa môžete do 15.3.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanovauniba.sk  kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

  


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové lieky a stratégie vo farmakoterapii 

 Vyučujúci: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., MUDr. Monika Laššánová, PhD.

Termín konania : 23.04.2024, 30.04.2024, 07.05.2024, 14.05.2024 od 14.30 hod. do 17.20 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 18.04.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

  


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Patologická fyziológia a patológia - nové trendy

 Vyučujúci: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

Termín konania : 20.05.2024, 21.05.2024, 22.05.2024, 23.05.2024 od 14.00 hod. do 16.20 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 15.05.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové trendy v lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémii

 Vyučujúci: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. a ďalší

Termín konania : 06.06.2024, 07.06.2024, 13.06.2024, 14.06.2024 od 13.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 31.05.2024 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.