Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinné predmety a Povinne voliteľné predmety

Zosúladenie doktorandských študijných programov s novými Štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy SR – zmeny v Študijných plánoch

Zosúladenie doktorandských študijných programov s novými Štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy SR – zmeny v Študijných plánoch

 

Pre doktorandov prijatých pred akademickým rokom 2022/2023 platí pre pridelenie kreditov v študijnej a pedagogicko-vzdelávacej činnosti:

·         Úspešné zvládnutie predmetu „Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa usmernenia školiteľa“ v 1. ročníku štúdiu je zhodné s absolvovaním predmetu „Dizertačná práca I.“

·         Úspešné zvládnutie predmetu „Individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa usmernenia školiteľa“ v 2. ročníku štúdiu je zhodné s absolvovaním predmetu „Dizertačná práca II.“

·         Absolvovanie jedného hocijakého povinne voliteľného predmetu z minulosti je zhodné s absolvovaním predmetov „Úvod do vedeckého bádania 1. + 2.“ v aktuálnom akademickom roku alebo je zhodné s absolvovaním predmetov „Úvod do vedeckého bádania 3.“ + „Nové trendy výskumu vo svojom študijnom programe“ v aktuálnom akademickom roku

·         Absolvovanie jedného výukového kurzu z minulosti je zhodné s absolvovaním jedného povinne voliteľného predmetu podľa vlastného výberu v aktuálnom akademickom roku

·         Absolvovanie skúšky z anglického jazyka je zhodné s absolvovaním povinného predmetu „Anglický jazyk a skúška z anglického jazyka“ v aktuálnom akademickom roku. Za priebeh výučby a skúšky z anglického jazyka zodpovedá Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK v Bratislave

Poznámka: Predmety Dizertačná práca I. a Dizertačná práca II. sú povinnou súčasťou študijných aktivít doktoranda. Nadobúdajú výsostne individuálny charakter s ohľadom na špecifiká jednotlivých tém dizertačnej práce. Ich základná osnova je zrejmá už v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda. Predmet je dôležitý najmä z hľadiska pochopenia základných teoretických a metodologických aspektov riešenej témy dizertačnej práce s dôrazom na samoštúdium a konzultácie so školiteľom a širokým spektrom konzultantov. Za tento predmet zodpovedá školiteľ doktoranda (napríklad doktorand samostatne pracuje pri vypracovaní literárneho prehľadu na tému svojej dizertačnej práce, študuje odbornú literatúru podľa usmernenia školiteľa, konzultuje kroky svojho štúdia so svojím školiteľom a podobne). Odporúča sa, aby kredity za predmet Dizertačná práca I. získal doktorand od svojho školiteľa v prvom roku štúdia, a kredity za predmet Dizertačná práca II. získal doktorand v druhom roku štúdia.

Novinkou od akademického roka 2022/ 2023 je v rámci každého študijného programu povinný predmet „Nové trendy výskumu vo svojom študijnom programe“ (napr. Nové trendy v dermatovenerológii; Nové trendy v pediatrii; Nové trendy v röntgenológii a rádiológii a podobne). Predmet je zameraný na oboznámenie doktorandov s novými trendami výskumu v oblasti jeho študijného programu a za predmet sú zodpovední garant programu (v súčasnosti označovaný ako „osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu“), ako aj školiteľ a ďalší zodpovední učitelia profilových predmetov (v minulosti označovaní ako „spolu-garanti“). Odporúčaný rozsah výučby je 12 hodín prednášok a 12 hodín samoštúdia – spôsob a kontrola výučby je plne v kompetencii garanta programu v spolupráci so školiteľom. Odporúča sa, aby doktorandi predmet absolvovali a získali kredity počas prvého ročníka doktorandského štúdia. 

Termíny a miesta konania povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré sú určené pre doktorandov všetkých študijných programov, nájdete aj na webovej stránke:

https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/povinne-volitelne-predmety/ 

 

 

Termíny povinných a povinne voliteľných predmetov v akademickom roku 2022/2023

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom konania predmetu.

Nahlásenie sa na predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Prihlášku na predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 


POVINNÝ PREDMET

Úvod do vedeckého bádania 1.

 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

Termín konania : 15.2.2023 (prezenčne, od 13:30 hod. do 17:00 hod.) a 16.2.2023, 17.2.2023 (online, od 16:00 hod. do 19:30 hod.)

Predmet sa koná dňa 15.2.2023 prezenčne v posluchárni M6 na Moskovskej ulici, zvyšné dva dni (t.j., 16.2.2023 a 17.2.2023) formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny, ako aj úspešné vypracovanie zadania.

 

Prihlásiť sa môžete do 13.2.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNÝ PREDMET

Úvod do vedeckého bádania 2.

 

Vyučujúci:  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH.

Termín konania: 12.4.2023, 13.4.2023, 14.4.2023, vždy v čase 14:00 - 17:30

Predmet sa koná formou MS Teams (online)

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny, ako aj úspešné absolvovanie záverečného testu - minimálne 60%.

 

Prihlásiť sa môžete do 10.4.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNÝ PREDMET

Úvod do vedeckého bádania 3.

Vyučujúci:  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prof. Lund z Western Norway University of Applied Sciences (v spolupráci s doc. MUDr. Michaelou Kostičovou, PhD.)

 

Termín konania:

6. marca 2023 – prezenčne v posluchárni M6, Moskovská ulica 2, od 15:30 hod., vyučujúci prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

7. marca 2023 - prezenčne vo Veľkej posluchárni NTÚ, Sasinkova 4, od 15:30 hod., vyučujúci prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

8. marca 2023 - prezenčne aj online v miestnosti M204 na Moskovskej ulici 2, od 15:00 hod., prednáška - prof. Lund z Western Norway University of Applied Sciences (v spolupráci s doc. MUDr. Michaelou Kostičovou, PhD.).

Prednáška prof. Lunda je zrušená.

 

Program:

·  Introduction to EBR:

What is Evidence-based Research and why it is important? Main principles and algorithm of EBR - referring to published articles in JCE:

  1. What evidence-based research is and why is it important?
  2. Using an evidence-based research approach before a new study is conducted to ensure value

·  Prerequisite knowledge needed to conduct EBR

  1. difference between EBM and EBR
  2. basic characteristics of systematic reviews/evidence synthesis (different types of SRs , how to search, critically appraise and interpret SRs)

·  Using EBR approach in research:

·  How to justify and design a new study and interpret the results of a new study based on the research gap and including the perspective of end-users

  1. Using an evidence-based research approach to place your results into context after the study is performed to ensure usefulness of the conclusion

Prednáška bude v anglickom jazyku.

 

Link na pripojenie : https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Mjc2NDViODctYjgxZC00YWU3LTlhZDktMWQwMDY5MzYxNTUw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252236dfaaa9-e8a0-488f-8b17-c36fbfb214f8%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b77f8878-8e02-4748-ad1e-f38ca5ab70d8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

Prihlásiť sa môžete do 02.03.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

  


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

 

Vyučujúci: prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO 

Termín konania : 16.1.2023, 17.1.2023, 23.1.2023, 24.1.2023 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 12.1.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové trendy v lekárskej biológii a klinickej genetike

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD., doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D.

Termín konania : 1.2.2023, 2.2.2023, 3.2.2023 od 14.00 hod. - 17.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 30.1.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET 

Funkčná anatómia reprodukcie človeka a klinická embryológia 

 

Vyučujúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.; prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

Termín konania : 22.2.2023, 23.2.2023, 24.2.2023 od 16.00 hod. do 19.30 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

Prihlásiť sa môžete do 20.2.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk; kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email. 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET 

Neurovedy – nové trendy 

 

Vyučujúci: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD., MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Termín konania : 27.3. 2023, 28.3.2023, 29.3.2023, 30.3.2023 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

Prihlásiť sa môžete do 23.3.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk; kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 

Pondelok  27.03.2023 

15.00 – 16.20

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD 

Rodovo špecifický prístup k výskumu mozgových funkcií/Autizmus 

16.30 – 18.00

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. 

Komplexnosť neuro-endokrinno-imunitných interakcií/ Mikrodisekcia mozgových štruktúr 

 

Utorok 28.03. 2023 

15.00 – 16.20

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD

Najnovšie experimentálne prístupy v neurovedách - od vektorov po virtuálnu realitu

16.30 – 18.00

prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD  

Základy psychofarmakológie a výskum nových liekov. 

 

Streda 29.03.2023 

15.00 – 16.20

doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD

Neuropatológia demencií 

16.30 – 18.00

MUDr. Igor Riečanský, PhD 

Funkčné in vivo metódy vo výskume ľudského mozgu 

 

30.3. 2020 test

 


 

 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové trendy v lekárskej mikrobiológii a imunológii

 

Vyučujúci: Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. mim. prof.; doc. MUDr. Adriana Liptáková, PhD, MPH.; doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD.,

Termín konania : 17.4.2023, 18.4.2023, 19.4.2023 od 15.00 hod. do 19.00 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 13.4.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové lieky a stratégie vo farmakoterapii 

 

Vyučujúci: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., MUDr. Monika Laššánová, PhD.

Termín konania : 25.4.2023, 2.5.2023, 9.5.2023 a 16.5.2023 od 14.30 hod. do 17.20 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

Prihlásiť sa môžete do 22.4.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovauniba.sk; kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 

Rozpis prednášok:

25.4.2023

Hodnotenie farmakoterapie pacientov na základe molekulárnych a farmakologických parametrov; diagnostika, stratifikácia a prognóza.

Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

2.5.2023

Farmakoterapia v gravidite a laktácii. Osobitosti farmakoterapie v detskom veku.

MUDr. Monika Laššanová, PhD. (VKS IIa)

9.5.2023

Trendy v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

16.5.2023

Farmakoepidemiológia. Osobitosti farmakoterapie v geriatrii.

 

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Patologická fyziológia a patológia - nové trendy

 

Vyučujúci: prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

Termín konania : 15.5.2023, 16.5.2023, 17.5.2023, 18.5.2023 od 14.00 hod. do 16.20 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 11.5.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

Nové trendy v lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémii

 

Vyučujúci: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. a ďalší

Termín konania : 1.6.2023, 2.6.2023, 8.6.2023 a 9.6.2023 od 13.00 hod. do 15.30 hod.

Predmet sa koná formou MS Teams (online). 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

Prihlásiť sa môžete do 29.5.2023 do 12.00 hod. na email jana.sulanovauniba.sk; kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.