Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Predpisy súvisiace so štúdiom

Zákony

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vnútorný predpis č. 20/2019 Študijný poriadok UK prílohy 1-5  

Vnútorný predpis č. 5/2021 Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK

 

Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

 


Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018

Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 


Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave.                Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014. Predpis je platný a účinný od 29. 10. 2018.

<output></output>

Predpis je platný a účinný od 29. 10. 2018.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.

</output>

Špecifické pravidlá pre schvaľovanie školiteľov pre dennú formu doktorandského štúdia schválené na Vedeckej rade LF UK v Bratislave dňa 15.12.2016

 


Školné a poplatky spojené so štúdiom

 

VP č. 42/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023.

Prílohy:

Príloha č. 5  Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025.

 

VP č. 35/2022 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 12. 2022.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2023/24. 

 

VP č. 28/2022 Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 17/2021 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení Dodatku č. 1 až 3.

Prílohy:

Príloha č. 3 Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/2023.

Príloha č. 2 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2021/2022.

Príloha č. 1 Vzory rozhodnutí o platení školného

Predpis bol vydaný dňa 03. 10. 2022.

 

VP č. 27/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

 

Vnútorný predpis č. 17/2021 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

príloha č. 1

príloha č. 2

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2020/2021  

Vnútorný predpis č. 17/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2019/2020 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 10/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 26/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 10/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 9/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č.25/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 Prílohy č. 1 - 13

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č.19/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2014/2015

Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 31/2023 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty


Vnútorný predpis č. 10/2020 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty - platný do 31.8.2023

Vnútorný predpis č. 9/2014 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - dodatok č. 1 

Vnútorný predpis č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - platný do 31.8.2020