Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Predpisy súvisiace so štúdiom

Zákony

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 12/2013 - smernica rektora UK - o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 - platný od 9.4. 2018

Vnútorný predpis č.19/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2014/2015

Vnútorný predpis č.25/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 Prílohy č. 1 - 13

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 9/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2016 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017 v znení dodatku č. 1 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 10/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 10/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 26/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1 Prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 19/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave.                                                                                                                                                    Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.                                                               Predpis je platný a účinný od 29. 10. 2018.

<output></output>

Predpis je platný a účinný od 29. 10. 2018.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2014.

</output>

Špecifické pravidlá pre schvaľovanie školiteľov pre dennú formu doktorandského štúdia schválené na Vedeckej rade LF UK v Bratislave dňa 15.12.2016

Vnútorný predpis č. 17/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2019/2020 Prílohy č. 1-13

 

 

Vnútorné predpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 9/2014 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - dodatok č. 1