Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Formuláre

Formuláre

Žiadosti sa prekladajú na doleuvedených tlačivách !!!!!

Žiadosť prosíme poslať poštou, resp. odovzdať v podateľni LF UK. 

 

Žiadosť o prerušenie štúdia 

Žiadosť o úpravu témy dizertačnej práce 

Žiadosť o zmenu (napr. osobných údajov, adresy a pod.)

Žiadosť o zmenu formy štúdia

Žiadosť o zmenu školiteľa

Žiadosť o tvorivé voľno - pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na prípravu publikácie. Po ukončení čerpania tvorivého voľna je potrebné predložiť rukopis publikácie.

Žiadosť o vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške / dizertačnej práce v anglickom jazyku

Žiadosť doktoranda o odbornú stáž

Žiadosť doktoranda o odbornú stáž - v rámci špecializačného štúdia

Žiadosť doktoranda o zahraničnú pracovnú cestu

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

Posudok školiteľa - vzor

Výstupný list doktoranda

Zanechanie štúdia - písomné vyhlásenie 


Ročné hodnotenie študenta - od akad.r. 2022/2023


 

Tehotenské štipendium

Pokyny pre podanie žiadosti o tehotenské štipendium

Od 1. 4. 2021 sa otvorila možnosť podať žiadosť o tehotenské štipendium podľa §96 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Vnútorný predpis č. 8/2021 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2.   Príloha - žiadosť o priznanie tehotenského štipendia.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať rektorovi prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK.