Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Formuláre

Formuláre

Žiadosti sa prekladajú na doleuvedených tlačivách !!!!!

Žiadosť prosíme poslať poštou, resp. odovzdať v podateľni LF UK. 

 

Žiadosť o prerušenie štúdia 

Žiadosť o úpravu témy dizertačnej práce 

Žiadosť o zmenu (napr. osobných údajov, adresy a pod.)

Žiadosť o zmenu formy štúdia

Žiadosť o zmenu školiteľa

Žiadosť o tvorivé voľno - pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na prípravu publikácie. Po ukončení čerpania tvorivého voľna je potrebné predložiť rukopis publikácie.

Žiadosť o vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške / dizertačnej práce v anglickom jazyku

Žiadosť doktoranda o zahraničnú pracovnú cestu

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2011/2012

Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad.r. 2016/2017

Žiadosť o vydanie študentského preukazu

 

 


Tehotenské štipendium

Pokyny pre podanie žiadosti o tehotenské štipendium

Od 1. 4. 2021 sa otvorila možnosť podať žiadosť o tehotenské štipendium podľa §96 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Vnútorný predpis č. 8/2021 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. Úplné znenie vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2.   Príloha - žiadosť o priznanie tehotenského štipendia.

Výška tehotenského štipendia je 200 Eur mesačne a vypláca sa od 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať rektorovi prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK.