Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Informačné listy predmetov

Informačné listy predmetov

Profilové povinné predmety:

Dizertačná práca I.

Dizertačná práca II.

Dizertačná skúška

Obhajoba dizertačnej práce

Nové výskumné trendy v morfologických vedách  (len pre študentov študijného programu Anatómia, histológia a embryológia)

Nové trendy v dermatovenerológii  (len pre študentov študijného programu Dermatovenerológia)

Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve  (len pre študentov študijného programu Gynekológia a pôrodníctvo)

Nové trendy v hygiene, epidemiológii a sociálnom lekárstve  (len pre študentov študijného programu Hygiena)

Nové trendy v chirurgii  (len pre študentov študijného programu Chirurgia)

Nové trendy v lekárskej biológii a klinickej genetike (len pre študentov študijného programu Lekárska biológia a klinická genetika)

Nové trendy v lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémii  (len pre študentov študijného programu Lekárska a farmaceutická biochémia)

Nové trendy v lekárskej mikrobiológii a imunológii  (len pre študentov študijného programu Lekárska mikrobiológia a imunológia)

Nové lieky a stratégie vo farmakoterapii  (len pre študentov študijného programu Klinická farmakológia)

Nové trendy v lekárskych neurovedách  (len pre študentov študijného programu Lekárske neurovedy)

Nové trendy v neurológii  (len pre študentov študijného programu Neurológia)

Nové trendy v oftalmológii  (len pre študentov študijného programu Oftalmológia)

Nové trendy v onkológii  (len pre študentov študijného programu Oftalmológia)

Nové trendy v otorinolaryngológii  (len pre študentov študijného programu Otorinolaryngológia)

Nové trendy v ortopédii  (len pre študentov študijného programu Ortopédia)

Nové trendy vo vybraných syndrómoch patologickej fyziológie  (len pre študentov študijného programu Normálna a patologická fyziológia)

Nové trendy v patologickej a súdnolekárskej diagnostike (len pre študentov študijného programu Patologická anatómia a súdne lekárstvo)

Vedecké aspekty klinického výskumu v pediatrii  (len pre študentov študijného programu Pediatria) 

Nové trendy v psychiatrii  (len pre študentov študijného programu Psychiatria)

Nové trendy v röntgenológii a rádiológii  (len pre študentov študijného programu Röntgenológia a rádiológia)

Nové trendy v urológii  (len pre študentov študijného programu Urológia)

Vedecké aspekty klinického výskumu v internej medicíne  (len pre študentov študijného programu Vnútorné choroby)

Nové trendy v zubnom lekárstve a maxilofaciálnej chirurgii  (len pre študentov študijného programu Zubné lekárstvo)

 

Povinné predmety:

Úvod do vedeckého bádania 1.

Úvod do vedeckého bádania 2.

Úvod do vedeckého bádania 3.

Anglický jazyk a skúška z anglického jazyka

 

Povinne voliteľné predmety:

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

Funkčná anatómia reprodukcie človeka a klinická embryológia

Neurovedy - nové trendy

Nové lieky a stratégie vo farmakoterapii

Nové trendy v lekárskej mikrobiológii a imunológii

Nové trendy v lekárskej, klinickej a farmaceutickej biochémii

Nové trendy v lekárskej biológii a klinickej genetike

Patologická fyziológia a patológia - nové trendy