Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška

Doktorand je povinný predložiť prihlášku a písomnú prácu k dizertačnej skúške: v dennej forme do 24 mesiacov (k 31.8.), v externej forme do 30 mesiacov (k 28.2.) od nástupu na doktorandské štúdium.

Dizertačná skúška je štátnicový predmet, odklad termínu odovzdania prihlášky a písomnej časti k dizertačnej skúšky NIE JE MOŽNÝ!!!

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov, absolvovanie 4 povinných predmetov2 povinne voliteľných predmetov a vykonanie skúšky z anglického jazyka. 

Písomnú prácu k dizertačnej skúške je možné odovzdať aj v anglickom jazyku. Je však potrebné o to pred odovzdaním písomne požiadať dekana. 

Názov (téma) písomnej práce k dizertačnej skúške a záverečnej práce k obhajobe musí byť totožná s názvom (témou) práce pri prijatí na štúdium. Názov (tému) písomnej práce k dizertačnej skúške nie je možné svojvoľne pozmeniť, iba so súhlasom dekana po vyjadrení školiteľa. Tému nie je možné meniť po vykonaní dizertačnej skúšky.

Písomná práca k dizertačnej skúške sa vkladá aj do systému AIS2.


Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme , vrátane literárneho prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce.

Informácie k dizertačnej skúške:

  • Písomná časť k dizertačnej skúške sa vypracúva v tlačenej podobe vytlačenej jednostranne, zviazaná v hrebeňovej väzbe alebo zviazaná nasúvacou lištou.
  • Prezentácia sa vypracúva v programe Power Point.

 

Prihláška na dizertačnú skúšku a písomná práca sa podávajú v písomnej forme dekanovi fakulty prostredníctvom Oddelenia vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia. 

V prihláške na dizertačnú skúšku uveďte názov práce v takom znení ako ju predkladáte, tzn. ak predkladáte prácu v anglickom jazyku uveďte ju na prvom mieste až potom uveďte prácu v slovenskom jazyku.

 

Informačný list predmetu dizertačná skúška 

prihláška na dizertačnú skúšku - odovzdáva sa 2x - vypísať v počítači !!!!

Vzor titulnej strany písomnej práce k dizertačnej skúške

predsedovia odborových komisií