Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška

Doktorand je povinný predložiť prihlášku a písomnú prácu k dizertačnej skúške: v dennej forme do 24 mesiacov, v externej forme do 30 mesiacov od nástupu na doktorandské štúdium.

Názov (téma) písomnej práce k dizertačnej skúške a záverečnej práce k obhajobe musí byť totožná s názvom (témou) práce pri prijatí na štúdium. Názov (tému) písomnej práce k dizertačnej skúške nie je možné svojvoľne pozmeniť, iba so súhlasom dekana po vyjadrení školiteľa. Tému nie je možné meniť po vykonaní dizertačnej skúšky.

predsedovia odborových komisií

Názov (téma) písomnej práce k dizertačnej skúške a záverečnej práce k obhajobe je totožná s názvom (témou) práce pri prijatí na štúdium. Názov (tému) písomnej práce k dizertačnej skúške nie je možné svojvoľne pozmeniť, iba so súhlasom školiteľa a dekana.

Študijný odbor sa uvádza bez čísiel. Všetky materiály, v ktorých bude číslo odboru uvedené, budú vrátené na prepracovanie !!!!

Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme , vrátane literárneho prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti dizertačnej práce.

prihláška na dizertačnú skúšku


Vzor titulnej strany písomnej práce k dizertačnej skúške

Vnútorný predpis č. 12/2013 Študijný poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave