Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zastupovanie študentov a komunikačný systém študentov

Zástupcovia študentov

Všeobecné lekárstvoZubné lekárstvo
1.ročník1.ročník
2.ročník2.ročník
3.ročník3.ročník
4.ročník4.ročník
5.ročník5.ročník
6.ročník6.ročník

Zastupovanie študentov a komunikačný systém študentov

Nasledujúci dokument opíše systém zastupovania študentov a systém v komunikácii, ktorý by sme ako študenti mali využívať vo svoj vlastný prospech, aby sme umožnili efektívnu komunikáciu v priebehu štúdia a efektívnu komunikáciu medzi našimi študijnými programami a zamestnancami našej fakulty.

Nasledujúci dokument bol napísaný v spolupráci so študentmi, študentskými zástupcami a študentskými senátormi z rôznych ročníkov štúdia, vrátane študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a študentov študujúcich v anglickom a slovenskom jazyku.

ÚČEL

Predstavte si, že ste prednosta ústavu alebo vyučujúci daného predmetu a zakaždým, keď je študentom niečo nejasné, dostali by ste stovky individuálnych e-mailov so žiadosťou o určité vysvetlenie. Čo by si robil? Teraz si predstavte, že ste študijný referent na študijnom oddelení alebo dokonca študijný prodekan a zakaždým, keď je študentom niečo nejasné, dostali by ste až 3000 individuálnych e-mailov s množstvom opakujúcich sa otázok, ktoré môžu, ale nemusia byť relevantné.

Ako by ste ich mohli efektívne riešiť? Pravdou je, že nemôžete. A predsa ako študent viete, aký je to pocit, keď na váš e-mail alebo otázku nedostanete odpoveď.

Je evidentné, že medzi viac ako 3000 študentmi na našej fakulte je potrebný štruktúrovaný systém komunikácie.

Tento systém zastupovania študentov a komunikácie sa vytvára, aby sa zabezpečilo, že otázky a problémy budú smerované správnym členom fakulty.

Môžu odpovedať rýchlejšie bez toho, aby dostali stovky opakujúcich sa správ od študentov a aby boli presné odpovede na naše otázky od príslušných členov fakulty efektívne odkomunikované, zdieľame ich so všetkými študentmi v príslušnej študijnej skupine, ročníku a/alebo programe.

AKO TO FUNGUJE? PREHĽAD

Študenti komunikujú o otázkach/problémoch s vlastnými krúžkovými vedúcimi, ktorí riešia problémy na úrovni krúžkov. Slušne a zdvorilo kontaktujú učiteľov v mene celého krúžku, ubezpečia sa že každý člen krúžku bude informovaný o odpovedi učiteľov a v prípade potreby poskytne informácie ročníkovým vedúcim.

Ročníkoví vedúci riešia celoročníkové problémy, v mene celého ročníka kontaktujú učiteľov a študijných zástupcov z radov učiteľov, informujú krúžkových vedúcich o odpovediach od vyučujúcich a sú v kontakte s ostatnými ročníkovými zástupcami zo všetkých programov a s inými senátormi zo ŠČAS (Študentskej časti Akademického senátu). Spolu so senátormi, ročníkoví zástupcovia predkladajú problémy, návrhy na zlepšenie a riešenia pred vedenie fakulty alebo Akademický senát.

Ak je otázka zodpovedaná, problém vyriešený alebo je treba posunúť študentom nové informácie, tieto nasledujú rovnaký reťazec až kým sa nedostanú priamo ku každému študentovi.

Obrázok č.1

Na tejto schéme je zobrazený tok informácii od študentov až k vedeniu fakulty. Horizontálne línie medzi krúžkovými alebo ročníkovými vedúcimi naznačujú, že títo by mali spolu komunikovať. Otázky/problémy od jednotlivých krúžkov začínajú na začiatku reťazca a posúvajú sa stále vyššie a naopak informácie a novinky smerujú od vedenia cez senátorov a krúžkových vedúcich až ku každému študentovi.

ČO MUSÍME AKO ŠTUDENTI ROBIŤ?

Najdôležitejším krokom k udržaniu poriadku v našej komunikácii ako študentov je, aby si všetky študijné skupiny/ročníky na začiatku každého akademického roka vybrali pre každú študijnú skupinu (krúžok) svojho krúžkového vedúceho, pre každý ročník svojho ročníkového zástupcu. Toto sú jednotlivci, ktorí budú zodpovední za písanie správ členom fakulty, keď sa otázky/problémy týkajú celej študijnej skupiny (krúžku) alebo celého ročníka. Taktiež budú títo členova zodpovední za šírenie odpovede členov fakulty členom študijnej skupiny (krúžku)/ celému ročníku.

Študentských senátorov, ktorí zastupujú študentov v ŠČAS (študentskej časti akademického senátu) si do funkcie volia samotní študenti. Preto je dôležité zaistiť, aby sme mali kvalitných kandidátov a aby sme participovali na voľbách do ŠČAS.

Po výbere zástupcov skupiny a ročníka nám zostáva už len úzko spolupracovať s nimi a taktiež spolupracovať so zvyškom našej študijnej skupiny/ročníka, aby bola komunikácia jasná, rýchla a kvalitná. Je to tímová práca!

AKO ZOSTANEME V SPOJENÍ?

Každá študijná skupina/ročník/študijný program môže používať akúkoľvek platformu, ktorú uzná za vhodnú a najefektívnejšiu formu komunikácie.

Spôboby pre komunikáciu sú načrtnutého takto:

⁃ Každá študijná skupina má skupinový chat. Skupinový chat je miesto pre študijnú skupinu, kde môže krúžkový vedúci zbierať otázky/obavy zo svojej študijnej skupiny. Krúžkový vedúci tieto informácie/otázky adresuje ročníkovému zástupcovi.

- Ročníkové skupiny slúžia na zdieľanie informácií ročníkových zástupcov určených celému ročníku.

- V prípade riešenia závažnejších otázok, tieto otázky sú následne predkladané senátorom a prípadne sa debatujú na zasadnutiach senátu.

Úloha jednotlivých zástupcov

Zástupcovia krúžkov:

- využívajú na komunikáciu so senátormi súkromné správy, týmto spôsobom vedia zozbierať informácie o problémoch svojho krúžku a adresovať ich senátorovi svojho ročníka

- pokiaľ má nejaká úloha zahŕňať viacero krúžkov, je na krúžkových zástupcoch aby skoordinovali svoje krúžky

- komunikujú s vyučujúcim zodpovedným za výučbu ich krúžku, používajúc správne oslovenia (akadem. titul) ohľadom organizácie krúžku a na sprostredkovanie otázok študentov v jeho/jej krúžku

- upozorní ročníkového zástupcu na problémy, ktoré jeho krúžok zaznamenal

- bude podnecovať tímovú prácu v krúžku a pomáhať svojim kolegom keď budú niečo potrebovať

Senátor a ročníkový zástupca:

- senátor je člen Študentskej časti akademického senátu, ročníkový zástupca je jeden zo senátorov zvolený za ten ročník

- aktívne komunikuje s krúžkovým zástupcom aby sa maximalizovala efektivita adresovania problémov študentov

- komunikuje so študijným poradcom pre svoj ročník

- zabezpečuje, že každý krúžkový zástupca je dostatočne a včas informovaný o akýchkoľvek zmenách vo výučbe

- udržuje dobré pracovné vzťahy medzi krúžkovými zástupcami, senátormi a ostatnými ročníkovými zástupcami

Študijní poradcovia:

ŠTUDENTSKÍ SENÁTORI ŠČAS (ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU)

- Volení ich kolegami vo voľbách do ŠČAS

- Schválení predsedom ŠČAS, aby komunikovali problémy konkrétneho štúdia/ročníka/programu s ďalšími členmi ŠČAS a pomáhali ročníkovým zástupcom v prípade potreby.

- Pracujú v tíme so všetkými študentskými senátormi, aby adresovali otázky/obavy prezentované študentmi cez ročníkových zástupcov a podávajú ročníkovým zástupcom up-to-date informácie, aby ich mohli ďalej poskytnúť študentom svojho ročníka.

- Podporujú a podnecujú tímovú prácu a profesionálnosť medzi študentami ponúkaním poradenstva, aby študenti lepšie rozumeli ako správe a efektívne komunikovať s vedením fakulty

Úloha študijného poradcu

- Poskytuje zástupcom ročníka (senátorom) rady v prípade nejasností ohľadom štúdia (rozvrh, suplované hodiny, dátumy skúšok, princíp kreditového systému, atď.)

- Sleduje aktuálne informácie na stránkach teoretických ústavov a kliník.

- Zaznamenáva návrhy študentov ohľadom zlepšenia kvality a realizácie štúdia jednotlivých predmetov.

- Informuje o závažných problémoch, nejasnostiach a návrhoch a následne ich rieši s prodekanom pre pedagogickú činnosť.

Zoznam študijných poradcov:

Študijní poradcovia pre študentov všeobecného lekárstva:


1. ročník - doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., Anatomický ústav, eliska.kubikovafmed.uniba.sk
2. ročník - MUDr. Rastislav Važan, PhD., Fyziologický ústav, rastislav.vazanfmed.uniba.sk
3. ročník -  MUDr. Pavol Janega, PhD., Ústav patologickej anatómie, pavol.janegafmed.uniba.sk
        
4. ročník - doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., I. Interná klinika, denisa.celovskafmed.uniba.sk
5. ročník - MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., I. gyn.-pôrodnícka kl., zuzana.niznanskafmed.uniba.sk
6. ročník - prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH, Klinika onkologickej chirurgie, durdik1uniba.sk