Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH

Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Prednostka kliniky: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.,

Tel.č. +421 2 59320241, e-mail: eva.goncalvesovanusch.sk

 

Sekretariát kliniky: Emília Walterová

Tel. č.: +421 2 59320565, e-mail: emilia.walterovanusch.sk

 

Odborní asistenti:

MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., tel. č. +421 2 59320233, e-mail: ondrej.benackanusch.sk

MUDr. Peter Lesný, PhD., tel. č. +421 2 59320268, e-mail: peter.lesnynusch.sk

MUDr. Milan Luknár, PhD., tel. č. +421 2 59320269, e-mail: milan.luknarnusch.sk

MUDr. Ivan Vranka, PhD.,  tel. č. +421 2 59320441, e-mail: ivan.vrankanusch.sk

 

Asistent:

MUDr. Marek Orban,  tel. č. +421 2 59320405, e-mail: marek.orbannusch.sk

Diplomové práce

Prihlasovanie:

Študenti sa prihlasujú na DP výlučne cez systém AIS2 v termíne od začiatku novembra po koniec decembra zimného semestra 4.ročníka. Ak nebudú na tému akceptovaní, môžu si vybrať inú tému DP počas druhej polovice januára.

Medici, ktorí majú záujem o akceptáciu konkrétnej témy DP sa musia najprv osobne dohodnúť s vedúcim DP. Ak je záujemcov na tému viac, vedúci DP napokon rozhodne na základe osobných pohovorov u koho DP akceptuje.

Po akceptácii na danú tému DP si študent vytlačí „Zadanie diplomovej práce“ v troch kópiách a prinesie na kliniku na podpis. Jedno zadanie ostáva na klinike, druhé odovzdá najneskôr do druhej polovice februára na študijné oddelenie a tretie ostáva študentovi.

Témy:

Vypísané témy na prihlásenie v roku 2020 sú:

Luknár M.
Pľúcna hypertenzia pri pokročilom ochorení pľúc
Pulmonary Hypertension in Advanced Lung Disease

Lesný P.
Liečba srdcového zlyhávania – odporúčania versus klinická prax
Heart Failure Treatment – Guidelines versus Clinical Practice

Goncalvesová E.
Pľúcna hypertenzia pri zlyhávaní ľavej komory
Pulmonary Hypertension in Left Heart Failure

Vachulová A.
Kardioresynchronizačná liečba srdcového zlyhávania – Semmelweis skóre
Cardiac Resynchronisation Therapy – Semmelweis score

Beňačka O.
Prediktory úspešnosti elektrickej kardioverzie
Predictors of Successful Direct Current Cardioversion

Študent 3-4. ročníka môže asistentom našej klinky aj navrhnúť tému DP.
Zmena témy: do novembra zimného semestra 5.ročníka. Je potrebné vyplniť toto tlačivo.

 

Časové horizonty:

Prihlásenie na tému: od začiatku novembra po koniec decembra zimného semestra 4.ročníka

Akceptácia v AIS od vedúceho DP: do polovice januára

Náhradné prihlásenie na inú tému: do konca januára

Odovzdanie podpísaného „Zadania DP“ na Študijné odd.: do polovice februára

Zmena témy: do novembra zimného semestra 5.ročníka. Je potrebné vyplniť toto tlačivo.

DP je študent povinný vypracovať: v priebehu 4. a 5. ročníka.

Odovzdanie tlačenej DP: do 30. septembra 6.ročníka (t.j. na začiatku zimného semestra 6.ročníka).

Nahranie PDF verzie do AIS: do 30. septembra 6.ročníka (t.j. na začiatku zimného semestra 6.ročníka).

Označenie PDF práce v AIS ako finálnej: do 30. septembra 6.ročníka (t.j. na začiatku zimného semestra 6.ročníka). Pozor, prácu môže študent označiť ako finálnu iba 1x, po tomto kroku je práca exportovaná na kontrolu originality a nie je možné ju vložiť druhýkrát.

Obhajoba DP: prvé dva novembrové týždne zimného semestra 6.ročníka

 

Technické aspekty:

Povolené jazyky: slovenský, český, anglický (iba po súhlase dekana). V prípade iných jazykov ako je slovenský práca musí DP obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Názov DP sa píše bez bodiek. Pri anglickom jazyku sa plnovýznamové slová píšu veľkými písmenami.

DP sa odovzdáva v tlačenej pevne zviazanej forme vedúcemu práce v dvoch exemplároch.

DP v PDF formáte nesmie byť zaheslovaná a musí sa dať spätne previesť na čistý text. O správnej kompatibilite Vášho PDF súboru sa môžete presvedčiť TU:   http://testdoc.crzp.sk/?fn=main

Pri problémoch exportu Word formátu do PDF formátu môžete skúsiť použiť freeware CutePDF. Návod na stiahnutie a použitie je TU.

Elektronická PDF verzia záverečnej práce musí byť identická s tlačenou verziou.

Názov tlačenej aj PDF verzie diplomovej práce musí byť identický ako názov DP na „Zadaní diplomovej práce “.

Obhajoba:

Obhajoba DP býva prvé dva novembrové týždne zimného semestra 6.ročníka.
Študent vypracuje prezentáciu vo formáte Microsoft PowerPoint vo formáte 16:9.
Celková dĺžka prezentácie je 10 minút.
Za obhajobu sa udeľujú známky A až FX.

Predseda komisie:
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC

Členovia komisie:

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
MUDr. Michal Hulman, PhD.
MUDr. Ondrej Beňačka, PhD., MBA
MUDr. Marcela Danková, PhD.
MUDr. Anna Vachulová, PhD.
MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

Rules for practical lectures

Dear medical students,

The lectures start at 8:30 AM. In the NÚSCH building go to the -2. floor and look for „Lekárska knižnica“ department. Go through this door and call Mrs. Emila Walterová – the secretary of the Dept. of Cardiology. You will be given the cloakroom keys. The cloakroom is nearby. Please change your clothes, take your stethoscopes and go back to the seminar room of the „Kardiologická klinika“. Keep the keys until the end of the course, you will give them back to the secretary afterwards.