Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

STÁŽE A SKÚŠKA

Stáže pre študentov odboru Všeobecné lekárstvo prebiehajú počas letného a zimného semestra blokovou formou podľa rozvrhu. Časť praktickej výučby predmetu Otorinolaryngológia sa realizuje aj na Detskej ORL klinike. Praktickej výučbe predchádza blok prednášok na začiatku semestra.     

Stáže na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku začínajú ráno o 8.30 hod. v zasadačke kliniky na 5. poschodí, po skončení ranného sedenia lekárov a vizity na oddelení. Účasť na všetkých stážach v presne stanovenom časovom rozsahu je pre všetkých študentov povinná. V odôvodnených prípadoch ospravedlnenej neprítomnosti na stážach je po dohovore s prednostom, resp. zástupcom prednostu pre pedagogickú činnosť študentovi umožnené absolvovať chýbajúce stáže v náhradnom termíne. Študent svoju účasť na praktickej výučbe vykazuje každý deň na začiatku stáží svojim podpisom do prezenčnej listiny v zasadačke kliniky a absolvovanie jednotlivých častí stáží je študentovi takisto potvrdené podpisom a pečiatkou vyučujúceho na predpísanom tlačive, ktoré študent obdrží pri nástupe na stáže. Praktická výučba na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov: demonštrácia a nácvik vyšetrovacích metód v ORL, vyšetrenie a chorobopis pacienta, ambulancia, audiológia, vestibulológia, foniatria, demonštrácia chirurgických výkonov na operačných sálach alebo formou videoprojekcie. Rozvrh pre jednotlivé dni praktickej výučby je k dispozícii vždy ráno pred začiatkom stáží v zasadačke kliniky. Je v záujme študenta dodržiavať rozpis stáží a riadiť sa pokynmi vyučujúcich (najmä v prípade neplánovaných zmien, napr. odvolanie vyučujúceho k chirurgickému výkonu). Na skúšku môže byť pripustený iba študent, ktorý absolvuje stáže v požadovanom rozsahu.

Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prebieha na lôžkovom oddelení, ambulanciách a na operačných sálach, je účasť na stáži v civilnom oblečení (vrátane tenisiek a riflí pod bielym plášťom) neprípustná. Klinika nedisponuje vlastnými odkladacími priestormi pre študentov, je potrebné využiť na tento účel priestory vyhradené v rámci UNB Petržalka.

Skúška sa skladá z praktickej časti a teoretickej časti. Praktická skúška zahŕňa otázky zamerané na popísanie, eventuálne praktickú demonštráciu základných a pomocných vyšetrovacích metód v ORL a riešenie niektorých akútnych stavov. Vykonáva sa po absolvovaní stáží na Detskej ORL klinike v DFNsP. Teoretická časť sa vykonáva na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku po úspešnom absolvovaní všetkých stáži a praktickej skúšky. Pozostáva z testu (50 otázok so 4 možnými odpoveďami, z ktorých je vždy jedna správna). Na teoretickú časť skúšky sa študent prihlasuje elektronicky prostredníctvom systému AIS2. Povinnou výbavou študenta ku skúške je pero, index, preukaz ISIC a primerané vedomosti nadobudnuté systematickým štúdiom literatúry a počas stáží. Všeobecné práva a povinnosti študenta Lekárskej fakulty ustanovuje Študijný poriadok a ostatné vnútorné predpisy LFUK.

 

Odporúčaná literatúra ku skúške:

Profant, M. a kol. Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000. 232 s. ISBN 80-967945-3-1. (možno zakúpiť aj na sekretariáte kliniky)

Becker, W., Naumann, H.H. a Pfaltz, C.R. Ear, Nose and Throat Diseases. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. 583 s. ISBN 978-0865775367.

Kabátová, Z. a Profant, M. (eds.) Audiológia. Praha: Grada, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4173-4.

Becker, W., Naumann, H.H. a Pfaltz, C.R. Ear, Nose, and Throat Diseases: A Pocket Reference [online]. 2nd rev. ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. 583 s. [cit. 2015-05-12]. ISBN 3-13-671202-1. Dostupné na internete: books.google.com

Klačanský, I. a Jakubíková, J. Detská otorinolaryngológia. Martin: Osveta, 1992. 226 s. ISBN 80-217-0334-2.

Prístup k online výučbovým materiálom vypracovaným odborným tímom kliniky bude poskytnutý účastníkom stáží.

Pred nástupom na stáž odporúčame študentom zopakovať si učivo z Anatómie so zameraním na oblasť hlavy a krku.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKT

Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

851 07 Bratislava, Antolská 11, tel. 68671111

 

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Milan P r o f a n t , CSc.

tel. +421-2-63531541-43, 68672052, e-mail: profant@fnorl.sk

 

Zástupkyňa prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť: doc. MUDr. Zuzana K a b á t o v á , CSc.

 

Sekretárka kliniky: Regina H u b k o v á

tel./fax 6353 15 42, 6867 20 52, e-mail: hubkova@pe.unb.sk

Domovská stránka kliniky

 

Profesori:

prof. MUDr. Milan P r o f a n t , CSc. odbor Otorinolaryngológia

Docenti:

doc. MUDr. Zuzana Kabátová , CSc. (e-mail: zuzana.kabatova@gmail.com)

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH (e-mail: miro.tedla@gmail.com)

doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. (e-mail: varga.lukas@gmail.com)

Odborní asistenti:

MUDr. Jana Antalová, PhD.  (e-mail: janka.hanzelova22@gmail.com)

PhDr. Žofia Frajková, PhD. (e-mail:zofia.frajkova@gmail.com)

Asistenti:

_

Doktorandi:

MUDr. Branislava Bercíková (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Mgr et Mgr. Silvia Adzimová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

PaedDr. Adelaida Fábianová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

MUDr. Michaela Gangwar, rod. Wzošová (denný doktorand, MD), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Diana Ugorová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

MUDr. Zuzana Javorská (denný doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Henrieta Hajdúová (denný doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Diplomanti:

Yasaman Jahan Tigh (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Samuel Švajka (VL, SK), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Samuel Batlogg (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Simona Súkenníková (ZL, SK), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Helena Hirtenfelder (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Bálint Tóth (VL, SK), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Messavilla Tobias Luca (VL, AJ), školiteľ: MUDr. Jana Antalová, PhD.

 

 

 

VOĽNÉ POZÍCIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Pre akademický rok 2023/2024  

Študijný odbor Otorinolaryngológia:

Vestibulárny fenotyp pri hereditárnej poruche sluchu 

forma štúdia: denná

Školiteľ: Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Faktory ovplyvňujúce funkčné výsledky po kochleárnej implantácii

forma štúdia: externá

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Možnosti chirurgickej intervencie pri obštrukčnom sleep apnoe syndróme

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH, email: miro.tedlagmail.com

 

Študijný odbor Lekárske neurovedy:

Evokovanie neurálnej plasticity pomocou sekvencií zvukov a ich význam pre neurorehabilitáciu porúch vnímania reči

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Identifikácia klinických biomarkerov rôznorodosti aktivacie auditórneho systému u normálne počujúcich ľudí a pacientov s kochleárnym implantátom

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

- témy vypísané v odbore Lekárske neurovedy sú vhodné aj pre absolventov nelekárskych odborov