Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Žiadosti na prax

Rozvrhy Klinika onkologickej chirurgie letný semester 2019/2020

Štátnicové otázky z chirurgie

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Z CHIRURGIE

 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

BLOK I.

 

(všeobecná chirurgia, propedeutika, vyšetrovacie metódy, anestéza, popáleniny, úrazy)

 

 

1. Asepsa, antisepsa, sterilizácia nástrojov

 

2. Vyšetrovacie metódy v chirurgii

 

3. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestéza

 

4. Rozdelenie a charakteristika rán, chirurgické ošetrenie rany

 

5. Šok (všeobecne)

 

6. Šok (septický)

 

7. Šok (hypovolemický)

 

8. Šok popáleninový

 

9. Furunculus, carbunculus, cheillitis

 

10. Panaricia (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

11. Flegmóny dlane

 

12. Flegmóna, absces, erysipelas, erysipeloid, lymphadenitis

 

13. Pooperačné komplikácie operačnej rany

 

14. Tetanus (charakteristika, prevencia)

 

15. Anaeróbne infekcie v chirurgii

 

16. Špecifické infekcie v chirurgii, AIDS

 

17. Osteomyelitis (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

18. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, náhradné roztoky)

 

19. Crush a blast syndróm

 

20. Pooperačná infúzna liečba

 

21. Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému

 

22. Pooperačné komplikácie gastrointestinálneho traktu, urologické komplikácie

 

23. Pooperačné tromboembolické komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia)

 

24. Predoperačná príprava pacienta (všeobecná, špecifická)

 

25. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

 

26. Popáleniny (definícia, výskyt, patofyziológia, diagnostika, klasifikácia)

 

27. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

 

28. Popáleniny (prvá pomoc a prvotné ošetrenie), malé popáleniny a ich liečba

 

29. Omrzliny (diagnostika a liečba)

 

30. Poranenia elektrickým prúdom a bleskom (rozdelenie, prvá pomoc, diagnostika a liečba)

 

31. Vyšetrovacie metódy a postupy v urológii

 

32. Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

 

33. Amputácie a ich indikácie

 

34. Trombophlebitis a phlebotrombosis

 

35. Phlegmasia coerulea dolens, phlegmasia alba

 

36. Poranenia ciev, zastavovanie krvácania, poúrazové revaskularizačné výkony

 

37. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie)

 

38. Struma nodosa (indikácie chirurgickej liečby)

 

39. Zápaly a nádory príušnej žľazy

 

40. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov štítnej žľazy

 

41. Predoperačná príprava a pooperačné komplikácie v chirurgii štítnej žľazy

 

42. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

 

43. Vzduchová a tuková embólia

 

44. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

 

45. Maligný melanóm a pigmentové névy

 

46. Gangrény cievneho pôvodu

 

47. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

 

48. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie)

 

49. Liečba nádorov prsnej žľazy

 

50. Krvácanie z GIT-u

 

51. Zlomeniny (diagnostika, rozdelenie), princípy liečenia (konzervatívna a chirurgická)

 

52. Pneumothorax (charakteristika, rozdelenie,diagnostika, terapia)

 

53. Vyšetrovacie metódy v hrudnej chirurgii

 

54. Hojenie rán, patologická jazva

 

55. Transplantácia kože

 

56. Kožné a podkožné tumory (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

57. Haemothorax a fluidothorax

 

58. Tamponáda srdca

 

59. Resuscitácia dýchania a krvného obehu

 

60. Urologická symptomatológia

 

61. Cudzie telesá v dýchacích cestách

 

 

 

 

BLOK II.

 

(brušná chirurgia, hrudná chirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia)

 

1. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

 

2. Appendicitis acuta

 

3. Pancreatitis acuta

 

4. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

 

5. Abscessus subphrenicus

 

6. Diferenciálna diagnostika pri akútnej pankreatitíde

 

7. Diferenciálna diagnostika náhlych brušných príhod

 

8. Paralytický ileus

 

9. Penetrujúce poranenia brušnej dutiny

 

10. Pelveoperitonitis

 

11. Cholecystitis acuta

 

12. Komplikácie po operáciách pre náhlu brušnú príhodu

 

13. Perforácia pažeráka

 

14. Perforatio ventriculi et duodeni (diagnostika a chirurgická liečba)

 

15. Náhle príhody brušné u detí

 

16. Biliárne peritonitídy

 

17. Abscessus cavi Douglasi

 

18. Hernie (rozdelenie a charakteristika)

 

19. Hernia incarcerata

 

20. Hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

 

21. Hernia inguinalis et femoralis

 

22. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

 

23. Vnútorné hernie v dutine brušnej

 

24. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

 

25. Volvulus, invaginácia

 

26. Ileus mechanický, strangulačný

 

27. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

 

28. Krvácanie z ezofageálnych varixov

 

29. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

 

30. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

31. Achalázia a jej liečba

 

32. Ulcus duodeni

 

33. Ulcus ventriculi

 

34. Cholelithiasis et choledocholithiasis

 

35. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

 

36. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

 

37. Divertikulóza hrubého čreva

 

38. Portálna hypertenzia

 

39. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

40. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

 

41. Cudzie telesá v GIT-e

 

42. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

 

43. Pylethrombosis

 

44. Prolapsus ani et recti

 

45. Periproktálne absesy a fistuly

 

46. Nodi haemorrhoidales

 

47. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

 

48. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka a kardie

 

49. Karcinóm žalúdka (diagnostika a chirurgická liečba)

 

50. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (Epidemiológia, klin. Obraz, diagnostika

 

51. a diff. diagnostika, liečba)

 

52. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych nádorov pečene

 

53. Diagnostika a chirurgická liečba sekundárnych nádorov pečene

 

54. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

 

55. Neuroendokrínne nádory pankreasu

 

56. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

 

57. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

 

58. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

 

59. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

 

60. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

 

61. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

 

62. Náhle brušné príhody u novorodencov na vrodenom podklade

 

63. Omphalocele, gastroschisis

 

64. Vrodené chyby dvanástnika

 

65. Atrézie tenkého a hrubého čreva

 

66. Atrézie anu a rekta

 

67. Diverticulum Meckeli

 

68. Mekoniový ileus, mekoniová peritonitis

 

69. Kongenitálny ileus a jeho diagnostika

 

70. Ileus zo získaných príčin u detí

 

71. Ductus omphaloentericus perzistens, urachus perzistens

 

72. Hirschprungova choroba

 

73. Nekrotizujúca enterokolitída

 

74. Atrézia pažeráka

 

75. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastina

 

76. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

 

77. Empyema thoracis

 

78. Varices extremitatis inferioris (diagnostika, liečebné metódy)

 

79. Aneuryzmy brušnej aorty (symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

80. Rekonštrukčné výkony na arteriálnom systéme

 

81. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika)

 

82. Benígna prostatická hyperplázia (liečba)

 

83. Karcinóm prostaty (lokalizovaný)

 

84. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

85. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

86. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

87. Inkontinencia moču

 

88. Akútna renálna insuficiencia

 

89. Chronická renálna insuficiencia

 

90. Hyperparatyroidizmus

 

91. Akútne skrótum

 

92. Nešpecifické infekcie horných močových ciest, urosepsa

 

93. Špecifické infekcie obličiek a močových ciest

 

94. Nešpecifické infekcie dolných močových ciest a mužského genitálu

 

95. Urolitiáza

 

96. Renálna kolika (diferenciálna diagnostika)

 

97. Urodynamické vyšetrenia

 

98. Neurogénne poruchy močenia

 

99. Andropauza

 

100. Nádory testis

 

101. Phimosis, paraphimosis, balanitis

 

102. Polohové anomálie testis

 

103. Hypospadia a epispadia

 

104. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup)

 

105. Vrodené chyby ruky

 

106. Kladivkový prst – ruptúra úponu dorzálnej aponeurózy, deformácia gombíkovej dierky, labutia šija, liečba, šľachová transplantácia a transpozícia

 

107. Získané deformácie ruky pri parézach nervov

 

108. Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

 

109. Komplexná starostlivosť o deti s rázštepovou chybou tváre

 

110. Teratómy

 

111. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

112. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

 

113. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

 

114. Absces mozgu

 

115. Stereotaxis

 

116. Zápalové ochorenie mozgových obalov

 

117. Jatrogénne poranenia obličiek a močových ciest

 

 

BLOK III

 

(ortopédia, traumatológia)

 

1. Charakterizujte vysokoenergetickú a nízkoenergetickú traumu, mechanizmus, vplyv na typ poranenia, charakteristika, anamnéza, diagnostika, dopravné úrazy, fragilné zlomeniny, komplexný prístup k pacientovi

 

2. Gonarthrosis (diagnostika a liečba)

 

3. Kostné tumory (diagnostika)

 

4. Kostné tumory (liečba)

 

5. Tumory chrbtice

 

6. Otvorené zlomeniny (klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

7. Zlomeniny krčnej chrbtice

 

8. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice

 

9. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny

 

10. Zápalové ochorenia chrbtice – Morbus Bechterew

 

11. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

12. Diagnostika a komplexné ošetrenie polytraumatizovaného pacienta

 

13. Metastázy do kostí a chrbtice (výskyt, diagnostika, liečba)

 

14. Artroskopia kolena, ramena, členka, koxy (indikácie, princípy)

 

15. Artrodéza, synovektómia, osteotómia

 

16. Indikácie a princípy punkcie kĺbov – kolena, ramena, koxy

 

17. Fractura male sanata

 

18. Luxatio humeroscapularis

 

19. Fractura colli femoris

 

20. Fractura ossis navicularis manus (seu ossis scaphoidei)

 

21. Luxatio coxae congenita

 

22. Fractura humeri

 

23. Zlomeniny distálneho konca humeru

 

24. Luxatio cubiti

 

25. Zlomeniny panvy

 

26. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

27. Volkmannova ischemická kontraktúra

 

28. Pseudoartrózy

 

29. Zlomeniny a luxácie v oblasti členka

 

30. Zlomeniny predkolenia

 

31. Fractura radii loco typico

 

32. Fractura olecrani

 

33. Zlomeniny metakarpálnych a metatarzálnych kostí

 

34. Zlomeniny prsnej kosti a rebier

 

35. Zlomeniny klavikuly a skapuly

 

36. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...)

 

37. Coxarthrosis

 

38. Fractura calcanei et tali

 

39. Zlomeniny acetábula

 

40. Fractura trimalleolaris

 

41. Zlomeniny predkolenia

 

42. Traumatická luxácia koxy

 

43. Fractura diaphyseos femoris

 

44. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare)

 

45. Luxatio genus

 

46. Zlomeniny stavcov

 

47. Zlomeniny mandibuly a maxilly

 

48. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu

 

49. Commotio et contusio cerebri

 

50. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

51. Intrakraniálne krvácanie

 

52. Subdurálny hematóm

 

53. Epidurálny hematóm

 

54. Poranenia miechy

 

55. Zlomeniny a luxácie u detí a ich zvláštnosti

 

56. Pronatio dolorosa a epiphyseolysis u detí

 

57. Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

58. Zlomeniny rebier

 

59. Tupé poranenia hrudníka

 

60. Tupé poranenia brucha

 

61. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

62. Haemoperitoneum

 

63. Poranenia pečene a žlčových ciest

 

64. Poranenia sleziny

 

65. Poranenia pankreasu

 

66. Úrazy obličiek

 

67. Úrazy uretry a močového mechúra

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľný predmet pre 4 ročník : Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie.

  

Výučba prebieha  vo forme seminárov a praktickej časti - stáže na operačnej sále, v čase po dohode s prednášajúcim lekárom. PVP končí skúškou u prednostu Kliniky onkologickej chirurgie prof. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., MHA. Trvanie: 3 až 14 týždeň, každý štvrtok o 17:30 - 19:20 hod. Prvá vyučovacia hodina je dňa: 5.10.2017 Sylaby seminárov: 1. prof. MUDr. Durdík PhD., MHA., MUDr. Donát PhD.      Úvod do onkologickej chirurgie    1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
   2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

2. MUDr. Sabol PhD., MUDr. Dyttert PhD.                  

   Chirurgická onkologická propedeutika

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 3. MUDr. Palaj PhD., MUDr.Rekeň                        CA ventriculi  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.           4. MUDr. Mračna PhD., MUDr. Nemergut             Ca intestini Crassi  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.           5. MUDr. Sabol PhD., MUDr. Arciniegas                  Ca hepat.et viarum biliarum, MTS ad hepar   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.  6. MUDr. Chvalný PhD., MUDr. Dyttert PhD.                 Ca mammae, SNB   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.  7. MUDr.Donát PhD., MUDr. Králik PhD.                    CA gland. Thyroidei et parathyroidei   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod. 8. MUDr. Marek PhD., MUDr. Mračna PhD.                  Melanoma malign., Ca dermis   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod. 9. MUDr. Palaj PhD., MUDr. Donát PhD.          Laparoskopia v onkologickej chirurgii.Tu glandulae suprarenalis         1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.  10. MUDr. Palaj PhD, MUDr. Mračna PhD.               Ca recti   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod. 11. MUDr. Sabol PhD., MUDr.Marek PhD.                         Ca pancreatis   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod. 12. prof. MUDr. Durdík PhD., MHA                       Záverečné zhrnutie, Test, Skúška   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.            Odporúčaná literatúra:  Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, Dudík Š. a kol, WillArt, 2009, Bratislava Chirurgická onkologie, Krška Z a kol., Grada publishing, 2014, Praha