Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

Žiadosti na prax

Sylabus stážovej výuky KOCH a OúSA

Sylabus stážovej výuky Kliniky onkologickej chirurgie a Onkologického ústavu svätej Alžbety:

 

1.Úvod do onkologickej chirurgie

2.Chirurgická onkologická propedeutika

3.CA ventriculi

4.Ca intestini Crassi

5.Ca hepat.et viarum biliarum, MTS ad hepar

6.Ca mammae, SNB

7.CA gland. Thyroidei et parathyroidei

8.Melanoma malign., Ca dermis

9.Laparoskopia v onkologickej chirurgii.Tu glandulae suprarenalis      

10.Ca recti

11.Ca pancreatis 

Počas stáži sú štyria študenti aktívne zaradení do operačného programu, kde na dvoch operačných sálach sa prestriedajú v priamej asistencii, tu je im počas výkonu vysvetlený operačný postup  daného ochorenia, diagnostika, adjuvantná  liečba a prognóza. Ostatní študenti  majú stážovú výuku s asistentom daným rozvrhom. Účasť študentov na operačných sálach je dobrovoľná, v prípade nezáujmu preberajú témy podľa rozvrhu. Počas stáží je podľa operačného programu možnosť videoprenosu do prednáškovej miestnosti. 

Individuálne konzultácie podľa dohovoru s vyučujúcim.

Štátnicové otázky z chirurgie

OTÁZKY NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Z CHIRURGIE

 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 

BLOK I.

 

(všeobecná chirurgia, propedeutika, vyšetrovacie metódy, anestéza, popáleniny, úrazy)

 

 

1. Asepsa, antisepsa, sterilizácia nástrojov

 

2. Vyšetrovacie metódy v chirurgii

 

3. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestéza

 

4. Rozdelenie a charakteristika rán, chirurgické ošetrenie rany

 

5. Šok (všeobecne)

 

6. Šok (septický)

 

7. Šok (hypovolemický)

 

8. Šok popáleninový

 

9. Furunculus, carbunculus, cheillitis

 

10. Panaricia (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

11. Flegmóny dlane

 

12. Flegmóna, absces, erysipelas, erysipeloid, lymphadenitis

 

13. Pooperačné komplikácie operačnej rany

 

14. Tetanus (charakteristika, prevencia)

 

15. Anaeróbne infekcie v chirurgii

 

16. Špecifické infekcie v chirurgii, AIDS

 

17. Osteomyelitis (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

18. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, náhradné roztoky)

 

19. Komplikácie pri transfúzii krvi

 

20. Crush a blast syndróm

 

21. Pooperačná infúzna liečba

 

22. Pooperačné komplikácie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému

 

23. Pooperačné komplikácie gastrointestinálneho traktu, urologické komplikácie

 

24. Pooperačné tromboembolické komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia)

 

25. Predoperačná príprava pacienta (všeobecná, špecifická)

 

26. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup)

 

27. Popáleniny (definícia, výskyt, patofyziológia, diagnostika, klasifikácia)

 

28. Popáleninová choroba (syndróm)

 

29. Chirurgické metódy v liečení popálenín (indikácie, základné postupy, kožné kryty a dočasné kožné náhrady)

 

30. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba

 

31. Popáleniny (prvá pomoc a prvotné ošetrenie), malé popáleniny a ich liečba

 

32. Omrzliny (diagnostika a liečba)

 

33. Poranenia elektrickým prúdom a bleskom (rozdelenie, prvá pomoc, diagnostika a liečba)

 

34. Vyšetrovacie metódy a postupy v urológii

 

35. Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii

 

36. Amputácie a ich indikácie

 

37. Trombophlebitis a phlebotrombosis

 

38. Phlegmasia coerulea dolens, phlegmasia alba

 

39. Poranenia ciev, zastavovanie krvácania, poúrazové revaskularizačné výkony

 

40. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie)

 

41. Transplantácie tkanív

 

42. Orgánové transplantácie

 

43. Struma nodosa (indikácie chirurgickej liečby)

 

44. Zápaly a nádory príušnej žľazy

 

45. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov štítnej žľazy

 

46. Predoperačná príprava a pooperačné komplikácie v chirurgii štítnej žľazy

 

47. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok

 

48. Vzduchová a tuková embólia

 

49. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba)

 

50. Maligný melanóm a pigmentové névy

 

51. Rozsiahle popáleniny (diagnostika a terapeutické postupy v neodkladnom období)

 

52. Gangrény cievneho pôvodu

 

53. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov

 

54. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie)

 

55. Liečba nádorov prsnej žľazy

 

56. Krvácanie z GIT-u

 

57. Distorsio a luxatio

 

58. Zlomeniny (diagnostika, rozdelenie), princípy liečenia (konzervatívna a chirurgická)

 

59. Pneumothorax (charakteristika, rozdelenie,diagnostika, terapia)

 

60. Vyšetrovacie metódy v hrudnej chirurgii

 

61. Hojenie rán, patologická jazva

 

62. Chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

63. Transplantácia kože

 

64. Kožné a podkožné tumory (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia)

 

65. Haemothorax a fluidothorax

 

66. Tamponáda srdca

 

67. Resuscitácia dýchania a krvného obehu

 

68. Urologická symptomatológia

 

69. Krčné fistuly a cysty

 

70. Torticollis

 

71. Lymphadenitis colli et lymphoma colli TBC

 

72. Lymphangioma colli cysticum

 

73. Cudzie telesá v dýchacích cestách

 

74. Hydrocephalus

 

 

BLOK II.

 

(brušná chirurgia, hrudná chirurgia, urológia, plastická chirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia)

 

1. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika)

 

2. Appendicitis acuta

 

3. Pancreatitis acuta

 

4. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika)

 

5. Abscessus subphrenicus

 

6. Diferenciálna diagnostika pri akútnej pankreatitíde

 

7. Diferenciálna diagnostika náhlych brušných príhod

 

8. Paralytický ileus

 

9. Penetrujúce poranenia brušnej dutiny

 

10. Pelveoperitonitis

 

11. Cholecystitis acuta

 

12. Komplikácie po operáciách pre náhlu brušnú príhodu

 

13. Perforácia pažeráka

 

14. Perforatio ventriculi et duodeni (diagnostika a chirurgická liečba)

 

15. Náhle príhody brušné u detí

 

16. Biliárne peritonitídy

 

17. Abscessus cavi Douglasi

 

18. Hernie (rozdelenie a charakteristika)

 

19. Hernia incarcerata

 

20. Hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba

 

21. Hernia inguinalis et femoralis

 

22. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída

 

23. Vnútorné hernie v dutine brušnej

 

24. Ileus (rozdelenie, charakteristika)

 

25. Patofyziológia črevnej nepriechodnosti

 

26. Volvulus, invaginácia

 

27. Ileus mechanický, strangulačný

 

28. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u

 

29. Krvácanie z ezofageálnych varixov

 

30. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba

 

31. Cystae et pseudocystae pancreatis

 

32. Achalázia a jej liečba

 

33. Ulcus duodeni

 

34. Ulcus ventriculi

 

35. Cholelithiasis et choledocholithiasis

 

36. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia)

 

37. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba)

 

38. Divertikulóza hrubého čreva

 

39. Portálna hypertenzia

 

40. Pylorostenosis et pylorospasmus

 

41. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev

 

42. Cudzie telesá v GIT-e

 

43. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika)

 

44. Pylethrombosis

 

45. Prolapsus ani et recti

 

46. Periproktálne absesy a fistuly

 

47. Nodi haemorrhoidales

 

48. Polyposis GIT-u

 

49. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka

 

50. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka a kardie

 

51. Karcinóm žalúdka (diagnostika a chirurgická liečba)

 

52. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (Epidemiológia, klin. Obraz, diagnostika

 

53. a diff. diagnostika, liečba)

 

54. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych nádorov pečene

 

55. Diagnostika a chirurgická liečba sekundárnych nádorov pečene

 

56. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov

 

57. Neuroendokrínne nádory pankreasu

 

58. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu

 

59. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva

 

60. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva

 

61. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka

 

62. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba)

 

63. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba)

 

64. Náhle brušné príhody u novorodencov na vrodenom podklade

 

65. Omphalocele, gastroschisis

 

66. Vrodené chyby dvanástnika

 

67. Atrézie tenkého a hrubého čreva

 

68. Atrézie anu a rekta

 

69. Poruchy vo vývoji a rotácii čreva a ich význam v chirurgii

 

70. Diverticulum Meckeli

 

71. Mekoniový ileus, mekoniová peritonitis

 

72. Kongenitálny ileus a jeho diagnostika

 

73. Ileus zo získaných príčin u detí

 

74. Vrodené chyby žlčových ciest

 

75. Ductus omphaloentericus perzistens, urachus perzistens

 

76. Hirschprungova choroba

 

77. Nekrotizujúca enterokolitída

 

78. Pneumokoková a streptokoková peritonitída u detí

 

79. Atrézia pažeráka

 

80. Kongenitálny lobárny emfyzém, sekvestrácia pľúc

 

81. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastina

 

82. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc

 

83. Empyema thoracis

 

84. Pľúcne resekcie

 

85. Varices extremitatis inferioris (diagnostika, liečebné metódy)

 

86. Aneuryzmy brušnej aorty (symptomatológia, diagnostika, liečba)

 

87. Rekonštrukčné výkony na arteriálnom systéme

 

88. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika)

 

89. Benígna prostatická hyperplázia (liečba)

 

90. Karcinóm prostaty (lokalizovaný)

 

91. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný)

 

92. Nádory z urotelu

 

93. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek

 

94. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek

 

95. Inkontinencia moču

 

96. Akútna renálna insuficiencia

 

97. Chronická renálna insuficiencia

 

98. Odber obličiek pre transplantáciu

 

99. Hyperparatyroidizmus

 

100. Akútne skrótum

 

101. Urologické komplikácie gynekologických operácií, urogenitálne fistuly

 

102. Nešpecifické infekcie horných močových ciest, urosepsa

 

103. Špecifické infekcie obličiek a močových ciest

 

104. Nešpecifické infekcie dolných močových ciest a mužského genitálu

 

105. Urolitiáza

 

106. Renálna kolika (diferenciálna diagnostika)

 

107. Urodynamické vyšetrenia

 

108. Neurogénne poruchy močenia

 

109. Andropauza

 

110. Syndróm chronickej panvovej bolesti

 

111. Nádory testis

 

112. Phimosis, paraphimosis, balanitis

 

113. Polohové anomálie testis

 

114. Hypospadia a epispadia

 

115. Kožné a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie)

 

116. Mikrochirurgické, voľné laloky (druhy lalokov podľa skladby tkaniva, použitie)

 

117. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny

 

118. prístup)

 

119. Vrodené chyby ruky

 

120. Kladivkový prst – ruptúra úponu dorzálnej aponeurózy, deformácia gombíkovej dierky, labutia šija, liečba, šľachová transplantácia a transpozícia

 

121. Získané deformácie ruky pri parézach nervov

 

122. Úžinové syndrómy hornej končatiny (karpálny kanál, pronátorový a kubitálny syndróm)

 

123. Krčné rebro a skalenový syndróm

 

124. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové kontraktúry na ruke

 

125. Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba)

 

126. Komplexná starostlivosť o deti s rázštepovou chybou tváre

 

127. Teratómy

 

128. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu

 

129. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov

 

130. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov

 

131. Absces mozgu

 

132. Stereotaxis

 

133. Zápalové ochorenie mozgových obalov

 

 

BLOK III

 

(ortopédia, traumatológia)

 

1. Charakterizujte vysokoenergetickú a nízkoenergetickú traumu, mechanizmus, vplyv na typ poranenia, charakteristika, anamnéza, diagnostika, dopravné úrazy, fragilné zlomeniny, komplexný prístup k pacientovi

 

2. Skríningové prehľadné prvo-vyšetrenie muskuloskeletálneho systému (chôdze, horných končatín, dolných končatín, chrbtice)

 

3. Vyšetrenie a manažment pacienta v rámci poúrazovej pokročilej resuscitácie (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support)

 

4. Vyšetrenie veľkých kĺbov (koxa, koleno, rameno)

 

5. Vyšetrenie chrbtice (krčnej, hrudnej, lumbosakrálnej, sakroiliakálnych kĺbov a kostrče)

 

6. Vysvetlite fokusy ako príčinu bolestí v oblasti pohybového aparátu (charakterizujte

 

7. fokus, kde sa najčastejšie vyskytuje a ktoré oblasti a kĺby sú najčastejšie postihnuté)

 

8. Gonarthrosis (diagnostika a liečba)

 

9. Omarthrosis (diagnostika a liečba)

 

10. Kostné tumory (diagnostika)

 

11. Kostné tumory (liečba)

 

12. Spondylodiscitis a spondylolitis

 

13. Tumory chrbtice

 

14. Vrodené chyby chrbtice (chyby formácie, segmentácie, zmiešané chyby)

 

15. Vrodené chyby lumbosakrálnej junkcie (lumbalizácia, sakralizácia, spina bifida, rachischisis)

 

16. Náhrady kĺbov (rozdelenie, typy náhrad – koxa, koleno, rameno, hlavné indikácie)

 

17. Otvorené zlomeniny (klasifikácia, diagnostika a liečba)

 

18. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm

 

19. Charakteristika a ortopedická liečba reumatoidnej artritídy

 

20. Bolesti v krížoch zapríčinené – lumbagom, herniou disku, spondyloartrózou

 

21. Bolesti krčnej chrbtice (typy, príčiny, diferenciálna diagnostika)

 

22. Koreňové syndrómy lumbosakrálne a kauda equina syndróm

 

23. Zlomeniny krčnej chrbtice

 

24. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice

 

25. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny

 

 

 

26. Zápalové ochorenia chrbtice – Morbus Bechterew

 

27. Špecifické zápalové ochorenia chrbtice – tuberculosis

 

28. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie

 

29. Diagnostika a komplexné ošetrenie polytraumatizovaného pacienta

 

30. Instabilita kolena

 

31. Lézia manžety rotátorov ramena

 

32. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus

 

33. Kryštálové artropatie – Dna

 

34. Metastázy do kostí a chrbtice (výskyt, diagnostika, liečba)

 

35. Osteomalácia a Pagetova choroba

 

36. Diagnostika a liečba akútnej a chronickej bolesti muskuloskeletálneho systému

 

37. Artroskopia kolena, ramena, členka, koxy (indikácie, princípy)

 

38. Artrodéza, synovektómia, osteotómia

 

39. Indikácie a princípy punkcie kĺbov – kolena, ramena, koxy

 

40. Intraartikulárna liečba kolena, ramena, koxy

 

41. Discektómia, dekompresia a fúzia na chrbtici

 

42. Infekčné artritídy nešpecifické, Borellia, vírusové (HIV)

 

43. Analýza punktátu z kĺbov (leukocyty, glukóza, kryštály, kultivácia)

 

44. Fractura male sanata

 

45. Luxatio humeroscapularis

 

46. Fractura colli femoris

 

47. Skoliózy, kyfózy

 

48. Fractura ossis navicularis manus (seu ossis scaphoidei)

 

49. Aseptické kostné nekrózy

 

50. Luxatio coxae congenita

 

51. Fractura humeri

 

52. Zlomeniny distálneho konca humeru

 

53. Luxatio cubiti

 

54. Perthesova choroba

 

55. Zlomeniny panvy

 

56. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný)

 

57. Volkmannova ischemická kontraktúra

 

58. Pedes plani et planovalgi

 

 

 

59. Pseudoartrózy

 

60. Zlomeniny a luxácie v oblasti členka

 

61. Zlomeniny predkolenia

 

62. Fractura radii loco typico

 

63. Fractura olecrani

 

64. Zlomeniny metakarpálnych a metatarzálnych kostí

 

65. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

 

66. Zlomeniny prsnej kosti a rebier

 

67. Zlomeniny klavikuly a skapuly

 

68. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...)

 

69. Coxarthrosis

 

70. Fractura calcanei et tali

 

71. Zlomeniny acetábula

 

72. Fractura trimalleolaris

 

73. Zlomeniny predkolenia

 

74. Traumatická luxácia koxy

 

75. Fractura diaphyseos femoris

 

76. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus

 

infundibulare)

 

77. Luxatio genus

 

78. Zlomeniny stavcov

 

79. Zlomeniny mandibuly a maxilly

 

80. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu

 

81. Commotio et contusio cerebri

 

82. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej

 

83. Intrakraniálne krvácanie

 

84. Subdurálny hematóm

 

85. Epidurálny hematóm

 

86. Poranenia miechy

 

87. Poškodenie periférnych nervov a CNS pri pôrode a ich liečba

 

88. Zlomeniny a luxácie u detí a ich zvláštnosti

 

89. Pronatio dolorosa a epiphyseolysis u detí

 

90. Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa

 

91. Zlomeniny rebier

 

92. Tupé poranenia hrudníka

 

93. Tupé poranenia brucha

 

94. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta

 

a amputátu do replantačného centra, doba ischémie

 

95. Haemoperitoneum

 

96. Poranenia pečene a žlčových ciest

 

97. Poranenia sleziny

 

98. Poranenia pankreasu

 

99. Úrazy obličiek

 

100. Úrazy uretry a močového mechúra

 

101. Jatrogénne poranenia obličiek a močových ciest

 

 

 

 

 

Rozvrh pre povinne voliteľný predmet

Povinne voliteľný predmet pre 4 ročník : Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie.

  

Výučba prebieha  vo forme seminárov a praktickej časti - stáže na operačnej sále, v čase po dohode s prednášajúcim lekárom. PVP končí skúškou u prednostu Kliniky onkologickej chirurgie prof. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., MHA.

Trvanie: 3 až 14 týždeň, každý štvrtok o 17:30 - 19:20 hod.

Prvá vyučovacia hodina je dňa: 5.10.2017

Sylaby seminárov:

1. prof. MUDr. Durdík PhD., MHA., MUDr. Donát PhD.  

   Úvod do onkologickej chirurgie

   1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
   2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

2. MUDr. Sabol PhD., MUDr. Dyttert PhD.                  

   Chirurgická onkologická propedeutika

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 3. MUDr. Palaj PhD., MUDr.Rekeň                     

  CA ventriculi

 1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.         

 4. MUDr. Mračna PhD., MUDr. Nemergut          

  Ca intestini Crassi

 1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
 2. skupina 17:30 - 19:20 hod.          

5. MUDr. Sabol PhD., MUDr. Arciniegas               

  Ca hepat.et viarum biliarum, MTS ad hepar

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 6. MUDr. Chvalný PhD., MUDr. Dyttert PhD.              

  Ca mammae, SNB

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 7. MUDr.Donát PhD., MUDr. Králik PhD.                 

  CA gland. Thyroidei et parathyroidei

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

8. MUDr. Marek PhD., MUDr. Mračna PhD.               

  Melanoma malign., Ca dermis

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

9. MUDr. Palaj PhD., MUDr. Donát PhD.        

 Laparoskopia v onkologickej chirurgii.Tu glandulae suprarenalis      

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 10. MUDr. Palaj PhD, MUDr. Mračna PhD.            

  Ca recti

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

11. MUDr. Sabol PhD., MUDr.Marek PhD.                      

  Ca pancreatis

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

 

12. prof. MUDr. Durdík PhD., MHA                    

  Záverečné zhrnutie, Test, Skúška

  1. skupina 17:30 - 19:20 hod.
  2. skupina 17:30 - 19:20 hod.

          

 

Odporúčaná literatúra: 

Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie, Dudík Š. a kol, WillArt, 2009, Bratislava

Chirurgická onkologie, Krška Z a kol., Grada publishing, 2014, Praha