Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB

Otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2023-2024

 Otázky z predmetu AIM

Testové otázky na skúšku z predmetu AIM šk.r. 2023-2024

Testové otázky z predmetu AIM

Literatúra

Zoznam povinnej a odporúčanej študijnej literatúry  pre predmet AIM 4. r. VL, jazyk slovenský a jazyk anglický pre akademický rok 2023/24.

Literatúra

Hodnotenie kurzu ZS 2023/24 (HK)

Milé študentky, milí študenti.

Výučba predmetu AIM v zimnom semestri končí stážami 8.12.2023.
Na overovanie získaných vedomostí, zručností a postojov študentov a účinnosti pedagogických nástrojov učiteľov využijeme špecifické nástroje vzdelávacieho systému Moodle.

Hodnotenie zimného semestra predmetu AIM je formou "Hodnotenie kurzu" (HK) s udelením kreditov.
HK zahŕňať TEST.
Testové otázky sú z anestéziológie, intenzívnej medicíny a resuscitácie. Súčasťou každej série testových otázok bude jedna esejová úloha, ktorú treba vypracovať písomne.

Podpora pre vypracovanie esejovej úlohy. Text odpovede napíšte vo worde a preneste do portálu Ctrl C - Ctrl V. ´
Poznámka k vyhodnoteniu testu. Otázky s možnosťou výberu odpovedí sú známkované automaticky, esejová úloha je známkovaná až po vyhodnotení učiteľom. Konečné hodnotenie testu v LMS Moodle (info pre študenta, známka do AIS) vyžaduje riešenie a známkovanie všetkých testových otázok (automatické známkovanie + známkovanie učiteľom).

Test v systéme Moodle bude zverejnený 12.12.2023.
Prístup na portál: https://moodle.uniba.sk (prihlasovacie meno a heslo ako do AIS).

Vzhľadom na spôsob HK, I.KAIM LFUK a UNB nevyhlasuje predtermíny a termíny na vykonanie HK. Testy môžu byť absolvované priebežne už v predtermínovom aj skúšobnom období a následne (podľa výsledkov) budú zapísané do AIS.

S pozdravom a prianím "nech sa nám darí".

 1.12.2023.

Doc. Mudr. Roman Záhorec, CSc.
prednosta I.KAIM LFUK a UNB

Organizácia výučby šk.r. 2023/24 Letný smester

Na základe rozhodnutia Vedenia LFUK sa výučba predmetu AIM v letnom semestri začína podľa platného rozvrhu a uskutoční sa formou dištančnej a prezenčnej výučby nasledovne:

A. Prednášky budú prezenčnou alebo kombinovanou formou (t.j. prezenčne aj online s podporou MS TEAMS; viď súbor „Rozpis – prednášky...“).

V MS Teams je vytvorený ročníkový tím 23_24 _LFUK AIM VL 4r.
Letný semester sa termínovo otvorí formou Oznámenia v ročníkovom tíme 
MS Teams.

Prednášky k jednotlivým témam budú priebežne dostupné v MS Teams (Kanál Všeobecné  karta Súbory ⇒ priečinok Učebné materiály Priečinky AN, IM, R) a/alebo v LMS Moodle.

B. Praktická výučba bude realizovaná prezenčne alebo v kombinácii dištančne/prezenčne (viď súbor „Organizácia a rozvrh stáži...“).

Praktická výučba bude prebiehať s podporou LMS Moodle. Ako súčasť prípravy na stáže pripravujeme postupné zavedenie prvkov tímového učenia do  jednotlivých tematicky zameraných stáži a tiež postupne na jednotlivé výučbové pracoviská (viď „Organizácia a rozvrh stáži...“, časť Tímové učenie – princíp).
Tímové učenie v plnom formáte bude od začiatku LS na stážach R, IM (AN postupne od 4. týždňa).

Učebné materiály pre samoštúdium pred účasťou na jednotlivých stážach (AN, IM, R) budú pripravené v LMS Moodle. Ako súčasť prípravy na tímové učenie (Team based learning - TBL) bude z učebných materiálov vstupný test, tzv „Test individuálnej pripravenosti (TIP)“. TIP absolvuje študent  pred nástupom na stáže.

Organizácia výučby pre konkrétny krúžok bude zverejnený podľa rozvrhu hodín v ročníkovom tíme MS Teams.   
Prípadné zmeny vo výučbe vo vzťahu k protiepidemickým opatreniam a organizácii výučby budú zverejnené na webe kliniky a ročníkovom tíme v MS Teams

C. Skúška z AIM sa bude realizovať prezenčne.

Skúška bude zahŕňať:

  • Test (LMS Moodle – Sekcia AIM_LS Skúška).
  • Ústnu skúšku – odpovede na 2 otázky.

Výsledná známka bude zahŕňať hodnotenie:

  • priebežných aktivít v semestri - prednášky, učebné materiály, tréningový test, testy TBL/spätné väzby (ide o aktivity podporené údajmi z LMS Moodle),   
  • záverečného testu,
  • ústnej skúšky.

Stáže z AIM sa v LS realizujú formou blokovej výučby. To umožňuje vykonať skúšku z AIM už v termínoch po ukončení bloku stáží.
Termíny na prihlásenie na skúšku budú zverejnené v AIS2 a budú spravidla v nasledujúcom týždni po absolvovaní bloku stáži. Počet účastníkov je maximálne 7 študentov na jeden termín.

Podmienka pre účasť na ústnom pohovore je úspešné vykonanie testu v systéme Moodle.

Tréningové testové otázky budú zverejnené 20.2.2023.
Známkované testové otázky budú zverejnené 20.2.2023.
Poznámka: Význam tréningového testu pre celkové hodnotenie bude prezentovaný v komentári v LMS Moodle.

15.2.2024.                                                                                     

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
Prednosta I.KAIM LFUK a UNB