Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek LF UK a UNB

Odporučená literatúra

Ivana Dedinská, Zuzana Žilinská: Nefrológia pre medikov (učebný text, LF UK)

Ján Breza ml., Zuzana Žilinská a kolektív: Transplantácia obličky (Cofin a.s.)

Vladimír Teplan a kolektív: Praktická nefrológia (GRADA)

Vladimír Tesař a kolektív: Klinická nefrológia (GRADA)

Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková a kolektív: Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (Grada)

Vladimír Teplan a kolektív: Akutní poškození a selhání ledvin (Grada)

Vladimír Teplan a kolektiv: Nefrologie vyššího věku

Ondřej Viklický a kolektiv: Predialýza (Maxdorf jessenius)

Christoph F. Dietrich a kolektív: Ultrasonografie

Soňa Kiňová, Ivan Hulín a kolektív: Interná medicína (ProLitera)

Letná prax a povinne voliteľný predmet

Na našom pracovisku je možné absolvovať:

  • letnú prax pre študentov - ošetrovateľstvo 1 - vnútorné choroby
  • letnú prax pre študentov 4. ročníka - vnútorné choroby
  • povinne voliteľný predmet "Darcovstvo a orgánové transplantácie" pre študentov 5. ročníka - zimný semester