Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. interná klinika LF UK a UNB

O nás

 

    III. internú kliniku zriadilo 1. 11. 1956 svojím dekrétom Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave v priestoroch nemocnice na Hlbokej ceste. V roku 2016 sme si pripomenuli 60. výročie zriadenia III. internej kliniky LFUK a UNB. Prvým prednostom kliniky bol menovaný prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. III. internú kliniku už od jej začiatkov poznačil veľmi úzky vzťah s klinickou biochémiou, ktorý si prof. Niederland vytvoril po 16 mesiacoch pobytu v laboratóriu nositeľov Nobelovej ceny manželov Coriovcov na Washingtonovej univerzite v St. Louis. Prirodzeným bolo preto založenie Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike. Vznikol jedinečný celok, keď mnohé nevyjasnené klinicko-terapeutické problémy sa mohli bezprostredne riešiť v tomto laboratóriu. Zároveň sa vytvoril priestor na experimentálne modelovanie mnohých chorobných stavov z oblasti klinickej farmakológie, hepatológie, nefrológie, diabetológie a kardiológie. Vznikla tak unikátna Niederlandovská škola a množstvo jedinečných prác, z ktorých sa stali práce kandidátske, habilitačné a podklady pre inaugurácie. Roku 1968 sa III. interná klinika LFUK presťahovala do novovybudovanej Nemocnice akademika L. Dérera, Limbová 5. Farmakobiochemické laboratórium s 2 zverincami pre experimentálne zvieratá zostalo dislokované na Hlbokej ul. Druhým prednostom kliniky bol v rokoch 1984 - 1995 prof. MUDr. J. Gvozdják, DrSc. Tretím prednostom bol prof. MUDr. V. Bada, CSc. Od 1. 7. 2014 bol menovaný do funkcie prednostu III. internej kliniky LFUK a UNB doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MPH, MHA. Od roku 2009 je primárom kliniky dlhoročný pracovník III. internej kliniky MUDr. Ľubomír Valko, CSc. Endoskopické pracovisko sa stalo súčasťou III. internej kliniky LFUK a UNB. Poskytuje vyšetrovacie kapacity všetkým klinikám v UNB v nemocnici akademika L. Dérera. Klinické pracovisko má 40 lôžok, aktuálne funkčných 18 lôžok, jednotku intenzívnej starostlivosti (4 lôžka) a ambulantnú časť s pracoviskom ultrasonografickej diagnostiky, gastroenterologickým pracoviskom, kardiologickú, hepatologickú a internú ambulanciu.

Na III. internej klinike sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba vnútorných ochorení. V rámci gastroenterológie zabezpečujeme spektrum vyšetrení horného a dolného zažívacieho traktu, ktoré zahŕňajú gastroskopické, rektoskopické a kolonoskopické vyšetrenia vrátane kuratívnych výkonov ako sú elastické ligácie varixov ezofagu, polypektómie, odoberanie vzoriek na histologické vyšetrenie a vyšetrenie HP, elektívne aj urgentné. Zabezpečujeme režim urgentných endoskopických príslužieb, v prípade potreby nakladanie hemoklipov u indikovaných stavov, resp. nakladanie Danišovho stentu. Z plánovaných zákrokov vykonávame perkutánnu endoskopickú gastrostómiu a jejunostómiu.

Súčasťou kliniky je oddelenie funkčnej diagnostiky, ktoré zastrešuje echokardiografiu, transezofágovú echokardiografiu, záťažovú dobutamínovú echokardiografiu, ultrasonografiu abdomenu s dopplerovským vyšetrením portálneho systému a 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku, ako aj 24 hodinové EKG Holterovo monitorovanie.

V kardiologickej oblasti je klinika zameraná na riešenie akútnych koronárnych príhod, prevenciu, dispenzarizáciu a liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Na klinike a na JIS sa poskytuje komplexná neinvanzívna kardiologická starostlivosť. Uskutočňuje sa liečba pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami, akútnym a zhoršeným chronickým srdcovým zlyhaním, arteriálnou hypertenziou - urgentné a emergentné stavy, poruchami vnútorného prostredia, respiračným zlyhaním a potrebou UPV, tak ako aj zaistenie centrálneho venózneho prístupu. Na JIS sa vykonávajú urgentné a plánované kardioverzie a dočasná transvenózna kardiostimulácia. V ambulantnej sfére sa uskutočňujú transtorakálne

echokardiografické vyšetrenia, záťažové echokardiografie, bicyklové ergometrie, 24 hodinový monitoring EKG a TK a EKG diagnostika pažerákovým zvodom.

V rámci hepatológie sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba chronických ochorení pečene. Pracovisko je jedným z centier pre liečbu chronických vírusových hepatitíd v SR. Vykonáva sa tu dispenzarizácia a liečba hereditárnych metabolických ochorení pečene (Wilsonova choroba, hereditárna hemochromatóza), indikácia transplantácie pečene, sledovanie a liečba alkoholovej a nonalkoholovej steatózy pečene, steatohepatitídy, steatofibrózy a cirhózy pečene, ďalej autoimunitných ochorení pečene, ochorení pečene v gravidite, ako aj pacientov po transplantácii pečene. Klinika sa podieľa na zbere epidemiologických dát životného štýlu ambulantných pacientov hepatologických ambulancií v rámci SR. Hepatologický tím zabezpečuje aktuálny najnovší štandard bezinterferónovej liečby vírusových hepatitíd B, C a metabolických ochorení pečene. Spolupodieľa sa na celoslovenskom skríningovom projekte ochorení pečene SÍRIUS pod vedením Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

V oblasti nefrológie sa zaoberáme prevenciou, diagnostikou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou činnosťou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Medzi tieto ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, reumatologické, cievne a systémové ochorenia. Vykonávame dispenzarizáciu a liečbu pacientov s akútnym a chronickým zlyhaním funkcie obličiek, liečbu intoxikácií a porúch vnútorného prostredia, tak ako aj starostlivosť o pacientov s komplikáciami počas a po dialyzačnej liečbe. Poskytujeme preventívne vyšetrenia a prípravu pacientov do chronického dialyzačného programu v preddialyzačnom období. Na vysokej úrovni je starostlivosť o pacientov s metabolickými ochoreniami a s chronickými komplikáciami diabetu, najmä s diabetickou nefropatiou, s ktorou má pracovisko dlhoročné skúsenosti vzhľadom na odborné kontakty a skúsenosti nadobudnuté na popredných pracoviskách v zahraničí. Problematika obezity a riešenie ostatných civilizačných ochorení sú každodennou náplňou liečebnej a preventívnej činnosti pracoviska.

V pedagogickej oblasti výuku významne obohatili simulátory s možnosťou modulácie rôznych chorobných stavov vrátane výuky palpácie abdomenu a auskultácie hrudníka.

 

PUBLIKAČNÁ AKTIVITA

Veľmi bohatá je publikačná aktivita s veľmi priaznivou citačnou odozvou.

Na pôde III. internej kliniky vznikli početné monografie, jednou z prvých bola Biochemická syndromológia v klinickej hepatológii (Niederland, Brixová). Prof. Gvozdják inicioval a editoval napísanie prvej pregraduálnej učebnice internej medicíny, ktorá bola vydaná celkove trikrát. Na III. internej klinike vznikla prvá príručka základov klinickej elektrokardiografie, ktorú napísal prof. Bada v roku 1975. Dosiahla do roku 1991 celkove 7900 výtlačkov. V súčasnosti bola schválená jej dotlač a pripravuje sa jej vydanie v anglickom jazyku.

Pracovníci kliniky sú spoluautormi najrozsiahlejšej učebnice: Princípy internej medicíny (editori Ďuriš, Hulín, Bernadič), ako aj postgraduálnej učebnice Gastroenterológie (Jurgoš, Kužela, Hrušovský), monografií Choroby ciev, Princípy modernej angiológie (Štvrtinová et al). Doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA. je spoluautorom učebnice Interná medicína (Kiňová, Hulín et al) 2013.

Vysokoškolské učebnice, monografie pedagógov III. internej kliniky LFUK a UNB:

Szántová, M., Kupčová, V.: Dopplerovská diagnostika a možnosti liečby portálnej hypertenzie. - 1. vyd. - Bratislava: SLS, 2000, 151 s.

Gvozdjáková, A.: Mitochondrial Medicine: Mitochondrial metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy, Springer, Netherlands, 2008, 409 s. ISBN 978-1-4020-6714-3

Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. Samedi, 2014, 124 s. ISBN 978-80-970825-7-4

Mojto, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4

Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 124 s. ISBN 978-80-223-4110-3

Gvozdjáková, A. a kolektív: Mitochondriálna medicína a koenzým Q10. Vydavateľ HERBA, spol. s.r.o., Bratislava 2017, 228 s. ISBN: 978-80-89631-60-5

Mojto, V. a kolektív: 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. História a súčasnosť. LV PROMO s.r.o., 2017, 342 s. ISBN 978-80-972577-0-5

Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. II. rozšírené a doplnené vydanie. Vydalo: A-medi management, s.r.o., 2017, Počet kapitol: 30, 161 s. ISBN 978-80-89797-26-4 Gvozdjáková A. (Slovakia), Cornélissen G. (USA), and Singh R.B. (India): Recent Advances in Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10. Vydavateľ: NOVA Science, USA, 2018.

Viliam Mojto: DIABETES MELLITUS - Komplikácie a liečba. 2019

A. Gvozdjáková, J. Kucharská, Z. Sumbalová: Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách, učebný text, HERBA, s.r.o., Bratislava, 2020.

Szántová, M.: Hepatológia stručne, jasne, prehľadne. - 1. vyd. - Bratislava : A-medi management, 2019. - 148 s. [print] ISBN 978-80-89797-44-8

Szántová, M., Belovičová, M.: Alkohol - manuál rizík, skríningu a intervencie. - 1. vyd. - Bardejov : [s.n.], 2021. - 80 s. [print]. ISBN 978-80-971460-9-2

Szántová, M., Fathi, A.: Starostlivosť o dospelého pacienta s rizikovou konzumáciou alkoholu, edukácia sestrou. In: Odvrátiteľné riziká chorôb obehovej sústavy, edukácia sestrou. - [Štrba] : Infodoktor, 2020. - S. 256-272 [1,09 AH]. - ISBN 978-80-660-0-1

 

PEDAGOGICKÁ AKTIVITA KLINIKY

III. interná klinika LFUK a UNB je základňou pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu študentov LFUK. Na klinike sa realizuje výučba študentov medicíny podľa platného rozvrhu LFUK v 3., 4., 5. a 6. ročníku vrátane examinátorských povinností (v 3., 5. a 6. ročníku - štátna skúška z internej medicíny). V akademickom roku 2022/23 sme zabezpečili výuku a skúšanie 431 študentov 5. ročníka z Vnútorného lekárstva a ďalších 78 poslucháčov 6. ročníka v štátnicovej komisii.

Pracovníci III. internej kliniky LFUK a UNB spolu s pracovníkmi Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike sa podieľajú na výučbe povinne voliteľného predmetu Mitochondriálna medicína.

Predmet Mitochondriálna Medicína je zaradený do pedagogického procesu (povinne voliteľný predmet) pre 4. a 5. ročník študentov LFUK od akademického roka 2016/2017.

 

Farmakobiochemické laboratórium, Sasinkova 4

Vedecký profil pracoviska

 

      Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky sa zaoberá študovaním bioenergetických a antioxidačných systémov organizmu u vybraných ochorení, v etiopatogenéze ktorých má významnú úlohu funkcia mitochondrií, antioxidanty a oxidačný stres. Výskum sa realizuje na experimentálnych modeloch ochorení na úrovni celého organizmu, tkanív, mitochondrií a v rámci humánnych štúdií.

S Ústavom molekulárnej biomedicíny LFUK spolupracujeme na štúdii sledovania vplyvu diéty západného typu s obsahom veľkého množstva koncových produktov pokročilej glykácie (AGEs) počas tehotenstva na predurčenie potomstva k prejavu metabolických a behaviorálnych porúch v neskoršom živote.

V spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV sme sa zamerali na vplyv molekulového vodíka na funkciu mitochondrií, bioenergetiku a koenzým Q v srdcovom svale potkanov. Vplyv molekulového vodíka podávaním vody s vysokým obsahom H2 sa testoval aj v randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s nealkoholovým tukovým poškodením pečene (NALFD).

V spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie SAV sa zaoberáme hodnotením protizápalovej a antioxidačnej účinnosti prírodných a syntetických látok, najmä zo skupiny karotenoidov. Využívajú sa experimentálne modely reumatoidnej artritídy.

V ďalších štúdiách sme sa zamerali na pacientov po prekonaní COVID-19, na ich regeneráciu kúpeľnou rehabilitáciou a ubichinolom (koenzýmom Q10) viď Publikačné okienko LFUK a Lekárnické listy 7-8/2023, str. 20-23.

Podstatná časť výskumu je zameraná na aplikáciu poznatkov z experimentálneho výskumu do klinickej praxe. Študujú sa mechanizmy ochorení monitorovaním bioenergetickej kapacity, antioxidačného stavu a oxidačného stresu pacientov s rôznymi ochoreniami: u detí s metabolickými ochoreniami, u detí s autizmom, u pacientov s onkologickými, nefrologickými, hepatologickými, kardiovaskulárnymi ochoreniami, u pacientov s reumatoidnou artritídou, pri hypercholesterolémii a nežiaducich účinkoch statínov, u pacientov s poruchami plodnosti, pacientov s mitochondriálnymi ochoreniami. U pacientov s post-COVID-19 syndrómom sme v spolupráci so Sanatóriom Dr. Guhra v Tatranskej Polianke vyšetrovali funkciu mitochondrií v izolovaných trombocytoch, oxidačný stres a vybrané antioxidanty pred nástupom a po ukončení kúpeľnej rehabilitácie. Podporná doplnková liečba s koenzýmom Q10 urýchlila regeneráciu pacientov.

V súčasnom období sa venujeme rozvoju a perspektíve Mitochondriálnej medicíny.

V roku 2018 sme zaviedli neinvazívnu metódu na vyšetrenie bioenergetiky mitochondrií v izolovaných trombocytoch metódou vysokorozlišovacej respirometrie pomocou O2k-Respirometra (Oroboros Instruments, Austria). Cieľom týchto výskumných aktivít je rozvoj Mitochondriálnej medicíny. Aplikácia neinvazívnej metódy merania bioenergetiky mitochondrií v klinickej i experimentálnej medicíne patrí k súčasným smerom rozvoja Mitochondriálnej medicíny z hľadiska diagnostiky a cielenej podpornej terapie ochorení, spojených s dysfunkciou mitochondrií pacientov. Súčasťou vyšetrení je stanovenie endogénnej koncentrácie koenzýmu Q10 (pomocou HPLC) v izolovaných trombocytoch a v plazme. Cielenú podpornú terapiu s koenzýmom Q10 odporúčame pacientom pri zistení poškodenej bioenergetiky mitochondrií ako aj pri zistenom poklese hladín koenzýmu Q10.

 

Výber monografií a publikačnej činnosti (2022-2023) Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike LFUK 

 

Pedagogická činnosť:

Pracovníci III. internej kliniky LFUK a UNB spolu s pracovníkmi Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike sa podieľajú na výučbe povinne voliteľného predmetu Mitochondriálna medicína od akademického roka 2016/2017.

 

 

Riešené projekty:

Project Nutriaging: Nutrition and healthy aging supported by the EU grant from the CBC programme Interreg V-A SK-AT VO14 (2018-2022)

VEGA 2/0136/20: Evaluation and comparison of anti-inflammatory and antioxidant efficacy of carotenoids in vitro and in vivo using models of chronic inflammatory diseases (2020-2023)

APVV-15-0308: Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnortenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro 2016 - 2020

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022

Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2022

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2021

Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2021

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2020

Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2020

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2019

Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2019

 

Farmakobiochemické laboratórium je zrušené príkazom dekana ku dňu 30. 6. 2024.

Z časopisu NAŠA UNIVERZITA

Ústavné semináre

 

Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK a UNB

 

 

Miesto konania seminárov

Knižnica III. internej kliniky LFUK a UNB

Nemocnica akademika L. Dérera

prízemie

Limbová 5, Bratislava

 

Bližšie informácie

Ing. Ľuba Janáková

sekretariát III. internej kliniky LFUK a UNB

tel. č. 02/59542349

e-mail: 3internakr.unb.sk

 

 


Povinne voliteľný predmet MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA

 

Povinne voliteľný predmet pre 4. a 5. ročník poslucháčov LFUK:

MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA – LFUK v Bratislave

Predmet Mitochondriálna Medicína je zaradený do pedagogického procesu (povinne voliteľný predmet) pre 4. a 5. ročník študentov LFUK od akademického roka 2016/2017. 

Garanti predmetu:

1./ Doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA, MPH, III. Interná klinika LFUK, Kramáre

2./ Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., Farmakobiochemické laboratórium III. Internej kliniky,  Sasinkova 4.

 

Obsahové zameranie predmetu:

1./ Úvod do Mitochondriálnej Medicíny, význam pre klinickú prax, objasnenie

     patobiochemických mechanizmov rôznych chorôb na úrovni mitochondrií (Gvozdjáková)

2./ Fyzioloógia mitochondrií, superkomplexy respiračného reťazca mitochondrií, dynamika

     mitochondrií, antioxidanty, voľné radikály mitochondrií, chronobiológia mitochondrií

     (Gvozdjáková)

3./ Mitochondriálne choroby: príčiny, klinické príznaky, genetická a biochemická klasifikácia

     (Gvozdjáková)

4./ Mitochondriálna neurológia, kardiológia, diabetológia, reprodukčná medicína

     (Gvozdjáková)

5./ Mitochondriálna nefrológia (Mojto)

6./ Mitochondriálna diabetológia (Mojto)

7./ Diagnostické metódy mitochondriálnych porúch, vysoko-rozlišovacia respirometrická

     analýza bioenergetiky mitochondrií v trombocytoch (Gvozdjáková)

8./ Cielená terapia mitochondriálnych porúch s koenzýmom Q10 (Gvozdjáková)

9./ Vplyv vysoko proteínovej diéty, polarizovaného svetla a prírodnej minerálnej vody na

      mitochondrie (Gvozdjáková)

10./ Mitochondriálna transplantácia (Gvozdjáková)

11./ Laboratórna inštruktáž: Vysoko-rozlišovacia respirometrická analýza bioenergetiky

       mitochondrií v izolovaných trombocytoch (Sumbalová)

12./ Laboratórna inštruktáž: Príprava vzoriek a stanovenie antioxidantov pomocou metódy

       HPLC (Kucharská).

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti: Včasné odhalenie patobiochemických zmien bioenergetiky mitochondriípri rôznych chorobách, spojených s poruchami mitochondrií a ich regenerácia podpornou cielenou terapiou (v neurológii, kardiológii, nefrológii, pri diabetes mellitus, pri infertilite, v imunológii, v onkológii, pri terapii statímni)

 

Odporúčaná literatúra:

1./ Mitochondriálna Medicína a Koenzým Q10:

     Anna Gvozdjáková a kol., HERBA, s.r.o., Bratislava 2017, 228s.

2./ Recent Advances in Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10:

     Anna Gvozdjáková, Germaine Cornélisen, Ram B Singh,  NOVA Science, NY, USA,

     2018, 418s.

3./ Diabetes mellitus - komplikácie a liečba:

     Viliam Mojto, A - medi, Bratislava, 2019, 216s.

 

 

Diplomové práce

 

Diplomové práce obhájené v akad. roku 2023/2024

 

vedúca záverečnej práce: doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Janka Šávoltová: Skríning a manažment hepatálnej encefalopatie

 

vedúca záverečnej práce: prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

Lucia Soradová: Nové možnosti diagnostiky steatózy, steatohepatitídy a fibrózy pečene použitím klinických zobrazovacích postupov

 

vedúca záverečnej práce: MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc.

Veronika Ružičková: Nutričný PEG - indikácie, komplikácie, starostlivosť

 

vedúci záverečnej práce: MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC, FJCS

 

  1. Katrin Feichtinger: Prediction of Cardiogenic Shock in Patients with Myocardial Infarction
  2. Inga-Marit Hilke Berit Graf: ECG Predictors of Cardiogenic Shock in Patients with Acute Myocardial Infarction
  3. Anna Teubl: Risk Factors of Cardiogenic Shock in Patients with Acute Coronary Syndrome

 

 

 

Diplomová práca s plánovanou obhajobou v akad. roku 2024/2025

vedúca záverečnej práce: prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

Beata Volosin: Liver Diseases in Pregnant Women

 

Diplomové práce s plánovanou obhajobou v akad. roku 2025/2026

vedúca záverečnej práce: prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

Adam Čeklovský: Tuková choroba pečene s metabolickou dysfunkciou (MAFLD)

vedúci záverečnej práce: MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC, FJCS

Lara Sophie Wiesemann: Gender disparities in heart failure with preserved ejection fraction: differences in presentation, etiology and management

Martin Špilák: Akútny infarkt myokardu komplikovaný kardiogénnym šokom: etiopatogenéza, rizikové faktory a diagnostika

Justus Fleermann: Cardiogenic shock in non-ST-segment elevation myocardial infarction

vedúca záverečnej práce: prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.

Ján Gallus Tréger: Perspektívy mitochondriálnej hepatológie

Zamestnanci

833 05 Bratislava, Limbova 5, tel. 5954 2349, fax. 5954 3349 e-mail: 3internakr.unb.sk

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

tel. 5954 2341, e-mail: maria.szantovakr.unb.sk

 

Zástupca prednostu kliniky pre liečebno-preventívnu starostlivosť:

MUDr. Ľubomír Valko, CSc.

 

Tajomníčka kliniky:

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSC.

tel. 5954 2597

 

Sekretárka kliniky:

Ing. Ľuba Janáková

tel. 5954 2349, e-mail: 3internakr.unb.sk

 

 

Profesori:

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC – úv.

 

Docenti:

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Allan Böhm, PhD., MBA, FESC, FJSC – úv.

MUDr. Naďa Bežillová, PhD. 

MUDr. Zuzana Ďurkovičová – úv.

MUDr. Michaela Fedelešová, PhD. – úv.

MUDr. Sylvia Gabura

MUDr. Monika Glevická

MUDr. Jakub Hennel

MUDr. Lucia Horniaková

MUDr. Ivan Hovanjec

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc.

MUDr. Jaroslav Kucej

MUDr. Martin Sedlák

MUDr. Ľubomír Valko

 

 Zdravotnícki zamestnanci:

MUDr. Eva Hrabčáková

MUDr. Martin Kokles

MUDr. Marta Kekeljaková - MD

MUDr. Petra Števove

MUDr. Peter Kromka

MUDr. Jana Litvíková

MUDr. Adriana Pešková – úv.

MUDr. Jozef Sedlačko

MUDr. Ladislav Šabo – úv.

MUDr. Terézia Šimkovičová – RD

MUDr. Miloš Števove

MUDr. Ľubomír Valko, CSc.

MUDr. Andrej Zachar, CSc. – úv.

 

FARMAKOBIOCHEMICKÉ LABORATÓRIUM III. INTERNEJ KLINIKY

 

811 08 Bratislava, Sasinkova 4

Zástupkyňa vedúceho:

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc.

tel./fax: +421 2 9011 9242 

e-mail: jarmila.kucharskafmed.uniba.sk

Pracovníci vo vede a výskume:

prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc. tel. 9011 9242

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc. tel. 9011 9242

Mgr. Zuzana Rausová, PhD. tel. 9011 9245

RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD. tel. 9011 9619

RNDr. Oľga Uličná, CSc. tel. 9011 9246

Ing. Oľga Vančová tel. 9011 9246

Ostatní zamestnanci:

Jana Bertalanová tel. 9011 9245

Dana Pospišilová tel. 5954 2372

Anna Štetková tel. 9011 9243

Eva Tibenská

VÝUČBA

 

3. ROČNÍK - VÝUČBA INTERNEJ MEDICÍNY 1, LETNÝ SEMESTER 2023/2024

 

Gestor výučby: doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., III. interná klinika LFUK a UNB

 

Náplňou výučby je kardiológia

 

Hodnotenie predmetu zabezpečuje III. interná klinika LFUK a UNB a bude sa realizovať vo forme záverečného testu dňa 13. 5. 2024 o 15.00 hod., 4. 6. 2024 o 9.00 hod. a 24. 6. 2024 o 9.00 hod.

Termín ústnej skúšky z Internej propedeutiky: 16. 5. 2024 o 9.00 hod., 20. 5. 2024 o 8.00 hod.

Termíny sú zverejnené v AISe.

 

 

Otázky na ŠZS z Internej medicíny

Rozpis prednášok z Internej medicíny 1 v LS 2023/2024

Rozpis stáží z Internej medicíny 1 v LS 2023/2024

Náplň stáží z Internej medicíny 1, LS 2023/2024

Otázky na test z Internej medicíny 1, LS 2023/2024

 

 

Študijné materiály z Internej propedeutiky

PREDNÁŠKY 3. ročník - INTERNÁ PROPEDEUTIKA

Úvod do štúdia internej medicíny

Anamnéza, symptómy a syndrómy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v kardiológii so zameraním na auskultáciu

Vyšetrovacie metódy v pneumológii, fyzikálne nálezy

STÁŽE 3. ročník - INTERNÁ PROPEDEUTIKA

Odber anamnézy

Úvod do fyzikálneho vyšetrenia SPG

Vyšetrenie hlavy a krku

Vyšetrenie hrudníka a srdca

Auskultácia srdca a pľúc

Základy EKG

Študijné materiály z Internej medicíny 1

PREDNÁŠKY 3. ročník - INTERNÁ MEDICÍNA 1

 

STÁŽE 3. ročník - INTERNÁ MEDICÍNA 1