Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika geriatrie LF UK a UN MB

Špecializácia pracoviska, oblasti činnosti a výskumu:

Problematika dlhodobej chemoprofylaxie, imunoterapie a chemoterapie recidivujúcich močových infekcií, surveillance najčastejších nemocničných patogénov a trendy ich rezistencie voči antibiotikám. Problematika progresie nefropatií u starších pacientov so zníženou funkciou obličiek ( diabetická nefropatia  nefroskleróza ).

 

Spolupráca s významnými medzinárodnými inštitúciami a pracoviskami:

·       European Union of Geriatric Medical Specialists ( EUGMS )

·      Pracovná skupina International Society of Chemotherapy a European Society of Urology pre uroinfekcie

·       Technische Universität München

·       Universität Nürnberg/ Erlangen

·       Yale University School of Medicine Connecticut, USA

·       Nefrologická klinika IKEM Praha

 

Denní doktorandi:

MUDr. Dominika Kocunová : Kardiorenálne prepojenie v geriatrickej klinickej praxi

MUDr. Iveta Kováčová :  Antibiotická profylaxia v chirurgii vo vyššom veku

 

Externí doktorandi:

MUDr. Silvia Semanová: Špecifiká antibiotickej liečby pneumónií vo vyššom veku

MUDr. Marián Štrbák :  Špecifiká antibiotickej liečby v geriatrii

MUDr. Miriam DrahokoupilováNajčastejšie komplikácie liečby karcinómu prsníka vo vyššom veku