Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. klinika geriatrie LF UK a UN MB