Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie je vysokošpecializované pracovisko zamerané na liečenie popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív rôzneho pôvodu – vrodených, akútnych aj chronických.  Klinika vykonáva aj rekonštrukčné operácie jaziev po popáleninách, úrazoch, rozsiahlych stratách kože a mäkkých tkanív a rozsiahlych dekubitov indikovaných na operačné liečenie. Klinika disponuje vlastnou jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Súčasťou kliniky je Centrálna tkanivová banka (CTB) – tkanivové zariadenie, ktoré zabezpečuje odbery, spracovanie, uschovanie, balenie, uskladnenie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. V banke sa pripravujú transplantáty ľudskej a zvieracej kože, plodových obalov, kostí, šliach, srdcových chlopní a ciev. V banke funguje aj kultivačné laboratórium pre in vitro kultivácie buniek ľudského pôvodu pre účely transplantácie.

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výuku študentov lekárskej fakulty UK a postgraduálnu výuku pre lekárov v príprave na špecializáciu z plastickej chirurgie, úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny.

Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR bolo v roku 2012 na klinike zriadené Národné centrum pre liečenie rán.    

Zamestnanci

doc. MUDr. Peter Bukovčan, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
docent
Publikačná činnosť

MUDr. Nikola Ferančíková, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
profesor
Telefón
02/482 34 527
Publikačná činnosť

MUDr. Nina Šarközyová, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
administratívny sekretár
Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Záhorec, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
odborný asistent
Publikačná činnosť

Ambulantná starostlivosť

Klinická ambulancia KPaRCh sa nachádza na prízemí nemocničnej polikliniky               (v priestoroch bývalej budovy riaditeľstva Nemocnice Ružinov)  - č. dverí 1074A.
V rámci ambbulantnej starostlivosti sú pacientom poskytované tieto služby:
 
- Ošetrenie a preväzy malých popálenín určených pre ambulantné liečenie z rajónu
- Následná starostlivosť a sledovanie pacientov po rozsiahlych a hlbokých popáleninách s trvalými následkami
- Sledovanie pacientov s trvalými následkami po úrazoch kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre všetky druhy popálenín a ich trvalé následky
- Konziliárna služba pre trvalé následky iných úrazov kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre chronické a dlhodobo sa nehojace rany rôzneho pôvodu
- Národné centrum pre liečenie rán poskytuje špecializované odborné a konziliárne služby pre akútne a chronické rany rôzneho pôvodu pre celé Slovensko. 
 
 
   

Ústavná starostlivosť

- Rozsiahle popáleniny, omrzliny a poleptania dospelých a detí – resuscitačná a intenzívna liečba, operačné výkony

- Rozsiahle straty kože a mäkkých tkanív vrodené, poúrazové, po infekciách
- Nehojace sa chronické rany rôzneho pôvodu

- Rozsiahle preležaniny (dekubity) indikované na operačné riešenie

- Rekonštrukčné operácie jaziev po popálení a následkov úrazov so stratami kože a mäkkých tkanív

- Biologická liečba rán a defektov pomocou dočasných biologických náhrad kože a in vitro kultivovaných augológnych buniek

 

Centrálna tkanivová banka

Pripravuje a distribuuje pre poskytovateľov nasledujúce produkty:
 
- xenogénne dermoepidermálne transplantáty kože kryokonzervované
- alogénne dermoepidermálne kožné transplantáty kryokonzervované 
- srdcové chlopne (konduity) aortálne a pulmonálne
- krykonzervované alogénne hlavice stehenných kostí
- kryokonzervované amnion na prekrytie defektov kože a pre oftalmológiu
- in vitro kultivácie ľudských buniek pre autológne použitie – keratinocyty, fibroblasty
- in vitro kultivácie autológnych  limbálnych buniek rohovky na biologickom nosiči (amnion)

 

Okrem prípravy produktov sa zamestnanci CTB venujú riešeniu vedecko výskumných úloh a tiež participujú na vzdelávacom procese. 

Pedagogická činnosť - informácie pre študentov

Pre absolvovanie stáže je potrebné, aby sa študenti 3. ročníka dostavili najneskôr 8:15 hod a študenti 6. ročníka dostavili najneskôr 7:15 hod do knižnice KPaRCh. Je nevyhnutné, aby si každý študent priniesol prezuvky, ktoré nepoužíva v exteriéroch a biele oblečenie na prezlečenie. Študenti, ktorí prídu neskoro resp. si nedonesú prezuvky alebo z iného dôvodu neabsolvujú stáž, budú si ju môcť nahradiť. Termín náhradných stáži je potrebné dohodnúť si aspoň 1 deň vopred na sekretariáte kliniky.

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Odbor všeobecné lekárstvo, 3.ročník:

Prednáška v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

v letnom semestri, termín podľa rozvrhu

Stáž v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

Počas stáže sú študenti zaintegrovaní do diagnosticko - liečebného procesu. Oboznámia sa s anamnézou pacientov, prakticky im je vysvetlená klasifikácia popálenín a demonštrovaná ich konzervatívna a chirurgická liečba. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, klasifikácia popálenín podľa hĺbky a rozsahu

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Odbor všeobecné lekárstvo, 6.ročník:

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicová stáž

Výučba začína ranným sedením o 7:30 hod a pokračuje integráciou študentov do diagnosticko-terapeutického procesu. Študentom bude demonštrovaná konzervatívna a chirurgická liečba popálenín a rán rôznej etiológie. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, patofyziológia popáleninového šoku, klasifikácia popálenín podľa všetkých klasifikačných faktorov, princípy lokálnej liečby rán

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

chirurgická liečba chronických rán a defektov

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

tekutinová resuscitácia a prevencia popáleninového šoku

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicový seminár

rozsah a termíny podľa rozvrhu

Učebné texty môžete nájsť v časti Odborná literatúra. 


POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

KPaRCh je školiacim  pracoviskom doktorandov študujúcich v odbore Chirurgia.

Doktorandské projekty:

Využitie biologických kožných náhrad pri liečbe popálenín (MUDr. Bukovčan)

Biologické náhrady kože (MUDr. Orság)

Hojenie popáleninovej rany a možnosti jej ovplyvnenia (MUDr. Potocká)

Topické antimikrobiálne prostriedky v liečbe infekcie popáleninovej rany (MUDr. Hajská)


ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

KPaRCH participuje na príprave lekárov v rámci špecializačných odborov plastická chirurgia a traumatológia.

 

 

 

 

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Vedecko - výskumná činnosť

Využitie dočasných biologických náhrad v liečbe rozsiahlych popálenín
Kultivácia buniek kože a ich aplikácia s cieľom podpory prihojenia kožných transplantátov a odberových miest
Využitie enzymatického debridement popálenín
Využitie podtlaku pri urýchlení hojenia rán
Príprava a využitie acelulárnej alodermy
Prevencia a liečba infekcie rán využitím lokálnych liečiv 
Mezenchymálne kmeňové bunky z lipoaspirátu pri korekcií jaziev po popálenín