Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

INFORMÁCIE PRE MEDIKOV

Začiatok stáží:  8.00h
Seminár: 12.00h     (ak nie je určené inak)

Kľúče od seminárnej miestnosti sú na sekretariáte prednostu kliniky u pani Koišovej (3.posch), č. dverí 338. Po opustení miestnosti prosím odovzdať kľúče späť na sekretariát.

Nahrádzanie stáží len po dohovore s prednostom kliniky. Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží  v seminárnej miestnosti.

V prípade nejasností kontaktujte prof.Mega (int.D odd. 3-poschodie) alebo Doc. Drgoňu (int.C odd. 4.poschodie)

Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.

 

Program stáží

Pondelok

8.00 – 8.30                            Vstupný test (onkologická propedeutika)
8.30 – 12.00h                        Stáž na oddelení
12.00 - 13.30h                       Seminár - 3.poschodie - Miestnosť č. 347  

                                              Prekancerózy. Onkologické emergencie

                                              Klinicky závažné malignity

                                              Základné pojmy v onkológií

                                                MUDr. K. Rejleková, PhD.

                                                MUDr. P. Palacka, PhD

                                                prof.MUDr. M. Mego, DrSc.

Streda

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.30h                       Seminár - 3.poschodie - Miestnosť č. 347

                                              Lymfómy. Leukémie.

                                                Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc.

                                                MUDr.A. Vranovský, PhD

                                                MUDr.I. Oravcová, PhD

Piatok

8.00 - 12.00h                         Stáž na oddelení
12.00 - 13.00h                       Seminár - 3.poschodie - Miestnosť č. 347  

                                               Skríning v onkológií, Vybrané malignity

                                                MUDr. M. Chovanec, PhD

                                                MUDr.J.Obertová, PhD, MUDr.Š.Porsok, PhD

13.00 – 13.30h                        Výstupný test 

Začiatok stáže je o 8.00h koniec o 13.30h.
Medici si na stáže donesú plášť, fonendoskop, prezúvky (leukopenickí pacienti !)

Spoločensky závažné malignity

Dátum

Téma

Prednášajúci

9.3.2017

Úvod do onkológie

Doc.Mego

16.3.2017

Nádory žalúdka a ezofágu

Doc.Mardiak

23.3.2017

Nádory hrubého čreva, pankreasu a žlčových ciest

Doc.Mardiak

30.3.2017

Nádory hlavy a krku, Nádory neznámeho origa

Dr. Obertová

6.4.2017

Nádory prsníka

Doc. Mardiak

20.4.2017

Genitourinárne malignity

Doc. Mego

27.4.2017

Nádory pľúc

Dr. Obertová

4.5.2017

Lymfoproliferatívne malignity

Dr.Drgoňa

11.5.2017

Gynekologické malignity 

Dr. Palacka

18.5.2017

Malígny melanóm +

iné

 

Dr. Palacka +

Doc. Mardiak

26.5.2017

Toxicita  onkologickej liečby a emergencie

Dr. Rejleková