Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Aktuálny rozvrh pre 5.ročník VL

PEDIATRIA 3, všeobecné lekárstvo 5. ročník 

5. ročník

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Výučba PEDIATRIE v 5. ročníku sa uskutočňuje počas 2 týždňových blokov (1 týždeň v zimnom a 1 týždeň v letom semestri) podľa rozvrhu zverejneného Študijným oddelením LFUK. Výučba sa koná v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH, Limbová 1) a Národnom ústave srdcovocievnych chorôb (NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava).

 

Na výučbe sa podieľajú 2 pracoviská NÚDCH a 1 pracovisko NÚSCH:

Detská klinika LFUK a NÚDCH (blok B, 4. a 6. poschodie, Centrum medicínskych simulácií - blok C -3. poschodie) - DK

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LFUK a NÚDCH (blok C, 4. poschodie) Detské kardiocentrum NÚSCH - DKC

 

Výučba na všetkých uvedených pracoviskách začína o 8:30 a končí o 13:30 hod. Študenti sa so svojimi pedagógmi stretávajú pred oddeleniami Detskej kliniky 4B a 6B na 4. resp. 6. poschodí alebo pred Centrom medicínskych simulácií (-3. poschodie, pri šatni študentov). Žiadame študentov o dochvíľnosť.

Študenti sú povinní nosiť pracovný odev (biele oblečenie, prezuvky), mať vlastné pracovné pomôcky (fonendoskop, pero, poznámkový blok) a viditeľné označenie (ISIC karta). Osobné veci si odkladá v šatni medikov (v NUDCH v priestoroch pod posluchárňami, -3. poschodie). Študenti sú povinní dodržiavať dôslednú hygienu a dezinfekciu rúk. Na oddelenia je zakázané nosiť akékoľvek potraviny a tekutiny, vrátane tých pre vlastnú potrebu.

Náplňou štúdia v zimnom semestri 5. ročníka je zoznámiť sa so základmi pediatrie (pediatrická propedeutika) a v letnom semestri nadobudnúť najdôležitejšie vedomosti o najčastejších ochoreniach detského veku. Výučba v 5. ročníku je štruktúrovaná, pozostáva zo seminárov, praktických cvičení na oddeleniach uvedených pracovísk a simulačnej výučby v Centre medicínskych simulácií DK LFUK a NÚDCH. Presný priebeh praktickej výučby na jednotlivých pracoviskách je určený samostatným rozvrhom, zverejneným Detskou klinikou LFUK a NÚDCH. Témy seminárov sú zverejnené v samostatnom rozpise. Očakáva sa, že na semináre sa študenti vopred pripravia a aktívne sa zapájajú  do výučby. Informácie o simulačnej výučbe nájdete tu.

 

KRITÉRIÁ ABSOLVOVANIA VÝUČBY

 

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie praktickej výučby v plnom rozsahu, zostavenie a úspešná obhajoba vyšetrenia pacienta a úspešné absolvovanie záverečného testu (zápočtový test na konci zimného semestra, skúškový test na konci letného semestra).

 

Prezenciu všetkých študentov z jednej študijnej skupiny potvrdzujú pedagógovia na tlačive, ktoré si zástupca každej študijnej skupiny vyzdvihne na Sekretariáte Detskej kliniky (6. poschodie, pred oddelením 6A) pred začiatkom výučby v prvý deň pobytu na Detskej klinike. Vyplnené tlačivo zástupca študijnej skupiny odovzdá na Sekretariáte Detskej klinike po absolvovaní kompletnej výučby v danom semestri na konci posledného dňa pobytu.

Tlačivo na stiahnutie tu.

TESTY

Testovanie sa koná na konci semestra resp. počas skúškového obdobia. Uskutočnia sa 3 kolá online-testovania v MS Teams v týždňových intervaloch. Presné dátumy a časy všetkých troch kôl testovania budú zverejnené minimálne 1 mesiac pred 1. testovaním v MS Teams. Všetci študenti sa musia zúčastniť prvého kola testovania!  V prípade, že v prvom kole študent neuspeje (nedosiahne minimálny požadovaný počet bodov), zúčastní sa na ďalšom testovaní. V prípade, že v prvom kole študent uspeje (dosiahne aspoň minimálny počet bodov) dostane známku (od A po E) podľa dosiahnutého počtu bodov. Ak študent uspel, ale má záujem dosiahnuť lepší výsledok, môže sa zúčastniť aj ďalšieho kola testovania. Podmienkou takéhoto postupu je zapísanie známky Fx za predošlé kolo testovania. Na konečné hodnotenie bude použité skóre z posledného testovania a to aj v prípade, že bude horšie ako pri predošlom testovaní.

Na to, aby študent uspel v teste, musí dosiahnuť minimálne 60% skóre.  Ostatné hodnotenie testu nie je preddefinované, ale je určené percentilmi výsledkov z 1. kola testovania nasledovne:

Hodnotenie

skóre

Hodnotenie

skóre

Úspešní

³ 60% bodov

Neúspešní

< 60% bodov

A

³ ako u 90% úspešných študentov

Fx

 

B

³ ako u 70% a < 90% úspešných študentov

 

 

C

³ ako u 30% a < 70% úspešných študentov

 

 

D

³ ako u 10% a < 30% úspešných študentov

 

 

E

< ako u 10% úspešných študentov

 

 

 

 

Bližšie informácie k testovaniu nájdete tu.

Odporúčaná študijná literatúra


KOVÁCS, L. et al. Pediatria. 2. nezm. vyd. Bratislava: Arete, 2014. 402   s.ISBN  978-80-970624-2-2.
KOVÁCS, L. a spol. Pediatrická propedeutika. I. vyd. Bratislava: Arete, 2014.  124 s.ISBN 978-80-970624-4-6.
BRUCKNEROVÁ,I. et al. Neonatológia 1: pre poslucháčov Lekárskej fakulty. vyd. Bratislava: Univerzita  Komenského, 2017. 174 s. ISBN  978-80-223-4283-4

DALLOS T.: Body na zapamätenie z detskej reumatológie, Vydavateľstvo UK, Bratislava 2018 

 
 
   

Letná prax z pediatrie 5. ročník

Letná prax na Detskej klinike LFUK a NÚDCH

Rozsah: 80 hodín (2 týždne + 2 nočné služby)

ECTS: 3 kredity

 

PRVÝ DEŇ PRAXE 

·        študenti prídu o 7:30 hod na sekretariát kliniky, kde budú  rozdelení na jednotlivé oddelenia, na jednom oddelení pracujú maximálne 3-4 študenti

·        každý študent musí nosiť pri sebe na viditeľnom mieste ISIC kartu, mať biele oblečenie, prezuvky, fonendoskop, pero a poznámkový blok

·        ku praxi je nevyhnutné mať absolvované školenie o BOZP

PRIEBEH PRAXE 

·        každodenne príchod na pridelené oddelenie o 7:00 hod, prax trvá do 15:30 hod, medici sa prezliekajú v šatni medikov

·        každodenne účasť na rannom sedení o 7:30 hod

·        denne prezencia  na sekretariáte kliniky u Mgr. P. Patraš

·        denne vizity s prideleným lekárom – tútorom

·         účasť na veľkých vizitách s prednostkou a primárkou 

·        sprevádzanie pacientov na vyšetrenia (ultrasonografia, echokardiografia, mikčná cystografia, endoskopia tráviaceho traktu, denzitometria, CT, magnetická rezonancia)

·        aktívna účasť na diagnostických a terapeutických výkonoch realizovaných na oddelení (aj u iných ako „vlastných“ pacientov) –  odber venóznej krvi, odber kapilárnej krvi, odber moču, aplikácia injekcií (i.v., s.c.), infúzna liečba, zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie močového katétra, meranie krvného tlaku, EKG, meranie glykémie

·        v prípade záujmu so staničnou sestrou dohodnúť ranné odbery krvi – záujem prejaviť deň dopredu, aby sestry s odbermi počkali na študenta v deň odberov prísť na oddelenie už o 6:30 hod

·        priebežne zaznamenávať denné aktivity do Záznamníka klinickej praxe – dátum, iniciálky pacienta

·        nočné služby: 2 x za prax

·        nočná služba začína o 15:00 hod a trvá do cca 21:00 hod, veci si môžu študenti nechať v sesterskej miestnosti na oddelení

·        termíny nočných služieb sa dohodnú na sekretariáte  – maximálne 2 študenti na nočnú službu, o 15:00 hod sa hlásia u službukonajúceho lekára (rozpis služieb)

·        v priebehu praxe je možné po predchádzajúcej dohode absolvovať krátky pobyt na ktorejkoľvek klinickej ambulancii alebo na JIS našej kliniky

·        záverečné hodnotenie – záznamník klinickej praxe odovzdať sekretárke deň pred skončením praxe

·        dodržiavať zásady etiky študenta medicíny, zásady hygieny (dezinfekcia rúk pred a po každom vyšetrení pacienta)

http://www.nudch.eu/index.php/informacie/vzdelavanie/povinna-letna-prax

Základné informácie pre 6. ročník

Dôležitá informácia

Študenti + vyučujúci

- používajú na vstup do budovy NÚDCH, Limbova 1, Bratislava

a odchod z budovy výhradne vchod na -1 .podlaží bloku C,

pri prechode sú povinní preukázať svoju totožnosť preukazom školy službe SBS, resp. vrátnikovi informátorovi.

Bloková výučba pre študentov 6. ročníka prebieha na oddeleniach Detskej kliniky (DK), v odborných ambulanciách DK (poliklinika, blok D, +2p) a posluchárňach NÚDCH.

6. ročník

Predštátnicová prax na Detskej klinike - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predštátnicová prax v odbore Pediatria trvá 9 týždňov. Rozdelená je na 7- týždňový pobyt na 6-tich pracoviskách LFUK v priestoroch Národného ústavu detských chorôb (Limbová 1) a Detského kardiocentra Národného ústavu srdcovocievnych chorôb (Pod Krásnou hôrkou 1) a 2 týždňové študijné voľno.

Rozpis pobytu je určený študijným oddelením nasledovne:

-        Detská klinika 3 týždne

Špecializované kliniky

-        Detské kardiocentrum 1 týždeň

-        Klinika detskej hematológie a onkológie 1 týždeň

-        Klinika detskej dermatológie 1 týždeň

-        Klinika detskej neurológie 2,5 dňa

-        Neonatologická klinika intenzívnej medicíny 2,5 dňa

 Výučba na Detskej klinike začína 7:30 a končí 15:30. Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky, vlastný fonendoskop a viditeľné označenie študenta (ISIC karta). Osobné veci si odkladá v šatni medikov (v NUDCH v priestoroch pred posluchárňami).

Náplňou práce študentov je oboznámiť sa s problematikou pediatrie na úrovni sekundárneho lekára. Študenti sa pod dohľadom pridelených lekárov zúčastňujú práce na oddeleniach -  vizita, odoberanie anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, odborné výkony. Za zverených pacientov sú plne zodpovední, vedú si o nich záznamy v informačnom systéme. V čase kedy neprebieha iná organizovaná činnosť študent pomáha lekárom a sestrám. Vykonáva poverené úlohy – meranie krvného tlaku, pulzu, bilancia príjmu a výdaja tekutín, oxymetria, asistencia pri aplikácií liekov, doprovod pacientov na odborné výkony (rádiodiagnostika a ultrazvuková diagnostika, špecializované výkony).

Počas predštátnicovej praxe absolvujú medici aj pobyt na JIS  detskej kliniky zameraný na oboznámenie sa s akútnymi stavmi a ich manažmentom. Prax na JIS môžu absolvovať vzhľadom na charakter práce v jeden týždeň max. 2 študenti. Stáž si treba vopred dohodnúť s vedúcim lekárom  JIS (MUDr. J. Hornová, PhD.). Aj počas stáže na JIS sú študenti plne zodpovední za pacientov na im pridelenej izbe na oddelení ! V priebehu predštátnicovej praxe na Detskej klinike je každý študent povinný minimálne 1x referovať na veľkej vizite o výsledkoch a priebehu choroby u zvereného pacienta. Pokiaľ to umožňuje výkon povinností na oddelení, môže študent absolvovať krátky pobyt v niektorej z odborných ambulancií Detskej kliniky. Študenti sú povinní sa zúčastniť krátkych ranných odborných seminárov (utorok, streda a štvrtok, prostredníctvom MS Teams) a poobedného lekárskeho semináru (streda, 14:00, knižnica 6.poschodie). Každý študent je povinný absolvovať minimálne 2 nočné služby v čase 15:00 – 22:00. O 15:00 sa maximálne 4 študenti hlásia u staršieho službu-konajúceho lekára, ktorý ich rozdelí na oddelenia, kde vykonávajú úlohy poverené mladším lekárom alebo sestrou.

 

Na záver 3- týždňového pobytu na Detskej klinike študent vypracuje a ústne prezentuje formou .ppt prezentácie pred kolektívom študentov a pred učiteľom vzorovú kazuistiku pacienta, s ktorým sa oboznámil na oddelení. Kazuistiku spracuje ako vzorový chorobopis, ktorý má obsahovať podrobnú anamnézu, fyzikálny nález, výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, podrobnú diskusiu (epikrízu) a diferenciálnu diagnostiku prípadu, odporúčanú liečbu. V prípade zriedkavých chorôb sa odporúča uviesť patofyziologické mechanizmy na základe ktorých sa indikuje výber liečby. Vzorový chorobopis (.doc súbor) spolu s prezentáciou nahrá do MS Teams. Vzor kazuistiky tu.

Výberové semináre pre študentov sa konajú denne medzi 12:00-13:00 (prípadne 8:00-9:00) podľa rozpisu. Študent ich môže absolvovať prezenčne v priestoroch knižníc na 4. a 6. poschodí, alebo pripojením sa cez MS Teams.

Potvrdenie o absolvovaní výučby

Podmienkou udelenia zápočtu je absolvovanie predštátnicovej praxe v plnom rozsahu, úspešná obhajoba referovaného prípadu a správne zostavený chorobopis. O jednotlivých výkonoch si študent vedie záznam v tlačive Potvrdenie o absolvovaní výučby. Výkony potvrdí zodpovedný pedagogický pracovník na jednotlivých klinikách.

Jednotlivé položky na potvrdenie:

-        Detská klinika – potvrdzuje pedagóg DK po absolvovaní nasledujúcich výkonov

o   denná prítomnosť na oddelení

o   krátky pobyt na odbornej ambulancii DK

o   absolvovanie nočnej služby

o   odovzdanie vzorového chorobopisu

o   prezentácia kazuistiky

-        Detské kardiocentrum – potvrdzuje prednosta kliniky

-        Klinika detskej hematológie a onkológie – potvrdzuje prednosta

-        Klinika detskej dermatológie – potvrdzuje prednosta

-        Klinika detskej neurológie – potvrdzuje prednosta

-        Neonatologická klinika intenzívnej medicíny – potvrdzuje prednosta

Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na sekretariáte Detskej kliniky, kde budú mať štátnu skúšku. Absolvovanie špecializovaných stáží a seminárov je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške. Tlačivo tu.

Otázky na štátnu skúšku z pediatrie

Okruhy 1-3

Povinné semináre z Pediatrie

Linka do MS Teams

Príprava vzorovej kazuistiky („štátnicový pacient“)

1)     Sekundárny lekár alebo odborný asistent pridelí študentovi pacienta, ktorého spracuje ako prípadovú štúdiu (kazuistiku), ku ktorej pripojí teoretickú časť práce

2)     Kazuistika zahrňuje podrobnú anamnézu (rodinnú, osobnú, sociálnu, epidemiologickú, liekovú, alergickú, terajšie ochorenie), objektívny nález formou status praesens generalis a localis, súhrn vyšetrení, aplikovanú liečbu, epikrízu, pracovnú diagnózu a odporúčanie pre doplňujúce vyšetrenia a liečbu. Výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení poskytne študentovi sekundárny (ošetrujúci) lekár pacienta; rozsah textu 5 strán; výsledky vyšetrení je vhodné vložiť do textu formou tabuľky aj s rozsahom referenčných hodnôt pre príslušnú vekovú kategóriu dieťaťa

3)     Súčasťou objektívneho nálezu musí byť : a) stav vývoja a rastu dieťaťa vyjadrené v percentiloch, b) stav pohlavnej zrelosti detí pubertálneho veku, c) tlak krvi, dychová frekvencia a pulz s uvedením percentilu pre príslušný vek

4)     V prípade dojčiat sa požaduje v časti liečba prepočítanie energetického príjmu dieťaťa a v prípade infúznej liečby aj bilancia tekutinového príjmu a výdaja!

5)     Teoretická časť zahŕňa štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre príslušnú diagnostickú jednotku alebo vedúci klinický príznak; potrebné je uviesť diferenciálnu diagnostiku pre príslušnú vekovú skupinu!; súhrn klinických alebo laboratórnych kritérií, ktoré pacient spĺňa a štandardný terapeutický postup; v prípade zriedkavých chorôb môže byť súčasťou informácia o patomechanizme choroby so zameraním na liečebné možnosti

 

Študent odovzdáva vzorovú kazuistiku lekárovi alebo asistentovi na ohodnotenie pred ukončením pobytu na DK. Štátnicový pacient  je potrebný pre účasť na štátnici z Pediatrie a týždeň pred štátnicou musí byť zapísaný v systéme AIS (zapisuje sa na sekretariáte). Taktiež je potrebné týždeň pred štátnicou odovzdať Potvrdenie o účasti na predštátnicovej výučbe z pediatrie (za celý krúžok).

 

Zoznam odborných ambulancii DK:

 

Ambulancia lekárskej genetiky

blok E, poschodie 4A

Ambulancia klinickej imunológie alergológie 1

blok D, poschodie 1, č.dv. 143

Ambulancia klinickej imunológie alergológie 2

blok D, poschodie 2, č.dv. 216

Diabetologická ambulancia

blok D, 4. poschodie, č. dverí: 442

Endokrinologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 241, 243

Gastroenterologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 238, 240

Nefrologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 213, 215

Metabolická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 218

Pneumologická ambulancia

blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144

Reumatologická ambulancia

blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144Dokumenty na stiahnutie: 

téma č.

Názov témy

Prednášateľ

Skratka

Zastupujúci

T1

ORL - Otitídy, sinusitídy

Šebová

ORL

 

T2

Intenzívna starostlivosť - najčastejšie akútne stavy v pediatrii

Riedel

DKAIM

 

T3

Intenzívna starostlivosť - sepsa, oxygenoterapia

Pevalová

DKAIM

 

T4

Neonatológia - fyziologický novorodenec

Brucknerová

NKIM

 

T5

Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov

Brucknerová

NKIM

 

T6

Hepatomegália, splenomegália

Hornová

HOR

Kosnáčová

T7

Choroby štítnej žľazy a nadobličiek. Poruchy rastu.  Poruchy sexuálnej diferenciácie.

Košťálová

KOŠ

Pribilincová

T8

Ochorenia respiračného traktu (pneumónie, brochitídy, astma)

Čižnár

CIZ

Hricová

T9

Diferenciálna diagnostika artritíd, vaskulitídy

Dallos

DAL

Mišíková

T10

Dedičné poruchy metabolizmu

Bzdúch

BZD

Brennerová

T11

Zápalové ochorenia GIT, malabsorpčný syndróm, neprospievanie

Čierna

ČIE

Székyová

T12

Poruchy uropoetického traktu, renálna insuficiencia, nefrotický syndróm

Podracká

POD

Urbanová

T13

Poruchy príjmu potravín (obezita, mentálna anorexia)

Tichá

TCH

Vitáriušová

T14

Diabetes, hypoglykémia

Barák

BAR

Staník

T15

Monogenové ochorenia Oravcová ORA

Jasenková

T19 Autizmus Hnilicová HNI

Dokumenty na stiahnutie:

- sylaby

- štátnicový pacient - vzor

- potvrdenie o absolvovaní výučby

 Témy seminárov

 

 

 

 

Štatnicové otázky

okruh Názov otázky
1. okruh - všeobecná pediatria  Kŕče v detskom veku (febrilné kŕče, epilepsia, kŕče pri iných ochoreniach)
1. okruh - všeobecná pediatria  Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie
1. okruh - všeobecná pediatria  Novorodenecké žltačky
1. okruh - všeobecná pediatria  Lymfadenopatie – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Psychomotorický vývoj dieťaťa
1. okruh - všeobecná pediatria  Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom a školskom veku
1. okruh - všeobecná pediatria  Hnačky (akútne a chronické) – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Porucha vedomia (klasifikácia, hodnotenie, diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  Bolesti brucha – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Tekutinová liečba 
1. okruh - všeobecná pediatria  Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické, neurologické)
1. okruh - všeobecná pediatria  Náhle stavy dýchavice
1. okruh - všeobecná pediatria  Horúčka, subfebrílie, hyperpyrexia – etiológia, starostlivosť o febrilné dieťa
1. okruh - všeobecná pediatria  Očkovanie (základné princípy, vakcíny, povinné a nepovinné očkovanie, očkovacá kalendár, kontraindikácie, komplikácie, antivakcinačné hnutie)
1. okruh - všeobecná pediatria  Splenomegália – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Vracanie – diferenciálna diagnostika 
1. okruh - všeobecná pediatria  Kašeľ (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
1. okruh - všeobecná pediatria  Bolesti hlavy
1. okruh - všeobecná pediatria  Cyanóza – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Umelá výživa dojčiat
1. okruh - všeobecná pediatria  Angíny a ich komplikácie  
1. okruh - všeobecná pediatria  Fyziológia a patológia puberty
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy acidobázickej rovnováhy
1. okruh - všeobecná pediatria  Horúčka neznámeho pôvodu 
1. okruh - všeobecná pediatria  Žltačky – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy metabolizmu sodíka a draslíka, dehydratácia
1. okruh - všeobecná pediatria  Stridor – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Edémy – etiológia a diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída, mozgový absces)
1. okruh - všeobecná pediatria  Cudzie telesá v dýchacích cestách 
1. okruh - všeobecná pediatria  Popôrodná adaptácia novorodenca
1. okruh - všeobecná pediatria  Enuréza, inkontinencia
1. okruh - všeobecná pediatria  Šok (anafylaktický, hemoragický) – klinický obraz, diagnostika a terapia
1. okruh - všeobecná pediatria  Sepsa
1. okruh - všeobecná pediatria  Krvácanie z GIT (diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  Hepatomegalia – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Malabsorbčný syndróm
1. okruh - všeobecná pediatria  Obstipácia, enkopréza
1. okruh - všeobecná pediatria  Rast a jeho poruchy (fyziológia rastu, intrauterinná rastová retardácie, znížený rast, nadmerný rast)
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, tetánia)
1. okruh - všeobecná pediatria  Polyúria a polydipsia
1. okruh - všeobecná pediatria  Hypoglykemické stavy
2. okruh - špeciálna pediatria I Artritídy v detskom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Systémový lupus erytematózus a juvenilná dermatomyozitída
2. okruh - špeciálna pediatria I Najčastejšie systémové  vaskulitídy v destskom veku (Henochova-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Takayasuova arteritída)
2. okruh - špeciálna pediatria I Ložiskové  procesy kostí (tumory kostí, osteomyelitídy) – diferenciálna diagnostika
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené vývojové chyby respiračného traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I Obštrukcia dolných dýchacích ciest (obštrukčná bronchitída, bronchiolitída)
2. okruh - špeciálna pediatria I Pneumónie a bronchopneumónie
2. okruh - špeciálna pediatria I Atelektáza, emfyzém, pneumotorax
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia horných dýchycích ciest a ucha (zápalové ochorenia, adenoidné vegetácie, sinobronchiálny syndróm, otitídy)
2. okruh - špeciálna pediatria I Cystická fibróza
2. okruh - špeciálna pediatria I Choroby pľúcneho interstícia
2. okruh - špeciálna pediatria I Predčasne narodený novorodenec (definícia, klinický obraz, najčastejšie komplikácie)
2. okruh - špeciálna pediatria I Infekcie plodu a novorodenca
2. okruh - špeciálna pediatria I Naliehavé situácie v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Asfyktický syndróm u novorodencov
2. okruh - špeciálna pediatria I Krvácavé stavy v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Pôrodný traumatizmus
2. okruh - špeciálna pediatria I Vracanie v novorodeneckom veku 
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Tubulopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Chronická renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, Cushingova choroba/syndróm, hyper/hypoaldosteronizmus, feochromocytóm)
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna a chronická respiračná insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené vývojové chyby uropoetického systému
2. okruh - špeciálna pediatria I Nefrotický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Hematúria a nefritický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Infekcie močových ciest (cystitídy, pyelonefritída), obštrukčné uropatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Dedičné poruchy metabolizmu tukov
2. okruh - špeciálna pediatria I Lyzozómové ochorenia
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené poruchy metabolizmu cukrov
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
2. okruh - špeciálna pediatria I Cyanotické chyby srdca
2. okruh - špeciálna pediatria I Zápalové ochorenia srdca (perikarditída, myokarditída, endokarditída) a kardiomyopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu)
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna a chronická srdcová nedostatočnosť
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy srdcového rytmu
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy prirodzenej (nešpecifickej) imunity (imunodeficity, autozápalové ochorenia)
2. okruh - špeciálna pediatria I Bronchiálna astma – diagnostika a liečba
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy adaptívnej (špecifickej) imunity
2. okruh - špeciálna pediatria I Choroby žlčových ciest a pankreasu
2. okruh - špeciálna pediatria I Hepatitídy a zlyhanie pečene
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I Nešpecifické zápalové choroby čreva
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia štítnej žľazy
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy sexuálneho vývoja
2. okruh - špeciálna pediatria I Obezita, metabolický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Diabetes mellitus u detí
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia príštítných teliesok
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia adenohypofýzy
3. okruh - špeciálna pediatria II Anémie – klasifikácia, diagnostika a liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Dojčenie a jeho význam
3. okruh - špeciálna pediatria II Lumbálna punkcia a likvorologické vyšetrenie
3. okruh - špeciálna pediatria II Základné demografické pojmy v pediatrii (incidencia, prevalencia, morbidita, mortalita, pôrodnosť)
3. okruh - špeciálna pediatria II Nezápalové ortopedické ochorenia skeletu (vývojová dysplázia bedrových kĺbov, plochonožie, skolióza chrbtice, aseptické nekrózy, hypermobilný syndróm)
3. okruh - špeciálna pediatria II Najčastejšie solídne tumory
3. okruh - špeciálna pediatria II Leukémie v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy)
3. okruh - špeciálna pediatria II Svalové dystrofie
3. okruh - špeciálna pediatria II Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach obličiek a močových ciest
3. okruh - špeciálna pediatria II Arteriálna hypertenzia (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
3. okruh - špeciálna pediatria II srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Infekčné exantémové ochorenia (morbilli, scarlatina, rubeola, varicella, exanthema subitum, erythema infectiosum)
3. okruh - špeciálna pediatria II Tuberkulóza u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Kongenitálne a sexuálne prenosné infekcie u detí (TORCH, syfilis, HIV, herpes, chronické hepatitídy) – klinický obraz, diagnostika, prevencia, liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II Parazitárne ochorenia
3. okruh - špeciálna pediatria II Práva dieťaťa, syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa
3. okruh - špeciálna pediatria II Zásady výživy po prvom roku života
3. okruh - špeciálna pediatria II Otravy a popáleniny 
3. okruh - špeciálna pediatria II Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (hydrocefalus, tumory mozgu, vývojové anomálie mozgu a miechy)
3. okruh - špeciálna pediatria II Racionálna liečba antibiotikami
3. okruh - špeciálna pediatria II Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 
3. okruh - špeciálna pediatria II Indikácie a riziká liečby kyslíkom 
3. okruh - špeciálna pediatria II Invazívne výkony v pediatrii - punkcie, laváže, biopsie (technika, indikácie, komplikácie – okrem lumbálnej punkcie)
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy správania, detský autizmus
3. okruh - špeciálna pediatria II Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
3. okruh - špeciálna pediatria II Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Najčastejšie choroby oka u detí (retinopatia prematúrnych, refrakčné chyby, zápalové ochorenia oka)
3. okruh - špeciálna pediatria II Význam vitamínov vo výžive detí 
3. okruh - špeciálna pediatria II Traumy u detí (špecifiká detských fraktúr, kraniotraumy, polytrauma)
3. okruh - špeciálna pediatria II Detská mozgová obrna
3. okruh - špeciálna pediatria II Lieková reakcie a lieková alergia u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Atopická dermatitída
3. okruh - špeciálna pediatria II Práca lekára pre deti a dorast (preventívna a dispenzárna)
3. okruh - špeciálna pediatria II Koagulopatie (dedičné a získané – mimo novorodeneckého veku) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza)
3. okruh - špeciálna pediatria II Purpura (trombocytopénie, trombocytopatie, vaskulopatie) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Indikácie transfúzie a jej komplikácie
3. okruh - špeciálna pediatria II Trombotické mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
3. okruh - špeciálna pediatria II Syndróm aktivovaných makrofágov/hemofygocytujúca lymfohistiocytóza
3. okruh - špeciálna pediatria II Ochorenia viazané na X chromozóm
3. okruh - špeciálna pediatria II Chromozómové aberácie (numerické a štrukturálne – okrem X-viazaných)
3. okruh - špeciálna pediatria II Monogénové ochorenia s autozómovo recesívnou dedičnosťou
3. okruh - špeciálna pediatria II Ochorenia vyžadujúce diétoterapiu (intolerancie, alergie na potraviny, ochorenia gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia) a alternatívne diéty
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Neprospievanie dojčiat a batoliat