Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Detská klinika LF UK a NÚDCH

Aktuálny rozvrh pre 5.ročník VL

PEDIATRIA 3, všeobecné lekárstvo 5. ročník 


Harmonogram samoštúdia študentov  5.ročníka VL
 
Krúžky, ktoré sa nebudú  môcť vzhľadom na epidemiologickú situáciu zúčastniť výučby seminárov a praktík z Pediatrie na Detskej  klinike LF UK a NUDCH sa budú vzdelávať samoštúdiom.
Podľa študijných osnov schválených garantom študijného odboru nájdete nižšie materiály k seminárom ako aj odporúčanú literatúru.
Preverovanie vedomostí z Pediatrie bude prebiehať testom v termínoch uvedených nižšie.
 
Študijné materiály k seminárom z pediatrie 3.

Pondelok: Vrodené a získané choroby respiračného traktu (VVCH respiračného traktu, respiračné zlyhávanie, respiračné infekcie  spojené s dyspnoe, pneumonie) (doc.MUDr. Čižnár, CSc.)

Utorok:Kardiológia (doc. MUDr. Olejník, CSc)

Streda: Gastroenterológia (Gastoezofageálny reflux, bolesti brucha, obstipácia, chronické nešpecifické  zápalové choroby čreva, choroby pečene)  (MUDr. Čierna, PhD)

Štvrtok: Imunologicky podmienené  choroby (alergie, imunodeficiencie, autoimunitné  choroby, systémové  zápalové choroby spojiva  a  autoinflamácia (doc. MUDr. Dallos, PhD)

Piatok:Neonatológia (Prof. MUDr.Brucknerová, PhD)


 
Odporúčaná študijná literatúra


KOVÁCS, L. et al. Pediatria. 2. nezm. vyd. Bratislava: Arete, 2014. 402   s.ISBN  978-80-970624-2-2.
KOVÁCS, L. a spol. Pediatrická propedeutika. I. vyd. Bratislava: Arete, 2014.  124 s.ISBN 978-80-970624-4-6.
BRUCKNEROVÁ,I. et al. Neonatológia 1: pre poslucháčov Lekárskej fakulty. vyd. Bratislava: Univerzita  Komenského, 2017. 174 s. ISBN  978-80-223-4283-4

DALLOS T.: Body na zapamätenie z detskej reumatológie, Vydavateľstvo UK, Bratislava 2018 

 
 
   

Základné informácie pre 6. ročník

Dôležitá informácia

Študenti + vyučujúci

- používajú na vstup do budovy NÚDCH, Limbova 1, Bratislava

a odchod z budovy výhradne vchod na -1 .podlaží bloku C,

pri prechode sú povinní preukázať svoju totožnosť preukazom školy službe SBS, resp. vrátnikovi informátorovi.

 

 Bloková výučba pre študentov 6. ročníka prebieha na oddeleniach Detskej kliniky (DK), v odborných ambulanciách DK (poliklinika, blok D, +2p) a posluchárňach NÚDCH.

 

Náplň výučby:

1)     Študenti sa zúčastňujú práce na oddelení pod dohľadom lekárov; pridelenie jednotlivých študentov (dvojice alebo trojice) k príslušnému lekárovi je uvedené na tabuli pred sekretariátom kliniky, na 6. poschodí  

2)     Náplňou na oddelení je práca sekundárneho lekára  - anamnéza a vstupné vyšetrenie novo-prijímaného pacienta, diferenciálno-diagnostická rozvaha a plán vyšetrení, zúčastňovanie sa odborných zákrokov a vyšetrení, terapeutický plán a terapeutické výkony (infúzna liečba, intravenózna aplikácia farmák, inhalačná liečba a pod.)

3) Študenti absolvujú 2 nočné služby, jednu na oddelení a jednu v ambulancii detskej pohotovosti (prízemie), podľa rozpisu (maximálne 6 študenti na oddeleniach a 3 v ambulancii); hlásiť sa u službukonajúceho lekára, ktorý potvrdí účasť; trvanie 15:00-20:00

4)Študenti, ktorí plánujú predštátnicovú prax v zahraničí, sú povinní predložiť žiadosť prednostke kliniky prof. MUDr. Ľ. Podrackej ,CSc. a následne študijnému oddeleniu LF UK

 

Príprava vzorovej kazuistiky („štátnicový pacient“)

1)     Sekundárny lekár alebo odborný asistent pridelí študentovi pacienta, ktorého spracuje ako prípadovú štúdiu (kazuistiku), ku ktorej pripojí teoretickú časť práce

2)     Kazuistika zahrňuje podrobnú anamnézu (rodinnú, osobnú, sociálnu, epidemiologickú, liekovú, alergickú, terajšie ochorenie), objektívny nález formou status praesens generalis a localis, súhrn vyšetrení, aplikovanú liečbu, epikrízu, pracovnú diagnózu a odporúčanie pre doplňujúce vyšetrenia a liečbu. Výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení poskytne študentovi sekundárny (ošetrujúci) lekár pacienta; rozsah textu 5 strán; výsledky vyšetrení je vhodné vložiť do textu formou tabuľky aj s rozsahom referenčných hodnôt pre príslušnú vekovú kategóriu dieťaťa

3)     Súčasťou objektívneho nálezu musí byť : a) stav vývoja a rastu dieťaťa vyjadrené v percentiloch, b) stav pohlavnej zrelosti detí pubertálneho veku, c) tlak krvi, dychová frekvencia a pulz s uvedením percentilu pre príslušný vek

4)     V prípade dojčiat sa požaduje v časti liečba prepočítanie energetického príjmu dieťaťa a v prípade infúznej liečby aj bilancia tekutinového príjmu a výdaja!

5)     Teoretická časť zahŕňa štandardné diagnostické a terapeutické postupy pre príslušnú diagnostickú jednotku alebo vedúci klinický príznak; potrebné je uviesť diferenciálnu diagnostiku pre príslušnú vekovú skupinu!; súhrn klinických alebo laboratórnych kritérií, ktoré pacient spĺňa a štandardný terapeutický postup; v prípade zriedkavých chorôb môže byť súčasťou informácia o patomechanizme choroby so zameraním na liečebné možnosti

 

Študent odovzdáva vzorovú kazuistiku lekárovi alebo asistentovi na ohodnotenie pred ukončením pobytu na DK. Štátnicový pacient  je potrebný pre účasť na štátnici z Pediatrie a týždeň pred štátnicou musí byť zapísaný v systéme AIS (zapisuje sa na sekretariáte). Taktiež je potrebné týždeň pred štátnicou odovzdať Potvrdenie o účasti na predštátnicovej výučbe z pediatrie (za celý krúžok).

 

Zoznam odborných ambulancii DK:

Ambulancia lekárskej genetiky

blok E, poschodie 4A

Ambulancia klinickej imunológie alergológie 1

blok D, poschodie 1, č.dv. 143

Ambulancia klinickej imunológie alergológie 2

blok D, poschodie 2, č.dv. 216

Diabetologická ambulancia

blok D, 4. poschodie, č. dverí: 442

Endokrinologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 241, 243

Gastroenterologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 238, 240

Nefrologická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 213, 215

Metabolická ambulancia

blok D, 2. poschodie, č. dverí: 218

Pneumologická ambulancia

blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144

Reumatologická ambulancia

blok D, 1. poschodie, č. dverí: 144Dokumenty na stiahnutie: 

Dokumenty na stiahnutie:

- sylaby

- štátnicový pacient - vzor

- potvrdenie o absolvovaní výučby

 Témy seminárov

téma č.

Názov témy

Prednášateľ

Skratka

Zastupujúci

T1

ORL - Otitídy, sinusitídy

Šebová

ORL

 

T2

Intenzívna starostlivosť - najčastejšie akútne stavy v pediatrii

Riedel

DKAIM

 

T3

Intenzívna starostlivosť - sepsa, oxygenoterapia

Pevalová

DKAIM

 

T4

Neonatológia - fyziologický novorodenec

Brucknerová

NKIM

 

T5

Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov

Brucknerová

NKIM

 

T6

Hepatomegália, splenomegália

Hornová

HOR

Kosnáčová

T7

Choroby štítnej žľazy a nadobličiek. Poruchy rastu.  Poruchy sexuálnej diferenciácie.

Košťálová

KOŠ

Pribilincová

T8

Ochorenia respiračného traktu (pneumónie, brochitídy, astma)

Čižnár

CIZ

Hricová

T9

Diferenciálna diagnostika artritíd, vaskulitídy

Dallos

DAL

Mišíková

T10

Dedičné poruchy metabolizmu

Bzdúch

BZD

Brennerová

T11

Zápalové ochorenia GIT, malabsorpčný syndróm, neprospievanie

Čierna

ČIE

Székyová

T12

Poruchy uropoetického traktu, renálna insuficiencia, nefrotický syndróm

Podracká

POD

Urbanová

T13

Poruchy príjmu potravín (obezita, mentálna anorexia)

Tichá

TCH

Vitáriušová

T14

Diabetes, hypoglykémia

Barák

BAR

Staník

T15

Monogenové ochorenia Oravcová ORA

Jasenková

T19 Autizmus Hnilicová HNI

 

 

 

 

Štatnicové otázky

okruh Názov otázky
1. okruh - všeobecná pediatria  Kŕče v detskom veku (febrilné kŕče, epilepsia, kŕče pri iných ochoreniach)
1. okruh - všeobecná pediatria  Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie
1. okruh - všeobecná pediatria  Novorodenecké žltačky
1. okruh - všeobecná pediatria  Lymfadenopatie – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Psychomotorický vývoj dieťaťa
1. okruh - všeobecná pediatria  Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom a školskom veku
1. okruh - všeobecná pediatria  Hnačky (akútne a chronické) – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Porucha vedomia (klasifikácia, hodnotenie, diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  Bolesti brucha – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Tekutinová liečba 
1. okruh - všeobecná pediatria  Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické, neurologické)
1. okruh - všeobecná pediatria  Náhle stavy dýchavice
1. okruh - všeobecná pediatria  Horúčka, subfebrílie, hyperpyrexia – etiológia, starostlivosť o febrilné dieťa
1. okruh - všeobecná pediatria  Očkovanie (základné princípy, vakcíny, povinné a nepovinné očkovanie, očkovacá kalendár, kontraindikácie, komplikácie, antivakcinačné hnutie)
1. okruh - všeobecná pediatria  Splenomegália – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Vracanie – diferenciálna diagnostika 
1. okruh - všeobecná pediatria  Kašeľ (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
1. okruh - všeobecná pediatria  Bolesti hlavy
1. okruh - všeobecná pediatria  Cyanóza – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Umelá výživa dojčiat
1. okruh - všeobecná pediatria  Angíny a ich komplikácie  
1. okruh - všeobecná pediatria  Fyziológia a patológia puberty
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy acidobázickej rovnováhy
1. okruh - všeobecná pediatria  Horúčka neznámeho pôvodu 
1. okruh - všeobecná pediatria  Žltačky – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy metabolizmu sodíka a draslíka, dehydratácia
1. okruh - všeobecná pediatria  Stridor – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Edémy – etiológia a diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída, mozgový absces)
1. okruh - všeobecná pediatria  Cudzie telesá v dýchacích cestách 
1. okruh - všeobecná pediatria  Popôrodná adaptácia novorodenca
1. okruh - všeobecná pediatria  Enuréza, inkontinencia
1. okruh - všeobecná pediatria  Šok (anafylaktický, hemoragický) – klinický obraz, diagnostika a terapia
1. okruh - všeobecná pediatria  Sepsa
1. okruh - všeobecná pediatria  Krvácanie z GIT (diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  Hepatomegalia – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  Malabsorbčný syndróm
1. okruh - všeobecná pediatria  Obstipácia, enkopréza
1. okruh - všeobecná pediatria  Rast a jeho poruchy (fyziológia rastu, intrauterinná rastová retardácie, znížený rast, nadmerný rast)
1. okruh - všeobecná pediatria  Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, tetánia)
1. okruh - všeobecná pediatria  Polyúria a polydipsia
1. okruh - všeobecná pediatria  Hypoglykemické stavy
2. okruh - špeciálna pediatria I Artritídy v detskom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Systémový lupus erytematózus a juvenilná dermatomyozitída
2. okruh - špeciálna pediatria I Najčastejšie systémové  vaskulitídy v destskom veku (Henochova-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Takayasuova arteritída)
2. okruh - špeciálna pediatria I Ložiskové  procesy kostí (tumory kostí, osteomyelitídy) – diferenciálna diagnostika
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené vývojové chyby respiračného traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I Obštrukcia dolných dýchacích ciest (obštrukčná bronchitída, bronchiolitída)
2. okruh - špeciálna pediatria I Pneumónie a bronchopneumónie
2. okruh - špeciálna pediatria I Atelektáza, emfyzém, pneumotorax
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia horných dýchycích ciest a ucha (zápalové ochorenia, adenoidné vegetácie, sinobronchiálny syndróm, otitídy)
2. okruh - špeciálna pediatria I Cystická fibróza
2. okruh - špeciálna pediatria I Choroby pľúcneho interstícia
2. okruh - špeciálna pediatria I Predčasne narodený novorodenec (definícia, klinický obraz, najčastejšie komplikácie)
2. okruh - špeciálna pediatria I Infekcie plodu a novorodenca
2. okruh - špeciálna pediatria I Naliehavé situácie v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Asfyktický syndróm u novorodencov
2. okruh - špeciálna pediatria I Krvácavé stavy v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I Pôrodný traumatizmus
2. okruh - špeciálna pediatria I Vracanie v novorodeneckom veku 
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Tubulopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Chronická renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, Cushingova choroba/syndróm, hyper/hypoaldosteronizmus, feochromocytóm)
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna a chronická respiračná insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené vývojové chyby uropoetického systému
2. okruh - špeciálna pediatria I Nefrotický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Hematúria a nefritický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Infekcie močových ciest (cystitídy, pyelonefritída), obštrukčné uropatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Dedičné poruchy metabolizmu tukov
2. okruh - špeciálna pediatria I Lyzozómové ochorenia
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené poruchy metabolizmu cukrov
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
2. okruh - špeciálna pediatria I Cyanotické chyby srdca
2. okruh - špeciálna pediatria I Zápalové ochorenia srdca (perikarditída, myokarditída, endokarditída) a kardiomyopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu)
2. okruh - špeciálna pediatria I Akútna a chronická srdcová nedostatočnosť
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy srdcového rytmu
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy prirodzenej (nešpecifickej) imunity (imunodeficity, autozápalové ochorenia)
2. okruh - špeciálna pediatria I Bronchiálna astma – diagnostika a liečba
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy adaptívnej (špecifickej) imunity
2. okruh - špeciálna pediatria I Choroby žlčových ciest a pankreasu
2. okruh - špeciálna pediatria I Hepatitídy a zlyhanie pečene
2. okruh - špeciálna pediatria I Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I Nešpecifické zápalové choroby čreva
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia štítnej žľazy
2. okruh - špeciálna pediatria I Poruchy sexuálneho vývoja
2. okruh - špeciálna pediatria I Obezita, metabolický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I Diabetes mellitus u detí
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia príštítných teliesok
2. okruh - špeciálna pediatria I Ochorenia adenohypofýzy
3. okruh - špeciálna pediatria II Anémie – klasifikácia, diagnostika a liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Dojčenie a jeho význam
3. okruh - špeciálna pediatria II Lumbálna punkcia a likvorologické vyšetrenie
3. okruh - špeciálna pediatria II Základné demografické pojmy v pediatrii (incidencia, prevalencia, morbidita, mortalita, pôrodnosť)
3. okruh - špeciálna pediatria II Nezápalové ortopedické ochorenia skeletu (vývojová dysplázia bedrových kĺbov, plochonožie, skolióza chrbtice, aseptické nekrózy, hypermobilný syndróm)
3. okruh - špeciálna pediatria II Najčastejšie solídne tumory
3. okruh - špeciálna pediatria II Leukémie v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy)
3. okruh - špeciálna pediatria II Svalové dystrofie
3. okruh - špeciálna pediatria II Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach obličiek a močových ciest
3. okruh - špeciálna pediatria II Arteriálna hypertenzia (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
3. okruh - špeciálna pediatria II srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Infekčné exantémové ochorenia (morbilli, scarlatina, rubeola, varicella, exanthema subitum, erythema infectiosum)
3. okruh - špeciálna pediatria II Tuberkulóza u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Kongenitálne a sexuálne prenosné infekcie u detí (TORCH, syfilis, HIV, herpes, chronické hepatitídy) – klinický obraz, diagnostika, prevencia, liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II Parazitárne ochorenia
3. okruh - špeciálna pediatria II Práva dieťaťa, syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa
3. okruh - špeciálna pediatria II Zásady výživy po prvom roku života
3. okruh - špeciálna pediatria II Otravy a popáleniny 
3. okruh - špeciálna pediatria II Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (hydrocefalus, tumory mozgu, vývojové anomálie mozgu a miechy)
3. okruh - špeciálna pediatria II Racionálna liečba antibiotikami
3. okruh - špeciálna pediatria II Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 
3. okruh - špeciálna pediatria II Indikácie a riziká liečby kyslíkom 
3. okruh - špeciálna pediatria II Invazívne výkony v pediatrii - punkcie, laváže, biopsie (technika, indikácie, komplikácie – okrem lumbálnej punkcie)
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy správania, detský autizmus
3. okruh - špeciálna pediatria II Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
3. okruh - špeciálna pediatria II Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II Najčastejšie choroby oka u detí (retinopatia prematúrnych, refrakčné chyby, zápalové ochorenia oka)
3. okruh - špeciálna pediatria II Význam vitamínov vo výžive detí 
3. okruh - špeciálna pediatria II Traumy u detí (špecifiká detských fraktúr, kraniotraumy, polytrauma)
3. okruh - špeciálna pediatria II Detská mozgová obrna
3. okruh - špeciálna pediatria II Lieková reakcie a lieková alergia u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II Atopická dermatitída
3. okruh - špeciálna pediatria II Práca lekára pre deti a dorast (preventívna a dispenzárna)
3. okruh - špeciálna pediatria II Koagulopatie (dedičné a získané – mimo novorodeneckého veku) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza)
3. okruh - špeciálna pediatria II Purpura (trombocytopénie, trombocytopatie, vaskulopatie) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Indikácie transfúzie a jej komplikácie
3. okruh - špeciálna pediatria II Trombotické mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
3. okruh - špeciálna pediatria II Syndróm aktivovaných makrofágov/hemofygocytujúca lymfohistiocytóza
3. okruh - špeciálna pediatria II Ochorenia viazané na X chromozóm
3. okruh - špeciálna pediatria II Chromozómové aberácie (numerické a štrukturálne – okrem X-viazaných)
3. okruh - špeciálna pediatria II Monogénové ochorenia s autozómovo recesívnou dedičnosťou
3. okruh - špeciálna pediatria II Ochorenia vyžadujúce diétoterapiu (intolerancie, alergie na potraviny, ochorenia gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia) a alternatívne diéty
3. okruh - špeciálna pediatria II Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) 
3. okruh - špeciálna pediatria II Neprospievanie dojčiat a batoliat