Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

Podrobne o našej klinike

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

(NKIM LF UK a NÚDCH)

 

Limbová 1, 833 40 Bratislava

4. poschodie, blok „C“

 

Prednosta kliniky:       prof. MUDr.  Ingrid Brucknerová, PhD.

                                     tel. č.: +421 (0)2 593 71 232

                                     e-mail: ingrid.brucknerova@fmed.uniba.sk

 

Tajomník kliniky:       

MUDr. Dušan Doboš 

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail:dusan.dobos@nudch.eu

 

Vysokoškolskí učitelia:

MUDr. Dušan Doboš

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail: dusan.dobos@nudch.eu

 

MUDr. Ivana Letenayová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:ivana.letenayova@nudch.eu

 

MUDr. Jana Mičevová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:jana.tulejova@nudch.eu

 

MUDr. Nikola Cinková - úv.

 tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:nikola.cinkova@nudch.eu

 

Sekretárka kliniky: Dana Adamíková - úv.

tel. č. : +421 (0!2 593 71 845

e-mail: adamikova@nudch.eu

 

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH  v Bratislave (NKIM LF UK a NÚDCH) – vznikla 1. decembra 2014 osamostatnením Oddelenia patologických novorodencov od I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH.

NKIM LF UK a NÚDCH zabezpečuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť o celé spektrum novorodeneckej problematiky. Prevažnú časť tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. O hospitalizovaných pacientov sa stará tím erudovaných špecialistov - pediatrov a neonatológov, ako aj edukovaného stredného zdravotného personálu. NKIM má pre chorých novorodencov 35 lôžok, ktoré sú sústredené v dvoch častiach, a to v intermediárnej časti a na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

NKIM LF UK a NÚDCH má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s Národným centrom materno-fetálnej medicíny Nemocnice akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované, zložité a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov so závažnými problémami je po pôrode transportovaná na naše pracovisko. NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v NÚDCH z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených novorodencov.

Naša klinika je výučbovým pracoviskom LFUK. Zabezpečujeme pregraduálnu výučbu v rámci študijného programu všeobecného lekárstva pre študentov 5. a 6. ročníka z predmetu Pediatria v slovenskom aj v anglickom jazyku. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

Našu prácu charakterizuje priamy dialóg, otvorená komunikácia a interaktívne semináre.

Okrem toho naše pracovisko je súčasťou aj postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odbore pediatria.

Pracovníci NKIM sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Okrem toho sa podieľajú na prednáškovej a publikačnej činnosti.

 

Ostatné súčasti NKIM

Súčasťou NIKM je Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov, ktoré má tri špecializované ambulancie: Neonatologickú ambulanciu, Logopedickú ambulanciu a Ambulanciu liečebného pedagóga.

ŠTUDENT POČAS VÝUČBY V RÁMCI PRAKTICKÝCH CVIČENÍ MÁ MOŽNOSŤ SPOZNAŤ:

-       vyšetrenie novorodenca (anamnéza, vlastné fyzikálne vyšetrenie)

-       starostlivosť o predčasne narodených novorodencov 

-       starostlivosť o rizikových donosených novorodencov

-       starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou,

-       starostlivosť o deti drogovo závislých matiek 

-       starostlivosť o hypertrofických novorodencov

-       starostlivosť o novorodenca s hemolytickou a hemoragickou chorobou

-       starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v novorodeneckom veku 

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými chybami močovej sústavy

-       pred- a pooperačnú starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s poškodením nezrelej sietnice

-       diagnostiku a liečbu širokého spektra vrodených porúch metabolizmu

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo získaným hydrocefalom

-       diferenciálnu diagnostiku známok respiračnej insuficiencie, žltačky, cyanózy, kŕčov, atď.

Zásady účasti na praktických cvičeniach:

-       teoretická predpríprava

-       dochvíľnosť

-       vyhovujúci zdravotný stav,

-       čistý odev, prezuvky, vlastný fonendoskop, pero, poznámkový blok

-       slušnosť, ohľaduplnosť, jemnosť počas vyšetrenia novorodenca

-       nie sú prípustné žuvačky, cigaretový dych a u dievčat dlhé nalakované nechty, používanie mobilných telefónov

-       v prípade neúčasti na praktických cvičeniach sa postupuje podľa platného usmernenia dekana LF UK.