Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

 

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba

od  11.09.2023

do  15.12.2023

Skúškové obdobie

od  02.01.2024

do  16.02.2024

Predtermíny

od  04.12.2023

do  15.12.2023

Letný semester

Výučba

od  19.02.2024

do 24.05.2024

Skúškové obdobie

od  27.05.2024

do  28.06.2024

Predtermíny

od  13.05.2024

do  24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -
opravný a náhradný termín

od  19.08.2024

do  30.08.2024

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  15.10.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.11.2023

do 15.12.2023

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby

730 hod.

Začiatok cvičení

730 hod.

Trvanie stáží

830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

 

 

 

 

 

Aktuálny rozvrh 2023/2024 v príprave

ŠVOČ

VEC: Návrh tém na ŠVOČ v akademickom roku 2023/2024

 

Téma 1

Vrodené abnormality tváre novorodenca.

Congenital abnormalities of the face in newborns.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 2

 Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku.

      Morbidity and factors acting on the health of pre-school child.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko:  Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 3

 Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku.

      Impact of lifestyle diseases on the health of the parents of children in pre-school age.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 4

       Štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich  

       porovnanie.                                  

       Statistical evaluation of some parameters of newborns on the 1st day of life and

       their comparison.

       Školiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

       Počet študentov: 2

       Pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

      Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

 

 

ZÓNA pre študentov

 

Výučba na NKIM - sa riadi platnými pravidlami LFUK


 Zásady účasti študentov na praktických cvičeniach

·          Teoretická predpríprava

 ·           Dochvíľnosť

·          Vyhovujúci zdravotný stav študenta

·          Čistý odev, prezuvky

·          Vlastný fonendoskop, pero, poznámkový blok

·          Slušnosť, ohľaduplnosť, jemnosť počas vyšetrenia novorodenca

·          Nie sú prípustné žuvačky, cigaretový dych, u dievčat dlhé a nalakované 

           nechty

 ·          Používanie mobilných telefónov

 ·          V prípade neúčasti na praktických cvičeniach sa postpuje podľa platného

            usmernenia dekana LF UK


 Študent počas výučby v rámci praktických cvičení má možnosť spoznať:

-       vyšetrenie novorodenca (anamnéza, vlastné fyzikálne vyšetrenie)

 -       starostlivosť o predčasne narodených novorodencov

-       starostlivosť o rizikových donosených novorodencov

-       starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou

         hmotnosťou,

-       starostlivosť o deti drogovo závislých matiek

-       starostlivosť o hypertrofických novorodencov

-       starostlivosť o novorodenca s hemolytickou a hemoragickou chorobou

-       starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v

        novorodeneckom veku

 -       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými

         chybami močovej sústavy

-       pred- a pooperačnú starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s

        poškodením nezrelej sietnice

-       diagnostiku a liečbu širokého spektra vrodených porúch metabolizmu

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo

         získaným hydrocefalom

-       diferenciálnu diagnostiku známok respiračnej insuficiencie, žltačky,

        cyanózy, kŕčov, atď.

 


 


 

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba

od  11.09.2023

do  15.12.2023

Skúškové obdobie

od  02.01.2024

do  16.02.2024

Predtermíny

od  04.12.2023

do  15.12.2023

Letný semester

Výučba

od  19.02.2024

do 24.05.2024

Skúškové obdobie

od  27.05.2024

do  28.06.2024

Predtermíny

od  13.05.2024

do  24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -
opravný a náhradný termín

od  19.08.2024

do  30.08.2024

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  15.10.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.11.2023

do 15.12.2023

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby

730 hod.

Začiatok cvičení

730 hod.

Trvanie stáží

830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

 

 


TIME SCHEDULE -winter semester- academic year 2023/2024
5  th CLASS GENERAL MEDICINE - PRACTICAL TRAINING
 
11.9-15.9 25.9-29.9 16.10-20.10 23.10-27.10 6.11-10.11 20.11-24.11 27.11-1.12 4.12-8.12
  Group Group Group Group Group Group Group Group
Mon.                
Tues. den.1,2 4 2,15 3 1 10 12 8
Wend.                
Thu.   sem.4,5 sem.2,7,15 sem.3,9 sem.1,6 sem.10,11 sem.12,13 sem.8,14
Frid.   5 7 9 6 11 13 14

TIME SCHEDULE  - academic year 2023/2024
6  th CLASS GENERAL MEDICINE - PRACTICAL TRAINING
 
9.10-13.10 6.11-10.11 20.11-24.11 1.1-5.1 22.1-26.1 5.2-9.2 1.4-5.4 6.5-10.5
  Group Group Group Group Group Group Group Group
Mon. 5 7 6 8   1 4 3
Tues. 5 7 6 8   1 4 3
Wend.                
Thu.         2      
Frid.         2      
                         
                 
                   
                                 
                           
                 
                 
                     
                               
                         
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                   
                   
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                     
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijné programy

Všeobecné lekárstvo

 


Letný semester

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Vyšetrenia novorodenca

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie

 

Letný semester

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Skríningové vyšetrenia novorodenca (s.: 29 - 37)

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie (s.: 37 - 105)

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

 

6. ročník neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

Seminár

- Neonatológia 1: Popôrodná adaptácia novorodenca

- Neonatológia 2: Naliehavé situácie v novorodeneckom veku

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

2.       Výučba v rámci 1-týždňového bloku Neonatológia/Detská neurológia (2 dni)

 

1.       deň

vyšetrenie novorodenca po pôrode

asfyktický syndróm u novorodenca

pôrodný traumatizmus

resuscitácia novorodenca

 

2.       deň

krvácavé stavy v novorodeneckom veku

df. dg. žltačiek

novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou

df. dg. zvracania

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

  


                           

 

                        

 

 

 

 

                           

 

 

Šátnicové otázky platné v akademickom roku 2023/2024

<colgroup><col width="117" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4278;width:88pt" /> <col width="87" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3181;width:65pt" /> <col width="496" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:18139;width:372pt" /> </colgroup>

okruh poradie otázky v okruhu Názov otázky
1. okruh - všeobecná pediatria  1. otázka Kŕče v detskom veku (febrilné kŕče, epilepsia, kŕče pri iných ochoreniach)
1. okruh - všeobecná pediatria  2. otázka Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie
1. okruh - všeobecná pediatria  3. otázka Novorodenecké žltačky
1. okruh - všeobecná pediatria  4. otázka Lymfadenopatie – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  5. otázka Psychomotorický vývoj dieťaťa
1. okruh - všeobecná pediatria  6. otázka Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom a školskom veku
1. okruh - všeobecná pediatria  7. otázka Hnačky (akútne a chronické) – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  8. otázka Porucha vedomia (klasifikácia, hodnotenie, diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  9. otázka Bolesti brucha – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  10. otázka Tekutinová liečba 
1. okruh - všeobecná pediatria  11. otázka Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické, neurologické)
1. okruh - všeobecná pediatria  12. otázka Náhle stavy dýchavice
1. okruh - všeobecná pediatria  13. otázka Horúčka, subfebrílie, hyperpyrexia – etiológia, starostlivosť o febrilné dieťa
1. okruh - všeobecná pediatria  14. otázka Očkovanie (základné princípy, vakcíny, povinné a nepovinné očkovanie, očkovacá kalendár, kontraindikácie, komplikácie, antivakcinačné hnutie)
1. okruh - všeobecná pediatria  15. otázka Splenomegália – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  16. otázka Vracanie – diferenciálna diagnostika 
1. okruh - všeobecná pediatria  17. otázka Kašeľ (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
1. okruh - všeobecná pediatria  18. otázka Bolesti hlavy
1. okruh - všeobecná pediatria  19. otázka Cyanóza – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  20. otázka Umelá výživa dojčiat
1. okruh - všeobecná pediatria  21. otázka Angíny a ich komplikácie  
1. okruh - všeobecná pediatria  22. otázka Fyziológia a patológia puberty
1. okruh - všeobecná pediatria  23. otázka Poruchy acidobázickej rovnováhy
1. okruh - všeobecná pediatria  24. otázka Horúčka neznámeho pôvodu 
1. okruh - všeobecná pediatria  25. otázka Žltačky – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  26. otázka Poruchy metabolizmu sodíka a draslíka, dehydratácia
1. okruh - všeobecná pediatria  27. otázka Stridor – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  28. otázka Edémy – etiológia a diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  29. otázka Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída, mozgový absces)
1. okruh - všeobecná pediatria  30. otázka Cudzie telesá v dýchacích cestách 
1. okruh - všeobecná pediatria  31. otázka Popôrodná adaptácia novorodenca
1. okruh - všeobecná pediatria  32. otázka Enuréza, inkontinencia
1. okruh - všeobecná pediatria  33. otázka Šok (anafylaktický, hemoragický) – klinický obraz, diagnostika a terapia
1. okruh - všeobecná pediatria  34. otázka Sepsa
1. okruh - všeobecná pediatria  35. otázka Krvácanie z GIT (diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  36. otázka Hepatomegalia – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  37. otázka Malabsorbčný syndróm
1. okruh - všeobecná pediatria  38. otázka Obstipácia, enkopréza
1. okruh - všeobecná pediatria  39. otázka Rast a jeho poruchy (fyziológia rastu, intrauterinná rastová retardácie, znížený rast, nadmerný rast)
1. okruh - všeobecná pediatria  40. otázka Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, tetánia)
1. okruh - všeobecná pediatria  41. otázka Polyúria a polydipsia
1. okruh - všeobecná pediatria  42. otázka Hypoglykemické stavy
2. okruh - špeciálna pediatria I 1. otázka Artritídy v detskom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 2. otázka Systémový lupus erytematózus a juvenilná dermatomyozitída
2. okruh - špeciálna pediatria I 3. otázka Najčastejšie systémové  vaskulitídy v destskom veku (Henochova-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Takayasuova arteritída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 4. otázka Ložiskové  procesy kostí (tumory kostí, osteomyelitídy) – diferenciálna diagnostika
2. okruh - špeciálna pediatria I 5. otázka Vrodené vývojové chyby respiračného traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 6. otázka Obštrukcia dolných dýchacích ciest (obštrukčná bronchitída, bronchiolitída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 7. otázka Pneumónie a bronchopneumónie
2. okruh - špeciálna pediatria I 8. otázka Atelektáza, emfyzém, pneumotorax
2. okruh - špeciálna pediatria I 9. otázka Ochorenia horných dýchycích ciest a ucha (zápalové ochorenia, adenoidné vegetácie, sinobronchiálny syndróm, otitídy)
2. okruh - špeciálna pediatria I 10. otázka Cystická fibróza
2. okruh - špeciálna pediatria I 11. otázka Choroby pľúcneho interstícia
2. okruh - špeciálna pediatria I 12. otázka Predčasne narodený novorodenec (definícia, klinický obraz, najčastejšie komplikácie)
2. okruh - špeciálna pediatria I 13. otázka Infekcie plodu a novorodenca
2. okruh - špeciálna pediatria I 14. otázka Naliehavé situácie v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 15. otázka Asfyktický syndróm u novorodencov
2. okruh - špeciálna pediatria I 16. otázka Krvácavé stavy v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 17. otázka Pôrodný traumatizmus
2. okruh - špeciálna pediatria I 18. otázka Vracanie v novorodeneckom veku 
2. okruh - špeciálna pediatria I 19. otázka Akútna renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 20. otázka Tubulopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 21. otázka Chronická renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 22. otázka Ochorenia nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, Cushingova choroba/syndróm, hyper/hypoaldosteronizmus, feochromocytóm)
2. okruh - špeciálna pediatria I 23. otázka Akútna a chronická respiračná insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 24. otázka Vrodené vývojové chyby uropoetického systému
2. okruh - špeciálna pediatria I 25. otázka Nefrotický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 26. otázka Hematúria a nefritický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 27. otázka Infekcie močových ciest (cystitídy, pyelonefritída), obštrukčné uropatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 28. otázka Dedičné poruchy metabolizmu tukov
2. okruh - špeciálna pediatria I 29. otázka Lyzozómové ochorenia
2. okruh - špeciálna pediatria I 30. otázka Vrodené poruchy metabolizmu cukrov
2. okruh - špeciálna pediatria I 31. otázka Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín
2. okruh - špeciálna pediatria I 32. otázka Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
2. okruh - špeciálna pediatria I 33. otázka Cyanotické chyby srdca
2. okruh - špeciálna pediatria I 34. otázka Zápalové ochorenia srdca (perikarditída, myokarditída, endokarditída) a kardiomyopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 35. otázka Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu)
2. okruh - špeciálna pediatria I 36. otázka Akútna a chronická srdcová nedostatočnosť
2. okruh - špeciálna pediatria I 37. otázka Poruchy srdcového rytmu
2. okruh - špeciálna pediatria I 38. otázka Poruchy prirodzenej (nešpecifickej) imunity (imunodeficity, autozápalové ochorenia)
2. okruh - špeciálna pediatria I 39. otázka Bronchiálna astma – diagnostika a liečba
2. okruh - špeciálna pediatria I 40. otázka Poruchy adaptívnej (špecifickej) imunity
2. okruh - špeciálna pediatria I 41. otázka Choroby žlčových ciest a pankreasu
2. okruh - špeciálna pediatria I 42. otázka Hepatitídy a zlyhanie pečene
2. okruh - špeciálna pediatria I 43. otázka Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 44. otázka Nešpecifické zápalové choroby čreva
2. okruh - špeciálna pediatria I 45. otázka Ochorenia štítnej žľazy
2. okruh - špeciálna pediatria I 46. otázka Poruchy sexuálneho vývoja
2. okruh - špeciálna pediatria I 47. otázka Obezita, metabolický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 48. otázka Diabetes mellitus u detí
2. okruh - špeciálna pediatria I 49. otázka Ochorenia príštítných teliesok
2. okruh - špeciálna pediatria I 50. otázka Ochorenia adenohypofýzy
3. okruh - špeciálna pediatria II 1. otázka Anémie – klasifikácia, diagnostika a liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 2. otázka Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 3. otázka Dojčenie a jeho význam
3. okruh - špeciálna pediatria II 4. otázka Lumbálna punkcia a likvorologické vyšetrenie
3. okruh - špeciálna pediatria II 5. otázka Základné demografické pojmy v pediatrii (incidencia, prevalencia, morbidita, mortalita, pôrodnosť)
3. okruh - špeciálna pediatria II 6. otázka Nezápalové ortopedické ochorenia skeletu (vývojová dysplázia bedrových kĺbov, plochonožie, skolióza chrbtice, aseptické nekrózy, hypermobilný syndróm)
3. okruh - špeciálna pediatria II 7. otázka Najčastejšie solídne tumory
3. okruh - špeciálna pediatria II 8. otázka Leukémie v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 9. otázka Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 10. otázka Svalové dystrofie
3. okruh - špeciálna pediatria II 11. otázka Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach obličiek a močových ciest
3. okruh - špeciálna pediatria II 12. otázka Arteriálna hypertenzia (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
3. okruh - špeciálna pediatria II 13. otázka srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 14. otázka Infekčné exantémové ochorenia (morbilli, scarlatina, rubeola, varicella, exanthema subitum, erythema infectiosum)
3. okruh - špeciálna pediatria II 15. otázka Tuberkulóza u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 16. otázka Kongenitálne a sexuálne prenosné infekcie u detí (TORCH, syfilis, HIV, herpes, chronické hepatitídy) – klinický obraz, diagnostika, prevencia, liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 17. otázka Parazitárne ochorenia
3. okruh - špeciálna pediatria II 18. otázka Práva dieťaťa, syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa
3. okruh - špeciálna pediatria II 19. otázka Zásady výživy po prvom roku života
3. okruh - špeciálna pediatria II 20. otázka Otravy a popáleniny 
3. okruh - špeciálna pediatria II 21. otázka Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (hydrocefalus, tumory mozgu, vývojové anomálie mozgu a miechy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 22. otázka Racionálna liečba antibiotikami
3. okruh - špeciálna pediatria II 23. otázka Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 
3. okruh - špeciálna pediatria II 24. otázka Indikácie a riziká liečby kyslíkom 
3. okruh - špeciálna pediatria II 25. otázka Invazívne výkony v pediatrii - punkcie, laváže, biopsie (technika, indikácie, komplikácie – okrem lumbálnej punkcie)
3. okruh - špeciálna pediatria II 26. otázka Poruchy správania
3. okruh - špeciálna pediatria II 27. otázka Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
3. okruh - špeciálna pediatria II 28. otázka Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 29. otázka Najčastejšie choroby oka u detí (retinopatia prematúrnych, refrakčné chyby, zápalové ochorenia oka)
3. okruh - špeciálna pediatria II 30. otázka Význam vitamínov vo výžive detí 
3. okruh - špeciálna pediatria II 31. otázka Traumy u detí (špecifiká detských fraktúr, kraniotraumy, polytrauma)
3. okruh - špeciálna pediatria II 32. otázka Detská mozgová obrna
3. okruh - špeciálna pediatria II 33. otázka Lieková reakcie a lieková alergia u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 34. otázka Atopická dermatitída
3. okruh - špeciálna pediatria II 35. otázka Práca lekára pre deti a dorast (preventívna a dispenzárna)
3. okruh - špeciálna pediatria II 36. otázka Koagulopatie (dedičné a získané – mimo novorodeneckého veku) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 37. otázka Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza)
3. okruh - špeciálna pediatria II 38. otázka Purpura (trombocytopénie, trombocytopatie, vaskulopatie) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 39. otázka Indikácie transfúzie a jej komplikácie
3. okruh - špeciálna pediatria II 40. otázka Trombotické mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
3. okruh - špeciálna pediatria II 41. otázka Syndróm aktivovaných makrofágov/hemofygocytujúca lymfohistiocytóza
3. okruh - špeciálna pediatria II 42. otázka Ochorenia viazané na X chromozóm
3. okruh - špeciálna pediatria II 43. otázka Chromozómové aberácie (numerické a štrukturálne – okrem X-viazaných)
3. okruh - špeciálna pediatria II 44. otázka Monogénové ochorenia s autozómovo recesívnou dedičnosťou
3. okruh - špeciálna pediatria II 45. otázka Ochorenia vyžadujúce diétoterapiu (intolerancie, alergie na potraviny, ochorenia gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia) a alternatívne diéty
3. okruh - špeciálna pediatria II 47. otázka Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 46. otázka Neprospievanie dojčiat a batoliat