Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava

 

Špecializačný odbor Detská chirurgia zahrňuje diagnostiku a chirurgickú liečbu vrodených chýb všetkých telových systémov. V tom sa výrazne odlišuje od chirurgie dospelého veku, kde je už vytvorená úzka špecializácia. Okrem vrodených chýb zahrňuje detská chirurgia aj chirurgickú liečbu získaných ochorení pacientov od 0 do 18 rokov života.  Patrí sem aj traumatológia detského veku so svojimi špecifikami v celej variačnej šírke. Detská chirurgia v uvedenom rozsahu sa môže vykonávať len na tých pracoviskách, kde je vytvorená kompletná infraštruktúra detského veku s hlavným dôrazom na anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť.

Výchovno-vzdelávacia činnosť: V zmysle  požiadaviek  LFUK a v súlade s učebnými plánmi koordinuje praktické cvičenia študentov LFUK  3. až  6. ročníka.

Zabezpečuje podrobné rozpisy náplní cvičení, harmonogram na aktuálny školský rok. Podieľame sa na prednáškovej a publikačnej činnosti, zúčastňuje sa konferencií a zjazdov, kde prezentujeme výsledky práce Kliniky detskej chirurgie LFUK.

Zabezpečujeme teoretickú a praktickú výučbu zamestnancov v odbore detská chirurgia, pripravujeme tematické semináre a školenia.

Liečebno-preventívna činnosť: KDCH vykonáva vysoko špecializované diagnostické,  liečebné zákroky a činnosti  u hospitalizovaných pacientov. Podieľa sa na tvorivých riešeniach náročných problémov biomedicínskeho charakteru.

Využíva moderné metódy zodpovedajúce trendu rozvoja odboru. Vykonáva konziliárne vyšetrenia prioritne na Oddelení patologických novorodencov LFUK a  DFNsP a predkladá návrhy na riešenia v rámci viacdobých operačných postupov.

Zúčastňuje sa na starostlivosti o hospitalizovaných pacientov a v špecifických prípadoch koordinuje diagnostiku a liečbu.

Vedecko-výskumná činnosť: Spolupracujeme na vytváraní koncepcie a náplne vedeckej činnosti v odbore detská   chirurgia. Zúčastňujeme sa na riešení výskumných úloh a na výskumných  projektoch.  Súčasťou  práce je aj publikačná a prednášková činnosť na domácich a zahraničných kongresoch. KDCH je členom v odborných spoločnostiach  Pracujeme v odborných komisiách zabezpečujúcich etablovanie detskej chirurgie a špecifikáciu jednotlivých operačných výkonov.