Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. onkologická klinika LF UK a OÚSA

Sylabus - prednášky: ONKOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA

 1. Molekulárne a biologické aspekty vzniku nádorov.

Terminológia, definícia nádorového ochorenia, vznik nádorového ochorenia. Rast nádorov, metastázovanie.

 1. Karcinogenéza

Fázy vzniku a vývoja nádorov, karcinogény - fyzikálne, chemické, biologické. Dedične podmienené nádorové ochorenia.

 1. Symptomatológia nádorovej choroby

Lokálne a celkové príznaky

 1. Nádorová epidemiológia (a)

Definícia epidemiológie nádorov, rozdelenie epidemiológie. Princípy primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie v onkológii. Skríning. Epidemiologické štúdie-typy a ich využitie v onkológii.

 1. Nádorová epidemiológia (b)

Zber, analýza, vyhodnocovanie a interpretácia epidemiologických dát v onkológii. Design, plánovanie a uskutočňovanie klinických štúdií.

 1. Nádorová epidemiológia (c)

Základné pojmy používané v nádorovej epidemiológii (incidencia, mortalita, prevalencia).

Absolútne a relatívne hodnoty. Štandardizácia hodnôt. Základy výpočtov epidemiologických ukazovateľov. Národný onkologický register, hlásenie zhubného nádoru.

 1. Diagnostické postupy

Anamnéza v onkológii, základné vyšetrovacie postupy. Verifikácia nádoru. Prognostické a prediktívne ukazovatele. Adaptácia a aktivizácia chorých v onkológii.

 1. Hodnotenie liečebnej odpovede, hodnotenie kvality života

Kompletná remisia, parciálna remisia, stabilizácia, relaps, generalizácia, progresia.

Dispenzarizácia. Výkonnostný profil

 1. Ochranno-liečebný režim v onkológii

Zásady šetrného ošetrovania, význam bolesti v onkológii, vnímanie a intenzita bolesti, podávanie analgetík, odstraňovanie bolesti.

 1. Informácie o chorých

Zdroje informácií, zdravotná dokumentácia v onkológii, informovaný súhlas, triedenie a využitie informácií.

 1. Liečebné metódy v onkológii

Chirurgická liečba, rádioterapia, chemoterapia - špecifiká a indikácie jednotlivých liečebných modalít, riešenie vedľajších účinkov liečby 

 1. Sociálna práca v onkológii

Psychologické a sociálne charakteristiky nádorového ochorenia. Psychosociálna podmienenosť vzniku nádorových ochorení. Psychosociálne faktory a priebeh nádorového ochorenia. Fázy vyrovnávania sa s chorobou, copingové stratégie, psychosociálne charakteristiky adaptácie na chorobu. Psychosociálna intervencia u pacientov s nádorovou chorobou – krízová intervencia, sociálna a emocionálna opora onkologického pacienta, skupinová intervencia, svojpomocné a podporné terapeutické skupiny onkologických pacientov. Kvalita života onkologických pacientov podľa WHO. Komunikácia v lekárskej starostlivosti – vzťah lekár pacient, dosiahnutie spolupráce, emocionálne reakcie pacientov na chorobu, stratégie komunikácie u problematických pacientov, komunikácia s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi. Paliatívna starostlivosť o onkologického pacienta – význam paliatívnej starostlivosti, potreby nevyliečiteľne chorých, princípy paliatívnej medicíny, formy paliatívnej medicíny, hospice. Poradenstvo pre pozostalých – metódy a techniky poradenstva, špecifické problémy v poradenstve pre pozostalých, modely poradenstva.

Sylabus - stáže: ONKOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA

Interná:

Odoberanie anamnézy, klinické vyšetrenie onkologického pacienta, vizita na oddelení, vyšetrovanie pacientov, rozbor jednotlivých pacientov (podľa aktuálneho stavu hospitalizovaných), oboznámenie s jednotlivými diagnostickými a liečebnými metódami.

Rozbor pojmov: systémová liečba, mechanizmus účinku, neoadjuvantná liečba, adjuvantná, kurabilná, paliatívna liečba, nežiaduce účinky chemoterapie, akútne stavy v onkológii. Diagnosticko-liečebný postup.

Radioterapia:

Postavenie rádioterapie, multimodálny princíp liečby onkologických ochorení, radikálna a paliatívna rádioterapia, indikácie

Senzitivita nádorov, rizikové štruktúry, dávky, objemy, izodózy, frakcionácia

ožarovacie techniky, plánovanie v rádioterapii, prístrojové vybavenie rádioterapeutického pracoviska, nežiadúce účinky žiarenia, akútne, chronické, lokálne, celkové, symptomatológia, klinický obraz, prevencia, liečba.

Praktická časť: diagnostický postup a manažment liečby, prezentácia pacientov podľa aktuálneho stavu pacientov na oddelení

Prehliadka prístrojového vybavenia kliniky: lineárny urýchľovač, kobalt, brachyterapia.

Otázky k ústnej skúške z onkologickej propedeutiky

1. otázka

1.  Epidemiológia nádorov, onkologický register, onkologické hlásenie, zbieranie dát
2.  Etiológia a patogenéza nádorového procesu
3.  Karcinogenéza (chemická, radiačná, vírusová)
4.  Onkogény, familiárne podmienené nádory
5.  Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie v onkológii (lokálne a celkové prejavy nádorovej choroby, špecifická symptomatológia podľa typu nádoru,  rodinná a osobná, pracovná, gynekologická anamnéza, abúzy), fyzikálne vyšetrenie (pohľad, poklop, posluch, palpácia, per rectum, per vaginam), vyšetrenie lymfatických uzlín
6.  Zobrazovacie vyšetrovacie metódy, metódy nukleárnej medicíny (RTG, USG, CT, MRI, mamografia, PET/CT, gamagrafia) a endoskopické vyšetrenie v onkológii, indikácie (bronchoskopia, mediastinoskopia, torakoskopia, video-asistovaný operačný výkon, laryngoskopia, ezofago-gastro-duodenoskopia, ERCP, kolonoskopia, rektoskopia, laparoskopia, cystoskopia, kolposkopia)  a ich význam
7.  Nádorové markery, hematologické, biochemické vyšetrenie
8.  Patológia nádorov, grading, histopatologická, cytologická verifikácia nádorov a trepanobiopsia kostnej drene (peroperačná diagnostická excízia a resekcia orgánov, peroperačná biopsia – rýchly rez, punkčná biopsia, cor cut biopsia, endoskopická biopsia, autobiopsia; cytologická dg (výpotok, likvor, moč, laváž, cytologické stery, cytologické otlačky)
9.  TNM a iné klasifikácie (FIGO, DUKES, Breslow Clark,  limited a extensive disease, Ann Arbor klasifikácia)
10.  Manažment pacienta so zhubným nádorom (anamnéza, vyšetrenia, diagnostika, liečba)
11.  Prekancerózy, definícia, typy, liečba, prevencia
12.  Primárna, sekundárna prevencia a skríning, terciálna a kvartérna prevencia, dispenzarizácia v onkológii (cieľ, zásady, relaps, recidíva)
13.  Špecifiká komunikácie v zdravotníctve a komunikačná zručnosť lekára (základné požiadavky zdravotníckej komunikácie; druhy profesionálnej komunikácie s pacientom a kedy využívame ktorú; aké druhy otázok využívame v rozhovore s pacientom a prečo, ako formulujeme vety;  využívanie neverbálnej komunikácie pri rozhovore s pacientom; čo môže naznačiť lekárovi pacientovi mimika, gestikulácia, kinezika, produkcia; kedy využíva lekár pri rozhovore s pacientom haptiku; na čo by nemal lekár pri rozhovore s pacientom nikdy zabudnúť)
14.  Päť fáza vyrovnávania sa so smrťou podľa E. K. Rossovej (správanie a reakcie onkologického pacienta v jednotlivých fázach, dopad na jeho psychiku od zistenia diagnózy až po recidívu; špecifiká komunikácie s onkologickým pacientom v jednotlivých fázach)
15.  Terminálna starostlivosť o pacienta, tanatopsychoterapia (v ktorej rovine terminálnej starostlivosti ju využívame; ciele tanatopsychoterapie; metódy tanatopsychoterapie; fenomén nádeje – rozdelenie fenoménu nádeje v klinickej praxi, kedy a komu ju poskytujeme, pastorálna starostlivosť, oznamovanie úmrtia – postup lekára)
16.  Psychosociálna paliatívna starostlivosť (definícia paliatívnej medicíny; rozdiel medzi paliatívnou a terminálnou starostlivosťou;  základné ciele paliatívnej medicíny; čoho sa pacienti v terminálno – paliatívnej fáze najviac obávajú  a čo im pomáha)
17.  Nádory hlavy a krku
18.  Nádory pľúc, pleury a mediastína
19.  Nádory pažeráka a žalúdka
20.  Kolorektálny karcinóm
21.  Nádory pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu
22.  Karcinóm prsníka
23.  Nádory ženských pohlavných orgánov (krčok a telo maternice, ovárium)
24.  Nádory mužských pohlavných orgánov (semenníky, prostata, penis)
25.  Malígny melanóm a iné nádory kože
26.  Nádory močového ústrojenstva (obličky, moč. mechúr)
27.  Sarkómy kostí a mäkkých tkanív
28.  Nádory neznámeho primárneho ložiska (e loco ignoto)
29.  M. Hodgkin a non Hodgkinové lymfómy
30.  Nádory CNS
(u otázok 17-30) základ: epidemiológia, etiológia, histologické typy, symptomatológia, diagnostika, štádium, terapia, prognóza)

2. otázka

1.  Postavenie chemoterapie (CHT) v rámci komplexnej liečby nádorov (definícia CHT, základné princípy CHT, ciele a limitujúci faktor CHT, kuratívna a paliatívna CHT)
2.  Rozdelenie cytostatík podľa mechanizmu účinku (antimetabolity, alkylačné látky, protinádorové ATB, rastlinné alkaloidy a nezaradené cytostatiká – stručná charakteristika jednotlivých skupín, uviesť príklad) a podľa jednotlivých fáz bunkového cyklu
3.  Klinické využitie CHT – primárna, sekundárna (salvage) CHT, neoadjuvantná CHT, adjuvantná CHT, indukčná, intenzifikačná a udržiavacia liečba, konkomitantná CHT
4.  Všeobecné pravidlá racionálnej CHT, ciele kombinovanej CHT, indikácie a kontraindikácie CHT, rozdelenie nádorov podľa citlivosti na chemoterapiu
5.  Faktory ovplyvňujúce efektivitu CHT (veľkosť nádoru, dávkovanie, rezistencia – typy, MDR)
6.  Aplikačné cesty CHT (systémová, regionálna: intratekálna, intraperitoneálna, intravezikálna, lokálna CHT), rácio a indikácie regionálnej CHT, aké sú vhodné cytostatiká pre jednotlivé aplikačné cesty
7.  Nežiaduce účinky cytostatík, biologickej a hormonálnej liečby, rozdelenie z časového hľadiska (bezprostredné, včasné, vzdialené, oneskorené)
8.  Biologická liečba, cieľová (target) liečba nádorových ochorení  
9.  Hormonálna liečba (antiestrogény, estrogény, inhibítory aromatáz, gestagény, antiandrogény, androgény, agonisty gonadoliberínu, kortikosteroidy), hormón dependentné nádory
10.  Podporná liečba, typy toxicity (hematologická toxicita, infekčné komplikácie, febrilná neutropénia), klinické prejavy, liečba, prevencia, hemopoetické rastové faktory – indikácia
11.  Podporná liečba, typy toxicity (anorexia, nauzea, vomitus, GIT toxicita), akútna, oneskorená a anticipačná eméza, slabo a silno emetogénne cytostatiká, klinické prejavy, liečba, prevencia
12.  Podporná liečba, typy toxicity (neurotoxicita, nefrotoxicita, pneumotoxicita, kožná toxicita, lokálne prejavy, sterilita, infertilita, sekundárne malignity), klinické prejavy, liečba, prevencia
13.  Nádorová bolesť (somatická, viscerálna, neuropatická), základné charakteristiky   a liečba
14.  Hodnotenie liečebnej odpovede, RECIST kritériá (kompletná, parciálna remisia, progresia, stabilizácia, celková liečebná odpoveď)
15.  Postavenie a náplň rádioterapie v multimodálnej liečbe nádorov
16.  Mechanizmus účinku žiarenia na nádorovú bunku: biochemické a morfologické zmeny bunky, celulárne reparačné mechanizmy a ich význam
17.  Kuratívna ráditerapia nádorov: princípy, indikácie, časové rozdelenie dávok v rádioterapii
18.  Ožarovacie techniky používané v rádioterapii nádorov, 3D, 4D konformálna rádioterapia, IMRT,IGRT, VMAT, SRCH, fSRT
19.  Externá rádioterapia: druhy a zdroje použitého žiarenia, prístrojové vybavenie, formy aplikácie. Megavoltová terapia - ožarovacie techniky, indikácie
20.  Zákon rádiosenzitivity, terapeutický pomer, tumorová letálna dávka, význam pri príprave rádioterapeutických plánov
21.  Význam a postavenie adjuvantnej, neoadjuvantnej, konkomitantnej rádioterapie,
22.  Princípy a indikácie paliatívnej rádioterapie
23.  Rádioterapia nenádorových ochorení, indikácie a kontraindikácie, terapeutické schémy
24.  Brachyterapia a jej využitie v liečbe nádorov , prístrojové vybavenie, formy aplikácie- intrakavitárna, intersticiálna aplikácia, muláž
25.  Rtg terapia v liečbe nádorov: ožarovacie techniky, indikácie, výhody a nevýhody
26.  Nežiaduce účinky rádioterapie- akútne, chronické, lokálne a celkové
27.  Nežiaduce účinky rádioterapie na kožu - symptomatológia, štádiá, liečba
28.  Nežiaduce účinky rádioterapie na sliznice - symptomatológia, štádiá, liečba. Nežiaduce účinky na parenchymatózne orgány (srdce, pľúca, gonády) a na kostnú dreň
29.  Plánovanie rádioterapie- simulácia, fixácia pacienta, stanovenie cieľových objemov, ožarovací plán, verifikácia

Rozpis stáží pre poslucháčov IV. ročníka všeobecného lekárstva, LS 2020/2021

Rozpis stáži si stiahnete TU!!!

Onkologická propedeutika - Povinná študijná literatúra

 • ONDRUŠ, D., GALBAVÝ, Š., HORŇÁK, M., KAISEROVÁ, E., KIŇOVÁ, S., KLIMENT, J., KRAJČOVIČOVÁ, I., MAKAIOVÁ, I., ONDRUŠOVÁ, M., PORUBAN, D., ŠVEC, J., VALANSKÝ, L.: Všeobecná a špeciálna onkológia. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. ISBN 80-223-2207-5

 • KAUŠITZ, J., ONDRUŠ, D. a kol.: Všeobecná onkológia. Bratislava: Solen, 2017. ISBN 978-80-89858-05-7.

Onkologická propedeutika - Odporúčaná študijná literatúra

 • KLIMENT, J., PLANK, L., KAVCOVÁ, E. a kol.: Základy klinickej onkológie, Martin: Osveta 2016, ISBN 9788080634308.

 • KLIMENT, J., PLANK, L., KAVCOVÁ, E. a kol.: Základy klinickej onkológie, Špeciálna časť. Martin: Osveta 2016, ISBN 9788080634377

Kritériá pre pripustenie ku skúške

Absolvovanie stáží z rádioterapie, chemoterapie a suportívnej terapie. 

Skúška sa skladá z písomného testu a z ústnej skúšky.
Úspešné vypracovanie testu je podmienkou pre pripustenie k ústnej skúške, ktorá sa skladá z dvoch otázok.

Oznam pre študentov!!!

Na základe vzniknutých okolností, až do odvolania, odporúčame študentom postupovať v teoretickej príprave na skúšku z Onkologickej propedeutiky samoštúdiom, podľa študijných otázok, s použitím povinnej a odporúčanej študijnej literatúry a prednášok absolvovaných od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021.

 Skúšky sa budú konať 

Predtermíny: od 31. 05. 2021 do 18. 06. 2021

Skúškové obdobie: 21. 06. 2021 do 30. 07. 2021

                            16. 08. 2021 do 27. 08. 2021

Skúška z Onkologickej propedeutiky

Skúška zo študijného predmetu Onkologická propedeutika v aktuálnom skúšobnom období (letný semester 2021) je organizovaná prostredníctvom platformy Moodle. Na prihlásenie a vstup do kurzu použite prosím https://moodle.uniba.sk - I. Onkologická klinika.

Riadny termín:

Test bude otvorený pre samoregistráciu od 28. júla od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Test slúži ako jediná forma skúšania študijného predmetu Onkologická propedeutika pre študentov 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva LFUK v Bratislave.

Test bude aktívny v čase pre neho určenom - každý študent sa môže prihlásiť a urobiť jeden test počas jedného aktívneho obdobia (jednej samoregistrácie).

 Test obsahuje 60 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, pričom správna je vždy len jedna možnosť. Otázky sú koncipované podľa otázok na ústnu skúšku zo študijného predmetu Onkologická propedeutika, ktoré sú zverejnené na webovej stránke kliniky. Po výbere odpovede, resp. posunutí na ďalšiu otázku, nie je možný návrat o krok späť, celkový čas poskytnutý na test je 45 minút. Po ukončení časového rámca bude test odoslaný a vyhodnotený automaticky aj v prípade nepotvrdenia odoslania. Akonáhle sa študent prihlási na test a vstúpi do neho, pokus bude vyhodnotený a zapísaný do AIS. Po ukončení testu sa študentovi zobrazí hodnotenie, ktoré bude prevedené do AIS.

Na úspešné absolvovanie skúšky musí študent získať minimálne 60% správnych odpovedí. V prípade, že študent v teste neuspeje (dostane hodnotenie Fx), môže opakovať test v nasledujúcom stanovenom termíne - oznámenom na webovej stránke kliniky po vyhodnotení výsledkov uplynulého termínu. Maximálny počet pokusov o úspešné absolvovanie skúšky na študenta v skúšobnom období sú tri.

 Študenti, ktorí si preniesli študijný predmet Onkologická propedeutika do vyššieho - 5. ročníka absolvujú skúšku rovnakým, vyššie uvedeným spôsobom. Skúšku však musia absolvovať najneskôr do 18. júna 2021.

Pre študentov programu Erasmus sa pri testovaní uplatňujú rovnaké pravidlá. Výsledky sa prenesú do AIS a koordinátor Erasmus následne poskytne osvedčenie o úspešnom absolvovaní študijného predmetu Onkologická propedeutika pre domácu univerzitu.

 Podmienky hodnotenia pri teste:

Hodnotenie A 95 - 100% správnych odpovedí

Hodnotenie B 90 - 94% správnych odpovedí

Hodnotenie C 80 - 89% správnych odpovedí

Hodnotenie D 70 - 79% správnych odpovedí

Hodnotenie E 60 - 69% správnych odpovedí

Hodnotenie Fx - < 60% správnych odpovedí