Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. onkologická klinika LF UK a OÚSA

Sylabus predmetu: ONKOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA

 1. Biológia nádorov

Proces karcinogenézy (gény, organizácia, expresia a regulácia). Bunkový cyklus, jeho regulácia a možnosti terapeutickej intervencie. Rast a proliferácia, mechanizmus apoptózy, metastázovanie. Komplexnosť zmien nádorovej biológie a interakcia s mikroprostredím. Molekulárna analýza DNA a ostatné vyšetrenia zamerané na nádorovú biológiu.

 

2. Nádorová imunológia

Vzájomný vzťah medzi nádorom a imunitným systémom hostiteľa- nádorová antigenicita, humorálna a bunková protinádorová cytotoxicita vrodeného a adaptívneho imunitného systému, imunoeditácia. Imunoterapia.

 

3. Etiológia, epidemiológia, skríning a prevencia

Proces onkogenézy, genetické a environmentálne faktory (fyzikálne, chemické, biologické). Epidemiológia nádorov- zber, analýza a interpretácia epidemiologických údajov. Základné pojmy používané v nádorovej epidemiológii. Epidemiologické štúdie, štatistické hodnotenie, komparácia a posúdenie kauzality. Princípy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v onkológii. Skríning: organizácia, nástroje. Možnosti intervencie s cieľom zníženia incidencie a mortality nádorov. Dispenzarizácia onkologických pacientov.

4. Zdravotná dokumentácia v onkológii

Zdravotná dokumentácia, zdroje informácií, ich triedenie a využitie. Informovaný súhlas pacienta. Správna klinická prax, zdrojová dokumentácia. Informačné systémy, smart technológie v onkológií, telemedicína. Hlásenie zhubných nádorov.

5. Klinický výskum v onkológii

Dizajn a princípy klinického skúšania. Predklinický výskum a klinické štúdie fázy I, II, III a IV. Prehľad etických, organizačných a právnych problémov klinického výskumu. Kritériá hodnotenia cieľov, aplikácia biomarkerov, mechanizmy a význam hodnotenia kvality života. Štatistická analýza, zdroje údajov, interpretácia výsledkov. Vplyv na registráciu a dostupnosť liečby v klinickej praxi.

6. Základné princípy diagnostiky nádorových ochorení

Lokálne a celkové prejavy nádorov, diferenciálna diagnóza. Možnosti patologického vyšetrenia a následné využitie v klinickom manažmente pacienta. Prognostické a prediktívne biomarkery, molekulárna patológia: štandardné požiadavky na diagnostiku rôznych typov nádorov. Laboratórne vyšetrenia v onkológii. Translačný výskum, hodnotenie biomarkerov, tekutá biopsia. Princípy personalizovanej medicíny. Zobrazovacie a funkčné vyšetrenia v onkológii. Klinická a patologická klasifikácia, TNM a ostatné klasifikačné systémy. Multidisciplinárne komisie pre diagnostiku a liečbu nádorov.

7. Hodnotenie liečebnej odpovede

RECIST, iRECIST. Kompletná remisia, parciálna remisia, stabilizácia, relaps, progresia, generalizácia. Výkonnostný profil. Toxicita liečby a hodnotenie dopadu na kvalitu života.

8. Chirurgická liečba nádorových ochorení

Indikácie a kontraindikácie onkologickej chirurgickej liečby. Postavenie chirurgickej liečby v diagnostike, liečbe a paliácii pacientov s nádorovým ochorením. Sekvencia chirurgickej liečby s ostatnými liečebnými modalitami. Indikácie rozsahu chirurgického výkonu na základe EBM.

9. Rádioterapia nádorových ochorení

Postavenie a náplň rádioterapie v multimodálnej liečbe nádorov. Mechanizmus účinku žiarenia na nádorovú bunku. Zákon rádiosenzitivity, terapeutický pomer, tumorózna letálna dávka, plánovanie rádioterapie. Ožarovacie techniky používané v rádioterapii (3D, 4D konformálna rádioterapia, IMRT, IGRT, VMAT, SRCH, fSRT, brachyterapia, RTG terapia). Význam a postavenie adjuvantnej, neoadjuvantnej, konkomitantnej rádioterapie. Princípy a indikácie paliatívnej rádioterapie. Nežiaduce účinky liečby a ich manažment.

10. Systémová liečba nádorových ochorení

Mechanizmy účinku jednotlivých možností systémovej liečby, indikácie a kontraindikácie. Chemoterapia, hormonálna liečba, biologická a cielená liečba, imunoterapia nádorov. Farmakokinetika a farmakodynamika liečby, výpočet dávky a voľba liečebnej schémy. Možnosti liečebných kombinácií. Prevencia a liečba toxicity systémovej terapie. Príznaky, diagnostika a manažment závažných nežiadúcich udalostí (pancytopénia, febrilná neutropénia a iné).

11. Podporná a paliatívna liečba nádorových ochorení.

Manažment symptómov, komplikácií nádorového ochorenia a vedľajších účinkov multimodálnej protinádorovej liečby od diagnózy až do vyliečenia, resp.  úmrtia pacienta. Indikácie podpornej a symptomatickej liečby na základe EBM a jej limity. Patofyziológia symptómov nádorového ochorenia a možnosti ich ovplyvnenia. Multimodálna liečba v paliatívnej medicíne. Psychosociálna podpora, komunikácia s onkologickým pacientom a príbuznými. Zásady ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácia a zachovanie sebestačnosti pacienta. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich (domáca a ústavná starostlivosť, hospic). Sociálna práca v onkológii.

12. Nádory hlavy a krku

Etiopatogenéza a rizikové faktory vzniku nádorov hlavy a krku. Diagnostika, liečba a prognóza rôznych typov nádorov - napr. nazofaryngeálny karcinóm, nádory slinných žliaz, skvamocelulárny karcinóm a iné. Posúdenie nutričného stavu, prekážok dýchania a adaptácia terapeutického postupu. Multimodálna liečba, hodnotenie efektu a toxicita terapie.

13. Nádory dýchacích orgánov a mediastína

Etiopatogenéza a rizikové faktory vzniku nádorov dýchacích orgánov a mediastína. Diagnostika, liečba a prognóza rôznych typov nádorov - napr. malobunkový, nemalobunkový karcinóm pľúc, mezotelióm, tymóm a tymický karcinóm. Význam stagingu ochorení: dopad na voľbu liečebnej modality. Multimodálna liečba, hodnotenie efektu a toxicita terapie.

14. Nádory GIT-u

Nádory pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, anu. Nádory pankreasu, pečene, žlčníka a žlčových ciest. Etiopatogenéza a rizikové faktory, možnosti prevencie a skríningu. Diagnostika, klasifikácia ochorení, prognostické a prediktívne biomarkery- význam pri výbere liečby. Sekvencia liečebných modalít pri jednotlivých nádoroch.

15. Nádory uropoetického traktu a mužských pohlavných orgánov

Nádory obličiek, močovodov, močového mechúra, uretry. Nádory prostaty, nádory semenníka, nádory penisu. Etiopatogenéza ochorení, význam prognostických kategórií. Diagnostika, klasifikácia, sérové nádorové markery. Liečba, hodnotenie liečebnej odpovede a prognóza, sledovanie pacientov.

16. Gynekologické malignity

Nádory vaječníkov, tela a krčku maternice, vulvy a pošvy. Nádory z trofoblastu. Etiopatogenéza, epidemiológia a rizikové faktory, prevencia a skríning. Diagnostika, klasifikácia ochorení a multimodálna liečba.

17. Karcinóm prsníka

Etiopatogenéza a epidemiológia ochorenia, typy nádorov (definované IHC a genomickým testovaním), prevencia a skríning. Komplexná diagnostika karcinómu prsníka, klasifikácia a staging, prediktívne a prognostické faktory. Multimodálna liečba karcinómu prsníka, personalizácia systémovej liečby, hodnotenie liečebnej odpovede, prognóza a sledovanie pacientov.

18. Nádory kostí a mäkkých tkanív

Sarkómy mäkkých tkanív, sarkómy kostí, GIST. Špecializovaný multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe. Základný koncept manažmentu ochorení, prognóza.

19. Nádory kože

Nemelanómové nádory, malígny melanóm. Rizikové faktory, zdravotná výchova, prevencia. Diagnostika, klasifikácia ochorení a multimodálna liečba.

20. Nádory z endokrinných žliaz

Nádory štítnej žľazy, nadobličiek, neuroendokrinné nádory. Etiopatogenéza, epidemiológia, klasifikácia. Hereditárne syndrómy, biologické podtypy, špecifiká diagnostiky a liečby.

21. Nádory CNS

Nádory mozgu, miechy a periférneho nervového systému. Symptomatológia, iniciálny manažment symptómov, diagnostika a liečba, hodnotenie liečebnej odpovede- RANO.

22. Nádory bez známej primárnej lokalizácie

Charakteristika, klinické prejavy, kategórie podľa prognózy. Špecifiká diagnostiky a multimodálnej liečby.

23. Hematologická onkológia

Akútne a chronické leukémie, myelodysplastický syndróm, lymfómy, mnohopočetný myelóm. Etiopatogenéza, epidemiológia, diagnostika a liečba. Multidisciplinárny prístup, transplantácie krvotvorných buniek, transplantačné centrá, špecializovaná starostlivosť. Sledovanie liečebnej odpovede, manažment komplikácií.

24. Zriedkavé nádory

Etiopatogenéza, epidemiológia ochorení. Úskalia diagnostiky a liečby. Centrá pre zriedkavé nádory.

25. Nádory asociované s AIDS

Spektrum malignít pri imunodeficientnom syndróme: etiopatogenéza, diagnóza a liečba. Riziká koinfekcie tumorigénnymi vírusmi (KSHV, EBV, HPV, HBV). Preventívne stratégie, multidisciplinárny manažment pacienta, špecifiká liečby.

26. Nádory detského a adolescentného veku

Spektrum malignít, etiopatogenéza, epidemiológia, diagnóza a liečba. Multimodálny manažment pacienta, liečba a sledovanie akútnej a neskorej toxicity.

27. Nádory a tehotenstvo

Spektrum malignít, diagnostika a multimodálna liečba. Multidisciplinárny manažment pacientok, špecifiká indikácií jednotlivých modalít v tehotenstve s ohľadom na matku aj plod. Zmeny vo farmakokinetike, správne stanovenie dávok systémovej liečby. Prognóza pacientok a plodu. Načasovanie pôrodu, možné komplikácie, potencionálne nežiadúce účinky liečby v období pôrodu, neonatálne riziká. Zachovanie fertility, liečba nádorov a laktácia. 

28. Geriatrická onkológia

Spektrum malignít, špecifiká diagnostiky a multimodálnej liečby. Posúdenie krehkosti a výkonnostného stavu geriatrického pacienta. Optimalizácia a personalizácia onkologickej liečby. Fyziologické zmeny spojené so starnutím a ich dopad na onkologickú liečbu, stanovenie pomeru rizika a benefitu liečby. Terapia v prípade špecifických komorbidít, interakcie liekov.

29. Psychosociálne aspekty nádorových ochorení

Psychologické a sociálne charakteristiky nádorového ochorenia. Psychosociálna podmienenosť vzniku nádorových ochorení. Psychosociálne faktory a priebeh nádorového ochorenia. Fázy vyrovnávania sa s chorobou, copingové stratégie, charakteristiky adaptácie na chorobu. Psychosociálna intervencia u pacientov s nádorovou chorobou - krízová intervencia, sociálna a emocionálna opora onkologického pacienta, skupinová intervencia, svojpomocné a podporné terapeutické skupiny onkologických pacientov. Kvalita života onkologických pacientov. Komunikácia v lekárskej starostlivosti. Poradenstvo pre pozostalých - metódy a techniky poradenstva, špecifické problémy v poradenstve pre pozostalých, modely poradenstva. 

 

 

 

 

Sylabus - stáže: ONKOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA

Stáže:

Stáže z študijného predmetu Onkologická propedeutika sa venujú praktickému manažmentu onkologického pacienta. Odoberanie anamnézy, klinické vyšetrenie onkologického pacienta, vizita na oddelení, oboznámenie sa s  jednotlivými diagnostickými postupmi, procesom klasifikácie nádorového ochorenia a liečebnými metódami. Indikácie rádioterapie, ožarovacie techniky, plánovanie v  rádioterapii, prístrojové vybavenie rádioterapeutického pracoviska, sledovanie liečebnej odpovede a toxicita liečby. Indikácie systémovej liečby, chemoterapia, hormonálna liečba, biologická a cielená liečba, imunoterapia nádorov, sledovanie liečebnej odpovede, toxicita liečby, podporná a symptomatická liečba v onkológii. Základné informácie o jednotlivých onkologických diagnózach u hospitalizovaných pacientov na oddeleniach, asistencia pri jednoduchých diagnostických a liečebných výkonoch.

 

Interná:

Odoberanie anamnézy, klinické vyšetrenie onkologického pacienta, vizita na oddelení, vyšetrovanie pacientov, rozbor jednotlivých pacientov (podľa aktuálneho stavu hospitalizovaných), oboznámenie s jednotlivými diagnostickými a liečebnými metódami.

Rozbor pojmov: systémová liečba, mechanizmus účinku, neoadjuvantná liečba, adjuvantná, kurabilná, paliatívna liečba, nežiaduce účinky chemoterapie, akútne stavy v onkológii. Diagnosticko-liečebný postup.

Radioterapia:

Postavenie rádioterapie, multimodálny princíp liečby onkologických ochorení, radikálna a paliatívna rádioterapia, indikácie

Senzitivita nádorov, rizikové štruktúry, dávky, objemy, izodózy, frakcionácia

ožarovacie techniky, plánovanie v rádioterapii, prístrojové vybavenie rádioterapeutického pracoviska, nežiadúce účinky žiarenia, akútne, chronické, lokálne, celkové, symptomatológia, klinický obraz, prevencia, liečba.

Praktická časť: diagnostický postup a manažment liečby, prezentácia pacientov podľa aktuálneho stavu pacientov na oddelení

Prehliadka prístrojového vybavenia kliniky: lineárny urýchľovač, kobalt, brachyterapia.

Onkologická propedeutika - Povinná študijná literatúra

  • ONDRUŠ, D., GALBAVÝ, Š., HORŇÁK, M., KAISEROVÁ, E., KIŇOVÁ, S., KLIMENT, J., KRAJČOVIČOVÁ, I., MAKAIOVÁ, I., ONDRUŠOVÁ, M., PORUBAN, D., ŠVEC, J., VALANSKÝ, L.: Všeobecná a špeciálna onkológia. 1. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. ISBN 80-223-2207-5.

  • KAUŠITZ, J., ONDRUŠ, D. a kol.: Všeobecná onkológia. Bratislava: Solen, 2017. ISBN 978-80-89858-05-7.
  • KAUŠITZ, J. a ONDRUŠ, D. a kol. Špeciálna onkológia. Bratislava:Solen, 2020. ISBN 978-80-89858-18-7.
  • ONDRUŠ, D., BUJDÁK, P., ONDRUŠOVÁ, M., TREBATICKÝ, B., a ŽIARAN, S.: Urologická onkológia. I. vyd. Bratislava:Univerzita Komenského v Bratislave. 2020. 136 s. ISBN 978-80-223-4933-8.

 

 

 

Onkologická propedeutika - Odporúčaná študijná literatúra

  • KLIMENT, J., PLANK, L., KAVCOVÁ, E. a kol.: Základy klinickej onkológie, Martin: Osveta 2016, ISBN 9788080634308.

  • KLIMENT, J., PLANK, L., KAVCOVÁ, E. a kol.: Základy klinickej onkológie, Špeciálna časť. Martin: Osveta 2016, ISBN 9788080634377

Kritériá pre pripustenie ku skúške

Absolvovanie stáží z rádioterapie, chemoterapie a suportívnej terapie. 

Skúška sa skladá z písomného testu a z ústnej skúšky.
Úspešné vypracovanie testu je podmienkou pre pripustenie k ústnej skúške, ktorá sa skladá z dvoch otázok.

Skúška z Onkologickej propedeutiky

Skúška zo študijného predmetu Onkologická propedeutika v aktuálnom skúšobnom období (letný semester 2022) je výlučne formou testu. Na termín skúšky je potrebné prihlásenie cez AIS. Na skúšku sa študenti dostavia prezenčne v stanovený čas do počítačovej miestnosti LFUK (nad Imunologickým ústavom). Na prihlásenie na test sú potrebné prihlasovacie údaje do AIS/MOODLE. 

Test slúži ako jediná forma skúšania študijného predmetu Onkologická propedeutika pre študentov 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva LFUK v Bratislave. Otázky testu sú zostavené na základe sylabov predmetu.

Test obsahuje 60 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, pričom správna je vždy len jedna možnosť. Otázky sú koncipované podľa otázok na ústnu skúšku zo študijného predmetu Onkologická propedeutika, ktoré sú zverejnené na webovej stránke kliniky. Po výbere odpovede, resp. posunutí na ďalšiu otázku, nie je možný návrat o krok späť, celkový čas poskytnutý na test je 45 minút. Po ukončení časového rámca bude test odoslaný a vyhodnotený automaticky aj v prípade nepotvrdenia odoslania. Akonáhle sa študent prihlási na test a vstúpi do neho, pokus bude vyhodnotený a zapísaný do AIS. Po ukončení testu sa študentovi zobrazí hodnotenie, ktoré bude prevedené do AIS.

Na úspešné absolvovanie skúšky musí študent získať minimálne 60% správnych odpovedí. V prípade, že študent v teste neuspeje (dostane hodnotenie Fx), môže opakovať test v nasledujúcom stanovenom termíne - po zapísaní v AIS na plánovaný termín skúšky. Maximálny počet pokusov o úspešné absolvovanie skúšky na študenta v skúšobnom období sú tri.

 Študenti, ktorí si preniesli študijný predmet Onkologická propedeutika do vyššieho - 5. ročníka absolvujú skúšku rovnakým, vyššie uvedeným spôsobom.

Pre študentov programu Erasmus sa pri testovaní uplatňujú rovnaké pravidlá. Výsledky sa prenesú do AIS a koordinátor Erasmus následne poskytne osvedčenie o úspešnom absolvovaní študijného predmetu Onkologická propedeutika pre domácu univerzitu.

 Podmienky hodnotenia pri teste:

Hodnotenie A 95 - 100% správnych odpovedí

Hodnotenie B 90 - 94% správnych odpovedí

Hodnotenie C 80 - 89% správnych odpovedí

Hodnotenie D 70 - 79% správnych odpovedí

Hodnotenie E 60 - 69% správnych odpovedí

Hodnotenie Fx - < 60% správnych odpovedí