Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

Seminár 6. ročník

Respiračná insuficiencia – definícia, príčiny, klinický, rtg a funkčný  obraz, oxygenoterapia  poslucháreň I. internej kliniky od 13:00

 23.01.2024, 23.04.2024

 

 

Otázky z pneumológie

Otázky z pneumológie.doc

Testové otázky - interná medicína 2

Testové otázky - interná medicína 2 stiahnete TU.

Test pre 4. ročník

Test pre 4. ročník

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia pre študentov 5. ročníka.

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia

Povinná literatúra

Pneumológia [kapitola]. In: KIŇOVÁ, S. a HULÍN, I. et al. Interná medicína. Bratislava: ProLitera, 2013. 1136 s. ISBN 978-80-970253-9-7.

 

Solovič, I., Vašáková, M. Tuberkulóza ve faktech a obrazech. Praha: Maxdorf s.r.o., 2019. s. 406

ISBN 978-80-7345-613-9.

Kašák, V., Koblížek, V. et al. Nálehavé stavy v pneumologii. Praha: Maxdorf s.r.o., 2009. s. 535

ISBN 978-80-7345-185-1.

Miesto konania stáží

Informácia o mieste konania praktickej výučby: Pavilón D nemocnica UNB Ružinov, 1.poschodie KPF LFUK, prízemie učebňa medikov

Zoznam prednášok 3. roč.

14:30-17:20  Poslucháreň č.1, nemocnica ak. L. Dérera Limbova 5, Kramáre  

Vyšetrovacie metódy v pneumológii. Fyzikálne nálezy pri ochoreniach dýchacieho systému.

Zoznam prednášok 4. roč.

Prednášky sa konajú vo Viacúčelovej sále UNB Ružinov

od  14:30

1.   Choroby dýchacích ciest a pľúc. Základné klinické, laboratórne a zobrazovacie vyšetrovacie metódy, funkčné testy. Infekty horných dýchacích ciest.

2.   Pneumónia a absces pľúc. Bronchiektázie.

3.   Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiále.

4.   Pľúcne nádory. Choroby pleury a mediastína.

5.  Intersticiálne pľúcne procesy. Cor pulmonale chronicum.

6.   Tuberkulóza pľúc. Extrapulmonálne formy tuberkulózy.

7.   Spánkové poruchy dýchania.