Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH

- Zimný semester

- Letný semester

- Povinne voliteľný predmet Detská a dorastová psychiatria 

- Diplomová práca

- Doktorandské štúdium

Oznam pre študentov

Prosíme študentov, ktorí majú stáže na Klinike detskej psychiatrie, aby svoje prípadné absencie, resp. žiadosti o nahrádzanie stáží nahlasovali vyučujúcemu.

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

prednostka Kliniky detskej psychiatrie