Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika onkohematológie LF UK a NOU

Výuka študentov LFUK

Výuka študentov LFUK 6. ročníka VL

Výuka na Klinike onkohematológie prebieha v súčinnosti s II. Onkologickou klinikou LFUK a NOÚ

Začiatok stáží:  8.00 hod
Seminár: 11.00 hod  (streda)

Kľúče od seminárnej miestnosti sú na sekretariáte prednostu kliniky u pani Koišovej (3.posch), č. dverí 338. Po opustení miestnosti prosím odovzdať kľúče späť na sekretariát.

Nahrádzanie stáží len po dohovore s prednostom kliniky. Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží  v seminárnej miestnosti.

V prípade nejasností kontaktujte Doc.Drgoňu (prednosta KOH odd. 3-poschodie) alebo Dr. Rázusa (OOH I. odd. 4.poschodie)

Medici na stáže, prídu kompletne „v bielom prezlečení“ (biele tričko, biele nohavice, plášť, prezuvky), inak nebudú vpustení na oddelenie a stáž si budú musieť nahradiť (vysokorizikoví neutropenickí pacienti)

Začiatok stáže je o 8.00 hod koniec o 13.30 hod.

Rozpis stážií

Program stáží

Pondelok

8.00 – 12.00h                        Praktická časť – stáž na oddelení                                               

Streda

8.00 - 11.00h                         Praktická časť – stáž na oddelení

11.00 - 12.00h                       Seminár - 3.poschodie - Miestnosť č. 347

                                                Malígne lymfómy - Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc.

12.00-13.00h                         Leukémie - MUDr. Iveta Oravcová PhD.

Piatok

8.00 - 12.00h                         Praktická časť – stáž na oddelení