Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

O našej klinike

Chirurgické oddelenie nemocnice Ružinov sa v roku 2006 pretransformovalo na IV. Chirurgickú kliniku LF UK a UNB. Klinika, na ktorej aktuálne pracuje 22 lekárov, z toho 4 v špecializačnej príprave, poskytuje na 60 lôžkach, v rátane 8 lôžok na JIS rozsiahlu urgentnú, neodkladnú aj plánovanú zdravotnícku starostlivosť. Súčasťou kliniky je aj chirurgická ambulancia (všeobecná chirurgická, onkochirurgická, cievna, koloproktologická).

Klinika zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti gastroenterochirurgie, vrátane onkologických a miniinvazívnych operácií (diagnostika a liečba ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva vrátane konečníka, ochorenia žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, pečene a sleziny), operačná liečba v oblasti endokrinochirurgie, operačná liečba hernií, diagnostika a liečba ochorení cievneho systému v oblasti dutiny brušnej a končatín, vrátane starostlivosti o pacientov s cievnymi komplikáciami diabetes mellitus a na JIS starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov.

Zamestnanci kliniky

Margita Soltészová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
administratívny sekretár

MUDr. Arpád Panyko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
odborný asistent

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA, MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
odborný asistent

MUDr. Peter Kašša

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Marko Horváth

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Martin Dubovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. chirurgická klinika
odborný asistent
[1]

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Ťažiskovými výskumnými témami, ktorými sa na našej klinike zaoberáme sú hlavne onkologická chirurgia hrubého čreva, implementácia princípov ERAS protokolu, chirurgická liečba Crohnovej choroby, liečba akútnej pankreatitídy, využitie NPWT v chirurgií. Participujeme na nižšie uvedených štúdiách: 

1, WATERLAND (Normal Saline Versus Lactated Ringer's Solution for Acute Pancreatitis Resuscitation) (2023-2026) - medzinárodná, multicentrická prospektívna intervenčná štúdia o význame infúznej liečby pri akútnych pankreatitídach. Aktuálne schválená etickou komisiou, prebieha nábor pacientov. V spolupráci s Hospital General Universitario z Alicante, Španielsko.

2, CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after abDominal surgEry) – medzinárodná, multicentrická, observačná prospektívna štúdia o pooperačných kardiovaskulárnych komplikáciách po brušných operáciach. Aktuálne vo fáze analýzy dát.

3, Pancreatitis - Microbiome As Predictor of Severity (P-MAPS) (2022) – medzinárodná prospektívna translačná štúdia v spolupráci s Gastroenterologickým oddelením UMC v Göttingene, o prognostickom význame orálneho a análneho mikrobiómu u pacientov s akútnou pankreatitídou. Aktuálne prebieha DNA analýza odobratých vzoriek a štatistické hodnotenie, prvé výsledky budú prezentované na stretnutí DPC (German Pancreatic Club).

4, Team Dynamics Initiative - v spolupráci s World Society of Emergency Surgery skúmanie relevantnosti a implementácie „non-technical“ zručností a aktuálnych etických otázok v rámci akútnej chirurgie.

5, MANCTRA-1 - coMpliAnce with evideNce-based cliniCal guidelines in the managemenT of acute biliaRy pancreAtitis (2022) - multicentrická prospektívna kohortová štúdia ohľadom manažmentu komplikácií akútnych biliárnych pankreatitíd.

6, GOODBYE HARTMANN – AFTER 100 YEARS HARTMANN'S PROCEDURE IS GOING TO BE ABANDONED? (2022) - multicentrická prospektívna observačná kohortová štúdia. Aktuálne prebieha analýza výsledkov.  

7, Projekty COVIDSurg (2020-2022)- medzinárodné, multicentrické observačné prospektívne štúdie o vplyve pandémie COVID-19 na elektívnu aj akútnu chirurgickú starostlivosť.

8, COMPASS study - Management of COMPlicAted intra-abdominal collectionS after colorectal Surgery (2019-2020) – medzinárodná, multicentrická, observačná kohortová štúdia o možných intraabdominálnych komplikáciách v kolorektálnej chirurgii.

9, IMAGINE (Ileus Management International) (2019) -medzinárodná, observačná kohortová štúdia so zameraním na pooperačný ileus v kolorektálnej chirurgii.

 

CERTIFIKOVANÉ CENTRUM PRE APLIKÁCIU ALOFISEL

IV. Chirurgická klinika v roku 2022 prešla úspešne certifikačným procesom na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe perianálnej choroby u pacientov s morbus Crohn.

 

GRANTOVÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika spolupracuje s Katedrou farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK.  Ako spoluriešitelia aktuálne participujeme na grantovom projekte Vedeckej grantovej agentúry  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0284/20"

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB prebieha výučba v rámci predmetov Chirurgická propedeutika a Chirurgia pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine, 3. ročník, 4. ročník a 6. ročník. Ťažiskom je praktická výučba formou stáží realizovaných priamo na klinike, naši pedagógovia participujú aj na výučbe v Simulačnom centre na Moskovskej ul.

V rámci prednáškovej činnosti participujeme na prednáškach pre študentov 3. ročníka témou Úrazy hrudníka a na predštátnicovej príprave študentov 6. ročníka seminárnymi témami: Chirurgia tenkého hrubého čreva a konečníka, Chirurgické ochorenia pľúc a poranenia hrudníka.

Na našom pracovisku prebieha vedenie diplomových prác:

Chirurgická liečba perianálnej fistuly pri Crohnovej chorobe – Rimóci Rudolf

Chirurgická liečba pečeňových metastáz – Slepčan Tomáš

Chirurgická liečba perforácie pri divertikultíde – Chmúra Matúš 

 

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

V roku 2023 MUDr. Dubovský a MUDr. Panyko úspešne obhájili dizertačné práce k titulu PhD. s témami Vplyv pandémie ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu a Chirurgická liečba akútnych divertikulitíd, význam prognostických faktorov.

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB súčasne prebieha postgraduálne a špecializačné štúdium v odbore Chirurgia. Aktuálne sa z našich lekárov MUDr. Tomáš Padúch venuje téme Rekurencia venóznej trombózy formou externého doktrandského štúdia.

 

 

Stáže - Praktická výučba 2023-2024

 

Študenti sa prihlásia o 7:00 (6.roč VL) resp 8:30 ( 3.roč VL a 4.roč VL) na sekretariáte pripravení na stáž - prezlečení v bielom nemocničnom oblečení, prezutí, označení ISIC kartou.

Osobné veci - ruksaky, kufre a iné je nevyhnutné nechať v šatni.

Študent sa vopred teoreticky pripraví na tému stáže podľa rozvrhu.

Rozvrh stáží sa nachádza v dokumentoch nižšie.

 

Stáže medikov na  Ústave simulačného vzdelávania začínajú vždy o 9:00hod

Priestory pre chirurgické simulácie sa nachádzajú v označenom vchode zo Záhradníckej (medzi Sasinkovou a Moskovskou).

 

Nahrádzanie stáží - ak sa študent nedostaví na stáž alebo príde na stáže nepripravený, má možnosť jej náhrady v závere výučbovej časti semestra. Nahrádzanie stáží si musí študent vopred dohodnúť prostredníctvom sekretariátu kliniky. 

Štátna skúška, praktická časť, 6.VL

Oznamujeme študentom 6. ročníka VL, že praktická časť štátnej skúšky bude na našej klinike prezenčnou formou, vždy deň pred teoretickou štátnou skúškou. 

Pre vykonanie praktickej skúšky je potrebné dostaviť sa o 8:00hod v nemocničnom oblečení a prezuvkách, každý študent musí byť označený ISIC kartou.

LETNÁ PRAX - Na našom pracovisku môžu študenti po skončení výučbovej časti letného semestra absolvovať prax. Nakoľko je počet miest limitovaný je nevyhnutné vopred sa na konkrétny termín prihlásiť cestou sekretariátu.

Výučba - odporúčaná literatúra

NA TOMTO PRVKU SA PRACUJE