Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. + 421(0) 2 59371612, e-mail : ortopediadfnsp.sk

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

tel.: +421(0)2 59371451, e-mail: kokavecdfnsp.sk

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Boris Liščák

tel.: +421(0)2 59371239, e-mail: boris.liscakdfnsp.sk

Mgr. Renáta Červinková, hlavná sestra

tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), e-mail: cervinkovadfnsp.sk

Sekretárka kliniky: Gabriela Jelínková

tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716: e-mail: ortopediadfnsp.sk