Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. + 421(0) 2 59371612, e-mail : ortopedianudch.eu

web: ORK LFUK a NÚDCH

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

tel.: +421(0)2 59371451, e-mail: milan.kokavecnudch.eu

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Frištáková Martina, PhD.

tel.: +421(0)2 59371612, e-mail: martina.fristakova@nudch.eu

Mgr. Renáta Červinková, hlavná sestra

tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), e-mail: renata.cervinkovanudch.eu

Sekretárka kliniky: Mgr. Zuzana Viktoryová

tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716: e-mail: ortopedianudch.eu

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Viktoryová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ortopedická klinika
administratívny sekretár

MUDr. Paulína Kubičková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ortopedická klinika
asistent
[1]

Praktická výučba

Aktuálny rozpis stáží TU.

Miesto konania stáží:

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH, Limbová 1, 833 00 Bratislava, 3. poschodie, nemocničná časť.

Podľa aktuálneho rozvrhu  od 8:30 – 13:30.

Dôležité!

Študenti používajú na vstup  do budovy a odchod z budovy NÚDCH, Limbova 1, Bratislava vchod na -1 .podlaží bloku C. Pri prechode sú povinní preukázať svoju totožnosť preukazom školy službe SBS, resp. vrátnikovi. 


Sylabus predmetu Ortopédia:

Témy stáží:

1.     Ortopedické vyšetrenie detského pacienta, vyšetrenie kolena a chrbtice  a bedrových kĺbov u dieťaťa

2.     Rádiodiagnostické metódy v detskej ortopédii

3.     Vývojová dysplázia bedrového kĺbu- etiológia, diagnostika, terapia

4.     M. Legg- Calvé- Perthes- etiológia, diagnostika, terapia

5.     Epiphyseolysis capitis femoris- etiológia, diagnostika, terapia

6.     Ochorenia detskej nohy – pes planovalgus, pes adductus, pes excavatus, pes calcaneus

7.     Pes equinovarus congenitus - etiológia, diagnostika, terapia, Ponsetiho sádrovacia technika

8.     Skolióza – rozdelenie, etiológia, diagnostika, terapia

9.     Avaskulárne kostné nekrózy v detskom veku

10.  Benígne nádorové ochorenia skeletu u detí

11.  Malígne nádorové ochorenia skeletu u detí

12.  Korekcie uhlových a dĺžkových deformit

13.  Úrazy a poúrazové stavy v detskom veku - poškodenie mäkkého kolena u deti

14.  3D tlač a aplikácia regeneratívnej medicíny v ortopédii

15.  Detská mozgová obrna a meningomyelokéla

16.  Detské zlomeniny

17.  Systémové a geneticky podmienené ochorenia skeletu - neurofibromatóza, artrogrypóza , osteogenesis imperfecta, M. Kaufman, Downov syndróm, Marfanov syndróm

 

Odporúčaná literatúra:

Aktuality z detskej ortopédie, Kokavec M. a kol., vydavateľstvo Herba 2010

Vybrané kapitoly z detskej ortopédie I a II, Kokavec M. a kol., skriptá, 2003

Vývojová dysplázia bedrového kĺbu, Kokavec M. a kol., vydavateľstvo Herba 2008

Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov, Kokavec M a kol,  vydavateľstvo Herba 2011

Ortopedie, Dungl P. a kol., vydavateľstvo Grada 2014

Princípy chirurgie VB, Šimko P., Kokavec M. a kol., vydavateľstvo Prima-Print, a.s., 2019


Úroveň nadobudnutých vedomostí bude overená na konci semestra testom (na I. OTK LFUK a UNB).


BOZP

tlačivo

Rozpis prednášok z chirurgie pre 5. ročník VL

Rozpis na stiahnutie:

1. AJ

2. SJ

Letná prax

Na Ortopedickej klinike LFUK a NÚDCH je možné absolvovať povinnú letnú prax z predmetu chirurgia alebo pediatria po súhlase garanta daného predmetu.


Pokyny pre študentov

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná kartu (ISIC karta) študenta LFUK. Študent by mal byť dochvíľny pri nástupe na výučbu a rešpektovať zásady bezpečnosti pri práci nielen počas výučby, ale aj v čase prestávok. Dôsledne dodržiavať zákaz fajčenia vo výučbových priestoroch lekárskej fakulty a v príslušnom areáli.

Dodržiavanie Študijného poriadku LFUK čl. 13 Práva a povinnosti študentov ods. 3, najmä a) Dodržiavať vnútorné predpisy fakulty a  jej súčasti,

b) Chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby fakulty.

Za zavinené porušenie zákona, Štatútu univerzity, Štatútu fakulty alebo iných vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty a za porušenie verejného poriadku môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie (Vnútorný predpis č. 5/2008, Čl. 13, ods.6)

Študent si vedie evidenciu výkonov do Záznamníka klinickej praxe. Zrealizované výkony a dochádzku potvrdzuje príslušný zodpovedný lekár kliniky.

Medik je povinný predložiť potvrdenie o absolvovaní predpísanej praxe prednostovi gestorskej kliniky, ktorá je zodpovedná za výučbu príslušného predmetu v danom akademickom roku a ktorá mu udelí zápočet (záznam do indexu a AIS). Zápočet musí medik získať do 31. augusta daného akademického roka.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že odovzdanie potvrdenia o absolvovaní praxe, hodnotenie vedúcim pracoviska a získanie zápočtu (záznam do indexu a AIS) je podmienkou pre zápis do vyššieho ročníka.


 PRIEBEH PRAXE 
  • Začiatok praxe o 7:30 hod, prax trvá do 15:00 hod, medici sa prezliekajú v šatni medikov
  • každodenne povinná účasť na rannom sedení o 7:45 hod.
  • denná prezencia u pani sekretárky
  • povinná účasť na vizitách
  • sprevádzanie pacientov na vyšetrenia
  • aktívna účasť na diagnostických a terapeutických výkonoch (ambulancia, operačná sála, oddelenie)
  • ranné odbery krvi a zavádzanie kanyly – záujem prejaviť deň dopredu
  • priebežne zaznamenávať denné aktivity do Záznamníka klinickej praxe – dátum, iniciálky pacienta

Diplomové práce

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). Záverečnú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanovuje vnútorný predpis Univerzity Komenského vydaný rektorom.

Diplomovú prácu je študent povinný vypracovať v priebehu 4. a 5. ročníka.

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici UK v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný rektorom.

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.
Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.


Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác:

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.

doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

MUDr. Martina Frištáková, PhD.