Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

Všeobecné pokyny k výuke na klinike

Študenti v piatom ročníku a takisto v šiestom ročníku v predštátnicovom bloku sa v prvý deň praxe dostavia o 07:30 na 10. poschodie, oddelenie B, do zasadacej miestnosti, kde prebehne uvítanie, úvodné pokyny a rozdelenie na pracovisku. Aktuálny rozpis rozdelenia študentov bude k dispozícii na nástenke pri sekretariáte na 10. poschodí, kde je zároveň aj prezenčná listina na každý deň.

Harmonogram práce na klinike:

Ranné sedenie klinky – 07:15 hod / zasadacia miestnosť II. GPK 10/B

Vizity ošetrujúcich lekárov od 07:30

Veľké vizity cca 08:00

odd. 10 A /operačné odd/ – pondelok, štvrtok 

odd. 10 B / odd. rizikovej gravidity/ – utorok, piatok 

pôrodnica, šestonedelie 9. posch – streda /začiatok na pôrodnici/

+ Vizity na všetkých oddeleniach s vedúcimi lekármi oddelenia každý deň o 08:00 hod

Prosíme neodchádzajte svojvoľne z kliniky pred 13:30 hod.  Za účelom obedu, prestávky, odchodu z pracoviska a pod. sa vždy hlási u asistenta ktorý má aktuálne na danej časti kliniky dozor. V priebehu dňa môže byť totiž študent v prípade potreby odvolaný na operačnú sálu ako asistent k operácii.

POZOR! Na operačných sálach ostávajú študenti vypísaní ako asistenti do ukončenia operačného programu daného dňa. Skôr môžu byť uvoľnení iba po súhlase vedúceho lekára operačného oddelenia resp. jeho zástupcu. Študent vypísaný na operčnú sálu má povinnosť sa na sálu dostaviť na 7:30 hod a hlásiť sa u operatéra alebo inštrumentárky.

Vysvetlivky:

op 4, 5 - operačná sála 4 a 5 / 1. poschodie komplex operačných sál "KOS"/ zač. 07:30/

53 - klinická ambulancia - č.dv. 53 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

59 - USG ambulancia č. dv. 59 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

B – 10.B oddelenie

USG – USG vyšetrovňa 10. posch.

10 A - oddelenie operačné

Z – Zákrokovňa 10 posch.

– pôrodnica

SC - sekčná sála 9c

9A – šestonedelie 9A

9B – šestonedelie 9B

5. ročník - Všeobecné lekárstvo - Gynekológia a pôrodníctvo

Plán prednášok letný semester 2023/2024

Rozpis stáží

 

 

5. ročník - Zubné lekárstvo

Prednášky pre stomatológov

Skúšobné otázky

6. ročník - Všeobecné lekárstvo - Gynekológia a pôrodníctvo

Rozpis seminárov

Otázky na štátnice

Harmonogram štátnic

Gynekologická onkológia

Povinne voliteľný predmet pre 4.-5. ročník.

Plán prednášok + skúškové otázky

Pôrodnícka propedeutika

Povinne voliteľný predmet

Otázky na skúšku

Plán prednášok

Diplomové práce

Dátum obhajob diplomových prác - doplníme

 

 

Pôrodný simulátor Victoria

LFUK Sasinkova ulica Ústav simulačnej medicíny

Pre letný semester: kurzy v centre simulačnej medicíny, od 08:30 prvá skupina, od 11:00 druhá skupina.

Pred kurzom je nevyhnutná teoretická príprava a štúdium nasledovných tém:

Vaginálne vyšetrenie rodičky a vyšetrenie v spekulách

Fyziologický pôrod

Pôrod koncom panvovým

Dystokia ramienok

Extrakcie plodu

Pôrod per forcipem a per vacuumextractionem

Palpačné vyšetrenie grav. Abdomenu a Leopoldove hmaty

Polohy plodu

Pôrodné poranenia

Kardiotokografia.


Pred začiatkom simulačného kurzu absolvuje priamo každý poslucháč test z vyššie uvedených tém. / Pri získaní minimálne 80 percent môže absolvovať praktický kurz!/