Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. 02/59371 230, fax. 54788 000

Prednostka kliniky: doc. MUDr. Alexandra KOLENOVÁ, PhD.
tel. 02/59371 230
e-mail: sasa.kolenova@gmail.com
 
Zástupkyňa prednostky kliniky: MUDr. Andrea HRAŠKOVÁ

tel. 02/59371 139
e-mail: hraskova.andrea@gmail.com


Sekretariát kliniky: 

tel. 02/59371 230