Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel.  +421 2 59371 230, fax. 54788 000

Prednostka kliniky: prof. MUDr. Alexandra KOLENOVÁ, PhD.
tel.  +421 2 59371 230
e-mail: sasa.kolenova@gmail.com
 
Zástupkyňa prednostky kliniky: MUDr. Andrea HRAŠKOVÁ

tel. +421 2 59371 139
e-mail: hraskova.andrea@gmail.com

 

Sekretariát kliniky - LFUK:

Ivana Pajanková
tel./fax. +421 2 59371 376
e-mail: pajankova1uniba.sk  

Sekretariát kliniky- dokumentaristky:

Tel. č.: +421 2 59371 376, e-mail: sekretariat.kdhao(at)nudch.eu

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Judita Puškáčová,  PhD.  , t.č. PN

MUDr. Peter Švec, PhD.

MUDr. Miroslava Makohusová, PhD.

MUDr. Sabína Smahová

Mgr. Peter Krajmer, PhD.

MUDr. Veronika Urdová, t.č. MD

MUDr. Monika Achbergerová

MUDr. Petra Bošanská

Doktorandi:

MUDr.  Filip Chovanec, ext. 

MUDr.  Monika Achbergerová, ext. 

MUDr.  Sabína Smahová

MUDr.  Ester Bubláková, ext. 

MUDr. Slávka Mišíková, ext. 

Zdravotnícki zamestnanci:

KDHaO

MUDr.    Andrea Hrašková

MUDr.    Mária Jasenková (úv.)

MUDr.    Daniela Sejnová

MUDr.    Eva Bačová

MUDr.    Anna Ballová, t.č. MD

MUDr.    Kristína Husáková

MUDr.    Tomáš Borseník

MUDr.    Estera Bubláková

MUDr.    Júlia Bagala Nánásy, t.č. MD

MUDr.    Klaudia Juhászová

MUDr.    Mária Kováčiková

MUDr.    Petra Meteňková, t.č. MD

MUDr.    Lucia Soldanová

MUDr.    Dominika Václavová

MUDr.    Aurélia Mojzešová (úv.)

MUDr.    Lucia Prušanská

MUDr.    Barbora   Danková, t.č. MD

MUDr.    Martina Mikesková (úv.)

MUDr.    Andrea Mocná

MUDr.    Stanislava Hederová

MUDr.    Judita Puškáčová

MUDr.    Denisa Slezáková

MUDr.  Andrea Čechválová, (úv.)

TJKD    

MUDr.    Ivana Boďová

MUDr. RNDr Jaroslava Adamčáková

MUDr.    Miroslava Pozdechová

MUDr.    Mária Füssiová

MUDr.    Veronika Urdová, t.č. MD

MUDr.    Tomáš Sýkora, PhD.

Doktorandské práce:

MUDr. Filip Chovanec (ext.)

Vplyv genetických zmien na prognózu detskej akútnej myeloblastovej leukémie (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Monika Achbergerová (ext.)

Včasné príznaky sepsy u detského onkologického pacienta (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Sabína Smahová (ext.)  

Neskoré následky liečby po onkologickej liečbe v detskom veku(vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Slávka Mišíková (ext.) 

Skríningová diagnostika onkologických ochorení v pediatrickej praxi. (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

O klinike:

Detská onkologická klinika vznikla v roku 2004 z Detského onkologického oddelenia NÚDCH. Od svojho vzniku v r. 1991 sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu malígnych chorôb v spolupráci s inými klinikami a oddeleniami NÚDCH, Národným onkologickým ústavom a inými pracoviskami. V septembri 2009 sa pôsobnosť kliniky rozšírila a vznikla Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH.

Klinika sa podieľa na pregradulánej výchove študentov medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva. V rámci Subkatedry  detskej onkológie SZU sa problematika detskej onkológie prednáša aj v postgraduálnej výchove lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov.

Klinika spolupracuje s ďalšími dvoma centrami detskej onkológie v Banskej Bystrici a Košiciach, ďalej s českými pracoviskami a s Nemocnicou sv. Anny vo Viedni, kde absolvovali študijný pobyt viacerí lekári kliniky.

Pri klinike pracuje občianske Združenie na pomoc detskej onkológii a nezisková organizácia Ďeťom s rakovinou, n.o., ktoré sa významne podieľajú na získavaní finančných prostriedkov pre činnosť a vybavenie oddelení liekmi, zdravotníckym materiálom a na mnohých rekonštrukciách oddelení s cieľom zlepšiť podmienky pre zdravotnícku starostlivosť o chorých.

Výučba:

Klinika detskej hematológie a onkológie sa podieľa na pregraduálnom vzdelávaní v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Študenti šiesteho ročníka v príprave na štátnu skúšku z pediatrie absolvujú týždeň teoretickej a praktickej výučby pod vedením asistentov a odborných asistentov kliniky. Výučba študentov Lekárskej fakulty je zameraná na vzdelávanie budúcich lekárov v oblasti najčastejšie zastúpených malígnych ochorení v detskej populácií (hematologické malignity a solídne nádory), nemalígnej hematológie i psychosociálneho aspektu práce na klinike. Každoročne klinika prispieva aj novými témami diplomových prác pre študentov piateho ročníka a následným odborným vedením pri ich vypracovaní.

prof. MUDr. Alexandra Kolenová PhD. je školiteľkou doktorandského programu LFUK. Pod jej vedením vykonávajú študenti denného aj externého doktorandského štúdia vedeckú, pedagogickú a liečebno-preventívnu činnosť.

Okrem pregraduálneho a doktorandského štúdia je klinika akreditovaným pracoviskom LFUK pre postgraduálne vzdelávanie v subšpecializačnom programe pediatrická hematológia a onkológia. (garant prof. MUDr. Alexandra Kolenová PhD.) Na klinike pravidelne cirkulujú  na povinnej praxi lekári v postgraduálnom vzdelávaní v špecializačnom odbore pediatria a pediatrická hematológia a onkológia.

Klinika sa podieľa aj na teoretickom a praktickom vzdelávaní študentov ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva.

Pre odborný rast pracovníkov kliniky je nevyhnutná účasť na klinických seminároch nášho pracoviska, telekonziliárnych hovoroch so zahraničnými pracoviskami detskej onkológie, príprava publikácií do domácich aj zahraničných časopisov a kníh. Rovnako dôležitá je aktívna, či pasívna  účasť na odborných konferenciách.  

Vedecko-výskumná činnosť:

V rámci doktorandského štúdia riešia zdravotnícki pracovníci kliniky problém využitia PET pri diagnostike malígnych lymfómov, problém diagnostiky a liečby invazívnych mykóz. V spolupráci s cytogenetickým oddelením Národného onkologického ústavu sa (cez NÚDCH) z grantu Ministerstva zdravotníctva  robí vyšetrovanie minimálnej reziduálnej choroby pri akútnych lymfoblastových leukémiách s využitím molekulovej genetiky. Pracovníci kliniky sa podieľajú na riešení projektu Ústavu patologickej fyziológie LFUK (grant VEGA): Dlhodobé komplikácie u onkologických pacientov liečených v období detstva a adolescencie – nový multidisciplinárny problém.

Odborná a liečebno preventívna činnosť:

Klinika detskej hematológie a onkológie (ďalej KDHaO, prechodne Detská onkologická klinika) vznikla v roku 2004 na báze Detského onkologického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, ktoré bolo ako samostatná organizačná jednotka založené v r. 1991 a vo svojej práci nadviazalo na viac ako 20-ročnú tradíciu  v liečbe leukémií a lymfómov na II. Detskej klinike, ako aj na tradíciu liečby solídnych nádorov na Klinike pediatrickej chirurgie. Na klinike sa poskytuje  najmä cytostatická liečba nádorov. Operácie nádorov sa robia vo vzájomnej spolupráci na chirurgických klinikách NÚDCH   a rádioterapia v Onkologickom ústave sv.Alžbety. V rámci komplexnej liečby sa na KDHaO zabezpečuje aj všetka potrebná podporná liečba, psychologická a sociálna starostlivosť, dispenzarizácia pacientov po skončení liečby, diagnostika a menežment neskorých následkov malignít a ich liečby a poskytuje sa paliatívna starostlivosť deťom v záverečnej fáze neliečiteľnej choroby. Liečba sa robí podľa medzinárodných protokolov pre liečbu malignít u detí.

Dlhodobé prežívanie viac ako 80% chorých je porovnateľné so zahraničnými pracoviskami. KDHaO spolupracuje aj s ostatnými klinikami a oddeleniami NÚDCH a s inými – prevažne onkologickými zdravotníckymi zariadeniami Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu 150 – 170 detí a viac ako polovica z nich sa lieči na KDHaO LF UK a NÚDCH Bratislava. Ambulantne na klinike ročne vyšetria takmer 7 000 detí a hospitalizujú takmer 1400 detí vrátane TJKD.  

KDHaO má nadštandardnú spoluprácu s Pracovnou skupinou detskej hematológie a s klinikami detskej hematológie a onkológie v Českej republike. V rámci medzinárodných štúdií sa rozvíja spolupráca s pracovnými skupinami, zúčastňujúcimi sa v týchto štúdiách.

Ocenenia kliniky:

Inovatívna cielená liečba pacienta so zriedkavou chorobou (2017)

Inovatívna liečba – imunoterapia detí s akútnou lymfoblastovou leukémiou (2018)

Publikačná činnosť:

KOLENOVÁ, Alexandra (9.1%) - BANÍKOVÁ, Karin (9.09%) - ČIŽMÁR, Andrej (9.09%) - HEDEROVÁ, Stanislava (9.09%) - HRAŠKOVÁ, Andrea (9.09%) - HUSÁKOVÁ, Kristína (9.09%) - KAISEROVÁ, Emília (9.09%) - MAKOHUSOVÁ, Miroslava (9.09%) - MIKESKOVÁ, Martina (9.09%) - PUŠKÁČOVÁ, Judita [UKOLF] (9.09%) - SEJNOVÁ, Daniela (9.09%): Nádorové ochorenia detského veku. Lit.: 167 zázn. In: Špeciálna onkológia. - Bratislava : Solen (SK), 2020. - S. 646-683 [5,08 AH]. - ISBN 978-80-89858-18-7.

Hrušák, Ondřej (2.44%) - Kalina, Tomáš (2.439%) - Wolf, Joshua (2.439%) - Balduzzi, Adriana (2.439%) - Provenzi, Massimo (2.439%) - KOLENOVÁ, Alexandra (2.439%): Flash survey on severe acute respiratory syndrome coronavirus-2infections in paediatric patients on anticancer treatment Lit.: 15 zázn. In: European Journal of Cancer. - Roč. 132 (2020), s. 11-16. - ISSN (print) 0959-8049 Počet členov autorského kolektívu je: 41.

SMAHOVÁ, Sabína] (33.334%) - PUŠKÁČOVÁ, Judita (33.333%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (33.333%): Život po onkologickej liečbe detských pacientov = Pediatric cancer survivor ship Lit.: 25 zázn. In: Onkológia. - Roč. 15, č. 3 (2020), s. 176-185. - ISSN (print) 1336-8176.

ACHBERGEROVÁ, Monika  (60%) - HEDEROVÁ, Stanislava (5%) - MIKESKOVÁ, Martina (5%) - HUSÁKOVÁ, Kristína (5%) - HRAŠKOVÁ, Andrea (5%) - KOLENOVÁ, Alexandra (20%): Implementácia imunoterapie do liečby neuroblastómu -skúsenosti jedného centra s podávaním a manažovaním nežiaducich účinkov dinutuximabu = Implementation of immunotherapy into the treatment of neuroblastoma - single center experience with the administration of dinutuximab and management of its adverse effects Lit.: 34 zázn. In: Klinická onkologie. - Roč. 33, č. 5 (2020), s. 372-378. - ISSN (print) 0862-495X.

KOLENOVÁ, Alexandra (20%) - RABENSEIFEROVÁ, Eva (20%) - PUŠKÁČOVÁ, Judita (20%) - HUSÁKOVÁ, Kristína (20%) - HRAŠKOVÁ, Andrea (20%): Rodičia odmietli liečbu svojho dieťaťa s onkologickým ochorením: ako postupovať? = Parents have refused consent treatment of their child with cancer: how to act? Lit.: 16 zázn. In: Pediatria pre prax. - Roč. 21, č. 1 (2020), s. 18-21. - ISSN (print) 1336-8168.

Hložková, Kateřina (60%) - Pecinová, Alena (1.82%) - Alquezar-Artieda, Natividad (1.818%) - Pajuelo-Reguera, David (1.818%) - Šimčíková, Markéta (1.818%) - Hovorková, Lenka (1.818%) - Rejlová, Kateřina (1.818%) - Žaliová, Markéta (1.818%) - Mráček,Tomáš (1.818%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (1.818%) - Starý, Jan (1.818%) - Trka, Jan (1.818%) - Starková, Júlia  (20%): Metabolic profile of leukemia cells influences treatment efficacy of L-asparaginase Alena Pecinova and Natividad Alquezar-Artieda contributed equally to this work. Lit.: 29 zázn. In: BMC Cancer [elektronický dokument]. - Roč. 20 (2020), s. [1-13], Art. No. 526 [online]. - ISSN (online) 1471-2407.

Rušák, Ondřej (2.44%) - Kalina, Tomáš (2.439%) - Wolf, Joshua (2.439%) - Balduzzi, Adriana (2.439%) - Provenzi, Massimo (2.439%) - KOLENOVÁ, Alexandra (2.439%): Flash survey on severe acute respiratory syndrome coronavirus-2infections in paediatric patients on anticancer treatment. Lit.: 15 zázn.  In: European Journal of Cancer. - Roč. 132 (2020), s. 11-16. - ISSN (print) 0959-8049.

BAČOVÁ, Eva (50%) - CHOVANEC, Filip (20%) - Makohusová, Miroslava  (5%) - HEDEROVÁ, Stanislava (1%) - MIKESKOVÁ, Martina (1%) - HRAŠKOVÁ, Andrea (1%) - Rudinský, Bruno (1%) - Plank, Lukáš (5%) - Volfová, Pavlína(1%) - Kolenová, Alexandra (15%): Mukormykóza ako život ohrozujúca komplikácia pacientov s akútnou leukémiou = Mucormycosis as a life-threatening complication in patients with acute leukemie Lit.: 23 zázn. In: Pediatria pre prax. - Roč. 21, č. 1 (2020), s. 22-27. - ISSN (print) 1336-8168.

 VASKÁ, Anita (33.334%) - FÁBRI, Oksana  (33.333%) - KOLENOVÁ, Alexandra (33.333%): Juvenilná myelomonocytová leukémia: genetika v manažovaní pacientov = Juvnile myelomonocyte leukemia: genetics in patient management Lit.: 27 zázn. In: Onkológia. - Roč. 15, č. 5 (2020), s. 329-333. - ISSN (print) 1336-8176

BAČOVÁ, Eva  (50%) - CHOVANEC, Filip (20%) - MAKOHUSOVÁ, Miroslava (5%) - HEDEROVÁ, Stanislava (1%) - MIKESKOVÁ, Martina (1%) - HRAŠKOVÁ, Andrea (1%) - Rudinský, Bruno (1%) - Plank, Lukáš [UKOLJ251] (5%) - Volfová, Pavlína(1%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (15%): Invazívna rino-orbito-cerebrálna forma mukormykózy u detskej pacientky s akútnou leukémiou = Invasive rhino-orbito-cerebral mucormycosis in pediatric patient with acute leukemia. Lit.: 32 zázn. In: Klinická onkologie. - Roč. 33, č. 2 (2020), s. 138-144. - ISSN (print) 0862-495X.

Kárai, Bettina (3.85%) - Gyurina, Katalin (3.846%) - Ujfalusi, Aniko (3.846%) - Sedek, Lukasz (3.846%) - Barna, Gabor (3.846%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (3.846%): Expression patterns of coagulation Factor XIII subunit a on leukemic lymphoblasts correlate with clinical outcome and genetic subtypes in childhood B-cell progenitor acute lymphoblastic leukemia Lit.: 49 zázn. In: Cancers. - Roč. 12, č. 8 (2020), s. [1-17], Art. No. 2264. - ISSN (online) 2072-6694

Donadieu, Jean  (2.215%) - Larabi, Islam Amine (2.173%) - Tardieu, Mathilde (2.173%) - Visser, Johannes (2.173%) - Hutter, Caroline (2.173%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (2.173%): Vemurafenib for refractory multisystem langerhans cellhistiocytosis in children: An International Observational Study Lit.: 31 zázn. In: Journal of clinical oncology [elektronický dokument]. - Roč. 37, č. 31 (2019), s. 2857-2865. - ISSN (print) 0732-183X.

Schwentner, Raphaela (50%) - KOLENOVÁ, Alexandra (10%) - Jug, Gunhild (5%) - Schnöller, Thomas (5%) - Ahlmann, Martina (5%) - Meister, Bernhard (5%) - Lehrnbecher, Thomas (5%) - Minkov, Milen (5%) - Hutter, Caroline (10%):Longitudinal assessment of peripheral blood BRAFV600E levels in patients with Langerhans cell histiocytosis Lit.: 28 zázn. In: Pediatric Research. - Roč. 85, č. 6 (2019), s. 856-864. - ISSN (print) 0031-3998.

Hrušák, Ondřej (2.148%) - De Haas, Valerie (2.133%) - Stančíková, Jitka (2.133%) - Vakrmanová, Barbora (2.133%) - Janotová, Iveta (2.133%) - KOLENOVÁ, Alexandra  (2%) - Švec, Peter (2%): International cooperative study identifies treatment strategy in childhood ambiguous lineage leukemia Lit.: 36 zázn. In: Blood. - Roč. 132, č. 3 (2018), s. 264-276. - ISSN (print) 0006-4971 Počet členov autorského kolektívu je: 47.

TANUŠKOVÁ, Dominika (76%) - HORÁKOVÁ, Júlia (3%) - ŠVEC, Peter (3%) - BOĎOVÁ, Ivana (3%) - Lengerová, Martina (3%) - Bezdíček, Matěj (3%) - Pöczová, Miroslava (3%) - Köppl, Jozef (3%) - KOLENOVÁ, Alexandra (3%):First case of invasive Magnusiomyces capitatus infection in Slovakia Lit.: 19 zázn. In: Medical Mycology Case Reports [elektronický zdroj]. - Vol. 16 (2017), s. 12-15 [online]. - ISSN 2211-7539.

KOLENOVÁ, Alexandra (40%) - Schwentner, Raphaela (2%) - Jug, Gunhild (2%) - Simonitsch-Klupp, Ingrid (2%) - Kornauth, Christoph (2%) - Plank, Lukáš  (2%) - Horáková, Júlia (2%) - Boďová, Ivana (2%) - Sýkora, Tomáš (2%) - Géczová, Lucia (2%) - Holter, Wolfgang (2%) - Minkov, Milen (2%) - Hutter, Caroline (38%): Targeted inhibition of the MAPK pathway: emerging salvage option for progressive life-threatening multisystem LCH Lit.: 25 zázn. In: Blood Advances. - Vol. 1, No. 6 (2017), s. 352-356. - ISSN 2473-9529 

PLEŠKO, Marek (30%) - ŠUVADA, Jozef (10%) - MAKOHUSOVÁ, Miroslava (10%) - Waczulíková, Iveta (15%) - Behúlová, Darina (2%) - Vasilenková, Alena (2%) - Vargová, Mária (2%) - Stecová, Anna (2%) - KAISEROVÁ, Emília (12%) - KOLENOVÁ, Alexandra (15%): The role of CRP, PCT, IL-6 and presepsin in early diagnosis of bacterial infectious complications in paediatric haemato-oncological patients Lit.: 36 zázn. In: Neoplasma. - Vol. 63, No. 5 (2016), s. 752-760. - ISSN (print) 0028-2685.

Škorvaga, Milan (50%) - Nikitina, Ekaterina (20%) - KOLENOVÁ, Alexandra (5%) - PUŠKÁČOVÁ, Judita (5%) - Leitnerová, Michaela (5%) - Copáková, Lucia (5%) - Belyaev, Igor (10%): Combined multiplex and monoplex RT-PCR as areliable and cost-effective method for molecular diagnostics of pediatric acute lymphoblastic leukemia Lit.: 16 zázn. In: Neoplasma. - Vol. 61, No. 6 (2014), s. 758-765. - ISSN (print) 0028-2685.

Boztug, Heidrun (40%) - Schumich, Angela (10%) - Pötschger, Ulrike (10%) - Mühlegger, Nora (10%) - KOLENOVÁ, Alexandra (10%) - Reinhardt, Katarina (10%) - Dworzak, Michael (10%): Blast cell deficiency of CD11a as a marker of acute megakaryoblastic leukemia and transient myeloproliferative disease in children with and without Down Syndrome Lit.: 36 zázn. In: Cytometry Part B-Clinical Cytometry. - Vol. 84, No. 6 (2013), s. 370-378. - ISSN 1552-4949.

KOLENOVÁ, Alexandra  (70%) - Maloney, Kelly W. (10%) - Hunger, Stephen P. (20%): Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia or chronic myeloid leukemia in lymphoid blast crisis Lit.: 13 zázn.

Meyer, C. (1,186%) - Hofmann, J. (1,149%) - Burmeister, T. (1,149%) - Gröger, D. (1,149%) - Park, T. S. (1,149%) - KOLENOVÁ, Alexandra: The MLL recombinome of acute leukemias in 2013 Lit.: 60 zázn. In: Leukemia. - Vol. 27, No. 11 (2013), s. 2165-2176. - ISSN 0887-6924.

Reinhardt, Dirk (50%) - Reinhardt, Katarina (10%) - Neuhoff, C. (2%) - Sander, A. (2%) - Klusmann, Jan Henning (2%) - Pekrun, A. (2%) - Sauerbrey, A. (2%) - Von Stackelberg, Arend (2%) - Rössing, C. (2%) - Creutzig, Ursula (2%) - KOLENOVÁ, Alexandra (24%): GATA1-mutation-assoziierte Leukämien bei Kindern mit Trisomie 21-Mosaik = GATA1-mutation associated leukemia in children with trisomy 21 mosaic Lit.: 18 zázn. In: Klinische Pädiatrie. - Vol. 224, No. 3 (2012), s. 153-155. - ISSN 0300-8630.

Alford, Kate A. (50%) - Reinhardt, Katarina (20%) - Garnett, Catherine (3%) - Norton, Alice (3%) - Böhmer, Katarina (3%) - Von Neuhoff, Christine (2%) - KOLENOVÁ, Alexandra [UKOLFDON] (3%) - Marchi, Emanuele (2%) - Klusmann, Jan Henning (2%) - Roberts, Irene (2%) - Hasle, Henrik (2%) - Reinhardt, Dirk (2%) - Vyas, Paresh (6%): Analysis of GATA1 mutations in Down syndrome transient myeloproliferative disorder and myeloid leukemia Lit.: 18 zázn. In: Blood. - Vol. 118, Iss. 8 (2011), s. 2222-2238. - ISSN 0006-4971.

KOLENOVÁ, Alexandra (75%) - Hikkel, Imrich (15%) - Ilenčíková, Denisa  (1%) - Hikkelová, Martina (1%) - SEJNOVÁ, Daniela (1%) - KAISEROVÁ, Emília (2%) - ČIŽMÁR, A. (1%) - PUŠKÁČOVÁ, Judita (1%) - Bubánska, Eva (1%)- Oravkinová, I. (1%) - Genčík, Martin (1%): Minimal residual disease detection using real-time quantitative PCR analysis of immunoglobulin and T-cell receptor gene rearrangements in the non-MRD-based ALL IC-BFM 2002 protocol for childhood ALL: Slovak experience In: Neoplasma. - Vol. 57, No. 6 (2010), s. 552-561. - ISSN (print) 0028-2685.

 

 

Študijné materiály pre medikov a lekárov:

Odborné klinické semináre