Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. chirurgická klinika LF UK a UNB

O NÁS

     I. chirurgická klinika má 4 oddelenia a komplexný ambulantný trakt. Je najstaršou chirurgickou klinikou na Slovensku. Jej história siaha do druhej polovice 19. storočia.
     I chirurgická klinika LFUK a UNB vykonáva približne 900 chirurgických výkonov ročne:
• urgentná chirurgia brucha, hrudníka a končatín,
• brušná chirurgia,
• hepato-bilio-pankreatická chirurgia,
• chirurgia brušnej steny,
• minimálne invazívna chirurgia – laparoskopia,
• chirurgia prsníka,
• endokrinochirurgia,
• vybrané traumatologické výkony,
• vybrané ortopedické zákroky,
• medicínsky výskum,
• zavádzanie nových medicínskych diagnostických a terapeutických postupov,
 

    Klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (www.fmed.uniba.sk). Robí aj postgraduálnu špecializačnú prípravu v odbore všeobecná chirurgia.

     Počet hospitalizovaných: cca 1 500/rok
 

Urgentná chirurgia brucha, hrudníka a končatín
• ako špičkové univerzitné pracovisko poskytujeme celé spektrum diagnostických a liečebných zákrokov pre náhle príhody brušné, hrudné, cievne a úrazové – od vyšetrenia v našej ambulancii s potrebnými vyšetreniami (akútne vyšetrenia krvi, usg, RTG, CT, angiografické vyšetrenie, neurologické a interné vyšetrenie) a následnú hospitalizáciu a operačnú intervenciu odborníkmi v danom odbore.
 

Brušná chirurgia 
• chirurgia žalúdka, žlčových ciest a žlčníka, pečene, pankreasu, sleziny, tenkého a hrubého čreva, konečníka (zhubné i nezhubné ochorenia uvedených orgánov v celom rozsahu súčasných diagnostických a liečebných možností s použitím najmodernejšej medicínskej techniky),
• chirurgia konečníka a análneho otvoru (nádory, sfinkter zachovávajúce operácie, fistuly, hemoroidy, operácie pažeráka, bránice a brušnej steny),
• chirurgia zápalových črevných ochorení (resekcie, kolektómie parciálne a totálne, operačné výkony pre ulceróznu kolitídu, Crohnovu chorobu, familiárnu adenomatóznu polypózu),
• bez čakacích lehôt pre malígne ochorenia, príjem a nutná operácia OKAMŽITE.
  

Chirurgia brušnej steny 

• operácie inguinálnych, umbilikálnych hernií (prietrží),
• operácie hernií v jazve,
• diastáza brušných svalov,
• klasickou a laparoskopickou cestou.


Minimálne invazívna chirurgia (laparoskopia) 
• diagnostické operácie,
• cholecystektómia, apendektómia, hiátová hernia, slezina, žalúdok, hrubé črevo a konečník,
• hernie brušnej steny – inguinálna hernia, ventrálne hernie.
 

Operácie prsníkov 
• operácie prsníkov pre nádorové a nenádorové ochorenia podľa najnovších trendov, prsník zachovávajúce operácie (tumorektómie, kvadrantektómie, lobektómie),
• ablácie prsníka.


Endokrinochirurgia 
• od založenia I. chirurgickej kliniky v roku 1919 robíme operácie štítnej žľazy, prištítnych teliesok, nadobličiek pre zhubné, degeneratívne a zápalové ochorenia podľa súčasných moderných trendov,
 

Hepato-bilio-pankreatická chirurgia
• komplexná chirurgická liečba benígnych a malígnych ochorení pečene, žlčových ciest a pankreasu s použitím najmodernejšej prístrojovej techniky – ultrazvukový disektor, Ligasure, argónová elektrokoagulácia, laparoskopické miniinvazívne techniky.
 

Cievna chirurgia
• liečba diabetickej nohy (chirurgická rekonštrukcia artérií alebo perkutánna endoskopická angioplastika, ošetrenie diabetických ulkusov a osteomyelitíd),
• liečenie varikóznych ulkusov, plastika ulkusov u vybraných stavov,
• ambulantné liečenie varixov – kompresívna sklerotizačná liečba,
• komplexná liečba venóznych ulcerácií predkolenia,
• liečba akútnych alebo chronických trombotických uzáverov vén,
• operácie varixov klasickou chirurgickou technikou.

Drobné ortopedické výkony
• Dupuytrenova kontraktúra, syndróm karpálneho tunela.

HISTÓRIA

História
História I. chirurgickej kliniky sa traduje od roku 1857, kedy sa začala výstavba jednej z najmodernejších nemocníc tých čias – bratislavskej krajinskej nemocnice s kapacitou 250 postelí. Nemocnica bola odovzdaná do užívania roku 1864. Prevrat vo vývoji nemocníc bol vyvolaný rozvojom lekárskych vied v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20 storočia.

Objavy asepsy, pokroky v mikrobiológii, röntgenológii, biochémii a v prístrojovej vyšetrovacej technike podmienili spolu s ďalšími faktormi rozvoj modernej nemocničnej starostlivosti. V roku 1964 zahájila v Bratislave činnosť Krajinská nemocnica (neskôr pomenovaná Štátna nemocnica), ktorá sa stala základom pre vybudovanie Fakultnej nemocnice Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Po rôznorodej organizačnej štruktúre prebrala nemocnica status Krajského ústavu národného zdravia Západoslovenského kraja. Tento ústav predstavoval zložitý, veľmi členitý celok zdravotníckych zariadení, ktorých úlohou bolo zabezpečovať komplexnú zdravotnícku starostlivosť o obyvateľstvo zvereného spádového územia.
Štátna nemocnica v Bratislave ako najväčšie zdravotnícke zariadenie na Slovensku vykonávala rozsiahlu odbornú liečebno-diagnostickú, preventívnu, rehabilitačnú, vedecko-výskumnú i vzdelávaciu funkciu (pre i postgraduálnu výchova v odbore všeobecná chirurgia).
Chirurgická klinika patrila medzi najväčšie a najvýznamnejšie kliniky. Jej zakladateľom a prvým prednostom bol prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, ktorý sa radil medzi budovateľov Lekárskej fakulty aj Univerzity Komenského a patril medzi popredné osobnosti na Slovensku.
Podmieňujúcim faktorom úspechov chirurgie v 20. storočí bolo zavedenie prevencie aj v tomto základnom odbore, najmä v rámci boja s úrazmi a s následkami akútnych stavov. Rozpracovala sa dovtedy zanedbávaná predoperačná príprava pacientov a dokonalá prevencia pooperačných komplikácií.
I. chirurgická klinika, svojim vznikom na Lekárskej fakulte UK v jeseni 1919 a pôsobením (prvé slovenské chirurgické pracovisko), je významným medzníkom v dejinách chirurgie na Slovensku. Ovplyvnila rozvoj viacerých slovenských chirurgických disciplín. Vývoj, historické skutočnosti, úskalia i úspechy I. chirurgickej kliniky tvoria neoddeliteľnú súčasť a dotvárajú podobu Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

ZAMESTNANCI KLINIKY

MUDr. Ing. Andrea Bolgáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika
asistent

doc. MUDr. Juraj Fillo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika
docent

MUDr. Boris Hrbatý, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika
odborný asistent
02/57290177

MUDr. Alexander Škoda, MPH, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika
odborný asistent
02/57290333

MUDr. Mária Zemanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

Témy stáží III. ročník - LS 2023/2024 - Všeobecné lekárstvo

Téma 1. - Chirurgický pacient. Vyšetrenie. Príprava a indikácie k operácii. Krvácanie v chirurgii (I. Chirurgická klinika LFUK a UNB)

Téma 2. - Pooperačná starostlivosť o chirurgického pacienta. Pooperačná infúzna liečba. Infekcia v chirurgii, ATB v chirurgii (III. Chirurgická klinika)

Téma 3. – Simulačné centrum – incízia, excízia, sutura rany, revízia rany, typy stehov, nácvik praktických zručností                 

Téma 4. - Úrazy detí, liečebné postupy. (Klinika detskej chirurgie) 

Téma 5. - Detský pacient, vrodené chyby GIT-u. (Klinika detskej chirurgie)

Téma 6. - Plastická chirurgia. Rany a ich ošetrenia. (Plastická chirurgia)

Téma 7. - Popáleniny, rozdelenie, liečba. (Klinika popálenín)

Téma 8. - Základy traumatológie. Poranenia svalov a šliach, distorzie, luxácie. Rozdelenie zlomenín. (I.+II. Ortopedicko - traumatologická klinika)

Témy stáží IV. ročník - LS 2023/2024 - Všeobecné lekárstvo

Téma 1. - Chirurgia venózneho a arteriálneho systému (I. Chirurgická klinika)      

Téma 2. - Endokrinochirurgia (Klinika onkologickej chirurgie)

Téma 3. – Hepatopankreatobiliárna chirurgia (Klinika onkologickej chirurgie)

Téma 4. – Simulačné centrum – punkcia hrudníka, punkcia ascitu, drenáž hrudníka, typy drénov v chirurgii. Nácvik praktických zručností na modeloch. 

Téma 5. – Hrudníková chirurgia (I. Chirurgická klinika)               

Téma 6. - Chirurgické komplikácie diabetes mellitus, diabetická noha, amputácie, starostlivosť o chronické rany (IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB)

Téma 7. – Robotická chirurgia (Nemocnica Bory)

Pokyny pre študentov:

Na stáži je potrebné mať so sebou vlastné pero, papier (blok) a fonendoskop!