Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

III. interná klinika LF UK a UN Bratislava

O nás

III. internú kliniku zriadilo 1. 11. 1956 svojím dekrétom Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave v priestoroch nemocnice na Hlbokej ceste. V roku 2016 sme si pripomenuli 60. výročie zriadenia III. internej kliniky LFUK a UNB. Prvým prednostom kliniky bol menovaný prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. III. internú kliniku už od jej začiatkov poznačil veľmi úzky vzťah s klinickou biochémiou, ktorý si prof. Niederland vytvoril po 16 mesiacoch pobytu v laboratóriu nositeľov Nobelovej ceny manželov Coriovcov na Washingtonovej univerzite v St. Louis. Prirodzeným bolo preto založenie Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike. Vznikol jedinečný celok, keď mnohé nevyjasnené klinicko-terapeutické problémy sa mohli bezprostredne riešiť v tomto laboratóriu. Zároveň sa vytvoril priestor na experimentálne modelovanie mnohých chorobných stavov z oblasti klinickej farmakológie, hepatológie, nefrológie, diabetológie a kardiológie. Vznikla tak unikátna Niederlandovská škola a množstvo jedinečných prác, z ktorých sa stali práce kandidátske, habilitačné a podklady pre inaugurácie. Roku 1968 sa III. interná klinika LFUK presťahovala do novovybudovanej Nemocnice akademika L. Dérera, Limbová 5. Farmakobiochemické laboratórium s 2 zverincami pre experimentálne zvieratá zostalo dislokované na Hlbokej ul. Druhým prednostom kliniky bol v rokoch 1984 - 1995 prof. MUDr. J. Gvozdják, DrSc. Tretím prednostom bol prof. MUDr. V. Bada, CSc. Od 1. 7. 2014 bol menovaný do funkcie prednostu III. internej kliniky LFUK a UNB doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA. Na klinike došlo k výmene primára. Novým primárom sa stal v roku 2009 dlhoročný pracovník III. internej kliniky MUDr. Ľubomír Valko, CSc. Posilnila sa úroveň endoskopických postupov. Endoskopické pracovisko sa stalo súčasťou III. internej kliniky LFUK a UNB. Poskytuje vyšetrovacie kapacity všetkým klinikám v UN akademika L. Dérera. Klinické pracovisko má 40 lôžok, jednotku intenzívnej starostlivosti a ambulantnú časť s pracoviskom ultrasonografickej diagnostiky, gastroenterologickým pracoviskom, kardiologickú, nefrologickú, hepatologickú a internú ambulanciu.

Na III. internej klinike sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba vnútorných ochorení. V rámci gastroenterológie zabezpečujeme spektrum vyšetrení horného zažívacieho traktu, ktoré zahŕňajú gastroskopické vyšetrenia vrátane kuratívnych výkonov ako sú elastické ligácie varixov ezofagu, polypektómie, odoberanie vzoriek na histologické vyšetrenie a vyšetrenie HP, elektívne aj urgentné. Zabezpečujeme režim urgentných endoskopických príslužieb, v prípade potreby nakladanie hemoklipov u indikovaných stavov, resp. nakladanie Danišovho stentu.

Z plánovaných zákrokov vykonávame perkutánnu endoskopickú gastrostómiu a jejunostómiu. Vyšetrenia dolného zažívacieho traktu sú realizované cestou rektoskopie a kolonoskopických vyšetrení. Pacientov, ktorí podstúpia liečebné zákroky ako sú endoskopické polypektómie, dlhodobo sledujeme a predvolávame na kontrolné vyšetrenia.

Sonografická ambulancia umožňuje pracovníkom kliniky svojim vybavením vykonávať abdominálnu sonografiu, vyšetrenia prietokov portálnym riečiskom, echokardiografické vyšetrenia, štandardom kardiologickej jednotky je záťažové dobutamínové echokardiografické vyšetrenie a záťažové EKG, vyšetrenia štítnej žľazy, duplexné vyšetrenia ciev dolných končatín a renálnych artérií.

Na klinike sa vykonáva 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku, ako aj 24 hodinové Holterove monitorovanie EKG.

V kardiologickej oblasti je klinika zameraná na riešenie akútnych koronárnych príhod, prevenciu, dispenzarizáciu a liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Na klinike a na JIS sa poskytuje komplexná neinvanzívna kardiologická starostlivosť. Uskutočňuje sa liečba pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami, akútnym a zhoršeným chronickým srdcovým zlyhaním, arteriálnou hypertenziou - urgentné a emergentné stavy, poruchami vnútorného prostredia, respiračným zlyhaním a potrebou UPV, tak ako aj zaistenie centrálneho venózneho prístupu. Na JIS sa vykonávajú urgentné a plánované kardioverzie a dočasná transvenózna kardiostimulácia. V ambulantnej sfére sa uskutočňujú transtorakálne echokardiografické vyšetrenia, záťažové echokardiografie, bicyklové ergometrie, 24 hodinový monitoring EKG a TK a EKG diagnostika pažerákovým zvodom. Významne sa zlepšili priestory knižnice pre pedagogický proces po zabezpečení multimediálneho projektoru s notebookom a veľkoplošným TV s počítačom umožňujúcim zobrazovať kvalitným spôsobom RTG obrazy, resp. CT a MR výsledky vyšetrení z nemocničného systému.

V rámci hepatológie sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba chronických ochorení pečene. Pracovisko je jedným z centier pre liečbu chronických vírusových hepatitíd v SR. Vykonáva sa tu dispenzarizácia a liečba hereditárnych metabolických ochorení pečene (Wilsonova choroba, hereditárna hemochromatóza), indikácia transplantácie pečene, sledovanie a liečba alkoholovej a nonalkoholovej steatózy pečene, steatohepatitídy, steatofibrózy a cirhózy pečene, ďalej autoimunitných ochorení pečene, ochorení pečene v gravidite, ako aj pacientov po transplantácii pečene. Klinika sa podieľa na zbere epidemiologických dát životného štýlu ambulantných pacientov hepatologických ambulancií v rámci SR. Hepatologický tím zabezpečuje aktuálny najnovší štandard bezinterferónovej liečby vírusových hepatitíd B, C a metabolických ochorení pečene.

V oblasti nefrológie sa zaoberáme prevenciou, diagnostikou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou činnosťou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Medzi tieto ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, reumatologické, cievne a systémové ochorenia. Vykonávame dispenzarizáciu a liečbu pacientov s akútnym a chronickým zlyhaním funkcie obličiek, liečbu intoxikácií a porúch vnútorného prostredia, tak ako aj starostlivosť o pacientov s komplikáciami počas a po dialyzačnej liečbe. Poskytujeme preventívne vyšetrenia a prípravu pacientov do chronického dialyzačného programu v preddialyzačnom období. Na vysokej úrovni je starostlivosť o pacientov s metabolickými ochoreniami a s chronickými komplikáciami diabetu, najmä s diabetickou nefropatiou, s ktorou má pracovisko dlhoročné skúsenosti vzhľadom na odborné kontakty a skúsenosti nadobudnuté na popredných pracoviskách v zahraničí. Problematika obezity a riešenie ostatných civilizačných ochorení sú každodennou náplňou liečebnej a preventívnej činnosti pracoviska.

 Publikačná aktivita

Veľmi bohatá je publikačná aktivita s veľmi priaznivou citačnou odozvou.

Na pôde III. internej kliniky vznikli početné monografie, jednou z prvých bola Biochemická syndromológia v klinickej hepatológii (Niederland, Brixová). Prof. Gvozdják inicioval a editoval napísanie prvej pregraduálnej učebnice internej medicíny, ktorá bola vydaná celkove trikrát. Na III. internej klinike vznikla prvá príručka základov klinickej elektrokardiografie, ktorú napísal prof. Bada v roku 1975. Dosiahla do roku 1991 celkove 7900 výtlačkov. V súčasnosti bola schválená jej dotlač a pripravuje sa jej vydanie v anglickom jazyku.

Pracovníci kliniky sú spoluautormi najrozsiahlejšej učebnice: Princípy internej medicíny (editori Ďuriš, Hulín, Bernadič), ako aj postgraduálnej učebnice Gastroenterológie (Jurgoš, Kužela, Hrušovský), monografií Choroby ciev, Princípy modernej angiológie (Štvrtinová et al). Doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA. je spoluautorom učebnice Interná medicína (Kiňová, Hulín et al) 2013.

Vysokoškolské učebnice a monografie napísané pedagógmi III. internej kliniky LFUK a UNB:

Szántová, M., Kupčová, V.: Dopplerovská diagnostika a možnosti liečby portálnej hypertenzie. - 1. vyd. - Bratislava: SLS, 2000, 151 s.

Gvozdjáková, A.: Mitochondrial Medicine: Mitochondrial metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy, Springer, Netherlands,  2008, 409 s. ISBN 978-1-4020-6714-3

Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. Samedi, 2014, 124 s. ISBN 978-80-970825-7-4

Mojto, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4

Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 124 s. ISBN 978-80-223-4110-3

Gvozdjáková, A. a kolektív: Mitochondriálna medicína a koenzým Q10. Vydavateľ HERBA, spol. s.r.o., Bratislava 2017, 228 s. ISBN: 978-80-89631-60-5

Mojto, V. a kolektív: 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. História a súčasnosť. LV PROMO s.r.o., 2017, 342 s. ISBN 978-80-972577-0-5

 Pedagogická aktivita kliniky

III. interná klinika je základňou pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu študentov LFUK. Prednosta kliniky doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA. je predsedom komisie pre štátne skúšky z Internej medicíny a členom akademického senátu, 3 profesori a 1 docentka sú členmi 2 ďalších komisií pre štátne skúšky z Internej medicíny. Na klinike sa realizuje výučba študentov medicíny podľa platného rozvrhu LFUK v 3., 4., 5. a 6. ročníku vrátane examinátorských povinností (v 3., 5. a 6. ročníku - štátna skúška z internej medicíny).

Pracovníci III. internej kliniky LFUK a UNB spolu s pracovníkmi Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike sa podieľajú na výučbe povinne voliteľného predmetu Mitochondriálna medicína.

Farmakobiochemické laboratórium, Sasinkova 4

Vedecký profil pracoviska

Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky sa zaoberá študovaním bioenergetických a antioxidačných systémov organizmu u vybraných ochorení, v etiopatogenéze ktorých má významnú úlohu  funkcia mitochondrií a oxidačný stres. Výskum sa realizuje na experimentálnych modeloch ochorení (hypercholesterolémia, diabetes mellitus,  toxické poškodenie pečene, hypertenzia,  reumatoidná artritída, ischemicko-reperfúzne poškodenie, účinky balneoterapie, chronobiológia) – na úrovni celého organizmu, tkanív, mitochondrií. Patologické stavy sa ovplyvňujú farmakami, syntetickými a prírodnými látkami s antioxidačnými vlastnosťami.

Podstatná časť výskumu je zameraná na aplikáciu poznatkov z experimentálneho výskumu do klinickej praxe. Študujú sa mechanizmy ochorení monitorovaním antioxidačného stavu a  oxidačného stresu pacientov, ako aj účinky terapie a podpornej antioxidačnej liečby: u detí s metabolickými ochoreniami, autistov, u pacientov s onkologickými, neurologickými, kardiovaskulárnymi ochoreniami, ochoreniami obličiek a diabetom, pri hypercholesterolémii a nežiaducich účinkoch statínov, u pacientov s poruchami plodnosti.

Perspektívne pracujeme na zavedení nových metodických diagnostických postupov na stanovenie vlastností mitochondrií v izolovaných trombocytoch a lymfocytoch u pacientov s rôznymi poruchami mitochondrií, na vybudovaní pracoviska Mitochondriálna Medicína v spolupráci s viacerými pracoviskami, OROBOROS, Austria, ako aj s genetikou a NMR.

 

Riešené projekty:

VEGA 1/0071/15: Protekcia hypertenzného a zlyhávajúceho srdca blokátorom I (f) kanálu ivabradínom: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., LF UK                           2015 - 2018

Spoluriešitelia z FL3IK LF UK: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc.

VEGA 2/0133/15: Bioenergetické aspekty ochrany myokardu pomocou remote ischemického preconditioningu. Úloha srdcových mitochondrií.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Ferko, PhD., Ústav pre výskum srdca SAV    2015 - 2017

Spoluriešitelia z FL3IK LF UK: PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc., RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD., RNDr. Oľga Uličná, CSc., Ing. Oľga Vančová, DrSc.

APVV-15-0308: Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnortenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro.

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc., Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.

Spoluriešitelia z FL3IK LF UK: PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc., RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD., Ing. Oľga Vančová

2016 - 2020

Podané projekty:

VEGA 1/0058/15: Študovanie funkcie mitochondrií  trombocytov a antioxidačného stavu pacientov so srdcovým zlyhávaním – perspektíva zlepšenia diagnostiky a terapie.

Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc.

Spoluriešitelia z FL3IK LF UK: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD., RNDr. Oľga Uličná, CSc., Ing. Oľga Vančová

 

Riešené projekty v rokoch 2009 - 2014

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2015

 

Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok 2015

Ústavné semináre

 

Ústavné semináre III. internej kliniky LFUK a UNB

zimný semester 2017/18

 

Miesto konania seminárov

Knižnica III. internej kliniky LFUK a UNB

Nemocnica akademika L. Dérera

prízemie

Limbová 5, Bratislava

 

Termín

 každú stredu o 13.00 hod.

 

Trvanie prednášky

 13.00 hod. - 14.45 hod.

  

Bližšie informácie

Ing. Ľuba Janáková

sekretariát III. internej kliniky LFUK a UNB

tel. č. 02/59542349

e-mail: 3internakr.unb.sk

 

 


VÝUČBA

 

3. ročník – Interná medicína 1, letný semester 2017/18

Gestor výučby: doc. MUDr. V. Mojto, PhD., MHA, III. interná klinika LFUK

Prednášky zabezpečuje III. interná klinika LFUK. Za rozpis a náplň prednášok je zodpovedný gestor výučby. Stáže sú rozdelené medzi I., III. a IV. internú kliniku LFUK podľa platného rozvrhu vydaného Študijným oddelením.

Náplňou výučby je kardiológiapneumológia.

Hodnotenie predmetu sa bude realizovať ako hodnotený zápočet vo forme zápočtového testu. Testové preskúšanie zrealizuje hromadne III. Interná klinika LFUK ku koncu semestra eventuálne počas skúškového obdobia LS v termínoch, ktoré budú zverejnené v AIS2 a na webovej stránke kliniky.

Obsahová náplň stáží

Prednášky

Rozpis stáží

 

3. ročník – Interná propedeutika, zimný semester 2017/2018

Gestor výučby: doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA

Prednášky zabezpečuje III. interná klinika LFUK a UNB. Stáže sú rozdelené medzi viaceré kliniky podľa platného rozvrhu.

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% - ná účasť na stážach počas semestra. Všetky absencie musia byť nahradené.

Hodnotenie predmetu bude realizované formou zápočtového testu a skúšky. Test a skúška neprebieha v ten istý deň.

Všetci študenti 3. ročníka VL budú písať test a budú skúšaní na III. internej klinike LFUK a UNB.

Zoznam termínov bude uvedený na webovej stránke III. internej kliniky a v systéme AIS2. Prihlasovanie bude cez systém AIS2.

INTERNÁ PROPEDEUTIKA – PREDNÁŠKY v ZS 2017/18

NÁPLŇ STÁŽÍ 3. ročník

ROZPIS STÁŽÍ 3. ročník zimný semester 2017/18

Otázky na ústnu skúšku z INTERNEJ PROPEDEUTIKY 3. ročník 2017/18

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS 2017/18

PROGRAM SEMINÁROV Z INTERNEJ MEDICÍNY - 6. ročník

OTÁZKY na ústnu časť štátnej záverečnej skúšky z INTERNEJ MEDICÍNY

ROZPIS STÁŽÍ NA KLINIKE HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE 6. ročník

ROZPIS STÁŽÍ NA KLINIKE ONKOLÓGIE 6. ročník

 

Povinne voliteľný predmet pre 4. A 5. ročník LFUK: MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA, začiatok v letnom semestri akademického roka 2016/2017

 

FOTO: Študenti 6. ročníka Lekárskej fakulty UK v Bratislave na predštátnicovej stáži na III. internej klinike LFUK a UNB

Dolný rad zľava: Dominika Vohnútová, Katarína Macháčková, MUDr. Miloš Števove, Mária Gallia, Mária Behmetová, Magdaléna Grznárová - Duchoňová, Eliška Banašová

Horný rad zľava: Marián Janík, Peter Majoroš, Lucia Stovíčková, Simona Ochodnická, Mária Sabolová, Soňa Košturiaková, prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., Lenka Rolincová, Alžbeta Hrabovská, doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA., Jana Görögová, Katarína Gašparová

Povinne voliteľný predmet MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA

Povinne voliteľný predmet pre 4. A 5. ročník LFUK:

MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA, začiatok v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Mitochondriálna medicína je jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa inter-disciplinárnych oblastí medicíny, je súčasťou klinickej a experimentálnej medicíny, ktorá prispieva k objasneniu patobiochemických mechanizmov rôznych chorôb na úrovni mitochondrií.

Absolvent prednášok získa súčasné poznatky s využitím v klinickej praxi:

1.    O mitochondriálnych chorobách z hľadiska klinických, metabolických, patologických a genetických informácií, dôležitých pre určenie diagnózy a cielenú terapiu mitochondriálnych chorôb. Dysfunkcia mitochondrií sa vyskytuje na genetickej úrovni, pri neurodegeneratívnych, neuro-muskulárnych, kardiovaskulárnych, nefrologických a onkologických chorobách, pri diabete, infertilite, so zvyšujúcim sa vekom.

2.    O diagnostických možnostiach mitochondriálnych porúch

3.    O cielenej, podpornej terapii mitochondriálnych porúch

(koenzýmom Q10, karnitínom, omega-3-PUFA, polarizovaným svetlom, prírodnými minerálnymi zdrojmi vody).

             

Učebný text v slovenskom jazyku:

Anna GVOZDJÁKOVÁ a kolektív: MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA A KOENZÝM Q10. Vydavateľ HERBA, spol. s.r.o., Bratislava 2017
pp. 228, ISBN: 978-80-89631-60-5

Garanti štúdia:

Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc., FBL pri III. Internej klinike LFUK a UNB

Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc, MHA., III. Interná klinka LFUK a UNB

 

Obrázky: Mitochondriálne choroby rôznych orgánov

                   Odporúčaná literatúra

Zadania diplomových prác

Zadania diplomových prác

 

Riziko fibrózy u pacientov so steatózou pečene a kardiometabolickými rizikovými faktormi

Simona Ostrochovská                                doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

 

Zmeny hemodynamiky obličiek u pacientov s nadváhou a obezitou

Anna Tlachová                                            doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

 

Hodnotenie klinického nálezu a doplňujúcich vyšetrení pri steatóze pečene

Veronika Farkašová                                    prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

 

Chronic renal insufficiency and vitamin D3

Garyfallia Koziaki                                       doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

 

Treatment and prognosis of IgA nephropathy

Petros Sandberg                                         doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

 

New link between obesity, early decline in kidney function

Flamur Gashi                                               doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

 

Pilotný epidemiologický prieskum životného štýlu mládeže a adolescentov

Mária Szántová                                            doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA.

 

FIB-4 skóre u pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene

Xénia Faktorová                                          doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

 

Metabolický syndróm a pečeň

Eva Martuliaková                                        prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

 

 

Zamestnanci

833 05 Bratislava, Limbova 5, tel. 5954 2349, fax. 5954 3349 e-mail: 3internakr.unb.sk

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA

tel. 5954 4349, e-mail: viliam.mojtokr.unb.sk

 

Zástupkyňa prednostu pre pedagogiku:

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

tel. 5954 2370, 5954 2372, e-mail: viera.kupcovakr.unb.sk

 

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť:

MUDr. Ľubomír Valko, CSc.

 

Tajomníčka kliniky:

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

tel. 5954 2341, e-mail: maria.szantovakr.unb.sk

 

Sekretárka kliniky:

Ing. Ľuba Janáková

tel. 5954 2349, e-mail: 3internakr.unb.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. odbor Vnútorné choroby tel. 5954 2348

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc. odbor Vnútorné choroby

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. odbor Normálna a patologická fyziológia

Docenti:

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA odbor Vnútorné choroby

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD. odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Veronika Babková

MUDr. Naďa Bežillová, PhD.

MUDr. Zuzana Ďurkovičová   - RD

MUDr. Michaela Fedelešová   - RD

MUDr. Tereza Hlavatá

MUDr. Anežka Chládeková

MUDr. Martina Jakabovičová   - RD

MUDr. Monika Szamosová   - RD

MUDr. Miloš Števove

MUDr. Veronika Višenková

 Zdravotnícki zamestnanci:

MUDr. Lucia Běčáková

MUDr. Katarína Bilíková

MUDr. Zuzana Ďuranová (MD)

MUDr. Eva Hrabčáková (MD)

MUDr. Radovan Juríček

MUDr. Martin Kokles

MUDr. Marta Koštivalová

MUDr. Dávid Liška

MUDr. Jana Litvíková

MUDr. Adriana Pešková

MUDr. Jozef Sedlačko

MUDr. Andrej Zachar. CSc.

 

FARMAKOBIOCHEMICKÉ LABORATÓRIUM III. INTERNEJ KLINIKY

 

811 08 Bratislava, Sasinkova 4, tel./fax.: 59357 242, 243, 246, 619

Zástupkyňa vedúceho:

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc.

tel./fax: 59357 242

e-mail: jarmila.kucharskafmed.uniba.sk

Pracovníci vo vede a výskume:

prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc. tel. 59357 242

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc. tel. 59357 242

Mgr. Zuzana Rausová, PhD. tel. 59357 619

RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD. tel. 59357 619

RNDr. Oľga Uličná, CSc. tel. 59357 246

Ing. Oľga Vančová tel. 59357 246

Ostatní zamestnanci:

Adriana Faragová tel. 59357 245

Dana Pospišilová tel. 5954 2370

Anna Štetková tel. 59357 243

Eva Tibenská