Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Prednosta

prof. MUDr. Ladislav  T U R E C K Ý, CSc.

tel.02/90119 416, VoIP 31416, e-mail: chemia.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu: doc. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD.

tel. 02/90119 411, VoIP 31411, e-mail: jana.muchovafmed.uniba.sk

Tajomníčka ústavu: RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD.

tel. 02/90119 412, VoIP 31412, e-mail: zuzana.orszaghovafmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Mária C h r a p p o v á

tel. 02/90119 415, 02/90119 557, VoIP 31415, e-mail: chemia.sekretariatfmed.uniba.sk, maria.chrappovafmed.uniba.sk

Telefonovať na 02/90119+klapka
alebo VoIP 31+klapka:

Profesori

prof. Ing. Zdeňka Ď u r a č k o v á , PhD. odbor Biochémia (kl. 564)

prof. MUDr. Ladislav T u r e c k ý, CSc. odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy (kl. 416, 415, 283, 295)

prof. RNDr. Jozef Č á r s k y, CSc. odbor Lekárska chémia a biochémia, emeritný profesor (kl. 565)

Docenti

doc. RNDr. Monika Ď u r f i n o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 575, 291)

doc. Ing. Mária C h o m o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 851)

doc. PharmDr. Vladimír J a k u š, CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 558)

doc. MUDr. Branislav L í š k a , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 560, 291)

doc. RNDr. Jana M u c h o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 411)

doc. MUDr. Viera R e n d e k o v á , CSc. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 572, 282)

doc. RNDr. Eva U h l í k o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 573, 295)

doc. Ing. Ingrid Ž i t ň a n o v á, PhD. odbor 14-10-9 Biochémia (kl. 559, 290)

Odborní asistenti

RNDr. Lucia A n d r e z á l o v á, PhD. (kl. 412) 

Mgr. Monika D v o ř á k o v á, PhD. (kl. 855)

Mgr. Martina H o r v á t h o v á, PhD. (kl. 413)

Mgr. Mária J a n u b o v á, PhD. (kl. 290)

Ing. Miriama  J e ž o v i č o v á, PhD. (kl. 413)

Mgr. Marián K o l á č e k, PhD. (kl. 324)

Mgr. Ľubomír  K u r a č k a, PhD.  (kl. 567, 286)

RNDr. Milada L a š š á n o v á, CSc. (kl. 293, 574)

Ing. Lucia  L a u b e r t o v á, PhD. (kl. 563) 

RNDr. Zuzana O r s z á g h o v á, PhD. (kl. 412)

RNDr. Zuzana P a d u ch o v á, PhD. (kl. 417, 411)

Asistenti

RNDr. Želmíra B a r o š k o v á (kl. 562, 291)

Mgr. Lenka H o r ň á k o v á (kl. 291) 

Mgr. Katarína O r e š a n s k á (kl. 562, 291)

Vedeckí a odborní pracovníci

Mgr. Zuzana  B y s t r i c k á, PhD. (kl. 853)

Ing. Katarína  K o ň a r i k o v á, PhD. (kl. 568, 290)

RNDr. Alena  V i k t o r í n o v á, PhD.  (kl. 574, 282)

Ostatní zamestnanci

Miriam EBRINGEROVÁ (557, 415), Alžbeta HARŠÁNYOVÁ (282), Rozália CHMELOVÁ (282), Ľubica KUDRYOVÁ (854), Ľubica MIČUCHOVÁ (414, 353),  Lýdia MÍKOVÁ (354), Daniela OPÁLENÁ (850, 353), Gabriela ŠUTTOVÁ (353), Viera UJLAKYOVÁ (282, 316)

Doktorandi na ústave

Mgr. Lucia CÁDROVÁ ,  interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)

Mgr. Lívia GAJDOŠOVÁ,  interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)

Mgr. Zuzana SZENTESIOVÁ, interná, školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (kl. 414, 324)