Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

Študenti si môžu kúpiť knihu v zľave na Mikrobiologickom ústave LF UK a UNB.

Opravný termín zápočtového testu

Študenti, ktorí nemajú zápočet z letného semestra, budú písať opravný test 13.9.2023 o 7:30h. Druhý termín bude 14.9.2023 o 7:30h. Študenti, ktorí nenapíšu test ani na jednom s týchto termínov, budú opakovať praktické cvičenia z mikrobiológie v letnom semestri v celom rozsahu.

Oznam o začatí výučby v zimnom semestri 2023-2024

Milí  študenti,

Výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roka 2023-2024 začne v týždni od 11. septembra 2023.

Prednášky budú prezenčné vo Veľkej posluchárni každú stredu od 16:30h. Z prednášok sa nebudú robiť žiadne záznamy. Prednášky vychádzajú z povinnej literatúry a sú aktualizované novými poznatkami v odbore. Znalosť informácií obsiahnutých v prednáškach sa bude pravidelne overovať na praktických cvičeniach.

Konzultácie k jednotlivým témam prednášok budú možné po dohode s prednášajúcim cez MS Teams alebo osobne.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ od 18.9.2023 podľa rozvrhu.

Konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez MS Teams alebo osobne.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu. Zápočet z mikrobiológie dostane študent po absolvovaní 100% praktických cvičení, testu z otázok Antiinfekčná imunita, Antiinfekčné liečivá, Klinická mikrobiológia témy 1-4 týždňa prednášok minimálne na 75% a praktickej skúšky, ktorá sa bude konať v zápočtovom týždni. Praktická skúška pozostáva z dvoch kazuistík. Študent musí odpovedať na všetky otázky z kazuistík správne. Kazuistiky s otázkami budú zverejnené v MS TEAMS: LF_MIU_VL_2023. Kazuistiky budú súčasťou praktických cvičení a prednášok.

 

Študenti, ktorí nemajú zápočet z letného semestra, budú písať opravný test 13.9.2023 o 7:30h. Druhý termín bude 14.9.2023 o 7:30h. Študenti, ktorí nenapíšu test ani na jednom s týchto termínov, budú opakovať praktické cvičenia z mikrobiológie v letnom semestri v celom rozsahu.

 

Skúška z mikrobiológie v zimnom semestri 2023 je dvojdňová. Prvý deň, ktorý bude aj oficiálne uverejnený v AIS, sa bude písať test, ktorý je nevyhnutné napísať minimálne na 75%. Predtermíny budú určené študentom, ktorí majú 100% účasť na praktickom cvičení, test minimálne na 95% a praktickú skúšku hodnotenú známkou A.

 

 

 

Doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD, MPH, univ.prof.

Prednostka

Sylaby

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1 (2. ročník LS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet,

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

Mikrobiológia 2 (3. ročník štúdia, ZS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Otázky na skúšku, Písomný test pred skúškou, Protokoly a kazuistiky nájdete v MS TEAMS

 

Klinická mikrobiológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet
Sylaby, Témy seminárnych prác, Otázky na skúšku

 

Tropická parazitológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet
Sylaby, Otázky na skúšku

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia (2. ročník LS)
Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Protokoly, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

Biomedicínska fyzika

Lekárska mikrobiológia (2. ročník ZS)
Sylaby prednášok, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

Povinná literatúra

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. - 3. roč. všeob.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

x   SLOBODNÍKOVÁ, L. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie: protokoly. Vyd.piate Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 75 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-3405-1.

     VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. preprac. vyd. Brno: Neptun, 2005. 351 s. ISBN 80-86850-00-5.

     VOTAVA, M. et al. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003 (dotlač 2006).              495    s. ISBN 80-902896-6-5.

     MURRAY, P.A., ROSENTHAL, K.S. a PFALLER, M.A. Medical Microbiology. 8th ed.                         Philadelphia:  Elsevier, 2015, ©2016. 848 s. ISBN 978-0-323-29956-5.

 

KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

x   ENGLEBERG, N.C., DIRITA, V., and DERMODY, T.S. Schaechter’s Mechanisms of Microbial        Disease. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2012, ©2013. xvii, 826. ISBN 978-0-7817-8744-4.

x    MURRAY, P.R. et al. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. Washington, D.C. ASM Press, 2008. 1482 s. ISBN 978-1-55581-086-3.

 

 TROPICKÁ PARAZITOLÓGIA (4.-5. roč. všeob. lek.)

x Totková, A., Klobušický M., Valent M.: Lekárska parazitológia. Osveta Martin, 2008. 400s. 124823-34-01.

x LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny, Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

x Manson's: Tropical Diseases: Expert Consult - Online and Print 23rd Edition. 2020. Print Book & E-Book. ISBN 9780702051012, 9780702057700. (selected chapters)

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

LEKÁRSKA MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. roč. zub.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

     VOTAVA M., BROUKAL, Z. a VANĚK, J. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-8685-003-0. (vybrané kapitoly)

     HUPKOVÁ, H. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 80 s. ISBN 978-80-8095-044-6.

      BAGG, J. et al. Essentials of Microbiology for Dental Students. 2nd ed. Oxford: Oxford Unversity

      Press, 2006. xxix, 348 s. ISBN 978-0-19-856489-8.

 

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Lekárska mikrobiológia:

Povinná literatúra:

Scindler, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada: Praha, 2010, 223s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Organizácia výučby a skúšok

Zapisovanie na skúšku
Študenti sa zapisujú na skúšku z mikrobiológie individuálne cez AIS2 systém podľa pravidiel uvedených v platnom Študijnom poriadku LF UK

Skúška

  • Test, absolvovanie testu s 75% úspešnosťou je podmienkou pre pripustenie na ústnu skúšku
  • Pri riadnom a prvom opravnom termíne je podmienkou na pokračovanie skúšky ústnou časťou úspešné napísanie testu.
  • Študenti si budú losovať skúšajúceho v súlade so študijným poriadkom  LF UK v Bratislave (Čl. 23 bod 23)


Skúška začína o 7.30 h na Mikrobiologickom ústave testom, ktorý sa píše na počítači a obsahuje 40 otázok so 4 možnosťami odpovede s časovým limitom 30 minút. Súbor testových otázok je uverejnený na webe ústavu aj v MS Teams. Zubné lekárstvo má otázky na písomný test zverejnené na webe.

Na začiatku ústnej časti skúšky si študent ťahá tri otázky (otázky sú uverejnené na webovej stránke MIU LF UK a UNB). Pre úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky študent musí  zodpovedať všetky tri otázky aspoň na minimálnej úrovni požadovaných vedomostí (hodnotenie „E“).

Termíny skúšok

Termíny skúšok sú uvedené v systéme AIS2

 

 

Zimný semester akad. rok 2023/24 je od 11. septembra 2023 do 15. decembra 2023

Diplomové práce

Diplomové práce pred obhajobou :

1. Lívia Gernátová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Med v liečbe infekčných chorôb

 

2. Sára Čorbová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha baktérií pri chronických ranách

 

3. Csaba Haver, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Úloha mikrobiologického vyšetrenia pri infekciách močových ciest

 

4. Linus Ritter, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Difficult-to-treat Infections - Causes and Solutions

 

5. Michael Klass, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Catheter-Related Bloodstream Infections

 

6. Katarína Frantová, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Výskyt karbapeném rezistentných a karbapenemázu produkujúcich kmeňov

Klebsiella pneumoniae a ich antimikrobiálna rezistencia

 

7. Branislav Mikolaj, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Trend výskytu nozokomiálnych kmeňov u hospitalizovaných pacientov

 

8. Patricia Garcia Martinez, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

New Biomarkers for Monitoring of Chronic Hepatitis B Patients

 

9. Laoura-Terpsithea Romanou, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Postoperative Infections and Impact of Covid-19

 

10. Jana Sláviková, Lekárska fakulta UK, Bratislava,  študijný odbor Všeobecné lekárstvo:

Komármi prenášané choroby v Európe so zreteľom na Slovensko

 

Obhájené diplomové práce:

školský rok 2022/2023

školský rok 2021/2022

školský rok 2020/2021

školský rok 2019/2020

školský rok 2018/2019

školský rok 2017/2018

školský rok 2016/2017

školský rok 2015/2016

školský rok 2014/2015

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch:

Konzultačné a úradné hodiny

Úradné hodiny pre študentov: po dohovore


Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim