Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

Dištančná výučba po prerušení prezenčnej výučby od 9.3.do odvolania

Žiadame Vás, aby ste pravidelne sledovali našu webstránku, budeme tu zverejňovať aktuálne informácie.

Všetky materiály potrebné na štúdium nájdete v moodle.

V súlade so sylabami študenti samoštúdiom preštudujú nasledujúce témy:

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1

PREDNÁŠKY

Prednáška č. 4   

RNDr. Ján Predný                          

Boj proti mikroorganizmom. Dekontaminácia, dezinfekcia a sterilizácia. Antimikrobiálne liečivá. Vedľajšie účinky antimikrobiálnych liečiv.

Prednáška č. 5

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.                

Špeciálna bakteriológia: Medicínsky významné grampozitívne baktérie -

rody Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus a Corynebacterium.

Individuálne štúdium – Arcanobacterium, Bacillus, Listeria, Erysipelothrix, Nocardia a ďalšie rody grampozitívnych baktérií.

Prednáška č. 6

RNDr. Katarína Schwarzová, PhD. 

Špeciálna bakteriológia: Medicínsky významné gramnegatívne baktérie - Vibrionaceae - Vibrio cholerae. Enterobacteriaceae - rody Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia. Helikálne mikroaerofilné baktérie - rody Campylobacter a Helicobacter. Gramnegatívne nefermentujúce baktérie - rod Pseudomonas. Individuálne štúdium – ostatné druhy vibrií, Plesiomonas, Aeromonas; ďalšie rody z čeľade Enterobacteriaceae; Acinetobacter a ďalšie rody gramnegatívnych nefermentujúcich baktérií; Bordetella, Brucella, Francisella, Pasteurella; Gardnerella, Spirillum.

Prednáška č. 7

Mgr. Zuzana Hubenáková

Špeciálna bakteriológia: Medicínsky významné gramnegatívne baktérie -
rody Legionella, Haemophilus, baktérie skupiny HACEK, Neisseria.
Medicínsky významné anaeróbne baktérie.


Prednáška č. 8

MUDr. Ján Koreň, PhD.

Špeciálna bakteriológia: Medicínsky významné baktérie nefarbiteľné podľa Grama -
spirochéty - rody Treponema a Borrelia; mykoplazmy a ureaplazmy, chlamýdie; acidorezistentné baktérie - Mycobacterium tuberculosis a M. bovis.
Individuálne štúdium: Leptospira, Rickettsia, Orientia, Coxiella, Bartonella, Ehrlichia, Anaplasma, Mycobacterium leprae a ostatné mykobaktérie; Tropheryma.


Prednáška č. 9

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

Všeobecná virológia: štruktúra a klasifikácia vírusov, replikácia vírusov. Antivirotiká. Vírusová infekcia na úrovni bunky a organizmu. Patogenéza vírusových infekcií a základné informácie o interakcii vírusov s imunitným systémom človeka.
Špeciálna virológia: DNA-vírusy – herpetické vírusy, adenovírusy, papilomavírusy.
Individuálne štúdium: genetika vírusov, prióny, polyomavírusy, parvovírusy, poxvírusy.


Prednáška č. 10

RNDr. Ján Predný

Špeciálna virológia: RNA-vírusy - ortomyxovírusy, paramyxovírusy, pikornavírusy, koronavírusy, pôvodcovia hnačiek vírusovej etiológie, retrovírusy (HIV). Vírusy hepatitíd.
Individuálne štúdium: vírus rubeoly, HTLV-1, HTLV-2, rhabdovírusy, arbovírusy (z čeľade Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae a Reoviridae), vírusoví pôvodcovia hemoragických horúčok nepatriaci medzi arbovírusy (z čeľade Bunyaviridae, Arenaviridae a Filoviridae)

Prednáška č. 11

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Všeobecná mykológia: Stručný prehľad taxonómie a systematiky mikromycét. Morfológia a fyziológia medicínsky významných mikromycét. Patogénnosť a virulencia mikromycét. Patogenéza mykotických infekcií a interakcia mikromycét s imunitným systémom človeka. Antimykotiká.
Špeciálna mykológia: pôvodcovia povrchových, subkutánnych a systémových mykóz.

Prednáška č. 12

doc. RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., MPH

Všeobecná parazitológia: Stručný prehľad taxonómie a systematiky medicínsky významných parazitov. Všeobecná charakteristika pôvodcov ľudských parazitóz. Epidemiológia a prevencia parazitóz. Interakcia parazitov s imunitným systémom človeka. Antiparazitiká.
Špeciálna parazitológia: Prehľad medicínsky významných parazitických prvokov a červov.

Praktické cvičenia:

Praktické cvičenie č. 2

Všeobecná bakteriológia - mikroskopická identifikácia baktérií I. Natívny preparát. Fixovaný preparát. Orientačné farbenie. Gramovo farbenie.

Praktické cvičenie č. 3 

Všeobecná bakteriológia - mikroskopická identifikácia baktérií II. Dôkaz puzdier Burriho metódou. Ziehl - Neelsenovo farbenie. Farbenie spór. Giemsovo farbenie.

Praktické cvičenie č. 4

Všeobecná bakteriológia – kultivácia baktérií. Metódy kultivácie baktérií. Kultivačné pôdy. Hodnotenie rastu baktérií na kultivačných pôdach

Praktické cvičenie č. 5

Všeobecná bakteriológia - identifikácia baktérií. Identifikácia baktérií na základe ich biochemickej aktivity - biochemické identifikačné testy. Identifikácia baktérií na základe ich antigénovej štruktúry - sérotypizácia. Iné metódy na diferenciálnu diagnostiku baktérií (MALDI-TOF MS, analýza genómu baktérií). Fagotypizácia. 

Praktické cvičenie č. 6

Všeobecná bakteriológia – testovanie účinku antimikrobiálnych látok I.
Zisťovanie citlivosti na antimikrobiálne liečivá - kvalitatívne metódy.
Testovanie tvorby betalaktamázy.
Písomné overovanie vedomostí (Test č. 1)

Praktické cvičenie č. 7

Všeobecná bakteriológia – testovanie účinku antimikrobiálnych látok II.
Zisťovanie citlivosti na antimikrobiálne liečivá – kvantitatívne metódy.
Zisťovanie citlivosti na kombináciu antimikrobiálnych liečiv.
Monitorovanie antiinfekčnej terapie na základe vyšetrenia hladín antimikrobiálnych liečiv v krvi a
telových tekutinách.

Praktické cvičenie č. 8

Nepriama diagnostika infekčných chorôb - dôkaz špecifickej humorálnej a celulárnej imunity.
Využitie aglutinácie, precipitácie, komplement-fixačnej reakcie, ELISA, IF a Western-blotu pri dôkaze špecifických protilátok v bakteriologickej diagnostike. Dôkaz ASLO. Nepriama diagnostika syfilisu.
Dôkaz špecifickej bunkovej imunity pri diagnostike tuberkulózy.

Praktické cvičenie č. 9
Všeobecná a špeciálna virológia.
Základné princípy laboratórnej diagnostiky vírusových infekcií.


Praktické cvičenie č. 10
Všeobecná a špeciálna mykológia.
Základné princípy laboratórnej diagnostiky mykotických infekcií.


Praktické cvičenie č. 11
Všeobecná a špeciálna parazitológia.
Základné princípy laboratórnej diagnostiky parazitárnych ochorení
Laboratórna diagnostika parazitických prvokov a červov.


Praktické cvičenie č. 12
Rýchle diagnostické metódy a nekultivačné techniky v laboratórnej diagnostike mikrobiálnych ochorení.
Písomné overovanie vedomostí (Test č. 2.).

 

Protokoly potrebné na praktické cvičenie a prezentácie z praktických cvičení nájdete tu.

Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_letný_semester

 

Študijná literatúra:

Liptáková a kol: Lekárska mikrobiológia

Liptáková a kol: Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny

Konzultácie poskytujú vrámci svojich krúžkov vyučujúci a vrámci prednášok dedikovaní prednášatelia cez email.

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia 2

Dobrý deň prajem,


predpokladám, že ste už všetci docestovali domov. Nakoľko štúdium nebolo prerušené, len prebieha inou nekontaktonou formou, chcela by som vás požiadať, aby ste pokračovali podľa platných sylabov formou samoštúdia.  

Aby som mala istotu, že tak naozaj robíte, rozhodla som sa, že vypracujete seminárnu prácu.


Pre piatkovu skupinu, ktorá mala iba prvé cvičenie s p. dr. Predným to budú 3 seminárne práce:

    • Orálny ekosystém, tvorba zubného plaku, kariogénne mikroorganizmy.
    • Gingivitídy, parodontitídy, parotitída (príčiny, diagnostika, liečba, prevencia).

       3.Orálne kandidózy (príčiny, diagnostika, liečba, prevencia) - platí aj pre štvrtkovú skupinu.                                                                                                                                                                                                                                                     Rozsah práce požadujem min. 1 A4, deadline je v nedeľu 15.3.2020.               Uvedomte si prosím, že tento semester končíte skúškou, je vo vašom záujme učiť sa. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.  Po ukončení tohto mimoriadneho stavu sa samozrejme ku všetkým témam vrátime,  budú možné aj individuálne konzultácie po dohode. 

Prosím, aby ste tento mail preposlali aj kolegom, neviem či máte aj inú mailovu adresu. Ďakujem.

Dr. Dubinová

 

PREDNÁŠKY

Prednáška č. 4 

MUDr. Ján Koreň, PhD.  

Mikrobiálne ochorenia dutiny ústnej a prejavy systémových ochorení v dutine ústnej.

Prednáška č. 5

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.                       

Infekcie dýchacích orgánov. Infekcie odontogénnej etiológie

Prednáška č. 6 RNDr. Magdaléna Záborská, PhD. 

Infekcie urogenitálneho systému. Infekcie kože a mäkkých tkanív

 

Prednáška č. 7

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

Neuroinfekcie; prionózy Infekčná endokarditída; sepsa.


Prednáška č. 8

Mgr. Zuzana Hubenáková

Gastrointestinálne infekcie; hepatitídy. Infekcie vyvolané retrovírusmi a AIDS.


Prednáška č. 9

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Nozokomiálne nákazy. Infekcie v stomatologickej ambulancii.

 

Prednáška č. 10

doc. RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

Antiinfekčná imunita. Očkovanie v SR. Imunomodulátory mikrobiálneho pôvodu.

 

Praktické cvičenia:

Praktické cvičenie č. 2 

Fyziologická flóra dutiny ústnej (mikroskopické a kultivačné vyšetrenie). Dôkaz zubného povlaku.

Praktické cvičenie č. 3 

Ochorenia v dutine ústnej - diagnostika a liečba gingivitíd, periodontitíd, parotitíd. Problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 4 

Ochorenia v dutine ústnej - diagnostika a liečba eflorescencií a povlakov v dutine ústnej. Problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 5 

Ochorenia v dutine ústnej. Diagnostika a liečba bakteriálnych a vírusových infekcií s prejavmi v dutine ústnej a susediacich mäkkých tkanivách. Problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 6
Infekcie dýchacích ciest - problémovo orientovaná výučba.
Test č.1.

Praktické cvičenie č. 7
Infekcie urogenitálneho systému; infekcie kože a mäkkých tkanív - problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 8
Endokarditída a sepsa odontogénnej etiológie - problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 9
Infekcie gastrointestinálneho traktu; hepatitídy - problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 10
Neuroinfekcie; nozokomiálne nákazy so zvláštnym zreteľom na chirurgiu v oblasti hlavy a krku - problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 11
Infekcie v stomatologickej ambulancii - problémovo orientovaná výučba.

Praktické cvičenie č. 12
Odontogénne pyogénne infekcie - problémovo orientovaná výučba.
Test č.2. Udeľovanie kreditov.

 

Prednášky, protokoly a prezentácie potrebné na praktické cvičenia nájdete tu.

Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Zubné_lekárstvo_letný_semester

  

Študijná literatúra:

Liptáková a kol: Lekárska mikrobiológia

Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007, 567 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Hupková, H. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva; protokoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 80s. Skriptá.

<output>

Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007, 567 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Hupková, H. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva; protokoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 80s. Skriptá.

</output>

Konzultácie poskytujú vrámci svojich krúžkov vyučujúci a vrámci prednášok dedikovaní prednášatelia cez email.

 

 

 

Sylaby

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

Protokoly potrebné na praktické cvičenie a prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_letný_semester

 

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

Mikrobiológia 2 (3. rok štúdia, ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Otázky na skúšku

Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester

 

Klinická mikrobiológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Témy seminárnych prác, Otázky na skúšku

 

Tropická parazitológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Otázky na skúšku

 

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia 1 (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

 

Lekárska mikrobiológia 2 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

Prednášky, protokoly a prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Zubné_lekárstvo_letný_semester

 

Biomedicínska fyzika

Lekárska mikrobiológia (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

 

 

Povinná literatúra

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Mikrobiológia 1, 2

Povinná literatúra:

Votava, M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2005, 351s .

Votava, M.: Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2006, 495 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; protokoly. Bratislava: UK, 2013. 75 s. Skriptá.

Odporúčaná literatúra:

Murray,P.R. et al.: Medical Microbiology. 8th ed. Philadelphia: Elsevier, 2016. 848 pp.

 

Klinická mikrobiológia:

Odporúčaná literatúra:

Engleberg, N.C. et al.: Schaechter´s  Mechanisms of Microbial Disease. 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2007. 762 pp.

Murray, P.R. et al.: Manual of Clinical Microbiology, 6th ed., Washington, D.C.: ASM Press, 2008. 1482 pp.

 

Tropická parazitológia:

Povinná literatúra:

Jíra J, Lékařská helmintologie. Praha: Galen, 1998. 495 s. ISBN 80-85824-82-5.

Jíra J, Lékařská protozoologie. Praha, Galén, 2009. 567. ISBN 978-80-7262-381-5.

 

Odporúčaná literatúra:

Totková A, Klobušický M, Valent M, Lekárska parazitológia. Martin: Osveta, 2008. 400s. ISBN 978-80-8063-263-2.

Šerý V, Bálint, O, Tropická a cestovní medicína. Praha: Medon, 1998; 596. ISBN 80-902122-4-7.

Čatár G, Böhmer, D.: Lekárska parazitológia. Praha: BON-BON, 1998. 163. Učebnica. ISBN 80-902483-0-6.

Votava M, et al, Lekářská mikrobiológie speciální. Bratislava, Neptun 2003; 495. ISBN 80-902896-6-5. (vybrané kapitoly).

Jeremy Farrar & Peter Hotez & Thomas Junghanss & Gagandeep Kang & David Lalloo & Nicholas J. White (Eds.). Manson’s tropical diseases. 23th ed W.B. Saunders, LTD, London, 2015, 1864 s. ISBN ISBN: 978-0-7020-5101-2. (vybrané kapitoly).

Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, Tropical Infectious Diseases. Second Edition, Vol 2. Elsever 1999, 2006. ISBN. 13: 978044306689; ISBN 10: 0-443-06668-X. 867 – 1385.

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Lekárska mikrobiológia 1, 2

Povinná literatúra:

Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007, 567 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Hupková, H. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva; protokoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 80s. Skriptá.

Odporúčaná literatúra:

Bagg,J., et al: Essentials of Microbiology for Dental Students. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, 348 pp.

 

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Lekárska mikrobiológia:

Povinná literatúra:

Scindler, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada: Praha, 2010, 223s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Organizácia výučby a skúšok

Zapisovanie na skúšku
Študenti sa zapisujú na skúšku z mikrobiológie individuálne cez AIS2 systém podľa pravidiel uvedených v platnom Študijnom poriadku LF UK

Skúška

  • Test, absolvovanie testu s 80% úspešnosťou je podmienkou pre pripustenie na ústnu skúšku
  • Pri riadnom a prvom opravnom termíne je podmienkou na pokračovanie skúšky ústnou časťou úspešné napísanie testu.
  • Študenti si budú losovať skúšajúceho v súlade so študijným poriadkom  LF UK v Bratislave (Čl. 23 bod 23)


Skúška začína o 7.30 h na Mikrobiologickom ústave testom, ktorý sa píše na počítači a obsahuje 40 otázok so 4 možnosťami odpovede s časovým limitom 30 minút. Súbor testových otázok je uverejnený v Návodoch na praktické cvičenia z mikrobiológie. Zubné lekárstvo má otázky na písomný test zverejnené na webe.

Na začiatku ústnej časti skúšky si študent ťahá tri otázky (otázky sú uverejnené na webovej stránke MIU LF UK a UNB). Pre úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky študent musí  zodpovedať všetky tri otázky aspoň na minimálnej úrovni požadovaných vedomostí (hodnotenie „E“).

Termíny skúšok

Termíny skúšok sú uvedené v systéme AIS2

 

 

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch aj tu:

Konzultačné a úradné hodiny

Úradné hodiny pre študentov:


Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim