Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

Oznam o začatí výučby na Mikrobiologickom ústave LF UK a UNB v letnom semestri akademického roka 2021/2022 pre VL/ZL

Milí  študenti,

Prednášky z mikrobiológie v letnom semestri akademického roka 2021-2022 začnú 14. februára 2022 a praktické cvičenie 21. februára 2022.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK budú  sa prednášky konať dištančne cez MS Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci. 

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity). Konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez MS Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

 

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

<output>

Milí  študenti,

výučba mikrobiológie v zimnom semestri akademického roku 2021-2022 (prednášky aj praktické cvičenie) sa začne v týždni od 20.9.2021.

V súlade s rozhodnutím vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa prednášky budú konať dištančne cez Teams; pozvánky na jednotlivé prednášky budú každému študentovi zasielať prednášajúci.

Praktické cvičenia pre VL sa budú konať prezenčne v učebni Mikrobiologického ústavu na druhom poschodí NTÚ a pre ZL v praktikárni Mikrobiologického ústavu, lokalizovanej v suteréne (vchod z dvora, pred vchodom na Ústav patológie). V záujme zachovania protiepidemiologických opatrení (maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity) sa teoretický úvod k praktickým cvičeniam bude uskutočňovať na základe súhlasu rektora UK formou online cez Teams a bude k dispozícii študentom minimálne jeden deň pred konaním príslušného praktického cvičenia. Pripojenie k teoretickému úvodu poskytnú študentom zodpovední učitelia praktických cvičení; konzultácie k jednotlivým témam praktických cvičení budú možné po dohode s vyučujúcim cez Teams.

Študenti sa budú zúčastňovať prezenčnej formy praktických cvičení vopred pripravení (po starostlivom štúdiu teoretického úvodu k príslušnému cvičeniu) a predložia vyučujúcemu na začiatku cvičenia protokoly s vyplnenými odpoveďami ku kontrolným otázkam. Počas prvých 50 minút praktického cvičenia bude v učebni prítomná iba prvá polovica študentov (študijná skupina uvedená v rozvrhu cvičení ako prvá), ktorá vykoná praktické úlohy a výsledky zaznamená do protokolu. Potom bude nasledovať 10-minútová prestávka a praktické úlohy si vykoná druhá polovica študentov (študijná skupina, uvedená v rozvrhu ako druhá).

Sylaby prednášok a praktických cvičení budú spolu s kritériami pre splnenie podmienok pre registráciu na skúšku z mikrobiológie a s otázkami na písomnú a ústnu časť skúšky uvedené na webovej stránke Mikrobiologického ústavu:

https://zona.fmed.uniba.sk/index.php?id=6544

</output>

Sylaby

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

<output>Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester </output>

Mikrobiológia 2 (3. ročník štúdia, ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Otázky na skúšku

Písomný test pred skúškou

 

Klinická mikrobiológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Témy seminárnych prác, Otázky na skúšku

 

Tropická parazitológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Otázky na skúšku

 

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia 1 (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

 

Lekárska mikrobiológia 2 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

Biomedicínska fyzika

Lekárska mikrobiológia (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

Povinná literatúra

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. - 3. roč. všeob.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

x   SLOBODNÍKOVÁ, L. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie: protokoly. Vyd.piate Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 75 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-3405-1.

     VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. preprac. vyd. Brno: Neptun, 2005. 351 s. ISBN 80-86850-00-5.

     VOTAVA, M. et al. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2003 (dotlač 2006).              495    s. ISBN 80-902896-6-5.

     MURRAY, P.A., ROSENTHAL, K.S. a PFALLER, M.A. Medical Microbiology. 8th ed.                         Philadelphia:  Elsevier, 2015, ©2016. 848 s. ISBN 978-0-323-29956-5.

 

KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

x   ENGLEBERG, N.C., DIRITA, V., and DERMODY, T.S. Schaechter’s Mechanisms of Microbial        Disease. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2012, ©2013. xvii, 826. ISBN 978-0-7817-8744-4.

x    MURRAY, P.R. et al. Manual of Clinical Microbiology. 6th ed. Washington, D.C. ASM Press, 2008. 1482 s. ISBN 978-1-55581-086-3.

 

 TROPICKÁ PARAZITOLÓGIA (4.-5. roč. všeob. lek.)

x Totková, A., Klobušický M., Valent M.: Lekárska parazitológia. Osveta Martin, 2008. 400s. 124823-34-01.

x LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny, Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

x Manson's: Tropical Diseases: Expert Consult - Online and Print 23rd Edition. 2020. Print Book & E-Book. ISBN 9780702051012, 9780702057700. (selected chapters)

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

LEKÁRSKA MIKROBIOLÓGIA 1, 2 (2. roč. zub.)

x   LIPTÁKOVÁ, A. et al. Lekárska mikrobiológia. Vyd. prvé. Bratislava: Herba, 2019. 916 s. Dieškova edícia, zv. 8. ISBN 978-80-89631-91-9.

x   LIPTÁKOVÁ, A., et al. Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny,Vyd. prvé. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 256 s. Skriptá. ISBN 978-80-223-4238-4

     VOTAVA M., BROUKAL, Z. a VANĚK, J. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-8685-003-0. (vybrané kapitoly)

     HUPKOVÁ, H. et al. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 80 s. ISBN 978-80-8095-044-6.

      BAGG, J. et al. Essentials of Microbiology for Dental Students. 2nd ed. Oxford: Oxford Unversity

      Press, 2006. xxix, 348 s. ISBN 978-0-19-856489-8.

 

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Lekárska mikrobiológia:

Povinná literatúra:

Scindler, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada: Praha, 2010, 223s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Organizácia výučby a skúšok

Zapisovanie na skúšku
Študenti sa zapisujú na skúšku z mikrobiológie individuálne cez AIS2 systém podľa pravidiel uvedených v platnom Študijnom poriadku LF UK

Skúška

  • Test, absolvovanie testu s 80% úspešnosťou je podmienkou pre pripustenie na ústnu skúšku
  • Pri riadnom a prvom opravnom termíne je podmienkou na pokračovanie skúšky ústnou časťou úspešné napísanie testu.
  • Študenti si budú losovať skúšajúceho v súlade so študijným poriadkom  LF UK v Bratislave (Čl. 23 bod 23)


Skúška začína o 7.30 h na Mikrobiologickom ústave testom, ktorý sa píše na počítači a obsahuje 40 otázok so 4 možnosťami odpovede s časovým limitom 30 minút. Súbor testových otázok je uverejnený na webe ústavu aj v MS Teams. Zubné lekárstvo má otázky na písomný test zverejnené na webe.

Na začiatku ústnej časti skúšky si študent ťahá tri otázky (otázky sú uverejnené na webovej stránke MIU LF UK a UNB). Pre úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky študent musí  zodpovedať všetky tri otázky aspoň na minimálnej úrovni požadovaných vedomostí (hodnotenie „E“).

Termíny skúšok

Termíny skúšok sú uvedené v systéme AIS2

 

 

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch aj tu:

Konzultačné a úradné hodiny

Úradné hodiny pre študentov:


Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim