Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

Všeobecné lekárstvo

Mikrobiológia 1 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

 

Mikrobiológia 2 (3. rok štúdia, ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Otázky na skúšku

Prezentácie z praktických cvičení nájdete tu. Prihlasujete sa ako do AIS-u: (Prihlasovacie meno, heslo). Lekárska fakulta - Mikrobiologický ústav - Mikrobiológia/Microbiology - Všeobecné_lekárstvo_zimný_semester

 

Klinická mikrobiológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Témy seminárnych prác, Otázky na skúšku

 

Tropická parazitológia (4. a 5. ročník LS) - povinne voliteľný predmet

Sylaby, Otázky na skúšku

 

 

Zubné lekárstvo

Lekárska mikrobiológia 1 (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet

 

Lekárska mikrobiológia 2 (2. ročník LS)

Sylaby prednášok, Sylaby cvičení, Podmienky pre zápočet, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

Biomedicínska fyzika

Lekárska mikrobiológia (2. ročník ZS)

Sylaby prednášok, Písomné testy pred skúškou, Otázky na skúšku

 

 

 

Povinná literatúra

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Mikrobiológia 1, 2

Povinná literatúra:

Votava, M.: Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun, 2005, 351s .

Votava, M.: Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun, 2006, 495 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; protokoly. Bratislava: UK, 2013. 75 s. Skriptá.

Odporúčaná literatúra:

Murray,P.R. et al.: Medical Microbiology. 8th ed. Philadelphia: Elsevier, 2016. 848 pp.

 

Klinická mikrobiológia:

Odporúčaná literatúra:

Engleberg, N.C. et al.: Schaechter´s  Mechanisms of Microbial Disease. 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams and Wilkins, 2007. 762 pp.

Murray, P.R. et al.: Manual of Clinical Microbiology, 6th ed., Washington, D.C.: ASM Press, 2008. 1482 pp.

 

Tropická parazitológia:

Povinná literatúra:

Jíra J, Lékařská helmintologie. Praha: Galen, 1998. 495 s. ISBN 80-85824-82-5.

Jíra J, Lékařská protozoologie. Praha, Galén, 2009. 567. ISBN 978-80-7262-381-5.

 

Odporúčaná literatúra:

Totková A, Klobušický M, Valent M, Lekárska parazitológia. Martin: Osveta, 2008. 400s. ISBN 978-80-8063-263-2.

Šerý V, Bálint, O, Tropická a cestovní medicína. Praha: Medon, 1998; 596. ISBN 80-902122-4-7.

Čatár G, Böhmer, D.: Lekárska parazitológia. Praha: BON-BON, 1998. 163. Učebnica. ISBN 80-902483-0-6.

Votava M, et al, Lekářská mikrobiológie speciální. Bratislava, Neptun 2003; 495. ISBN 80-902896-6-5. (vybrané kapitoly).

Jeremy Farrar & Peter Hotez & Thomas Junghanss & Gagandeep Kang & David Lalloo & Nicholas J. White (Eds.). Manson’s tropical diseases. 23th ed W.B. Saunders, LTD, London, 2015, 1864 s. ISBN ISBN: 978-0-7020-5101-2. (vybrané kapitoly).

Guerrant RL, Walker DH, Weller PF, Tropical Infectious Diseases. Second Edition, Vol 2. Elsever 1999, 2006. ISBN. 13: 978044306689; ISBN 10: 0-443-06668-X. 867 – 1385.

 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Lekárska mikrobiológia 1, 2

Povinná literatúra:

Votava, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. Brno: Neptun, 2007, 567 s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Hupková, H. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie pre poslucháčov zubného lekárstva; protokoly. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 80s. Skriptá.

Odporúčaná literatúra:

Bagg,J., et al: Essentials of Microbiology for Dental Students. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, 348 pp.

 

BIOMEDICÍNSKA FYZIKA

Lekárska mikrobiológia:

Povinná literatúra:

Scindler, J.: Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. Grada: Praha, 2010, 223s.

Slobodníková, L. a kol.: Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie; teoretický úvod. Bratislava: UK, 2013. 161 s. Skriptá.

Organizácia výučby a skúšok

Zapisovanie na skúšku
Študenti sa zapisujú na skúšku z mikrobiológie individuálne cez AIS2 systém podľa pravidiel uvedených v platnom Študijnom poriadku LF UK

Skúška

  • Test, absolvovanie testu s 80% úspešnosťou je podmienkou pre pripustenie na ústnu skúšku
  • Pri riadnom a prvom opravnom termíne je podmienkou na pokračovanie skúšky ústnou časťou úspešné napísanie testu.
  • Študenti si budú losovať skúšajúceho v súlade so študijným poriadkom  LF UK v Bratislave (Čl. 23 bod 23)


Skúška začína o 7.30 h na Mikrobiologickom ústave testom, ktorý sa píše na počítači a obsahuje 40 otázok so 4 možnosťami odpovede s časovým limitom 30 minút. Súbor testových otázok je uverejnený v Návodoch na praktické cvičenia z mikrobiológie.

Na začiatku ústnej časti skúšky si študent ťahá tri otázky (otázky sú uverejnené na webovej stránke MIU LF UK a UNB). Pre úspešné absolvovanie ústnej časti skúšky študent musí  zodpovedať všetky tri otázky aspoň na minimálnej úrovni požadovaných vedomostí (hodnotenie „E“).

Termíny skúšok

Termíny skúšok sú uvedené v systéme AIS2

 

 

Termíny obhajob diplomových prác

Termíny obhajob diplomových prác na Mikrobiologickom ústave pre študentov 6. ročníka nájdete v oznamoch aj tu:

Konzultačné a úradné hodiny

Úradné hodiny pre študentov:


Konzultačné hodiny: po dohovore s vyučujúcim