Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

anglický jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 90119 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 90119 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, telesna.prednosta@fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 90119 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Ján B e r a c k a  jan.berackagmail.com (90119 682)

Mgr. Henrich K r č, PhD.  henrich.krcfmed.uniba.sk  (90119 367)

Mgr. Michal K o r m a n  michalkorman3gmail.com (90119 626)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk) 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD. (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L

 

športový areál  (vo dvore LF) správca - 90119 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny - letný semester 2023/24

PaedDr. Róbert Važan, PhD.  (robert.vazan@fmed.uniba.sk)

pondelok: 14,00 - 16,00

piatok: 11,00 - 13,00

Mgr. Henrich Krč   (henrich.krc@fmed.uniba.sk)

pondelok: 10,30 - 13,30

piatok: 10,00 - 12,00

Mgr. Ján Beracka    (jan.beracka@gmail.com)

pondelok: 11,00 - 13,00

utorok: 12,30 - 14,30

 

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.    (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

utorok: 9,30 - 11,30

streda: 12,30 - 14,30

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.   (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

utorok:  8,00 - 10,00

streda: 14,00 - 16,00

Mgr. Michal Korman   (michalkorman3@gmail.com)

pondelok: 10,30 - 12,30

utorok:  10,00 - 12,00

 

 

 

 

 

 

Turistika a cykloturistika

TURISTIKA 

Vzhľadom na to, že už bola raz turistika kvôli počasiu zrušená a bude aj počas veľkonočných sviatkov, ponúkame termín tento piatok 22.3.2024 o 9.30!

Dátum: 22.3.2024

Čas: 9.30!!!

Zraz: Zastávka električky č.3 "Pekná cesta"

Spojenie: Električkou č.3, smer Rača (Komisárky), vystúpiť na zastávke "Pekná cesta"

V prípade zlého počasia môže byť turistika zrušená!!! Sledujte web stránku.

Kontaktná osoba: Barbora Kociánová, barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

 

 

 

Dátum: 

Čas: 

Zraz: Parkovisko za Červeným mostom, Železná studnička

<output>Železná studnička</output>

<output>Železná studnička</output>

Spojenie: Trolejbus 42, 47 na zastávke  Červený most

Kontaktná osoba: Henrich Krč, henrich.krcfmed.uniba.sk

 

Dátum:

Čas:

Zraz:

Spojenie:

Kontaktná osoba: Barbora Kociánová, barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

 

Dátum:

Čas: 

Zraz: Sliačska ulica (zastávka autobusu, číslo 151 "Sliačska")

Spojenie: Električkou číslo 3, vystúpiť na zastávke "Riazanská"

Kontaktná osoba: PaedDr.Róbert Važan, PhD., robert.vazan@fmed.uniba.sk

 

 

....................................

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output

 

 V PIATOK V ČASE 9-13.00 - TERMÍNY A ZRAZ UPRESNÍME!

 Predbežne naplánované túry:

- Rača - Panova lúka - vyhliadka Vydrica - Rača

- Rača - Malá Baňa - Červený kríž - Rača

- Pekná cesta - Kamzík

- Rača - Biely kríž 

- Železná studienka (Červený most) - Kačín

- Devín - Devínska Kobyla - Sandberg - Devín

- Dúbravka - Devínska Kobyla 

- Lanfranconi - Pečniansky les - Lanfranconi

 ....

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na webovej stránke nášho ústavu.

 

CYKLOTURISTIKA

Dňa:

Čas:

Zraz: pred aulou UK (vchodom) - Šafárikovo námestie

Kam: cyklochodník popri Dunaji

Povinná výbava: PRILBA, pršiplášť (nepremokavá vetrovka), pitie, vhodné náhradná duša, popr. lepiaca súprava. 

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

Kontaktná osoba:

Róbert Važan    robert.vazanfmed.uniba.sk