Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: Mgr. Petra Bajerová, PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Darina Halčáková, Mgr. Gabriela Lamačková

anglický jazyk: Mgr. Petra Bajerová; PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 59357 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 59357 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan(at)fmed.uniba.sk, telesna.prednosta(at)fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 59357 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Monika   L a m o š o v á 

Mgr. Ján B e r a c k a

Mgr. Darina H a l č á k o v á (darina.halcakova@fmed.uniba.sk)

Mgr. Michal K o r m a n (michalkorman3@gmail.com)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L, Ing. Zoltán O R O Š - športový areál (správca) 59357 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny skúšobné obdobie - ZS 2017/18

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

utorok 8,30 - 11,30

streda 15,00 - 17,00 telocvičňa

štvrtok 8,30 - 11,30

piatok 9,00 - 12,00

Mgr. Darina Halčáková

pondelok 11,00 - 14,00

streda 11,00 - 13,00

štvrtok 11,00 - 14,00

Mgr. Ján Beracka

pondelok 11,00 - 14,00

utorok 11,00 - 14,00

streda 15,00 - 17,00 telocvičňa

štvrtok 11,00 - 14,00

Mgr. Monika Lamošová

pondelok 9,00 - 12,00

utorok 9,00 - 12,00

streda 14,00 - 16,00

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

utorok 9,30 - 12,30

streda  9,30 - 12,30

štvrtok 9,30 - 12,30

Mgr. Michal Korman - dovolenka a lyžiarske zájazdy Chopok do 8.2.2018


 

 

Turistika

TURISTIKA      

Dňa: 24.11.2017 PIATOK

Zraz: 10.00 hod. zástavka električky Pekná cesta (smer mesto)

Kam:  Pekná cesta - Kamzík - Vojenská nemocnica

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

(barbora.kocianovafmed.uniba.sk

 

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

 Naplánované túry:

-Vojenská nemocnica – Kačín - Kamzík

-Záhorská Bystrica – hrad Pajštún - Rača

-Smolenice – vrch Záruby - Smolenice

-Devín – Devínská Kobyla  - Sandberg

-Rača – prameň Vydrice - Kamzík

-Lamač – Marianka – Krasňany

-Lozorno – vrch Vysoká – Zochová chata

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na výveske pri Ústave telesnej výchovy. A tiež na webovej stránke nášho ústavu-aktuálne.