Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

Aktuality

 

Vážené študentky, vážení študenti,

podľa nových pravidiel zo dňa 21.9.2021 týkajúcich sa prezenčnej výučby (https://www.fmed.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/lekarska-fakulta/article/prakticka-vyucba-na-ustavoch-a-klinikach-lf-uk-pravidla/) Vás pred začiatkom prezenčnej časti seminára žiadame pripraviť si k nahliadnutiu doklady o očkovaní, testovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK sa realizuje v režime kontroly OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) podľa nasledovných pravidiel: 

·         Počas celého trvania výučby majú študenti aj vyučujúci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom (od červenej farby okresu podľa Covid-automatu sú povinné respirátory), dodržiavajú rozostupy a dezinfekciu rúk. Podmienky minimalizujúce riziko prenosu infekcie Covid-19 pri výučbe zabezpečuje pracovisko a vyučujúci kontrolujú ich dodržiavanie.

·         Plne zaočkovaní študenti a študenti s prekonaným ochorením Covid-19 v období za ostatných 180 dní sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.

·         Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom Covid-19 testu (Ag, RT-PCR, rýchly PCR) pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

·         Nezaočkovaní študenti, ktorí prídu do úzkeho kontaktu s Covid-19 pozitívnou osobou (v dobe 2 dni pred pozitívnym testom), sa dajú otestovať cez korona.gov.sk a musia ísť do karantény, ktorú môžu ukončiť negatívnym výsledkom Covid-19 testu, vykonaným najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Úzky kontakt je priamy fyzický kontakt na vzdialenosť menej ako 2 metre bez prekrytia horných dýchacích ciest.

·         Plne zaočkovaní študenti, ktorí prídu do úzkeho kontaktu s Covid-19 pozitívnou osobou, nejdú do karantény, pokračujú vo výučbe.

·         Študenti, ktorí majú klinické príznaky ochorenia Covid-19, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom Covid-19 testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

·         Študent, ktorý má pozitívny Covid-19 test o tejto skutočnosti bez odkladu informuje všetky svoje úzke kontakty, zostáva v karanténe a nahlási túto skutočnosť na pracovisku, kde má mať v tom čase výučbu. Zároveň to oznámi na covid@fmed.uniba.sk a  https://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/Karanténa trvá 10 dní, v prípade, že nepretrvávajú klinické príznaky.

·         V prípade neschopnosti preukázať sa splnením aspoň jednej z podmienok OTP sa študent praktickej výučby zúčastniť nemôže a má absenciu. O spôsobe náhrady absencie rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

·         V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky ÚVZ SR bude neúčasť ospravedlnená.  O spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

·         Zamestnanci ústavov/kliník sú povinní kontrolovať podmienky splnenia OTP pred začiatkom praktickej prezenčnej výučby.

·         Nezaočkovaným zamestnancom ústavov/kliník sa dôrazne odporúča, aby sa pravidelne testovali na prítomnosť Covid-19 (Ag, RT-PCR testom)

Poznámky:

RT-PCR/Ag test si študent aj zamestnanec zabezpečuje sám a na vlastné náklady.

Prekonanie ochorenia Covid-19 študent dokladuje potvrdením o pozitivite Covid-19 testu.

Definícia plne zaočkovaný:

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19

Podľa týchto inštrukcií budú mať študenti v prípade povinnej karantény podľa vyhlášky UVZSR neúčasť na prezenčnej výučbe ospravedlnenú

Absenciu si študent môže nahradiť po dohode s vyučujúcim, u ktorého mal absenciu. Náhrada sa bude konať formou online hovoru cez MS Teams a to spravidla v 13. týždni (6.12. - 12.12.2021). 

 

 

Informácie ku skúške z patologickej fyziológie v zimnom semestri 2021/2022

 

Záverečná skúška z patologickej fyziológie v zimnom semestri 2021/2022

Inštrukcie

 

Podmienkou prihlásenia sa na skúšku z patologickej fyziológie je splnenie prerekvizít: pre všeobecné lekárstvo z Patologickej fyziológie 1 a pre zubné lekárstvo z Lekárskej biochémie pre ZL 2 (overenie cez AIS2). Ak študent tieto kritériá nesplní, nebude pripustený na skúšku z patologickej fyziológie.

Študenti, ktorí ukončili praktické štúdium z patologickej fyziológie, sa na skúšku prihlasujú cez AIS2. Termíny skúšok sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným poriadkom.

Skúška prebieha v prezenčnej forme. V deň skúšky študenti prichádzajú na Ústav patologickej fyziológie (ÚPF) o 8:00.

Na ústnej skúške študent predloží svoj ISIC a náhodne si vyberie tri otázky, jednu z každého okruhu skúšobných otázok. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je zodpovedanie všetkých troch otázok. Študent si môže pripraviť písomné odpovede; čas poskytnutý skúšajúcim je cca 20 minút. minút. Skúšajúci vyzve študenta, aby písomne ​​vypracoval otázku z kardiovaskulárneho systému, ktorá bude uložená na ÚPF ako dôkaz o skúške. Podvádzanie počas skúšky je dôvodom prerušenia skúšky a hodnotenia Fx.

Študent prihlásený na skúšku, ktorý sa nedostaví, bude hodnotený známkou Fx.

Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie cez AIS2 je v kompetencii študenta.

Ak chce študent odhlásiť termín, ktorý AIS2 nemôže povoliť, môže o to písomne ​​požiadať prednostu ÚPF. Študent, ktorý sa na skúšku nedostaví a chce sa ospravedlniť, môže tak urobiť do piatich dní po skúške písomným listom adresovaným prednostovi ÚPF na e-mail sekretariátu ÚPF (lenka.libakova@fmed.uniba.sk).

 

 

Rozpis výučby

Zimný semester

Výučba: od 13.09.2021 do 17.12.2021

Skúškové obdobie: od 03.01.2022 do 11.02.2022

Predtermíny: od 06.12.2021 do 17.12.2021

 

Letný semester

Výučba: od 14.02.2022 do 20.05.2022

Skúškové obdobie: od 23.05.2022 do 30.06.2022 

Predtermíny: od 09.05.2022 do 20.05.2022

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín: od 15.08.2022 do 31.08.2022

 

Študijný program všeobecné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 14.01.2022

Obhajoby diplomových prác: od 07.02.2022 do 18.03.2022

 

Študijný program zubné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 25.03.2022

Obhajoby diplomových prác: od 09.05.2022 do 20.05.2022

 

Informácie o výuke  -  pozrite stĺpec vľavo