Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

Aktuality

V letnom semestri 2021/2022 bude výuka patologickej fyziológie prebiehať nasledovne:

 

PREDNÁŠKY budú prebiehať online formou cez MS Teams - buď vo všeobecnom kanáli v čase prednášky alebo cez schôdzu, ktorú niektorí prednášajúci zvyknú vytvárať.

a) Vyučujúci študentom dopredu poskytnú nahrávku, ktorú si preštudujú a v čase prednášky sa cez MS Teams stretnú s vyučujúcim, kde môžu konzultovať nejasné body prednášky.

b) Vyučujúci sa so študentami stretne online cez MS Teams priamo v čase prednášky a odprednáša tému naživo, pričom ju bude zároveň nahrávať a nahrávku dá k dispozícii študentom.

O spôsobe vedenia prednášky budú študentov jednotliví vyučujúci dopredu informovať. 

 

SEMINÁRE budú prebiehať kombinovane:

1. časť:

Študenti si prehrajú a preštudujú materiál, ktorý im vyučujúci dopredu poskytne cez MS Teams.

2. časť:

Druhá časť bude prezenčná. Vyučujúci budú preverovať vedomosti študentov (testom/ústne), aby si overili, či si poskytnutý materiál preštudovali, opätovne vysvetlia kľúčové alebo zložitejšie tézy a spravia ďalšie aktivity súvisiace s preberanou témou. Počas stretnutia budú mať študenti priestor na otázky.

Je nutné dodržať maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity, preto budú semináre pre všeobecné lekárstvo rozdelené na 2 skupiny.

Výmena a presun študentov medzi študijnými skupinami spravidla nie je možná.

 

Informácia o pravidlách praktickej výučby na ústavoch a klinikách 

Počas semestra budú študenti písať 2 testy v prostredí Moodle z počítačovej miestnosti LFUK.

  

Informácie ku skúške z patologickej fyziológie v letnom semestri 2021/2022

Záverečná skúška z patologickej fyziológie v letnom semestri 2021/2022

Inštrukcie

 

Podmienkou prihlásenia sa na skúšku z patologickej fyziológie je splnenie prerekvizít: pre všeobecné lekárstvo z Patologickej fyziológie 1 a pre zubné lekárstvo z Lekárskej biochémie pre ZL 2 (overenie cez AIS2). Ak študent tieto kritériá nesplní, nebude pripustený na skúšku z patologickej fyziológie.

Študenti, ktorí ukončili praktické štúdium z patologickej fyziológie, sa na skúšku prihlasujú cez AIS2. Termíny skúšok sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným poriadkom.

Skúška prebieha v prezenčnej forme. V deň skúšky študenti prichádzajú na Ústav patologickej fyziológie (ÚPF) o 8:00.

Na ústnej skúške študent predloží svoj ISIC a náhodne si vyberie tri otázky, jednu z každého okruhu skúšobných otázok. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je zodpovedanie všetkých troch otázok. Študent si môže pripraviť písomné odpovede; čas poskytnutý skúšajúcim je približne 20 minút. Skúšajúci vyzve študenta, aby písomne ​​vypracoval otázku z kardiovaskulárneho systému, ktorá bude uložená na ÚPF ako dôkaz o skúške. Podvádzanie počas skúšky je dôvodom prerušenia skúšky a hodnotenia Fx.

Študent prihlásený na skúšku, ktorý sa nedostaví, bude hodnotený známkou Fx.

Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie cez AIS2 je v kompetencii študenta.

Ak chce študent odhlásiť termín, ktorý AIS2 nemôže povoliť, môže o to písomne ​​požiadať prednostu ÚPF. Študent, ktorý sa na skúšku nedostaví a chce sa ospravedlniť, môže tak urobiť do piatich dní po skúške písomným listom adresovaným prednostovi ÚPF na e-mail sekretariátu ÚPF (lenka.libakova@fmed.uniba.sk).

 

 

Rozpis výučby

Zimný semester

Výučba: od 13.09.2021 do 17.12.2021

Skúškové obdobie: od 03.01.2022 do 11.02.2022

Predtermíny: od 06.12.2021 do 17.12.2021

 

Letný semester

Výučba: od 14.02.2022 do 20.05.2022

Skúškové obdobie: od 23.05.2022 do 30.06.2022 

Predtermíny: od 09.05.2022 do 20.05.2022

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín: od 15.08.2022 do 31.08.2022

 

Študijný program všeobecné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 14.01.2022

Obhajoby diplomových prác: od 07.02.2022 do 18.03.2022

 

Študijný program zubné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 25.03.2022

Obhajoby diplomových prác: od 09.05.2022 do 20.05.2022

 

Informácie o výuke  -  pozrite stĺpec vľavo