Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

OZNAMY - výučba, skúšky

 

  OZNAM

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na záverečnej skúške z patologickej fyziológie:
Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu.
Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 


Na základe Štatútu LF UK v Bratislave a podľa vykonávacieho pokynu dekana bude od akad. r. 2010/2011 podľa čl. 19, bod 4 štatútu podmienkou účasti na skúške absolvovanie všetkých prerekvizít daného predmetu.

Prerekvizitami pre skúšku z patologickej fyziológie (všeob. a zubné lekárstvo, 
slov., angl.) je úspešne absolvovaná skúška z fyziológie a lekárskej biochémie.

Študent s prenesenou skúškou môže absolvovať praktické cvičenia z patologickej fyziológie, ale na skúšku sa môže zapísať až po vykonaní skúšky z danej prerekvizity.

NEWS - credits and exams

 

 ANNOUNCEMENT

The absence during the Rector´s day off, Dean´s day off or public holidays in Slovak Republic is considered to be the presence.

Requirement for students´ attendance at the final exam of Pathological Physiology:
Student has responsibility to verify that he/she met criteria of the final course evaluation. Without fulfilment of the final course evaluation criteria the student will not be admitted to the final exam of Pathological Physiology.


Requirements for applying for Pathological Physiology exam are under the condition of completing prerequisites from Physiology and Biochemistry (verification through AIS2). If the student does not meet this criteria, he or she will not be admitted to exam of Pathological Physiology.  

Textbook Pathophysiology, 1997

     
      Hulín et al.:  PATHOPHYSIOLOGY

      Bratislava, SAP 1997, 696 s.

      ISBN 80-85665-90-5

      Illustration Albín Brunovský  1996   


   Contents    ( pp. i - xi ) 

 1   Pathophysiology of the respiratory system   ( I. Hulín )

 1.1  The transport of oxygen to the organism   (pp. 3-7)

 1.2  Pathophysiology of respiration and respiratory organs  (pp. 7-16)

 1.3  Pneumonia   (pp. 16-18)

 1.4  Hypersensitive pneumonitis    (pp. 16-18)

 1.5  Pulmonary disorders caused by harmful substances in the inhaled air    (pp. 16-18)

 1.6  Chronic diseases of the airways    (pp. 16-18)

 1.7  Bronchiectasis    (pp. 16-18)

 1.8  Cystic fibrosis (of the lungs)    (pp. 16-18)

 1.9  Interstitial lung diseases    (pp. 16-18)

 1.10 Respiratory failure    (pp. 32-36)

 1.11 Tumours of the lung and bronchi    (pp. 36-37)

 1.12 Disorders of the diaphragm, thorax, pleura and mediastinum    (pp. 37-43) 

 

 2   Pathophysiology of blood and haematologic system   ( I. Hulín )

 2.1  Haematopoiesis    (pp. 16-18)

 2.2  Anaemias    (pp. 16-18)

 2.3  Haemostasis and haemocoagulation    (pp. 16-18)

 2.4  Disorders of primary haemostasis    (pp. 16-18)

 2.5  Disorders of haemocoagulation    (pp. 16-18)

 2.6  Disorders of leucocytes    (pp. 16-18)

 2.7  Malignant haematologic diseases   (pp. 81-87) 

 

 3   Pathophysiology of the cardiovascular system   ( I. Hulín, F. Šimko et al. )

 3.1   Functional characteristics of the cardiac muscle structure   (F. Šimko,  pp. 88-92)

 3.2   Metabolism of cardiac muscle cell   (F. Šimko,  pp. 88-94)

 3.3   Contraction-relaxation cycle   (F. Šimko,  pp. 94-97)

 3.4   Contractile function of myocardium and pumping function of the heart 

         (F. Šimko,  pp. 97-103)

 3.5   Pathomechanism of heart hailure   (F. Šimko,  pp. 103-115)

 3.6   Pathomechanism of cardiomyocyte damage of heart failure   (F. Šimko,  pp. 115-119)

 3.7   Hypertrophy of the heart - mechanism of adaptation to chronic hemodynamic overload

         (F.Šimko,  pp. 119-126)

 3.8   Valvular defects of the heart   (F. Šimko,  pp. 126-135)

 3.9   Cardiomyopathies  (F. Šimko,  pp. 135-139)

 3.10  General adaptation syndrome – stress   (F. Šimko,  pp. 139-145)

 3.11  Congenital heart diseases   (I. Hulín, L. Zlatoš,  pp. 145-150)

 3.12  Infective endocarditis   (I. Hulín,  pp. 150-152)

 3.13  Pathological changes of the blood pressure   (H. Sapáková,  pp. 152-155)

 3.14  Systemic arterial hypertension   (H. Sapáková,  pp. 155-162)

 3.15  Secondary arterial hypertension   (H. Sapáková,  pp. 162-169)

 3.16  Systemic arterial  hypotension   (D. Maasová,  pp. 169-171)

 3.17  Syncope   (D. Maasová,  pp. 171-172)

 3.18  Shock states   (I. Hulín,  pp. 172-183)

 3.19  Septic shock and septicemia   (I. Hulín,  pp. 183-186)

 3.20  Etiopathogenesis of atherosclerosis   (L. Zlatoš,  pp. 186-194)

 3.21  Coronary circulation disturbances   (I. Hulín,  pp. 194-196)

 3.22  Ischaemic  heart disease   (I. Hulín,  pp. 196-199)

 3.23  Acute myocardial infarction   (J. Murín,  pp. 199-205)

 3.24  Pathophysiology of the brain circulation   (B. Mladosievičová,  pp. 205-211)

 3.25  The basis of the electrical  action  of the heart   (I. Hulín,  pp. 211-228)

 3.26  The electrophysiological basis in the generation  of cardiac  arrhythmias 

         (I. Hulín,  pp. 228-239)

 3.27  Tachyarhythmia   (I. Hulín,  pp. 239-248)

 3.28  Diseases of the venous system    (J. Holzerová,  pp. 248-253)

 3.29  The role of endothelium in the reactivity of the vascular smooth muscle 

         (R. Sochorová,  pp.  253-256)

 

 4   Pathophysiology of kidneys and urinary system   ( I. Hulín )

 4.1   Introduction  (pp.  257-258)

 4.2   Basic anatomic notes  (pp.  258-263)

 4.3   Pecularities of renal blood flow  (pp.  263-266)

 4.4   The urine formation  (pp.  266-275)

 4.5   Disturbances of glomerular functions  (pp.  275-279)

 4.6   Acute renal failure  (pp.  279-281)

 4.7   Chronic renal failure   (pp.  281-285)

 4.8   Inflammatory processes of kidneys due to immunopathogenic mechanisms  

         (pp.  285-288)

 4.9   Glomerulopathies  (pp.  288-296)

 4.10  Infections of the urinary tract  (pp.  296-298)

 4.11  Tubulointerstitial renal diseases  (pp.  298-300)

 4.12  Renovascular diseases  (pp.  300-302)

 4.13  Prae-eclampsia and eclampsia  (pp. 302-302)

 4.14  Hereditary renal disease  (pp. 302-304)

 4.15  Urolithiasis  (pp. 304-305)

 4.16  Urinary outflow tract disturbances  (pp. 305-307) 

 4.17  Tumors of urinary tract  (pp. 307-307)

 

 5   Pathophysiology of endocrine system   ( L. Zlatoš )

 5.1  Types of endocrine disorders  (pp. 308-309)

 5.2  Etiology  of endocrine disorders  (pp. 309-310)

 5.3  Pathophysiology of hypothalamic-hypophyseal system  (pp. 310-325)

 5.4  Pathophysiology of thyroid gland  (pp. 325-356)

 5.5  Patophysiology of parathyroid gland  (pp. 356-366)

 5.6  Pathophysiology of the adrenal glands  (pp. 366-391)

 5.7  Endocrine disorders of the ovaries  (pp. 391-397)

 5.8  Endocrine disorders of the testes  (pp. 397-404)

 5.9  Pathophysiology of the endocrine pancreas  (pp. 404-429)

 

 6   Pathophysiology of the nervous system   ( M. Bernadič et al. )

 6.1   The basic anatomical  and physiological aspects  (pp. 430-435)

 6.2   Neuronal injury  (pp. 435-437)

 6.3   Neuroglia  (pp. 437-437)

 6.4   The basic etiopathogenetic factors in the nervous system disturbances  (pp. 437-440)

 6.5   Some syndroms occuring upon the injury of the nervous system  (pp. 440-442)

 6.6   Head injuries  (pp. 442-446)

 6.7   Brain edema  (pp. 446-448)

 6.8   Intracranial hypertension  (pp. 448-450)

 6.9   Hydrocephaly  (pp. 450-451)

 6.10  Demyelination diseases  (pp. 451-454)

 6.11  Degenerative  diseases of the CNS  (pp. 454-457)

 6.12  Epilepsy (J. Holzerová)  (pp. 457-464)

 6.13  Disturbances of the oxygen supply to the brain   (pp. 464-466)

 6.14  Cerebral infarction  (pp. 466-467)

 6.15  Intracranial haemorhage  (pp. 467-468)

 6.16  Aging changes and brain tissue atrophy  (pp. 468-468)

 6.17  Infections  (pp. 468-472)

 6.18  Nutritional, toxic and metabolic dysfunctions of the brain (encephalopathies)  

         (pp. 472-475)

 6.19  Tumors of the nervous system  (pp. 475-476)

 6.20  Injury of the  spine  (pp. 476-477)

 6.21  Diseases of the motor neuron  (pp. 477-478)

 6.22  Peripheral nerves  (pp. 478-479)

 6.23  Neuromuscular diseases   (pp. 479-480)

 6.24  Autonomous (vegetative) nervous system (A. Kráľ)  (pp. 480-495)

 

 7   Pathophysiology of the gastrointestinal tract  ( I. Hulín, I. Ďuriš )

 7.1   Introduction  (I. Ďuriš, I. Hulín)  (pp. 496-497)

 7.2   Oesophagus  (pp. 497-498)

 7.3   Diseases of the oesophagus  (pp. 498-499)

 7.4   Stomach and duodenum (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 499-501)

 7.5   Diseases of the stomach and duodenum  (pp. 501-506)

 7.6   Exocrine pancreas (M. Bernadič)  (pp. 506-508)

 7.7   Impairment of the exocrine function of pancreas (M. Bernadič)  (pp. 508-510)

 7.8   Small intestine (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 510-514)

 7.9   The large intestine   (pp. 514-515)

 7.10  Malabsorption   (pp. 515-517)

 7.11  Diarrhea  (pp. 517-519)

 7.12  Constipation (H. Sapáková)  (pp. 519-522)

 7.13  Intestinal obstruction (M. Turčáni)  (pp. 522-526)

 7.14  Inflammation and other intestinal diseases (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 526-529)

 7.15  Tumours of the GIT  (pp. 529-531)

 7.16  Bleeding from GIT  (pp. 531-533)

 7.17  Abdominal pain  (pp. 533-535)

 7.18  The Liver (D. Maasová)  (pp. 535-540)

 7.19  Pathophysiology of the liver (D. Maasová)  (pp. 540-547)

 7.20  Jaundice (D. Massová)  (pp. 547-552)

 7.21  Diseases of the gallbladder (D. Maasová)  (pp. 552-553)

 7.22  Gastrointestinal hormones (I. Ďuriš)  (pp. 553-556)

 

 8   Pathophysiology of bones and joints   ( D. Maasová et al. )

 8.1  Introduction  (pp. 557-562)

 8.2  Generalized skeleton disorders   (pp. 562-568)

 8.3  Localized bone disorders  (pp. 568-569)

 8.4  Disorders of joints  (I. Šulková, M. Bakošová)   (pp. 569-576)

 

 9   Inflammation and fever  ( I. Hulín, M. Ferenčík, V. Štvrtinová, J. Jakubovský )

 9.1  Inflammation   (pp. 577-633)

 9.2  Fever (I.Hulín)  (pp. 634-640)

 

 10   Pathophysiology of malignant diseases   ( B. Mladosievičová )

 10.1  Carcinogenesis  (pp. 641-646)

 10.2  Cellular oncogenes   (pp. 646-647)

 10.3  Characteristics of cancer cells  (pp. 647-651)

 10.4  Tumor growth and development  (pp. 651-653)

 10.5  Predisposing factors of cancer cells  (pp. 653-653)

 10.6  Characteristics of benign tumors  (pp. 653-654)

 10.7  Pathophysiology of malignant disease  (pp. 654-658)

 10.8  Immune surveillance and cancer  (pp. 658-658)

 

 11   Fluids and electrolytes   ( H. Sapáková, D. Maasová )

 11.1  Fluids disorders  (H. Sapáková)  (pp. 659-666)

 11.2  Electrolyte balance  and its disturbances  (H. Sapáková)  (pp. 666-674)

 11.3  Disorders of acid- base homeostasis  (D. Maasová, Š. Navarčíková)  (pp. 674-681)

 

 Index    ( pp. 683 - 696 )

 List of Figures    ( pp. xiii - xv ) 

 List of Tables    ( pp. xvii )

Bezkontaktná výučba - marec 2020, VL, ZL, BMF

List študentom - prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.

 

Všeobecné lekárstvo

Prof. Mladosievičová  -  LeukémieKoagulácia

Prof. Šimko  - Cirhóza a zlyhanie pečene

Doc. Celec  -  Choroby štítnej žľazy,...

Prof. Mladosievičová  -  Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika...

<output>Cirhóza a zlyhanie pečen</output>Zlyhanie pečene

Dr. Baka  - Zlyhanie srdca (ZS)  -  Seminar ZSZlyhanie srdca, ZS1ZS2ZS3ZS4

Doc. Celec  -  Diabetes mellitus

Dr. Paššáková  -  Vredová choroba žalúdka a duodena

Dr. Bachárová  -  Poruchy príštitných teliesok...Štítna žľaza  

 

Zubné lekárstvo

Dr. Paulis  -  Regulácia TK, artériová hypertenzia

Prof. Šimko  -  Kolaps, šok, porucha mikrocirkulácie

Dr. Paulis  -  Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby

Prof. Bernadič  -  Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc  -  Úvod..., CHOCHPAstma bronchiale

Dr. Ondičová  -  Zápal, horúčka, bolesť (5 súborov)                        
                             PodkladyBolest 1Bolest 2Bolest 3Bolest 4

Dr. Gardlík  -  Endotelová dysfunkcia

Dr. Baka  -  Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu  -  IMIM podklady

Dr. Poljak  -  Ateroskleróza

 

B M F

doc. Celec  -  Molekulárna medicína,   Oxidačný stres

prof. Bernadič  -  AterosklerózaChlopňové chyby srdca

Prof. Bernadič  -  Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc  -  Úvod..., CHOCHP

Mgr. Trubačová  - Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia

Dr. Baka  - Zlyhanie srdca (ZS)  -  Seminar ZSZlyhanie srdca, ZS1ZS2ZS3ZS4

Dr. Ondičová  - Mozgová ischémia, edém,... -  Mozgová ischémiaPublikácia

Dr. Ondičová  -   Text študentom,  Poruchy nadobličiek

Dr. Ondičová  -  Poruchy hypotalamu a adeno a neurohypofýzy

 

 

Bezkontaktná výučba - apríl 2020, VL, ZL, BMF

List študentom - prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

 

Všeobecné lekárstvo

Dr. Repová  -  Proteinúria, hematúria, nefitický, nefrotický sy, vyšetrenie moču

                        články  -  ProteinúriaHematúria

 

Zubné lekárstvo

Dr. Bachárová  -  Patofyziológia čevenej a bielej krvnej zložky

 

B M F

Prof. Mladosievičová  -  Akútne a chronické zlyhanie obličiek

Dr. Ondičová  -  Struma_Hypo a hypertyreózyTyreopatie (článok)

 

 

Non-Contact Education - March 2020, GM, Dentistry

Letter to students - prof. Fedor Simko, MD, PhD.

 

General Medicine 

Dr. Paulis  -  Calcium and oxygen paradox, ischemic heart disease

Prof. Šimko  -  Diseases of suprarenal gland

Prof. Mladosievičová  -  Duodenal and gastric ulcer, pancreatitis, ileus

Dr. Repová  -  Proteinuria, hematuria,... 

Dr. Baka  -   Heart failure -  HF seminar,  HF1HF2HF3HF4

Dr. Paššáková  -  Gastric and duodenal ulcer

Dr. Paššáková  -  Stroke

 

Dentistry

Dr. Paulis  -  Blood pressure regulation and arterial hypertension

Prof. Mladosievičová  -  Pulmonary hypertension (PH),   Classification of PH     

Doc. Celec  -  Obstructive and restrictive pulmonary,...

Dr. Petríková  -  Disorders of ABR,  Study literature 

Mgr. Trubačová, Dr. Paulis  -  Dehydration, Hyperhydration, Disorders of Sodium & Potassium Balance

Dr. Gardlík   -  Endothelial dysfunction

Dr. Bachárová  -  Heart electrical activity

 

Optional subjects

<output>Optional subjects (4th- 5th class)</output>

Critical appraisal and academic writing skills

Dr. Bachárová -  Review paperMaterial and MethodsIntroduction,

                             How to write results 

Prof. Mladosievičová  -  Academic EnglishAbstractExample of structured abstract

 

<output>Critical appraisal and academic writing skills</output><output>
</output>

<output>Critical appraisal and academic writing skills
</output>

<output>Critical appraisal and academic writing skills</output>

Non-Contact Education - April 2020, GM, Dentistry

Letter to students - prof. Fedor Simko, MD, PhD.

 

General Medicine

Doc. Celec -  Disease of thyroid gland, parathyroid glands, calcium regulation

Dr. Bachárová  -  Disorder of parathyroid gland, Thyroid gland cases

 

Dentistry

Prof. Mladosievičová  -  Cardiac rhythm disorders, sudden cardiac death

 

Optional subjects
Critical appraisal academic writing skills

Prof. Mladosievičová  -  Oral and poster presentation

<output>Oral and poster presentation</output>

 

 

Informácie o výuke - Study information

Informácie o výuke  -  pozrite stĺpec vľavo

Study information  -  see column left

 


Letný semester 2019/20:   17.2 - 22.5.2020

The summer semester 2019/20  lasts from 17th February till 22th May 2020