Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

OZNAMY - výučba, skúšky

 

  OZNAM

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na záverečnej skúške z patologickej fyziológie:
Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu.
Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 


Na základe Štatútu LF UK v Bratislave a podľa vykonávacieho pokynu dekana bude od akad. r. 2010/2011 podľa čl. 19, bod 4 štatútu podmienkou účasti na skúške absolvovanie všetkých prerekvizít daného predmetu.

Prerekvizitami pre skúšku z patologickej fyziológie (všeob. a zubné lekárstvo, 
slov., angl.) je úspešne absolvovaná skúška z fyziológie a lekárskej biochémie.

Študent s prenesenou skúškou môže absolvovať praktické cvičenia z patologickej fyziológie, ale na skúšku sa môže zapísať až po vykonaní skúšky z danej prerekvizity.

NEWS - credits and exams

 

 ANNOUNCEMENT

The absence during the Rector´s day off, Dean´s day off or public holidays in Slovak Republic is considered to be the presence.

Requirement for students´ attendance at the final exam of Pathological Physiology:
Student has responsibility to verify that he/she met criteria of the final course evaluation. Without fulfilment of the final course evaluation criteria the student will not be admitted to the final exam of Pathological Physiology.


Requirements for applying for Pathological Physiology exam are under the condition of completing prerequisites from Physiology and Biochemistry (verification through AIS2). If the student does not meet this criteria, he or she will not be admitted to exam of Pathological Physiology.  

Textbook Pathophysiology, 1997

     
      Hulín et al.:  PATHOPHYSIOLOGY

      Bratislava, SAP 1997, 696 s.

      ISBN 80-85665-90-5

      Illustration Albín Brunovský  1996   


   Contents    ( pp. i - xi ) 

 1   Pathophysiology of the respiratory system   ( I. Hulín )

 1.1  The transport of oxygen to the organism   (pp. 3-7)

 1.2  Pathophysiology of respiration and respiratory organs  (pp. 7-16)

 1.3  Pneumonia   (pp. 16-18)

 1.4  Hypersensitive pneumonitis    (pp. 16-18)

 1.5  Pulmonary disorders caused by harmful substances in the inhaled air    (pp. 16-18)

 1.6  Chronic diseases of the airways    (pp. 16-18)

 1.7  Bronchiectasis    (pp. 16-18)

 1.8  Cystic fibrosis (of the lungs)    (pp. 16-18)

 1.9  Interstitial lung diseases    (pp. 16-18)

 1.10 Respiratory failure    (pp. 32-36)

 1.11 Tumours of the lung and bronchi    (pp. 36-37)

 1.12 Disorders of the diaphragm, thorax, pleura and mediastinum    (pp. 37-43) 

 

 2   Pathophysiology of blood and haematologic system   ( I. Hulín )

 2.1  Haematopoiesis    (pp. 16-18)

 2.2  Anaemias    (pp. 16-18)

 2.3  Haemostasis and haemocoagulation    (pp. 16-18)

 2.4  Disorders of primary haemostasis    (pp. 16-18)

 2.5  Disorders of haemocoagulation    (pp. 16-18)

 2.6  Disorders of leucocytes    (pp. 16-18)

 2.7  Malignant haematologic diseases   (pp. 81-87) 

 

 3   Pathophysiology of the cardiovascular system   ( I. Hulín, F. Šimko et al. )

 3.1   Functional characteristics of the cardiac muscle structure   (F. Šimko,  pp. 88-92)

 3.2   Metabolism of cardiac muscle cell   (F. Šimko,  pp. 88-94)

 3.3   Contraction-relaxation cycle   (F. Šimko,  pp. 94-97)

 3.4   Contractile function of myocardium and pumping function of the heart 

         (F. Šimko,  pp. 97-103)

 3.5   Pathomechanism of heart hailure   (F. Šimko,  pp. 103-115)

 3.6   Pathomechanism of cardiomyocyte damage of heart failure   (F. Šimko,  pp. 115-119)

 3.7   Hypertrophy of the heart - mechanism of adaptation to chronic hemodynamic overload

         (F.Šimko,  pp. 119-126)

 3.8   Valvular defects of the heart   (F. Šimko,  pp. 126-135)

 3.9   Cardiomyopathies  (F. Šimko,  pp. 135-139)

 3.10  General adaptation syndrome – stress   (F. Šimko,  pp. 139-145)

 3.11  Congenital heart diseases   (I. Hulín, L. Zlatoš,  pp. 145-150)

 3.12  Infective endocarditis   (I. Hulín,  pp. 150-152)

 3.13  Pathological changes of the blood pressure   (H. Sapáková,  pp. 152-155)

 3.14  Systemic arterial hypertension   (H. Sapáková,  pp. 155-162)

 3.15  Secondary arterial hypertension   (H. Sapáková,  pp. 162-169)

 3.16  Systemic arterial  hypotension   (D. Maasová,  pp. 169-171)

 3.17  Syncope   (D. Maasová,  pp. 171-172)

 3.18  Shock states   (I. Hulín,  pp. 172-183)

 3.19  Septic shock and septicemia   (I. Hulín,  pp. 183-186)

 3.20  Etiopathogenesis of atherosclerosis   (L. Zlatoš,  pp. 186-194)

 3.21  Coronary circulation disturbances   (I. Hulín,  pp. 194-196)

 3.22  Ischaemic  heart disease   (I. Hulín,  pp. 196-199)

 3.23  Acute myocardial infarction   (J. Murín,  pp. 199-205)

 3.24  Pathophysiology of the brain circulation   (B. Mladosievičová,  pp. 205-211)

 3.25  The basis of the electrical  action  of the heart   (I. Hulín,  pp. 211-228)

 3.26  The electrophysiological basis in the generation  of cardiac  arrhythmias 

         (I. Hulín,  pp. 228-239)

 3.27  Tachyarhythmia   (I. Hulín,  pp. 239-248)

 3.28  Diseases of the venous system    (J. Holzerová,  pp. 248-253)

 3.29  The role of endothelium in the reactivity of the vascular smooth muscle 

         (R. Sochorová,  pp.  253-256)

 

 4   Pathophysiology of kidneys and urinary system   ( I. Hulín )

 4.1   Introduction  (pp.  257-258)

 4.2   Basic anatomic notes  (pp.  258-263)

 4.3   Pecularities of renal blood flow  (pp.  263-266)

 4.4   The urine formation  (pp.  266-275)

 4.5   Disturbances of glomerular functions  (pp.  275-279)

 4.6   Acute renal failure  (pp.  279-281)

 4.7   Chronic renal failure   (pp.  281-285)

 4.8   Inflammatory processes of kidneys due to immunopathogenic mechanisms  

         (pp.  285-288)

 4.9   Glomerulopathies  (pp.  288-296)

 4.10  Infections of the urinary tract  (pp.  296-298)

 4.11  Tubulointerstitial renal diseases  (pp.  298-300)

 4.12  Renovascular diseases  (pp.  300-302)

 4.13  Prae-eclampsia and eclampsia  (pp. 302-302)

 4.14  Hereditary renal disease  (pp. 302-304)

 4.15  Urolithiasis  (pp. 304-305)

 4.16  Urinary outflow tract disturbances  (pp. 305-307) 

 4.17  Tumors of urinary tract  (pp. 307-307)

 

 5   Pathophysiology of endocrine system   ( L. Zlatoš )

 5.1  Types of endocrine disorders  (pp. 308-309)

 5.2  Etiology  of endocrine disorders  (pp. 309-310)

 5.3  Pathophysiology of hypothalamic-hypophyseal system  (pp. 310-325)

 5.4  Pathophysiology of thyroid gland  (pp. 325-356)

 5.5  Patophysiology of parathyroid gland  (pp. 356-366)

 5.6  Pathophysiology of the adrenal glands  (pp. 366-391)

 5.7  Endocrine disorders of the ovaries  (pp. 391-397)

 5.8  Endocrine disorders of the testes  (pp. 397-404)

 5.9  Pathophysiology of the endocrine pancreas  (pp. 404-429)

 

 6   Pathophysiology of the nervous system   ( M. Bernadič et al. )

 6.1   The basic anatomical  and physiological aspects  (pp. 430-435)

 6.2   Neuronal injury  (pp. 435-437)

 6.3   Neuroglia  (pp. 437-437)

 6.4   The basic etiopathogenetic factors in the nervous system disturbances  (pp. 437-440)

 6.5   Some syndroms occuring upon the injury of the nervous system  (pp. 440-442)

 6.6   Head injuries  (pp. 442-446)

 6.7   Brain edema  (pp. 446-448)

 6.8   Intracranial hypertension  (pp. 448-450)

 6.9   Hydrocephaly  (pp. 450-451)

 6.10  Demyelination diseases  (pp. 451-454)

 6.11  Degenerative  diseases of the CNS  (pp. 454-457)

 6.12  Epilepsy (J. Holzerová)  (pp. 457-464)

 6.13  Disturbances of the oxygen supply to the brain   (pp. 464-466)

 6.14  Cerebral infarction  (pp. 466-467)

 6.15  Intracranial haemorhage  (pp. 467-468)

 6.16  Aging changes and brain tissue atrophy  (pp. 468-468)

 6.17  Infections  (pp. 468-472)

 6.18  Nutritional, toxic and metabolic dysfunctions of the brain (encephalopathies)  

         (pp. 472-475)

 6.19  Tumors of the nervous system  (pp. 475-476)

 6.20  Injury of the  spine  (pp. 476-477)

 6.21  Diseases of the motor neuron  (pp. 477-478)

 6.22  Peripheral nerves  (pp. 478-479)

 6.23  Neuromuscular diseases   (pp. 479-480)

 6.24  Autonomous (vegetative) nervous system (A. Kráľ)  (pp. 480-495)

 

 7   Pathophysiology of the gastrointestinal tract  ( I. Hulín, I. Ďuriš )

 7.1   Introduction  (I. Ďuriš, I. Hulín)  (pp. 496-497)

 7.2   Oesophagus  (pp. 497-498)

 7.3   Diseases of the oesophagus  (pp. 498-499)

 7.4   Stomach and duodenum (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 499-501)

 7.5   Diseases of the stomach and duodenum  (pp. 501-506)

 7.6   Exocrine pancreas (M. Bernadič)  (pp. 506-508)

 7.7   Impairment of the exocrine function of pancreas (M. Bernadič)  (pp. 508-510)

 7.8   Small intestine (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 510-514)

 7.9   The large intestine   (pp. 514-515)

 7.10  Malabsorption   (pp. 515-517)

 7.11  Diarrhea  (pp. 517-519)

 7.12  Constipation (H. Sapáková)  (pp. 519-522)

 7.13  Intestinal obstruction (M. Turčáni)  (pp. 522-526)

 7.14  Inflammation and other intestinal diseases (I. Hulín, I. Ďuriš)  (pp. 526-529)

 7.15  Tumours of the GIT  (pp. 529-531)

 7.16  Bleeding from GIT  (pp. 531-533)

 7.17  Abdominal pain  (pp. 533-535)

 7.18  The Liver (D. Maasová)  (pp. 535-540)

 7.19  Pathophysiology of the liver (D. Maasová)  (pp. 540-547)

 7.20  Jaundice (D. Massová)  (pp. 547-552)

 7.21  Diseases of the gallbladder (D. Maasová)  (pp. 552-553)

 7.22  Gastrointestinal hormones (I. Ďuriš)  (pp. 553-556)

 

 8   Pathophysiology of bones and joints   ( D. Maasová et al. )

 8.1  Introduction  (pp. 557-562)

 8.2  Generalized skeleton disorders   (pp. 562-568)

 8.3  Localized bone disorders  (pp. 568-569)

 8.4  Disorders of joints  (I. Šulková, M. Bakošová)   (pp. 569-576)

 

 9   Inflammation and fever  ( I. Hulín, M. Ferenčík, V. Štvrtinová, J. Jakubovský )

 9.1  Inflammation   (pp. 577-633)

 9.2  Fever (I.Hulín)  (pp. 634-640)

 

 10   Pathophysiology of malignant diseases   ( B. Mladosievičová )

 10.1  Carcinogenesis  (pp. 641-646)

 10.2  Cellular oncogenes   (pp. 646-647)

 10.3  Characteristics of cancer cells  (pp. 647-651)

 10.4  Tumor growth and development  (pp. 651-653)

 10.5  Predisposing factors of cancer cells  (pp. 653-653)

 10.6  Characteristics of benign tumors  (pp. 653-654)

 10.7  Pathophysiology of malignant disease  (pp. 654-658)

 10.8  Immune surveillance and cancer  (pp. 658-658)

 

 11   Fluids and electrolytes   ( H. Sapáková, D. Maasová )

 11.1  Fluids disorders  (H. Sapáková)  (pp. 659-666)

 11.2  Electrolyte balance  and its disturbances  (H. Sapáková)  (pp. 666-674)

 11.3  Disorders of acid- base homeostasis  (D. Maasová, Š. Navarčíková)  (pp. 674-681)

 

 Index    ( pp. 683 - 696 )

 List of Figures    ( pp. xiii - xv ) 

 List of Tables    ( pp. xvii )

Inštrukcie ku skúške z patologickej fyziológie

Inštrukcie ku skúške z patologickej fyziológie pre študentov VL a ZL

Vážení študenti, 

Skúšať sa bude distančným spôsobom pomocou programu MS Teams.

Dva dni pred skúškou sa skúšajúci s Vami skontaktuje e-mailom a oznámi Vám, kedy a na akú adresu v MS Teams je potrebné sa prihlásiť v deň skúšky.

V deň skúšky Vám skúšajúci dá vybrať tri čísla z troch okruhov otázok a podľa zoznamu Vám oznámi číslam zodpovedajúce otázky (každá otázka z iného tematického okruhu). Budete mať 3-5 minút na krátku prípravu. Potom postupne zodpoviete všetky tri otázky a skúšajúci Vašu odpoveď ohodnotí.

Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dostatočne zodpovedať všetky tri otázky. V prípade nedostatočnej odpovede na jednu otázku sa skúška hodnotí známkou Fx (nedostatočne) .

Informácie o programe MS Teams nájdete na stránke: https://uniba.sk/elearning  .

Pevne verím, že sa Vám bude na skúške dariť napriek sťaženým podmienkam procesu skúšky.

S úctou a pozdravom

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

prednosta ÚPF LFUK v Bratislave

 

 

Exam instructions for General Medicine and Dentistry students

 
Exam instructions for General Medicine and Dentistry students

Dear students,

The examination will be performed remotely, in a non-contact way by using the MS Teams application.

Two days before the exam, the particular examiner will contact you by an e-mail and let you know when and to what address to sign into MS Teams.

On the exam day, you will pick three numbers (from three clusters offered) – these were used for internal question ciphering and  you will be announced the questions (corresponding to numbers you picked) to answer.

You will be provided with 3-5 minutes only to prepare your answers. Thereafter, you will answer the three questions consecutively and the examiner will evaluate your answers.

To pass the exam successfully, it is necessary to answer all three questions sufficiently.  If one (or more) of the answers is rated insufficient, the exam is not successful (grade: Fx – failed).

For MS Teams tutorials, follow the link: https://uniba.sk/en/elearning

Yours sincerely,

Prof. Fedor Šimko, MD, PhD

 

 

Informácie o výuke - Study information

Informácie o výuke  -  pozrite stĺpec vľavo

Study information  -  see column left

 


Zimný semester 2020/21:   14.9 - 18.12.2020

The winter semester 2020/21  lasts from 14th September till 18th December 2020