Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

Výučba patologickej fyziológie v letnom semestri 2022/2023

Prednášky

Prednášky budú prebiehať online formou cez MS Teams:

a)    Vyučujúci študentom dopredu poskytnú nahrávku, ktorú si preštudujú a v čase prednášky sa cez MS Teams stretnú s vyučujúcim, kde môžu skonzultovať im nejasné body prednášky. 

alebo 

b)    Vyučujúci sa so študentami stretne online cez MS Teams priamo v čase prednášky a odprednáša tému naživo, pričom ju bude zároveň nahrávať a nahrávku budú mať študenti k dispozícii.  

O spôsobe vedenia prednášky budú študentov jednotliví vyučujúci dopredu informovať. 

 

Semináre

Semináre budú prebiehať kombinovane:

1. časť:

V prvej časti si študenti samostatne preštudujú nahrávku a materiály, ktorý im vyučujúci dopredu poskytne cez MS Teams. 

 

2. časť:

Druhá časť bude prezenčná. Vyučujúci budú preverovať vedomosti študentov, či si poskytnutý materiál preštudovali, opätovne vysvetlia kľúčové alebo zložitejšie tézy a spravia so študentami iné aktivity súvisiace s preberanou témou. Počas stretnutia budú mať študenti priestor na svoje otázky. Študenti budú odmenení dodatočnými bodmi za svoju aktivitu a vedomosti na seminároch, ktoré budú zarátané do ich konečného hodnotenia.

 

Počas semestra budú študenti písať 2 zápočtové testy. Každý z testov bude mať 25 otázok s možnosťou výberu z viacerých možností. Téma každého testu je uvedená v rozvrhu. V prípade, ak študent test napíše na menej ako 60%, môže písať opravný test až 2 krát počas kompenzačného týždňa. Testy sa budú vypracovávať v prostredí Moodle z počítačovej miestnosti LFUK.

 

Podrobnejšie informácie o priebehu výučby nájdete v dokumete „Informácia o predmete“ v sekciách pre jednotlivé študijné odbory.

 

 

Oznam pre študentov prenášajúcich predmet patologická fyziológia 2

Oznam pre študentov prenášajúcich predmet patologická fyziológia 2

Študenti, ktorí majú v akademickom roku 2022/2023 opakovane zapísaný (prenesený) predmet Patologická fyziológia 2 a v predchádzajúcom štúdiu splnili podmienky pre účasť na skúške, budú mať semináre a zápočtové testy uznané v plnom rozsahu.

Študenti, ktorí splnili podmienky pre účasť na skúške z Patologickej fyziológie 2 v letnom semestri 2021/2022 a majú tento predmet opakovane zapísaný (prenesený) do akademického roku 2022/2023, sa budú môcť prihlásiť na skúšku z Patologickej fyziológie 2 už v skúškovom období zimného semestra 2022/2023. Pri opakovane zapísanom (prenesenom) predmete má študent právo na jeden riadny termín a jeden opravný termín (možnosť opravného termínu je viazaná na dostupnosť termínov). Opravný termín preneseného predmetu sa koná pred komisiou.

Informácie ku skúške z patologickej fyziológie v letnom semestri 2022/2023

Informácie ku skúške z patologickej fyziológie v letnom semestri 2022/2023

Harmonogram výučby na LFUK v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram výučby na LFUK v akademickom roku 2022/2023

Zimný semester

Výučba: od 12.09.2022 do 16.12.2022

Skúškové obdobie: od 02.01.2023 do 10.02.2023

Predtermíny: od 05.12.2022 do 16.12.2022

 

Letný semester

Výučba: od 13.02.2023 do 19.05.2023

Skúškové obdobie: od 22.05.2023 do 30.06.2023

Predtermíny: od 09.05.2023 do 19.05.2023

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín: od 21.08.2023 do 31.08.2023

 

Študijný program všeobecné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 15.01.2023

Obhajoby diplomových prác: od 06.02.2023 do 17.03.2023 

 

Študijný program zubné lekárstvo

Odovzdanie diplomových prác: do 09.10.2022

Obhajoby diplomových prác: od 16.11.2022 do 30.11.2022

 

 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Vedúca oddelenia klinickej patofyziológie: 

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
beata.mladosievicovafmed.uniba.sk
Tel: 02/9011 9604 

Docenti: 
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (úv.)

Ostatní pracovníci:  Mgr. Dana Markovičová

Doktorandi:  

MUDr. Magdalena Jablonická (školiteľ B. Mladosievičová)

RNDr. Lucia Tatayová (školiteľ B. Mladosievičová)

Mgr. Nikoleta Laiferová (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Karin Malenovská (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Mytia Oksana (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Katarína Rerková (školiteľ B. Ukropcová)

 

 

Adresa: 
Sasinkova 4 (IV.posch.), Sasinkova 2 (III.posch.)
811 08 Bratislava


Ďalšie informácie:

Zámer pracoviska

Hlavné oblasti výskumu

Projekty a granty

Vybrané publikácie


S podporou grantu Ligy proti rakovine z r. 2017 pomáhame s využitím modernej diagnostiky odhaľovať toxické komplikácie u hematoonkologických pacientov.