Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

Výučba patologickej fyziológie v letnom semestri 2023/2024

Študenti sú povinní pravidelne sledovať informácie uvedené na webovej stránke ústavu, MS Teams, univerzitných e-mailových schránkach a na výveskách pred Ústavom patologickej fyziológie.

 

Prednášky

Prednášky budú prebiehať prezenčne. Na prednáškach vysvetlíme základné princípy, metódy, teórie a ďalšie súvisiace otázky s ohľadom na najnovšie poznatky a výskum v danej oblasti.

Dôrazne odporúčame ich absolvovanie. Poznatky z prednášok študenti preukazujú na ostatných vzdelávacích činnostiach a pri kontrole štúdia (skúšaní).

Semináre

Semináre budú prebiehať prezenčne alebo kombinovane (samoštúdium nahrávok a materiálov, ktoré im vyučujúci dopredu poskytne cez MS Teams a následne prezenčná časť). O spôsobe výučby seminárov budú študentov vyučujúci vždy včas informovať.

Na semináre prichádzajú študenti pripravení na tému uvedenú v rozvrhu patologickej fyziológie. Počas seminára si študenti precvičujú a upevňujú teoretické poznatky, ktoré mali získať na prednáškach a samoštúdiom.

Počas stretnutia budú mať študenti priestor na svoje otázky. Študenti budú odmenení dodatočnými bodmi za svoju aktivitu a vedomosti na seminároch, čo bude zarátané do konečného hodnotenia.

Informácie ku skúške z patologickej fyziológie

Podmienkou prihlásenia sa na skúšku z patologickej fyziológie je splnenie prerekvizity (overenie cez AIS2). Ak študent tieto kritériá nesplní, nebude pripustený na skúšku z patologickej fyziológie.

Študenti, ktorí splnili prerekvizitu ako aj kritériá pre absolvovanie predmetu Patologická fyziológia 2, sa na skúšku prihlasujú cez AIS2. Termíny skúšok sú vypísané v súlade so študijným poriadkom.

Skúška prebieha v ústnej  prezenčnej forme. V deň skúšky študenti prichádzajú na Ústav patologickej fyziológie (ÚPF) o 8:00, ak nie je uvedené inak.

Na skúške študent predloží svoj preukaz študenta a žrebuje si tri otázky, jednu z každého okruhu skúšobných otázok (všeobecná patofyziológia, patofyziológia kardiovaskulárneho systému, patofyziológia ostatných systémov). Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je uspokojivé zodpovedanie všetkých troch otázok. Študent si môže pripraviť písomné odpovede; čas poskytnutý skúšajúcim je cca 20 minút. Skúšajúci vyzve študenta, aby písomne vypracoval otázku z kardiovaskulárneho systému, ktorá bude uložená na ÚPF.

Podvádzanie alebo pokus o podvádzanie počas skúšky je dôvodom prerušenia skúšky a hodnotenia FX.

Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie cez AIS2 je v kompetencii študenta. Študent sa môže v AISe prihlásiť na skúšku do 24 hodín pred termínom skúšky a odhlásiť do 36 hodín pred termínom skúšky.

Ak sa študent prihlásil na termín skúšky, neodhlásil sa z neho a nedostavil sa naň, je povinný sa ospravedlniť prostredníctvom univerzitnej elektronickej pošty prednostovi ÚPF (patfyz.sekretariat@fmed.uniba.sk) najneskôr do troch pracovných dní po termíne skúšky. Ak tak študent neurobí alebo prednosta ÚPF jeho ospravedlnenie neuzná, z daného termínu skúšky je hodnotený známkou FX.

Akékoľvek zmeny formy záverečnej skúšky budú študentom oznámené v dostatočnom predstihu.

Harmonogram výučby na LFUK v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba: od 11.09.2023 do 15.12.2023

Skúškové obdobie: od 02.01.2024 do 16.02.2024

Predtermíny: od 04.12.2023 do 15.12.2023

 

Letný semester

Výučba: od 19.02.2024 do 24.05.2024

Skúškové obdobie: od 27.05.2024 do 28.06.2024

Predtermíny: od 13.05.2024 do 24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -  opravný a náhradný termín: od 19.08.2024 do 30.08.2024

Oddelenie klinickej patofyziológie

Vedúca oddelenia klinickej patofyziológie: 

prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.
beata.mladosievicovafmed.uniba.sk
Tel: 02/9011 9604 

Docenti: 
prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (úv.)

Ostatní pracovníci:  Mgr. Dana Markovičová

Doktorandi:  

MUDr. Magdalena Jablonická (školiteľ B. Mladosievičová)

RNDr. Lucia Tatayová (školiteľ B. Mladosievičová)

Mgr. Nikoleta Laiferová (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Karin Malenovská (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Mytia Oksana (školiteľ B. Ukropcová)

Mgr. Katarína Rerková (školiteľ B. Ukropcová)

 

 

Adresa: 
Sasinkova 4 (IV.posch.), Sasinkova 2 (III.posch.)
811 08 Bratislava


Ďalšie informácie:

Zámer pracoviska

Hlavné oblasti výskumu

Projekty a granty

Vybrané publikácie


S podporou grantu Ligy proti rakovine z r. 2017 pomáhame s využitím modernej diagnostiky odhaľovať toxické komplikácie u hematoonkologických pacientov.