Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav patologickej fyziológie LF UK - zóna

OZNAMY - výučba, skúšky

  OZNAM

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na záverečnej skúške z patologickej fyziológie:
Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu.
Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 


Na základe Štatútu LF UK v Bratislave a podľa vykonávacieho pokynu dekana bude od akad. r. 2010/2011 podľa čl. 19, bod 4 štatútu podmienkou účasti na skúške absolvovanie všetkých prerekvizít daného predmetu.

Prerekvizitami pre skúšku z patologickej fyziológie (všeob. a zubné lekárstvo, 
slov., angl.) je úspešne absolvovaná skúška z fyziológie a lekárskej biochémie.

Študent s prenesenou skúškou môže absolvovať praktické cvičenia z patologickej fyziológie, ale na skúšku sa môže zapísať až po vykonaní skúšky z danej prerekvizity.

NEWS - credits and exams

ANNOUNCEMENT

The absence during the Rector´s day off, Dean´s day off or public holidays in Slovak Republic is considered to be the presence.

Requirement for students´ attendance at the final exam of Pathological Physiology:
Student has responsibility to verify that he/she met criteria of the final course evaluation. Without fulfilment of the final course evaluation criteria the student will not be admitted to the final exam of Pathological Physiology.


Requirements for applying for Pathological Physiology exam are under the condition of completing prerequisites from Physiology and Biochemistry (verification through AIS2). If the student does not meet this criteria, he or she will not be admitted to exam of Pathological Physiology.  

Informácie o výuke - Study information

Informácie o výuke  -  pozrite stĺpec vľavo

Study information  -  see column left

 


Letný semester 2017/18:   19.2.2018 - 25.5.2018       

The summer semester 2017/18  lasts from 19th February till 25th May 2018