Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Anatomický ústav LF UK

Sasinkova 2, 1. poschodie

Bratislava 811 08

poverený funkciou prednostu ústavu

MUDr. Hisham   E l   F a l o u g y, PhD.

 

tel.  02 59357 374

e-mail: hisham.elfalougyfmed.uniba.sk

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

<output>

doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

</output>