Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinná a odporúčaná literatúra

 

ZOZNAM POVINNEJ ŠTUDIJNEJ LITERATÚRY

k výučbe anatómie

 

MRÁZ, P., BÍNOVSKÝ, A., HOLOMÁŇOVÁ, A., OSVALDOVÁ, M., RUTTKAY-NEDECKÁ, E. Anatómia ľudského tela. I. Bratislava : SAP, 2012. 528 s. ISBN 9788080950811

MRÁZ, P., BELEJ, K., BEŇUŠKA, J., HOLOMÁŇOVÁ, A., MACKOVÁ, M., ŠTEŇOVÁ, J. Anatómia ľudského tela. II. Bratislava : SAP, 2012. 496 s. ISBN 9788080950828

MRÁZ, P. a kol. Pitevné cvičenia. Martin : Osveta, 1995. 199 s. ISBN 80-217-0550-7.

SCHUMACHER, G.H. Anatómia pre stomatológov. I.-II. Bratislava : Osveta, 1992. 973 s. I: ISBN 80-217-0431-4, II: ISSN 80-217-0435-7.

 

 

 

ZOZNAM ODPORÚČANEJ ŠTUDIJNEJ LITERATÚRY

ČIHÁK, R. Anatomie. 1. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 497 s.

ISBN 80-7169-970-5.

 

ČIHÁK, R. Anatomie. 2. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s.

ISBN 80-247-0143-X.

 

ČIHÁK, R. Anatomie. 3. 2. dopl. a uprav. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 673 s.

ISBN 80-247-1132-X.

 

HOLOMÁŇOVÁ, A., BRUCKNEROVÁ, I. Srdcovocievna sústava : anatomické názvy.

Latinsko-anglicko-slovenský slovník. Bratislava : Elán, 2000. 65 s. ISBN 80-85331-26-8.

 

HOLOMÁŇOVÁ, A., BRUCKNEROVÁ, I. Anatomické názvy : latinsko-anglicko-slovenský slovník. I. Bratislava : Elán, 2001. 94 s. ISBN 80-85331-29-2.

 

HOLOMÁŇOVÁ, A., BRUCKNEROVÁ, I. Anatomické názvy : latinsko-anglicko-slovenský slovník. II. Bratislava : Elán, 2002. 142 s. ISBN 80-85331-34-9.

 

HOLOMÁŇOVÁ, A., BRUCKNEROVÁ, I. Anatomické názvy : latinsko-anglicko-slovenský slovník. III. Bratislava : Elán, 2003. 154 s. ISBN 80-85331-39-X.

 

NETTER, F. H. Netterov anatomický atlas človeka. 6. vyd. Vyd. CPress, 2016. 640 s. ISBN: 978-80-264-1184-0

 

ROHEN, J.W., YOKOCHI, Ch. Anatómia človeka : fotografický atlas systematickej a topografickej anatómie. 2. vyd. Z nem. prel. P. Mráz, J. Beňuška. Martin : Osveta, 1994. 485 s. ISBN 80-217-0442-X.

 

FENEIS, H. Anatomický obrazový slovník. 2. preprac. a rozš. vyd. Praha : Grada, 1996. 455 s. ISBN 80-7169-197-6.