Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK

Predmet Lekárska biofyzika sa snaží vybaviť študentov fyzikálnou gramotnosťou, ktorou získajú fyzikálne znalosti o funkcii ľudského organizmu v zdraví a chorobe. Naučiť ich predchádzať poškodeniu nežiaducimi účinkami fyzikálnych faktorov, prípadne ich cielene eliminovať. Získať teoretické znalosti pri efektívnom využívaní diagnostických a terapeutických metód v medicíne.

Zručnosti: schopnosť využívať diagnostické a terapeutické metódy v medicíne. Uplatňovať vedomosti v praxi pri ochrane zdravia pre fyzikálnymi faktormi (žiarenie) a ich minimalizácia.

Stručná osnova predmetu: Biomechanika orgánových systémov. Biologické oscilácie - biologické rytmy. Fyzikálne vlastnosti buniek, tkanív a orgánov. Základy molekulovej biofyziky a interakcia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov s organickými látkami, bunkami a tkanivami. Základy diagnostických a terapeutických metód a biomedicínsky monitoring. Biomateriály využiteľné v medicíne. 

Oznamy

 Informácia pre študentov 1. a 2. ročníka

 Prednášky v akademickom roku 2023/2024 sa začínajú 11.9.2023

Praktické cvičenia sa začínajú 18.9.2023
(podľa rozpisu miestností)

 

OPAKOVANIE PREDMETU LEKÁRSKA BIOFYZIKA

 

Všetci študenti,
ktorí musia z akýchkoľvek dôvodov opakovať skúšku z predmetu lekárska biofyzika alebo ju nemajú uznanú po prestupe z inej VŠ alebo fakulty, majú povinnosť absolvovať predmet v plnom rozsahu, t. j. prednášky, praktické cvičenia, priebežné testy v zmysle pravidiel hodnotenia predmetu. 

 

KONTAKTUJTE SVOJHO UČITEĽA Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA V NAJKRATŠOM MOŽNOM TERMÍNE.

 

 

 


 

Povinne a nepovinne voliteľné predmety