Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Informácia o predmete patologická fyziológia v zimnom semestri 2023/2024

Informácia o predmete patologická fyziológia v zimnom semestri 2023/2024

Prerekvizity

Prerekviziou pre štúdium predmetu Patologická fyziológia 1 je úspešne absolvovaná skúška z Fyziológie 2. Študenti, ktorí túto podmienku nespĺňajú, môžu absolvovať predmet Patologická fyziológia 1 a písať zápočtové testy, ale pokiaľ nesplnia podmienky prerekvizity, nemôžu z predmetu získať zápočet ani kredity z tohto predmetu.

Prerekviziou pre štúdium predmetu Patologická fyziológia 2 je úspešne absolvovaná skúška z Lekárskej biochémie pre zubné lekárstvo 2. Študenti, ktorí túto podmienku nespĺňajú, môžu absolvovať predmet Patologická fyziológia 2 a písať zápočtové testy, ale pokiaľ nesplnia podmienky prerekvizity, nemôžu z predmetu získať zápočet, kredity ani sa prihlásiť na záverečnú skúšku z tohto predmetu. 

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra
  • Hulín : Patofyziológia. 6. vydanie, Bratislava, SAP 2002, 1397 s.
  • Pávková Goldbergová, M. et al. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8323-3.
  • Nečas, E. et al. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum 2021, 312 s. ISBN 9788024646336.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-0615-1.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-0674-7.
  • Silbernagel, S., Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s. ISBN 80-7169-968-3.

Testové otázky (aktualizácia september 2022)

 

Testové otázky (aktualizácia september 2022)

 

 

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie