Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Organizácia výučby a skúšok

 
   Organizácia výučby a skúšok

Príprava:  Prednášky, semináre, cvičenia a študijná literatúra.

Termíny:  V rovnakých dňoch ako sa konajú skúšky študentov LF UK.

Priebeh skúšky:  Študent si vytiahne trojicu otázok. Podľa vlastného rozhodnutia jednu z nich vypracuje písomne ako esej. Na písomné vypracovanie má 20 minút. Potom má 15 minút na prípravu ústnej odpovede na ďalšie 2 otázky. Examinátor posúdi výsledok na základe ústne zodpovedaných otázok a otázky vypracovanej písomne. Pri nesplnení ktorejkoľvek z uvedených troch podmiernok je výsledok skúšky negatívny.

Otázky:  Sú zostavené na základe sylabu.

Sylaby látky ( patologická fyziológia )

 
Sylaby látky   (Patologická fyziológia)

I.     Poruchy hospodárenia organizmu s vodou

II.    Patofyziológia dýchacieho systému

III.   Patofyziológia krvi a krvotvorného systému

IV.   Patofyziológia kardiovaskulárneho systému

V.    Patofyziológia uropoetického systému

VI.   Patofyziológia endokrinného systému

VII.  Patofyziológia nervového systému

VIII. Patofyziológia gastrointestinálneho traktu

IX.   Patofyziológia kostí a kĺbov


I. Poruchy hospodárenia organizmu s vodou

1. Dehydratácia a hyperhydratácia

      - Príčiny

      - Prejavy a dôsledky

2. Poruchy elektrolytového hospodárstva (Na, K, Ca)

      - Hyponatriémia a hyponatriemické stavy

      - Hypernatriémia a hypernatriemické stavy

      - Bilancia draslíka a jej kontrola

      - Príčiny hypokaliémie, jej dôsledky a prejavy

      - Príčiny hyperkaaliémie, jej dôsledky a prejavy

      - Hypokalciémia a hypokalciemické stavy

      - Hyperkalciémia a hyperkalciemické stavy

3. Poruchy acidobázickej rovnováhy

      - Typy primárnych porúch acidobázickej rovnováhy a ich príčiny

      - Kompenzácia porúch acidobázickej rovnováhy

      - Vplyv pH na funkciu systémov a orgánov

 

II. Patofyziológia dýchacieho systému

1. Oxygenácia, hypoxia

      - Efektívna oxygenácia

      - Príčiny, resp. typy hypoxie

      - Dôsledky hypoxie

2. Dyspnoe

      - Charakteristika dyspnoe,

      - Paroxyzmálne dyspnoe, ortopnoe

3. Ventilácia pľúc a jej poruchy

      - Hyperventilácia, hypoventilácia

      - Poruchy distribúcie ventilácie

4. Zmeny difúzie a perfúzie

      - Difúzna kapacita a jej zmeny

      - Faktory ovplyvňujúce výmenu dýchacích plynov cez alveolokapilárnu membránu

      - Vzťah ventilácie a perfúzie

5. Pneumónia

      - Cesty vniku mikroorganizmov do pľúc

      - Anatomické bariéry, očisťovacia činnosť dýchacích ciest, celulárne a humorálne mechanizmy v alveolách

      - Hlavné symptómy a komplikácie pneumónie

6. Choroby pľúc spôsobované škodlivinamy vo vdychovanom vzduchu

      - Ochorenia vznikajúce v dôsledku inhalácie anorganických a organických prachov

7. Chronické choroby dýchacích ciest

      - Jednoduchá a obštrukčná chronická bronchitída

      - Emfyzém pľúc

      - Bronchiálna astma

8. Bronchiektázie

      - Úloha infekcie bronchov a porúch makrociliárneho aparátu

      - Typy bronchiektázií

      - Príznaky prítomnosti bronchiektázií

9. Cystická fibróza

      - Podstata cystickej fibrózy

      - Pľúcna, pankreatická, hepatobiliárna manifestácia

10. Intersticiálne choroby pľúc

      - Charakteristika intersticiálnych chorôb pľúc

      - Reverzibilné a ireverzibilné znaky architektúry alveoálnych stien a v interstíciu

      - Príčiny intersticiálnych chorôb pľúc

11. Respiračná insuficiencia

      - Hodnoty krvných plynov pri respiračnej insuficiencii

      - Parciálna a globálna respiračná insuficiencia

      - Akútna a chronická respiračná insuficiencia

12. Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)

      - Príčiny a dôsledky poškodenia kapilárneho endotelu

      - Úloha neutrofilných leukocytov, zápalových mediátorov a surfaktantu

      - Vývin a následky ARDS

13. Poruchy stavby hrudníka

      - Typy deformít hrudníka

      - Dôsledky poruchy v stavbe hrudníka

14. Choroby pleury

      - Príčiny transsudácie a exsudácie do pleurálnej dutiny

      - Príčiny a typy pneumotoraxu

 

III. Patofyziológia krvi a krvotvorného systému

1. Anémie pri nedostatku železa

      - Príčiny zníženej absorpcie železa

      - Príčiny zvýšených strát železa

      - Obdobia postnatálnej ontogenézy spojené s potrebou zvýšeného prívodu železa

      - Následky deficitu železa

2. Megaloblastické anémie

      - Význam kyseliny listovej a kobalamínu

      - Perniciózna anémia

      - Hematologické zmeny v periférnej krvi

3. Hemolytické anémie

      - Vrodené hemolytické anémie -- intrakorpuskulárne abnormality

      - Získané hemolytické anémie (protilátky, toxíny, fyzikálne faktory)

4. Hemoglobinopatie

      - Kosáčikovitá anémia

      - Talassémia

      - Methemoglobinémia

5. Anémie z porúch krvotvorby

      - Aplastická anémia

      - Myeloftízická anémia

6. Poruchy primárnej hemostázy, poruchy trombocytov

      - Prvé, druhé, tretie štádium hemostázy

      - Trombocytopénia, trombocytóza

      - Kvalitatívne poruchy trombocytov

7. Poruchy hemokoagulácie

      - Vrodené poruchy koagulácie (hemofília A a B, Von Willebrandova choroba,
      afibrinogenémia a dysfibrinogenémia)

      - Získané poruchy koagulácie (vitamín K dependentné poruchy)

8. Poruchy leukocytov

      - Leukocytóza, leukopénia

      - Lymfocytopénia, monocytopénia

      - Eozinopénia, eozinofília

9. Hematologické malignity

      - Myeloproliferatívne poruchy

      - Leukémie

      - Lymfómy

      - Poruchy plazmatických buniek

 

IV. Patofyziológia kardiovaskulárneho systému

1. Kontrakčnorelaxačný cyklus

      - Úloha kalcia, troponin - tropomyozínového komplexu, ATP

      - Klzná teória kontrakcie

2. Kontrakčná funkcia myokardu a čerpadlová funkcia srdca

      - Faktory podmieňujúce kontrakčnú schopnosť

      - Faktory podmieňujúce čerpaciu funkciu

3. Zlyhanie srdca

      - Príčiny zlyhania srdca

      - Forward failure, backward failure

      - Kompenzačné mechanizmy

      - Prejavy zlyhania ĽK a PK

4. Hypertrofia srdca

      - Koncentrická a excentrická hypertrofia

      - Bezprostredný stimul hypertrofie

      - Štádiá hypertrofie

5. Získané chlopňové chyby srdca

      - Mitrálna stenóza a insuficiencia

      - Aortálna stenóza a insuficiencia

      - Chlopňové chyby pravého srdca

6. Kardiomyopatie

      - Charakteristika kardiomyopatií

      - Základné typy

7. Všeobecný adaptačný syndróm - stres

      - Stresory, stres, homeostáza

      - Poplachová reakcia (stimulácia sympatika a drene nadobličiek, 
       zvýšená produkcia ADH, ACTH a beta lipotropného hormónu)

8. Vrodené choroby srdca

      - Bez cyanózy s ľavopravým skratom

      - Bez cyanózy a bez skratu

      - S cyanózou a so zvýšeným prietokom cez pľúcne riečisko

      - S cyanózou a so zníženým prietokom cez pľúcne riečisko

9. Determinanty krvného tlaku a pulzu

      - Elastické vlastnosti cievy

      - Momentálny objem krvi v cieve (vývrhový objem, srdcová frekvencia, 
       rýchlosť ejekcie, celkový cievny odpor)

      - Objemový, tlakový, rýchlostný pulz

      - Morfológia artériového pulzu, vlastnosti pulzovej vlny

10. Systémová a artériová hypertenzia

      - Definícia, priebeh, dôsledky

      - Hypertenzné poškodenie ciev

      - Vlyv artériovej hypertenzie na ĽK

      - Etiopatogenéza a znížená poddajnosť artérií, zvýšený srdcový výdaj, 
       zvýšený celkový periférny odpor

11. Primárna a sekundárna hypertenzia

      - Charakteristiky systémovej cirkulácie pri primárnej hypertenzii

      - Úloha zvýšenia celkového cievneho odporu, zväčšenia srdcového výdaja 
       a alterácie exkrečnej funkcie obličiek pri primárnej hypertenzii

      - Úloha iných ochorení a spôsobu života pri primárnej hypertenzii

      - Genetická determinovanosť primárnej hypertenzie

      - Sekundárne hypertenzie (renálne, endokrinné)

12 .Systémová artériová hypotenzia, synkopy

      - Ortostatická hypotenzia

      - Neurokardiogénna synkopa

      - Synkopa pri kašli

      - Kardiálna synkopa vyvolaná arytmiou a bez arytmie

13. Šok

      - Definícia šoku

      - Vzťah medzi minútovým vývrhovým objemom srdca a artériovým krvným tlakom

      - Typy šoku

      - Syndróm mnohoorgánovej dysfunkcie

      - Mnohoorgánové zlyhanie

14. Ateroskleróza

      - Rizikové faktory aterosklerózy

      - Tukové prúžky, fibrózny plak, aterosklerotický plak

      - Dysfunkcia endotelu

      - Oxidačné modifikácie LDL

      - Rastové faktory v aterogenéze

      - Premena makrofágov a myocytov hladkej svaloviny na penové bunky

15. Ischemická choroba srdca, angina pectoris, infarkt myokardu

      - Rizikové faktory ischemickej choroby srdca

      - Stabilná a nestabilná angina pectoris

      - Včasná fáza akútneho infarktu myokardu

      - Fáza adaptácie srdca pri akútnom infarkte myokardu

      - Q infarkt, non-Q infarkt

16. Biofyzikálne princípy cirkulácie

      - Základné mechanizmy tlaku krvi

      - Biofyzikálne princípy tlaku krvi v koronárnom riečisku

      - Biofyzikálne mechanizmy ovplyvňujúce aterogenézu a stabilitu aterosklerotickéh plaku

      - Biofyzikálne a biologické mechanizmy pri ruptúre nestabilných plakov

17. Náhla kardiálna smrť, elektrický nestabilný myokard

      - Definícia a etiológia NKS

      - Definícia elektrickej instability myokardu

      - Reentry fenomén

      - Non-tachyarytmická patogenéza NKS

18. Pľúcny edém

      - Hydrostatický pľúcny edém

      - Pľúcny edém zo zvýšenej permeability endotelu

19. Pľúcna hypertenzia, pľúcna embólia, corpulmonále

      - Primárna a sekundárna pľúcna hypertenzia

      - Pľúcna hypertenzia s vysokým prietokom krvi

      - Pľúcna hypertenzia s pľúcnou venóznou hypertenziu

      - Pľúcna hypertenzia z dlhodobej hypoxie

      - Akútna masívna pľúcna embólia

      - Chronická opakovaná pľúcna embólia

      - Charakteristika cor pulmonale

20. Patofyziológia mozgovej cirkulácie

      - Globálna ischémia mozgu

      - Ložisková ischémia mozgu

      - Intracerebrálne krvácanie

      - Subarachnoidálne krvácanie

21. Elektrofyziologické základy vzniku porúch srdcového rytmu

     - Poruchy automacie

     - Poruchy excitability

     - Poruchy vedenia

22. Poruchy funkcie sínusoatriálneho uzla, poruchy V vedenia

     - Sínusová bradykardia

     - Syndróm chorého sínusu

     - Sínusoatriálne blokády

     - AV blokáda 1., 2. a 3. stupňa

23. Tachyarytmie

     - Supraventrikulárne tachyarytmie

     - Komorové tachyarytmie

24. Reumatická horúčka

     - Patogenéza

     - Patologicko-anatomické charakteristiky

     - Priebeh ochorenia

     - Manifestácia ochorenia (artritída, karditída, Sydenhamova chorea, 
   subkutánne uzlíky, erythema marginatum)

25. Ochorenia venózneho systému

     - Kŕčové žily

     - Flebotrombóza, tromboflebitída

     - Chronická venózna insuficiencia

 

V. Patofyziológia uropoetického systému

1. Poruchy funkcie glomerulov

     - Príčiny zníženej glomerulárnej filtrácie

     - Dôsledky zníženej glomerulárnej filtrácie

     - Prejavy zvýšenej priepustnosti glomerulárnej membrány

2. Zlyhanie obličiek

     - Príčiny, prejavy a dôsledky akútneho zlyhania obličiek

     - Charakteristika chronického zlyhania obličiek

     - Urémia

3. Glomerulopatie, glomerulonefritída

     - Glomerulopatie s nefritickým syndrómom

     - Glomerulopatie s nefrotickým syndrómom

     - Glomerulopatie pri systémových chorobách

4. Infekcie močového systému

     - Uretritída, cystitída, akútna pyelonefritída

     - Prostatitída

     - Chronická pyelonefritída

5. Urolitiáza

     - Faktory podieľajúce sa na vzniku močových kameňov

     - Zloženie močových kameňov

     - Klinické prejavy

 

VI. Patofyziológia endokrinného systému

1. Patofyziológia hypotalamo-neurohypofýzového systému

     - Hypofunkcia a hyperfunkcia H-NHS -- formy, príčiny, prejavy

2. Endokrinné poruchy adenohypofýzy

     - Hypofunkcia a hyperfunkcia somatotropnej osi

     - Patofyziológia laktotropnej osi

     - Patofyziológia adrenokortikotropnej osi

     - Patofyziológia gonadotropnej osi

     - Patofyziológia tyreotropnej osi

3. Struma simplex, ochorenia z nedostatku jódu

     - Rozdiel medzi pojmami struma a struma simplex

     - Endemická a sporadická struma

     - Vplyv hormónov štítnej žľazy na vývin CNS

     - Denný príjem jódu

4. Hypotyreózy

     - Príčiny, typy a príznaky hypotyreózy

5. Hypertyreózy

     - Príčiny, typy a príznaky hypertyreózy

6. Zápaly štítnej žľazy

     - Subakútna tyreoiditída

     - Chronická difúzna lymfoidná tyreoiditída

7. Patofyziológia prištítnych žliaz

     - Hypoparatyreóza

     - Hyperparatyreóza

8. Patofyziológia kôry nadobličiek

     - Hypofunkcia a hyperfunkcia kôry nadobličiek

9. Patofyziológia drene nadobličiek

     - Feochromocytóm -- klinické prejavy

10. Diabetes mellitus

     - DM 1. a 2. typu

     - Gestačný diabetes mellitus

     - Patogenéza príznakov DM

     - Akútne a chronické komplikácie DM

 

VII. Patofyziológia nervového systému

1. Niektoré syndrómy vznikajúce pri poškodení NS

     - Syndróm periférneho nervu, príznaky poškodenia predného a zadného koreňa

     - Syndrómy miechové

     - Príznaky poškodenia predĺženej miechy

     - Mozočkové syndrómy

     - Príznaky z poškodenia jednotlivých lalokov mozgu

2. Otras mozgu

     - Klasifikácia otrasu mozgu

     - Patogenéza a sprievodné príznaky

     - Postkomočný syndróm

3. Edém mozgu

     - Charakteristika a typy EM

     - Sekundárne následky EM

4. Intrakraniálna hypertenzia

     - Príčiny a primárne dôsledky IH

     - Štádiá IH

5. Hydrocefalus

     - Mechanizmy vzniku a vývinu

     - Príčiny a dôsledky

6. Demyelinizačné ochorenia

     - Charakteristika

     - Sclerosis multiplex

7. Degeneratívne ochorenia CNS

     - Parkinsonova choroba

     - Alzheimerova choroba

8. Epilepsia

     - Charakteristika epilepsie

     - Etiopatogenéza epileptického záchvatu

     - Klasifikácia epileptických záchvatov

9. Poruchy zásobenia mozgu kyslíkom, infarkt mozgu

     - Faktory ovplyvňujúce prekrvenie mozgu

     - Hypoxický syndróm

     - Lokalizovaná ischémia

     - Patomechanizmus vzniku a príznaky infarktu mozgu

10. Intrakraniálne krvácanie

     - Intracerebrálne a subarachnoidálne krvácanie

     - Subdurálny a epidurálny hematóm

11. Poškodenie miechy a periférnych nervov

     - Príčiny poškodenia miechy

     - Prejavy poškodenie longitudinálnych dráh v mieche

     - Neuropatie, polyneuropatie

12. Nervovosvalové ochorenia

     - Myasthenia gravis

 

VIII. Patofyziológia gastrointestinálneho traktu

1. Choroby ezofágu

     - Dysfágia

     - Gastroezofagálny reflux

     - Motorické poruchy ezofágu

2. Choroby žalúdka a dvanástnika

     - Gastritídy

     - Peptický vred (dvanástnikový a žalúdkový)

3. Poruchy činnosti exokrinného pankreasu

     - Pankreatitídy

     - Cystická fibróza pankreasu

4. Malabsorpcia, diarea, obstipácia

     - Maldigescia, malabsorpcia

     - Príčiny a typy hnačky

     - Príčiny a typy zápchy

5. Hirschprungova choroba, dráždivé hrubé črevo

     - Kongenitálna a získaní forma megacolon

     - Príčiny a prejavy colon irritabile

6. Nepriechodnosť čriev

     - Príčiny a mechanizmy vzniku nepriechodnosti čriev

     - Patogenéza nepriechodnosti čriev

7. Zápalové a iné choroby čriev

     - Ulcerózna kolitída

     - Crohnova choroba

     - Divertikulitída

8. Hepatitídy

     - Akútne a chronické hepatitídy

9. Cirhóza pečene, portálna hypertenzia, ascites

     - Príčiny a typy cirhózy

     - Mechanizmus progredujúcej fibrózy pečene

     - Typy portálnej hypertenzie

     - Kolaterálna cirkulácia pri cirhóze

     - Faktory podieľajúce sa na vzniku ascitu

10. Ikterus

     - Typy ikteru a ich príznaky

11. Choroby žlčníka

     - Cholelitiáza

     - Cholecystitída

 

IX. Patofyziológia kostí a kĺbov

1. Generalizované poruchy kostry a lokalizované poruchy kostí

     - Poruchy bilancie kostry (osteoporóza, osteopetrózy)

     - Poruchy mineralizácie (osteomalácia, rachitída)

     - Morbus Paget

2. Patogenéza degeneratívnych a zápalových zmien kĺbov

     - Osteoartróza

     - Reumatoidná artritída

3. Arthritis urica

     - Príčiny hyperurikémie

     - Patogenéza a priebeh urátovej artritídy

 

 

Odporúčaná literatúra


 Odporúčaná literatúra

Hulín et al.:  Patofyziológia (7. vydanie). Bratislava, SAP 2009, 1280 s.

Hulín I. et al.:  Patofyziológia. (6. vydanie). SAP, Bratislava 2002, 1397 s.

Letný semester 2019/20:   17.2 - 22.5.2020