Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby a skúšok

Organizácia výučby a skúšok

Sylabus patologickej fyziológie

Sylabus patologickej fyziológie

Testové otázky

Testové otázky

Inštrukcie ku skúške z patologickej fyziológie

Inštrukcie ku skúške z patologickej fyziológie pre študentov VL a ZL v zimnom semestri 2021/2022

Vážení študenti, 

Skúšať sa bude distančným spôsobom pomocou programu MS Teams.

Jeden deň pred skúškou sa skúšajúci s Vami skontaktuje e-mailom a oznámi Vám, čas skúšky a kanál v MS Teams, na ktorom bude skúška prebiehať. 

V deň skúšky vyučujúci použije automatický generátor otázok, ktorý Vám určí náhodnú kombináciu troch otázok z troch okruhov. Budete mať 3-5 minút na krátku prípravu. Potom postupne zodpoviete všetky tri otázky a skúšajúci Vašu odpoveď ohodnotí.

Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dostatočne zodpovedať všetky tri otázky. V prípade nedostatočnej odpovede na jednu otázku sa skúška hodnotí známkou Fx (nedostatočne) .

Informácie o programe MS Teams nájdete na stránke: https://uniba.sk/elearning  .

Pevne verím, že sa Vám bude na skúške dariť napriek sťaženým podmienkam procesu skúšky.

S úctou a pozdravom

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

prednosta ÚPF LFUK v Bratislave

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Hulín, I. et al.:  Patofyziológia. 7. vydanie. Bratislava: SAP, 2009, 1280 s. ISBN 978-80-8095-043-9.

Nečas, E. et al.:  Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2000, 377 s.  ISBN 80-246-0051-X.

Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-0615-1.

Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-0674-7.

Mladosievičová,  B. a kol.:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Bratislava: SAP, 2012, 132 s. ISBN 978-80-8095-079-8.

Mravec, B.:  Nervový systém: patofyziológia. Bratislava: SAP, 2013, 132 s.  ISBN 978-80-89607-08-2.

Mladosievičová, B. et al.:  Kardioonkológia. Bratislava: SAP, 2012, 248 s.  ISBN 978–80–8095–080–4.

Holzerová, J.:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov. 2. vydanie. Bratislava: UK, 2012, 205 s., DVD. ISBN 978-80-223-3202-6.

Ďuriš,I., Hulín,I., Bernadič,M. (Eds.):  Princípy internej medicíny. 1-3. Bratislava: SAP, 2001, 2951 s. ISBN 80-88908-69-8.

Silbernagel, S., Lang, F.:  Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s.  ISBN 80-7169-968-3.

Krahulec, B a kol.:  Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, 2013, 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1.

Voliteľné predmety ( 3.- 6. ročník)

   Povinne voliteľný predmet

 

Najdôležitejšie  syndrómy  v patofyziológii

Prof. F. Šimko

 

Rozvrh 2021/2022

 

Otázky na skúšku