Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby a skúšok

Výučba patologickej fyziológie

Výučba patologickej fyziológie spočíva v povinných praktických cvičeniach a prednáškach. Všetky informácie o výučbe a povinnej či odporučenej literatúre sú na webovej stránke ústavu. Ako najvhodnejšiu formu štúdia odporúčame priebežné štúdium s možnosťou konzultovať vybrané otázky na seminároch a praktických cvičeniach. Vypísané  témy seminárov sú pre študentov základnou informáciou, na základe ktorej sa pripravujú na každý seminár. Zvládnutie danej témy overujú vyučujúci na seminároch formou skúšania a písomnými testami. Súčasťou testov sú aj otázky z  fyziológie a biochémie. Za každý semester sú povinné 3 testy, ktoré musí každý študent zvládnuť. 

Podmienky pre absolvovanie praktickej výučby patologickej fyziológie sú tieto:

 1. Študent môže mať max. 1 absenciu bez ospravedlnenia,  ďalšie 2 s písomným ospravedlnením a s podmienkou preskúšania z danej témy u príslušného vyučujúceho (termín po dohode s vyučujúcim).

 2. Študent musí úspešne absolvovať 3 testy za semester, hodnotenie minimálne 60 bodov v každom teste.

 3. Záverečné hodnotenie kurzu (predtým semester) sa určuje z priemeru dosiahnutých bodov v troch testoch (a zohľadnením práce v danom kurze):

  A    93 - 100 bodov
  B    85 - 92 bodov
  C    77 - 84 bodov
  D    69 - 76 bodov
  E     60 - 68 bodov
  Fx   menej ako 60 bodov

 4. Každý test možno počas semestra absolvovať  maximálne 3-krát (1 + 2 opravy).

 5. Ak študent nesplní uvedené podmienky, nebude mu uznaná absolvovaná výučba.


 Podmienky účasti študentov na seminároch a praktických cvičeniach :

 • Prednosť majú študenti, ktorí  sú na zozname pre seminár, cvičenie  v rámci rozvrhu.

 • Každý ďaľší študent sa musí prihlásiť asistentovi, uvedie dôvod, prečo si chce výuku nahradiť. Ak asistent dôvod uzná a má voľné miesto vo výukovej miestnosti, môže súhlasiť s nahradením výuky.

 • Ak dôvod neuzná alebo  sa počet miest vo výukovej miestnosti naplnil resp. nie je dostatok testov (v prípade písania  testov), nedovolí študentovi  nahradiť výuku (napísať test)  – a to ani v piatok alebo iný deň, keď už predtým študent získal absenciu !

   

  Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu. Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 

   

 Záverečná skúška z patologickej fyziológie

Podmienkou pre zapísanie sa na skúšku z patologickej fyziológie je absolvovanie prerekvizít, t.j. skúšky z fyziológie a biochémie (overenie sa robí v AIS2). Ak študent nesplní túto podmienku, nebude pripustený na skúšku z patologickej fyziológie. 

Študenti, ktorí absolvovali praktickú výučbu patologickej fyziológie, sa zapisujú na skúšku cez AIS2. Termíny na skúšku sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným  poriadkom.  V deň skúšky sa študenti dostavia o 8.00 h na ústav a po predložení indexu napíšu test.  Všetci, ktorí dosiahnu 60 bodov a viac postúpia na ústnu skúšku. Tí, ktorí nedosiahnu 60 bodov, neprospeli a do AIS2 im bude zapísané hodnotenie Fx. Ak študent nedosiahne opakovane pri dvoch pokusoch hranicu 60 bodov, pri poslednom treťom pokuse bude aj napriek tomu vyskúšaný. Ak študent  dosiahne a prekročí hranicu 60 bodov a neuspeje na ústnej skúške, pri ďalšom termíne skúšky už test nemusí písať. Tieto pravidlá platia aj pri prenášaní skúšky do vyššieho ročníka.

Na ústnej skúške si študent vytiahne otázky, ktoré sú pripravené v trojiciach tak, aby skúška  preverila komplexné vedomosti študenta z patologickej fyziológie. Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je zvládnuť odpovede na všetky otázky.  Študent má právo písomne si pripraviť odpovede, skúšajúci mu poskytne potrebný čas, spravidla 30 minút. Skúšajúci má právo požiadať študenta, aby pripravil na vybranú otázku písomnú odpoveď, ktorá ostane ako doklad o skúške na ústave. Podvádzanie pri skúške je dôvodom na prerušenie skúšky a hodnotenie Fx. Študent musí mať na skúške index.

Neúčasť na skúške, na ktorú sa študent zapísal v AIS2, je automaticky hodnotená Fx. Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie z termínu skúšky, ktoré dovoľuje AIS2, je v kompetencii študenta. Ak sa chce študent odhlásiť v termíne, ktorý už AIS2 nedovoľuje, môže tak urobiť písomne listom prednostovi ústavu. Podobne ak chce študent ospravedlniť zapísaný termín, na ktorý sa nedostavil, možno tak urobiť do 5 dní po skúške listom prednostovi ústavu.

Sylaby (otázky) z patologickej fyziológie (2016)

 

Všeobecná patofyziológia

 1.   Zápal – akútny a chronický (odpoveď na poškodenie, poškodenie buniek,
       fázy   zápalu, bunky a mediátory zúčastňujúce sa zápalu).

 2.   Horúčka (definícia, patogenéza, priebeh a symptómy, klasifikácia).

 3.   Sepsa  (definícia, patogenéza, manifestacia, klinické implikácie).

 4.   Apoptóza  (molekulové mechanizmy, signalizácia, indukcia apoptózy,   
       regulácia a časovanie apoptózy, rozdiel oproti nekróze).

 5.   Úloha imunitného systému pri obrane organizmu (vlastnosti,
        participujúce bunky, regulačné mechanizmy).

 6.   Imunodeficiencia (primárna, sekundárna).

 7.   Imunitná precitlivelosť  a  autoimunitné choroby.

 8.   Monogénne podmienené chroby (cystická fibróza, svalové dystrofie,
        malígne   ochorenia).

 9.   Bunkové signálne cesty. 

10.  Dehydratácia (izotonická, hypertonická, hypotonická).

11.  Hyperhydratácia (izotonická, hypertonická, hypotonická). 

12.  Poruchy acidobázy.

13.  Metabolická a respiračná acidóza a alkalóza.

14.  Bolesť (etiológia, patogenéza, biologický význam, typy).

15.  Edém (intersticiálny, intracelulárny, patogenetické faktory,
        biologické dôsledky).

16.  Stres (definícia, pojem stres, stresor, homeostáza, humorálne   
        a hemodynamické zmeny pri strese).

17.  Stres a civilizačné ochorenia (patogenéza funkčných porúch,
        kortikoviscerálna teória, adaptácia na stres).

18.  Poruchy iónovej rovnováhy (sodík, draslík, vápnik, horčík).

19.  Hypoxémia (mechanizmy vzniku, typy, klinické prejavy, kompenzačné  
        mechanizmy).

20.  Karcinogenéza (malígna transformácia, autonómia nádoru, poruchy
       regulácie  rastu,  angiogenéza, invazívny metastatický rast).

 


 Kardiovaskulárny systém

21.  Regulačné mechanizmy kontakčnej činnosti srdca (preload, kontraktilita,   
        afterload, frekvencia, synergizmus činnosti srdca).

22.  Zlyhanie srdca (definícia, klasifikácia, patogenéza, kompenzačné
        mechanizmy,   circulus vitiosus).

23.  Zlyhanie srdca - patogenéza klinických príznakov.

24.  Zlyhanie srdca  - patofyziologické princípy terapie.

25.  Zlyhanie pravého srdca.

26.  Hypertrofia srdca  (patogenéza, klasifikácia, ambivalentný charakter,
        regresia).

27.  Kardiomyopatie  (definícia, klasifikácia, dilatačná a restrikčná 
        kardiomyopatia).

28.  Mitrálna stenóza a insuficiencia.

29.  Aortálna stenóza a insuficiencia.

30.  Vrodené chyby srdca, bez cyanózy a s možnou cyanózou.

31.  Vrodené chyby srdca s cyanózou.

32.  Endokarditída (infekčná a reumatická).

33.  Endotelová dysfunkcia (etiológia, porucha cievneho tonusu,
       vzťah   k ateroskleróze).

34.  Patogenéza aterosklerózy (bunky, patomechanizmy,  klinické prejavy).

35.  Stabilný a nestabilný aterosklerotický plát.

36.  Ischemická choroba srdca (fyziológia koronárnej cirkulácie,
        stabilná   a nestabilná angína pektoris).

37.  Infarkt myokardu (patogenéza, prejavy, komplikácie, diagnostika).

38.  Patomechanizmus reperfúzneho poškodenia srdca
       (kalciový paradox, kyslíkový paradox, klinické využitie). 

39.  Dysrytmie – supraventrikulárna extrasystola, tachykardia, fibrilácia, flutter.

40.  Dysrytmie – komorové extrasystoly, tachykardia, fibrilácia a flutter.

41.  AV blokády.

42.  Náhla kardiálna smrť (definícia, etiológia, patogenéza,
        arytmogénna a nearytmogénna NKS).

43.  Krvný tlak  (determinanty TK, regulačné mechanizmy, arteriový pulz). 

44.  Systémová arteriálna hypertenzia  - primárna (formálna patogenéza,
        etiologické  a patogenetické faktory, hodnoty optimálneho
        a patologického TK).

45.  Hypertenzia a poškodenie periférnych orgánov
        (srdce, cievy, mozog, obličky).

46.  Sekundárne hypertenzie.

47.  Synkopa - kolaps (definícia, klasifikácia, patogenéza, príznaky).

48.  Šok – patogenéza, klasifikácia, klinické prejavy, kompenzačné mechanizmy.

49.  Hypovolemický šok.

50.  Septický šok.

51.  Kardiogénny šok.

52.  Pľúcny edém. 

53.  Pľúcna hypertenzia, pľúcna embólia.

54.  Cor pulmonale acutum a chronicum.  

55.  Ochorenia venózneho systému (varixy, chronická venózna insuficiencia,   
        povrchová a hlboká trombóza. 

56.  Kardiovaskulárne rizikové faktory (interné, externé, klasické a novšie,   
        skórovacie systémy).

 

  Uropoetický systém

57.  Proteinúria a nefrotický syndróm.

58.  Hematúria a nefritický syndróm.

59.  Akútne zlyhanie obličiek.

60.  Chronické zlyhanie obličiek.

61.  Intersticiálne nefritídy.

62.  Glomerulonefritídy.

 

  Gastrointestinálny systém

63.  Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika.

64.  Choroby ezofágu.

65.  Cirhóza pečene.

66.  Zlyhanie pečene.

67.  Akútna a chronická pankreatitída.

68.  Zápalové ochorenia tenkého a hrubého čreva.

69.  Ileus.

70.  Hnačka a obstipácia.

71.  Malabsorpčný syndróm. 

 

  Centrálny nervový systém

72.  Mozgová ischémia a cievna mozgová príhoda (ischemická, hemoragická,
        patogenéza, prejavy).

73.  Intrakraniálna hypertenzia a edém.

74.  Degeneratívne ochorenia CNS.

 

  Endokrinný systém

75.  Hypertyreóza.

76.  Hypotyreóza.

77.  Cushingova choroba. 

78.  Addisonova choroba.

79.  Adrenogenitálny syndróm.

80.  Feochromocytóm.

81.  Hyper- a hypoparatyreóza.

82.  Poruchy hypotalamu.

83.  Poruchy hypofýzy.

84.  Pubertas a pseudopubertas praecox.

85.  Diabetes mellitus typ 1 – klasifikácia, klinické prejavy, patogenéza.

86.  Diabetes mellitus typ 2 – klasifikácia, patogenéza, klinické prejavy.

87.  Komplikácie diabetu (akútne, chronické).

88.  Metabolický syndróm a inzulínová rezistencia.

89.  Obezita (definícia, patomechanizmus, prejavy).

90.  Porucha metabolizmu kalcia a osteoporóza.

 

  Respiračný systém

91.  Dyspnoe (definícia, patogenéza, klasifikácia).

92.  Poruchy ventilácie, difúzie, perfúzie, ventilačno-perfúzne
        nerovnomernosti. 

93.  Respiračná insuficiencia akútna a chronická
        (definícia, patogenéza prejavy).

94.  Pneumónia (definícia, klasifikácia, patogenéza, dôsledky, prejavy).  

95.  Intersticiálne choroby pľúc (definícia, klasifikácia, patogenéza,
       dôsledky, prejavy).

 

  Patofyziológia krvi a krvotvorného systému

96.  Anemický syndróm (definícia, klasifikácia, patogenéza, dôsledky, prejavy).

97.  Posthemoragická anémia ( akútna a chronická).

98.  Hemolytické anémie.

99.  Sideropenické anémie.

100. Megaloblastické anémie.

101. Anémie pri sekundárnych ochoreniach.

102. Poruchy bielej krvnej zložky (infekcie, leukémie, lymfómy).

103. Poruchy trombocytov a vaskulárne purpury.

104. Diseminovaná intravaskulárna koagulácia. 

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

Hulín, I. et al.:  Patofyziológia. 7. vydanie. Bratislava: SAP, 2009, 1280 s. ISBN 978-80-8095-043-9.

Nečas, E. et al.:  Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum, 2000, 377 s.  ISBN 80-246-0051-X.

Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-0615-1.

Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-0674-7.

Mladosievičová,  B. a kol.:  Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov. Bratislava: SAP, 2012, 132 s. ISBN 978-80-8095-079-8.

Mravec, B.:  Nervový systém: patofyziológia. Bratislava: SAP, 2013, 132 s.  ISBN 978-80-89607-08-2.

Mladosievičová, B. et al.:  Kardioonkológia. Bratislava: SAP, 2012, 248 s.  ISBN 978–80–8095–080–4.

Holzerová, J.:  Modelovanie chorôb a chorobných stavov. 2. vydanie. Bratislava: UK, 2012, 205 s., DVD. ISBN 978-80-223-3202-6.

Ďuriš,I., Hulín,I., Bernadič,M. (Eds.):  Princípy internej medicíny. 1-3. Bratislava: SAP, 2001, 2951 s. ISBN 80-88908-69-8.

Silbernagel, S., Lang, F.:  Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s.  ISBN 80-7169-968-3.

Krahulec, B a kol.:  Klinická obezitológia. Brno: Facta Medica, 2013, 336 s. ISBN 978-80-904731-7-1.

Voliteľné predmety ( 3.- 6. ročník)

   Povinne voliteľný predmet

 

Najdôležitejšie  syndrómy  v patofyziológii

Prof. F. Šimko

Zimný semester

Cyklus A         (štvrtok od 17,30 hod. do 19,20 hod., ÚPF)

1. Syndróm pľúcnej hypertenzie - Kaldarárová,   10.10.2019

2. Medicína dôkazov, nádeje a sklamania - Šimko,   17.10.2019

3. Syndróm malígneho ochorenia - Mladosievičová,   24.10.2019

4. Všeobecný adaptačný syndróm - Šimko,     31.10.2019

5. Filozofia aterosklerózy a jej rizikových faktorov - Šimko,   7.11.2019

6. Syndróm zvýšenej srdcovej frekvencie - Šimko,    14.11.2019

7. Syndróm endoteliálnej dysfunkcie - Šimko,   21.11.2019

8. Syndromológia srdcových arytmií - Hlivák,    28.11.2019

9. Syndróm obezity - Šimko,   5.12.2019

 

Cyklus B       (piatok od 13,30 hod. do 15,00 hod., ÚPF)

1.   

2. Syndróm vaskulitíd - Štvrtinová (prezentácia, ppt),   18.10.2019

3. 

4. štátny sviatok    1.11.2019     

5. Syndróm arteriálnej hypertenzie - Šimko,   8.11.2019

6. Syndróm zlyhania srdca a jeho liečba - Šimko,  15.11.2019

7. Syndróm chlopňovej vegetácie - Hricák,     22.11.2019

8. Syndróm diseminovanej intravaskulárnej koagulácie - Urban,    29.11.2019

9. Syndróm akútneho infekčneho ochorenia a septického stavu – Sabaka,    6.12.2019

 

 

Otázky na skúšku  (súbor doc, 21kB)

 

 

Letný semester 2019/20:   17.2 - 22.5.2020