Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Organizácia výučby patologickej fyziológie a skúšok v letnom semestri 2021/2022

 Organizácia výučby patologickej fyziológie a skúšok v letnom semestri 2021/2022

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra

 

  • Hulín, I. et al.: Patofyziológia. 10. vydanie. ProLitera, 2020, 720 s. ISBN 9788089668076.
  • Pávková Goldbergová, M. et al. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8323-3.
  • Nečas, E. et al. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum 2021, 312 s. ISBN 9788024646336.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-0615-1.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-0674-7.
  • Silbernagel, S., Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s. ISBN 80-7169-968-3.