Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Informácia o predmete patologická fyziológia v zimnom semestri 2023/2024

Informácia o predmete patologická fyziológia v zimnom semestri 2023/2024

Prerekvizity

Prerekviziou pre štúdium predmetu Patologická fyziológia 1 je úspešne absolvovaná skúška z Fyziológie 2. Študenti, ktorí túto podmienku nespĺňajú, môžu absolvovať predmet Patologická fyziológia 1 a písať zápočtové testy, ale pokiaľ nesplnia podmienky prerekvizity, nemôžu z predmetu získať zápočet a kredity.

Prerekvizitou pre štúdium predmetu Patologická fyziológia 2 je úspešne absolvovaný predmet Patologická fyziológia 1. Študenti, ktorí túto podmienku nespĺňajú, môžu absolvovať predmet Patologická fyziológia 2 a písať zápočtové testy, ale pokiaľ nesplnia podmienku prerekvizity, nemôžu z predmetu získať zápočet, kredity ani sa prihlásiť na záverečnú skúšku z tohto predmetu.

Testové otázky (aktualizácia september 2022)

Testové otázky (aktualizácia september 2022)

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Otázky na skúšku z patologickej fyziológie

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra
  • Hulín : Patofyziológia. 6. vydanie, Bratislava, SAP 2002, 1397 s.
  • Pávková Goldbergová, M. et al. Patofyziologie v obrazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8323-3.
  • Nečas, E. et al. Obecná patologická fyziologie. Praha: Karolinum 2021, 312 s. ISBN 9788024646336.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. Praha: Karolinum, 2006, 380 s. ISBN 80-246-0615-1.
  • Nečas, E. et al.:  Patologická fyziologie orgánových systémů. 2. Praha: Karolinum, 2006, 396 s. ISBN 80-246-0674-7.
  • Silbernagel, S., Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada, 2001, 404 s. ISBN 80-7169-968-3.

Voliteľné predmety ( 3.- 6. ročník)

NAJDÔLEŽITEJŠIE SYNDRÓMY V PATOFYZIOLÓGII

 

CYKLUS PREDNÁŠOK ZAČÍNA 22.09.2023 (štvrtok) a KONČÍ 17.11.2023 (piatok)

 

CYKLUS A: Štvrtok 17:30 hod. – 19:20 hod.

Praktikáreň ÚPF

01. 28.09.2023 Syndróm zvýšenej srdcovej frekvencie ako rizikový faktor – Šimko

02. 05.10.2023 Syndróm malígneho ochorenia – Mladosievičová

03. 12.10.2023 Syndróm pľúcnej hypertenzie – Kaldárová

04. 19.10.2023 Syndromológia srdcových arytmií – Hlivák

05. 02.11.2023 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie – Šimko

06. 09.11.2023 Všeobecný adaptačný syndróm – stres – Šimko

07. 16.11.2023 Syndróm obezity a CNS – Šimko

 

 

CYKLUS B: Piatok 13:30 hod. – 15:00 hod.

Knižnica ÚPF

01. 22.09.2023 Arteriálna hypertenzia ako syndróm – Šimko

02. 06.10.2023 Metabolický syndróm – Šimko

03. 13.10.2023 Syndróm sepsy – Sabaka

04. 20.10.2023 Syndróm diseminovanej intravaskulárnej koagulácie – Urban

05. 27.10.2023 Hypertenzia ako hlavný rizikový faktor – Šimko

06. 03.11.2023 Systém ACE/Ang2/ACE2/Ang1-7 pri COVID-19 – Šimko

07. 10.11.2023 Medicína dôkazov – nádeje a sklamania – Šimko

08. 17.11.2023 Syndróm remodelácie srdca – Šimko