Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu:

Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Oznam

OZNAM PRE ŠTUDENTOV,

ktorí v rámci preneseného kurzu musia opakovať aj praktickú výučbu

 

Študenti, ktorí v akademickom roku 2022/2023 nesplnili podmienky pre uznanie praktickej výučby z Lekárskej chémie a musia ju opakovať v letnom semestri aktuálneho akademického roka 2023-2024, musia najneskôr do 16.2.2024 kontaktovať zodpovedného učiteľa (cez MS Teams chat) a oznámiť, deň a čas v rozvrhu, kedy praktické cvičenia môže navštevovať. Zodpovedný učiteľ následne zorganizuje zaradenie do vhodnej študijnej skupiny.

 

Zodpovedný učiteľ: 

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD. (v MS Teams ako andrezalova2)