Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktné osoby pre výučbu: 
RNDr. Milada Laššánová, CSc. milada.lassanovafmed.uniba.sk
doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. monika.durfinovafmed.uniba.sk


Informácia o skúške z Lekárskej biochémie_2023-2024

Skúška z Lekárskej biochémie pre VL aj ZL pozostáva z písomnej a ústnej časti, obe študent absolvuje v deň prihlásenia sa na termín v Ais.

Podmienkou pre prihlasovanie sa na skúšku je ukončený ZS kreditmi. Prerekvizitou pre zapísanie sa na skúšku je skúška z Lekárskej chémie.

V deň skúšky sa študenti dostavia 7.55 hod. (ak nebude uvedené inak) pred Ústav lekárskej biochémie, na 3. posch. NTU, kde počkajú na presun na miesto písania testu. Po písomnej časti skúšky a oprave testov bude študentom oznámený výsledok písomnej časti (čas bude oznámený vždy pri písaní testu). Študenti, ktorí úspešne absolvujú písomnú časť skúšky budú oboznámení skúšajúcimi o časovom harmonograme ústnej časti skúšky. Výsledok oboch časti skúšky bude zohľadnený pri výslednom hodnotení.

Písomná časť skúšky bude realizovaná formou testu. Test pozostáva z 50 otázok so 4 ponúknutými možnosťami. Študent sa vyjadruje k správnosti každej možnosti, pričom môže byť správny ľubovoľný počet odpovedí. Za každú otázku môže študent získať max. 4 body (max. 200 bodov za test). Čas na vypracovanie testu bude 60 minút. Za úspešný test sa pokladá test, v ktorom študent získa viac ako 75% bodov t.j. 151 a viac.

Ústna časť skúšky pozostáva z 2 otázok, ktoré si študent losuje. Pred samotnou odpoveďou má študent právo na krátku písomnú prípravu (minimálne 10 minút).

Študenti 2. ročníka majú nárok na 1 riadny a 2 opravné termíny, študenti prenášajúci predmet do 3. ročníka  majú nárok na 1 riadny a 1 opravný termín, ktorý sa skúša v komisii. Minimálny odstup medzi termínom neúspešného absolvovania skúšky a opravným termínom skúšky sú 3 dni.

Stupnica na hodnotenie písomnej časti skúšky:

191 – 200 bodov   A

181 – 190 bodov   B

171 – 180 bodov   C

161 – 170 bodov   D

151 – 160 bodov   E

 

Termíny skúšok uvedené v Ais sú definitívne, počty miest na skúšku zodpovedajú viac ako 1,5-násobku počtu študentov v študijnom programe. Ďalšie termíny sa dopĺňať nebudú. Upozorňujeme študentov, že podľa aktuálnej ročenky LF UK sú augustové termíny len ako opravné termíny.

Podmienky pre získanie kreditov za ZS 2023/2024 z Lekárskej biochémie 1

Študenti 2 ročníka VL a ZL, ktorí nemajú splnené podmienky pre získanie kreditov za ZS, majú možnosť zúčastniť sa opravného kreditového testu po prihlásení sa na termín v Ais. Študent má nárok na 2 opravné termíny (riadny termín bolo možné absolvovať vo forme 2 kontrolných testov v ZS). V deň písania testu sa študenti dostavia (5 minút pred začiatkom) pred Ústav lekárskej biochémie, na 3. posch. NTU, kde počkajú na presun na miesto písania.

Test pozostáva z 30 otázok. 24 otázok je so 4 ponúknutými možnosťami. Študent sa vyjadruje k správnosti každej možnosti, pričom môže byť správny ľubovoľný počet (minimálne 1). Ďalších 6 otázok je tvorivých – vzorce, reakcie, výpočet GF. Čas na vypracovanie testu bude 40 minút. Obsahová náplň opravného kreditového testu sú témy prednášok a seminárov ZS:

  • biologické oxidácie, makroergické zlúčeniny, tvorba ATP v bunke, Krebsov cyklus, glykolýza (aeróbna, anaeróbna), glukoneogenéza, metabolizmus glykogénu, regulácia metabolizmu sacharidov (alosterická, hormonálna), pentózový cyklus, transport látok cez membrány, princípy regulácií v organizme, G-proteíny, glykemická krivka
  • trávenie TAG, metabolizmus VKK a lipidov, lipoproteíny a ich význam, tvorba ketolátok a ich význam, metabolizmus AK, detoxikácia amoniaku, močovinový cyklus, úloha obličky vo vylučovaní odpadových látok, syntéza kreatínu, kreatínfosfátu a význam kreatinínu pre posúdenie GF – výpočet klírens kreatinínu a spätnej resorbcie vody

 

Za správne zodpovedanú otázku študent získa 4 body (max. 120 bodov za test). 

Študent získa kredity ak odpovie správne na viac ako 70% otázok, t.j. získa 85 a viac bodov.

 

Klasifikačná stupnica pre kreditový test:

113 – 120 bodov  A

106 – 112 bodov  B

   99 – 105 bodov  C

     93 – 98 bodov  D

     85 – 92 bodov  E

 

Termíny kreditových testov uvedené v Ais sú definitívne, počet miest zodpovedá viac ako 1,5-násobku počtu študentov ktorí zápočet nemajú. Ďalšie termíny sa dopĺňať nebudú.

Pokyny pre úspešné ukončenie praktickej výučby Lekárskej biochémie 2 pre všeobecné lekárstvo a Lekárskej biochémie pre zubné lekárstvo 2 v LS akademického roka 2023/2024

Študent je povinný:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia okrem tých, ktoré pripadnú na štátne sviatky a dni pracovného voľna,  prípadne  na deň udeleného dekanského resp. rektorského voľna
  • praktické cvičenie sa považuje za absolvované ak vyučujúci potvrdí aktívnu prácu študenta svojim podpisom na vypracovanom protokole

 

V prípade, že sa študent z vážneho dôvodu nezúčastní výučby podľa rozvrhu, je povinný si cvičenie nahradiť v danom týždni so skupinou, ktorú učí jeho asistent, resp. mu dohodne termín u iného asistenta. V odôvodnených prípadoch bude výnimočne náhrada realizovaná v zápočtovom týždni.  Študent musí  fyzicky absolvovať minimálne 8 praktických cvičení.

Predmet Lekárska biochémia pre VL aj ZL je ukončený skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Termíny skúšky, miesto a forma skúšky, ako aj podmienky na prihlasovanie a odhlasovanie budú podľa študijného poriadku LF UK uverejnené na webovej stránke ústavu najneskôr 3 týždne pred začiatkom skúškového obdobia LS. Podmienky pre prihlasovanie na skúšku: ukončený ZS kreditmi a absolvovaná kompletná výučba v LS (aj s náhradami praktických cvičení).