Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktné osoby pre výučbu: 
RNDr. Milada Laššánová, CSc. milada.lassanovafmed.uniba.sk
doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. monika.durfinovafmed.uniba.sk


Pokyny pre získanie kreditov z Lekárskej biochémie 1

Kreditového testu z Lekárskej biochémie 1 sa môžu zúčastniť študenti, ktorí úspešne absolvovali semináre a praktické cvičenia z Lekárskej biochémie 1 (neabsolvovaná výučba musí byť nahradená podľa pokynov asistenta). Každý študent 2. ročníka má v akademickom roku 2022/2023 nárok na jeden riadny termín a 2 opravné termíny. Študenti prenášajúci predmet do 3. ročníka majú v akademickom roku 2022/2023 nárok na jeden riadny a jeden opravný termín.

Termíny pre Kreditové testy budú v 13-tom týždni ZS a v skúškovom období ZS nasledovne: 

1) Termíny pre študentov 2. ročníka VL: kapacita 490 miest 

  • 12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022 a 16.12.2022 vždy o 8.00 hod. (35 miest) a o 10.00 hod. (35 miest)
  • 5.1.2023, 12.1.2023, 19.1.2023 a 26.1.2023 o 8.00 hod (35 miest)

 

2) Termíny pre študentov 3. ročníka (prenesené kredity) v ZS: kapacita 50 miest (termíny budú vypísané podľa potreby študentov aj v LS)

  •  12.12.2022, 13.12.2022, 14.12.2022, 15.12.2022 a 16.12.2022 o 10.00 hod. (10 miest)

 

Študenti sa dostavia pred Ladzianskeho poslucháreň v termíne, ktorý si zapísali v AIS, 5 minút pred začiatkom písania testu.

Náplň testu vychádza zo Sylabov pre kreditový test zverejnených na webovej stránke ústavu.

Kreditový test
pozostáva z 30 otázok, 24 otázok má ponúknuté odpovede, študent označí správne odpovede do hárku. 6 otázok je tvorivých, študent píše reakcie, vzorce biochemických zlúčenín. Čas na vypracovanie testu je 40 minút.  Za správne zodpovedanú otázku študent získa 4 body (max. počet bodov 120). Pre získanie kreditov je potrebná min. 80% úspešnosť (97 bodov).

Podmienky a termíny skúšky z Lekárskej biochémie pre študentov 3. ročníka

Študenti 3. ročníka, ktorí prenášajú celý predmet Lekárska biochémia sa môžu prihlásiť na skúšku až po úspešnom absolvovaní kreditového testu. Termíny budú vypísané v ZS rovnako aj v LS akademického roku 2022/2023.

 

 Termíny pre skúšku v ZS budú: 

  • 8.12.2022, 21.12.2022, 11.1.2023, 18.1.2023, 25.1.2023 a 1.2.2023 o 8.00 hod.


Študenti sa dostavia pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie (3. poschodie NTÚ, Sasinkova 4) v termíne, ktorý si zapísali v AIS a to 5 minút pred začiatkom písomnej časti skúšky.

Náplň skúšky vychádza z Obsahovej náplne skúšky zverejnenej na webovej stránke ústavu. 

Skúška
pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť skúšky pozostáva z 51 otázok, 50 je s ponúknutými odpoveďami, študent označuje správne odpovede. Jedna otázka je tvorivá, jedná sa o výpočet klinického parametra, ktoré sme riešili na praktickej výučbe Lekárskej biochémie. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.  Za správne zodpovedanú otázku študent získa 4 body (max. počet bodov 204). Pre získanie kreditov je potrebná min 80% úspešnosť (163 bodov).

Po úspešnej písomnej časti skúšky pokračuje študent na ústnu časť skúšky. Študenti majú v akademickom roku 2022/2023 nárok na jeden riadny a jeden opravný termín (skúšanie komisiou).

Otázky na ústnu časť skúšky pre študentov 3. roč.

Otázky na písomnú časť skúšky pre študentov 3. roč.

Oznamy

Prednášky z Lekárskej biochémie 1 a Lekárskej biochémie 1 pre zubné lekárstvo budú on-line formou. Prednášky budú postupne uverejňované cez MS TEAMS v tíme, ku ktorému budú mať všetci študenti 2. ročníka v danom študijnom smere prístup. Študenti 3. ročníka, ktorí prenášajú predmet Lekárska biochémia 1, alebo prenášajú skúšku z Lekárskej biochémie, môžu požiadať o zaradenie do tohto tímu na adrese: lucia.laubertovafmed.uniba.sk

Súčasťou prednášok bude možnosť diskusie s prednášajúcim k téme prednášky on-line formou alebo osobne na ústave v čase konzultačných hodín. Tieto prednášajúci vždy uvedie pod zverejnenú prednášku.