Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba pre výučbu: milada.lassanovafmed.uniba.sk, monika.durfinovafmed.uniba.sk


Študenti, ktorí sú prihlásení na Kreditový test z Lekárskej biochémie 1 alebo na skúšku z Lekárskej biochémie 2, budú čakať v danom termíne na 3. poschodí NTÚ, Sasinkova 4, pred Katedrou lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.

Ukončenie kurzu Lekárska biochémia 1:

Pre ukončenie kurzu a získanie kreditov je potrebné splniť tieto podmienky:

-          Kompletné absolvovanie výučby

-          Úspešné absolvovanie kreditového testu

Test bude pozostávať z 30 otázok – 24 otázok s ponúknutými 4 odpoveďami a 6 otázok tvorivých. Čas na vypracovanie testu bude 40 minút. Obsahová náplň testu je zverejnená na webovej stránke ústavu. Za každú správne zodpovedanú otázku je možné získať 4 body (celkový počet bodov 120). Pre získanie hodnotenia musí študent získať viac ako 80% bodov. Výsledky budú uverejnené v AISe do konca týždňa. V prípade nejasnosti vyhodnotenia, študent kontaktuje skúšajúceho, ktorý mu výsledok zapísal do AIS. Opravné termíny si študent zapisuje do AISu sám.

Informácia o skúške z Lekárskej biochémie pre študentov 3. ročníka, ktorí prenášajú predmet

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti a bude realizovaná prezenčne v režime kontroly OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie).

Písomná časť skúšky bude realizovaná prostredníctvom testu, ktorý pozostáva z 50 otázok s ponúknutými 4 odpoveďami. Každá odpoveď bude hodnotená samostatne. Za každú správne zodpovedanú otázku je možné získať 4 body (celkový počet bodov 200). Čas na vypracovanie testu bude 45 minút. Obsahová náplň biochémie a zadania otázok pre zvládnutie testu sú zverejnené na webovej stránke ústavu. Pre postup na ústnu časť skúšky musí študent získať viac ako 80% bodov. Študenti, ktorí neuspejú na písomnej časti skúšky, budú mať hodnotenie Fx uvedené v AISe.

Ústnu časť skúšky absolvuje študent nasledujúci deň. Študent si vylosuje 2 otázky, na ktoré po príprave odpovedá. Zoznam otázok na ústnu časť skúšky je zverejnený na webovej stránke ústavu. 

V prípade neúspešného absolvovania skúšky má študent nárok na jeden opravný termín.

Podmienkou pre prihlásenie sa na skúšku z Lekárskej biochémie je úspešné absolvovanie kreditového testu. Študenti, ktorí nemajú ukončený ZS kreditovým testom tak môžu urobiť v skúšobnom období (3.1.-11.2.2022.)

Počas celého trvania skúšky majú študenti aj skúšajúci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom (od červenej farby okresu podľa COVID-automatu sú povinné respirátory), dodržiavajú rozostupy a dezinfekciu rúk. V prípade zhoršenia epidemickej situácie, resp. dodatočných usmernení zo strany vedenia LFUK na základe odporúčaní krízového štábu a nariadení vlády SR, budú študenti o zmene formy skúšky (prezenčne/dištančne) informovaní aktualizáciou.