Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba pre výučbu: milada.lassanovafmed.uniba.sk, monika.durfinovafmed.uniba.sk


Skúška z Lekárskej biochémie

Skúška z Lekárskej biochémie pre študentov VL sa bude konať v riadnych termínoch skúškového obdobia pre LS akademického roku 2021/2022, t.j. od 23.5.2022 do 30.6.2022 a od 15.8.2022 do 31.8.2022. Predtermíny budú v týždni 16.5.2022 - 20.5.2022.  Skúška bude pri každom termíne (riadny aj opravný) realizovaná formou testu a následnej ústnej odpovede študenta. Obsahom testu bude náplň prednášok, seminárov a praktických cvičení ZS a LS, učivo podľa obsahovej náplne skúšky uvedenej na webovej stránke ústavu. Test bude pozostávať z 51 otázok: 50 otázok so 4 ponúknutými odpoveďami a jedna otázka na výpočet (napr. klírens, spätná resorpcia vody, LDLchol). Študenti si prinesú kalkulačku (nebude možné použiť mobil). Za každú správne vyhodnotenú odpoveď získa študent 1 bod, max počet bodov za otázku budú 4 body. Časový limit na vypracovanie testu bude 60 minút. Maximálny počet bodov, ktoré môže študent z testovej časti skúšky získať bude 204, minimálna hranica úspešnosti pre pokračovanie na ústnu časť skúšky bude 163 bodov (80%). Študenti sa na písomnú časť skúšky dostavia v deň skúšky pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK, 3. poschodie NTU. Výsledky testu budú študentom oznámené v deň konania testu spoločne s informáciou o čase ústnej skúšky. Na ústnej časti skúšky si študent vylosuje 2 otázky, na ktoré bude po príprave odpovedať. Otázky na ústnu časť skúšky sú uvedené na webovej stránke ústavu.

Študenti, ktorí sú prihlásení na Kreditový test z Lekárskej biochémie 1 alebo na skúšku z Lekárskej biochémie 2, budú čakať v danom termíne na 3. poschodí NTÚ, Sasinkova 4, pred Katedrou lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.