Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická biochémia

Učiteľ zodpovedný za výučbu: prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Kontaktná osoba pre výučbu: ladislav.tureckyfmed.uniba.sk
 

Oznamy

Prednášky z Klinickej biochémie budú on-line, formou nahovorených videí. Prednášky budú postupne uverejňované cez MS TEAMS v tíme, ku ktorému budú mať všetci študenti 4. ročníka prístup. Študenti, ktorí prenášajú predmet Klinická biochémia môžu požiadať o zaradenie do tohto tímu na adrese: lucia.laubertovafmed.uniba.sk

Skúška z Klinickej biochémie_2022-2023

Otázky na písomnú skúšku z Klinickej biochémie_2022-2023

 

Skúška z Klinickej biochémie pre študentov 4. ročníka VL bude realizovaná písomnou formou. Skúškový test pozostáva zo 40 otázok. 35 otázok bude mať ponúknuté 4 odpovede, pričom správna odpoveď môže byť 1, 2, 3, všetky, alebo žiadna. Hodnotí sa každá správne zodpovedaná možnosť. Za túto časť testu môže študent získať maximálne 140 bodov.

Zvyšných 5 otázok sú otázky, ktoré treba aktívne vypracovať: (1) jedna analýza konkrétneho pacienta (zadaná anamnéza, výsledky laboratórnych vyšetrení), kde je potrebné stanoviť predbežnú diagnózu, (2) jedna analýza pacienta s výsledkami vyšetrenia ABR, (3) jeden výpočet – klírens kreatinínu, spätná resorpcia vody, frakčná exkrécia alebo lipidové spektrum. Je potrebné si priniesť kalkulačku (nie mobil), (4, 5) ďalším typom otázky môže byť výber vhodného testu pre určitú diagnózu, vysvetlenie pri akej diagnóze sa používa určitý diagnostický test, referenčné hodnoty, alebo diferenciálna diagnostika typu endokrinnej poruchy na základe ponúknutých výsledkov. Za túto (tvorivú) časť testu môže študent získať 20 bodov.

Celkový možný počet bodov, ktoré môže študent za skúškový test získať je 160. Na vypracovanie testu budú mať študenti k dispozícii 50 minút. Rozhodujúca hranica pre hodnotenie testu je 80% bodov, teda minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie testu je 129 bodov. Na skúšku sa treba dostaviť pred Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie v starých teoretických ústavoch (II. poschodie, Sasinkova 2).
 

Referenčné hodnoty potrebné na skúšku

parameter

hodnoty

parameter

hodnoty

Hemoglobín

135-175 g/l    M

115-160 g/l    Ž

Albumín

35-53 g/l

Hematokrit

39-51%   M

33-42%   Ž

Močovina v sére

2,5-8,3 mmol/l

Erytrocyty

4,2-5,7x1012/l   M

3,5-5,1x1012/l   Ž

Kyselina močová

140-420 µmol/l

Leukocyty

4,1-10,2x109/l

Kreatinín

40-110 µmol/l

Trombocyty

150-400x109/l

Bilirubín celkový

Do 20 µmol/l

Celkové bielkoviny

60-80 g/l

Bilirubín konjugovaný

Do 5 µmol/l

Sodík

132-145 mmol/l

Triacylglyceroly

0,7-1,9 mmol/l

Draslík

3,8-5,2 mmol/l

Celkový cholesterol

3,8-5,2 mmol/l

Chloridy

97-108 mmol/l

HDL-cholesterol

Ž    ˃  1,6 mmol/l

M   ˃ 1,4 mmol/l

Vápnik

2,25-2,75 mmol/l

LDL-cholesterol

<  3,4 mmol/l

Glykémia

3,3-5,6 mmol/l

Glykovaný hemoglobín

< 4 mmol/l

Železo

14,3-26,0 µmol/l   M

10,7-21,5 µmol/l   Ž

Fosfáty v sére

0,7-1,6 mmol/l

Program prednášok

Obsahová náplň výučby predmetu: KLINICKÁ BIOCHÉMIA

študijný program: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – 4. ročník LF UK

P R E D N Á Š K Y

zimný semester – akademický rok 2022/2023

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1.

Všeobecná klinická biochémia – úvod, laboratórne vyšetrenie a jeho fázy, predanalytická, analytická a postanalytická fáza. Diagnostické kritériá laboratórnej metódy. Referenčné hodnoty a hodnotenie laboratórneho výsledku.

prof. Turecký

2.

Plazmatické bielkoviny v diagnostike. Hyper- a hypoproteinémie. Monoklonálne gamapatie a ich diagnostika.

prof. Turecký

3.

Základy klinickej enzymológie. Vyšetrenie aktivity enzýmov v diagnostike.

prof. Turecký

4.

Lipidové parametre v diagnostike. Hyperlipoproteinémie a ich klasifikácia. Diagnostika porúch lipidového metabolizmu.

prof. Turecký

5.

Laboratórne vyšetrenia v diabetológii. Diagnostika a monitorovanie pacienta s diabetom. Komplikácie diabetu.

prof. Turecký

6.

Laboratórne vyšetrenia v gastroenterológii. Vyšetrovanie žalúdka, funkcie pankreasu a resorpčných porúch tenkého čreva.

prof. Turecký

7.

Laboratórne vyšetrenia v hepatológii. Diagnostika poškodenia pečene a pečeňových funkcií. Cholestáza a jej diagnostika.

prof. Turecký

8.

Laboratórne vyšetrenia v nefrológii. Vyšetrovanie moču – fyzikálne, chemické, mikroskopické. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie a tubulárnych funkcií.

prof. Turecký

9.

Laboratórne vyšetrenia v kardiológii. Ischémia myokardu a diagnostika akútneho infarktu myokardu. Rizikové faktory aterosklerózy.

prof. Turecký

10.

Laboratórne vyšetrenia u pacientov s onkologickými ochoreniami. Onkomarkery a ich využitie v diagnostike a monitorovaní pacientov.

prof. Turecký

11.

Laboratórne vyšetrenia pri niektorých endokrinologických ochoreniach. Vyšetrovanie funkcie štítnej žľazy a kôry nadobličky.

prof. Turecký

12.

Poruchy acidobázickej rovnováhy a ich diagnostika. Acidóza, alkalóza, zmiešané poruchy ABR.

prof. Turecký

13.

Vyšetrovanie zriedkavejších biologických tekutín – cerebrospinálny likvor, synoviálna tekutina, plodová voda.

prof. Turecký

 

Sylabus

Všeobecné lekárstvo 4.ročník – zimný semester

Klinická biochémia

Sylabus predmetu

 

1. Všeobecná klinická biochémia – úvod, laboratórne vyšetrenie a jeho fázy, predanalytická, analytická a postanalytická fáza. Odber biologického materiálu (krv, moč, ďalšie biologické tekutiny), príprava pacienta. Analytické kritéria laboratórnej metódy. Diagnostické kritéria laboratórnej metódy  (diagnostická senzitivita, špecificita, efektivita vyšetrenia, prediktívna hodnota). Referenčné hodnoty a ich získavanie. Faktory pôsobiace na výsledok biochemického vyšetrenia (ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory). Hodnotenie výsledku laboratórneho vyšetrenia.

2. Plazmatické bielkoviny v diagnostike. Funkcia plazmatických bielkovín. Hyper-  a hypoproteinémie (pravé a nepravé). Dysproteinémia, vyšetrenie elektroforézy plazmatických bielkovín. Základné zmeny elektroforeogramu bielkovín. Monoklonálne a polyklonálne gamapatie. Diagnostika monoklonálnych gamapatií. Mnohopočetný myelóm a jeho diagnostika.

3. Základy klinickej enzymológie. Faktory ovplyvňujúce aktivitu enzýmov v krvi. Izoenzýmy a ich význam v diagnostike. Vyšetrenie aktivity jednotlivých enzýmov v diagnostike (aminotransferázy, alkalická a kyslá fosfatáza, amyláza a lipáza, gama-glutamyltransferáza, glutamátdehydrogenáza, kreatínkináza. Makroenzýmy.

4. Lipidové parametre v diagnostike. Základný prehľad lipoproteínov a ich funkcie v metabolizme. Hyperlipoproteinémie a ich klasifikácia. Laboratórne parametre vyšetrované u pacientov s poruchou lipidového metabolizmu – chladový test, triacylglyceroly, celkový cholesterol, HDL- a LDL-cholesterol, apoproteín A a B. Elektroforéza lipoproteínov. Diagnostika porúch lipidového metabolizmu.

5. Laboratórne vyšetrenia v diabetológii. Hypoglykémia a hyperglykémia. Porušená glukózová tolerancia. Laboratórne parametre vyšetrované u pacienta s poruchami regulácie glykémie – glykémia, glykozúria, oGTT, i.v. glukózový záťažový test, glykemický profil, glykovaný hemoglobín, mikroalbuminúria, inzulín a C-peptid, autoprotilátky. Diagnostika a monitorovanie pacienta s diabetom. Komplikácie diabetu, ketoacidóza a laboratórne zmeny pri ketoacidóze.

6. Laboratórne vyšetrenia v gastroenterológii. Záťažové testy a dychové testy. Vyšetrovanie funkcie žalúdka, pentagastrínový test. Vyšetrenie gastrínu a gastrínový stimulačný test. Biochemická diagnostika infekcie Helicobacter pylori. Laboratórne ukazovatele poškodenia pankreasu. Priame a nepriame testy funkcie pankreasu. Testovanie resorpcie v tenkom čreve (xylózový test, test s vitamínom A a vitamínom B12. Vyšetrovanie stolice na okultné krvácanie (nešpecifické a špecifické testy).

7. Laboratórne vyšetrenia v hepatológii. Ukazovatele poškodenia hepatocytov (hepatálne enzýmy). Hodnotenie metabolickej funkcie pečene – vyšetrovanie plazmatických bielkovín, galaktózový záťažový test. Testy na biotransformačnú funkciu pečene (antipyrínový, kofeínový, MEGX-test). Cholestáza a jej diagnostika (cholestatické enzýmy, žlčové kyseliny). Hodnotenie fibrogenézy v pečeni (kyselina hyaluronová, koncový peptid prokolagénu III), indexy na hodnotenie fibrózy pečene (Fibrotest, FIB-4). Transplantácia pečene a úloha laboratórnych vyšetrení.

8. Laboratórne vyšetrenia v nefrológii. Vyšetrovanie moču - fyzikálne, chemické, mikroskopické. Diagnostické papieriky a ich význam pri chemickom vyšetrení moču. Kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie močového sedimentu. Zložky močového sedimentu – bunky, valce, kryštály. Vyšetrenie glomerulárnej filtrácie a tubulárnych funkcií. Klírens endogénneho kreatinínu a inulínu. Vyšetrovanie exkrečných frakcií. Vylučovanie aminodusíka do moču a hodnotenie funkcie proximálnych tubulov. Koncentračný a zrieďovací test. Acidifikačný a alkalizačný test.

9. Laboratórne vyšetrenia v kardiológii. Enzýmové a neenzýmové kardiomarkery. AST, CK a LD. Izoenzýmy CK a LD v kardiologickej diagnostike. Neenzýmové kardiomarkery – CK-MBmass, myoglobín a troponíny T a I. Ischémia myokardu a diagnostika akútneho infarktu myokardu. Rizikové faktory aterosklerózy

10. Laboratórne vyšetrenia u pacientov s onkologickými ochoreniami. Požiadavky na efektívny onkomarker. Rozdelenie onkomarkerov. Onkomarkery a ich využitie pri skríningu, pri primárnej diagnostike, stanovení prognózy a monitorovaní pacientov s nádorovým ochorením. Význam vyšetrovania CEA, AFP, hCG, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CA 72-4, PSA a voľnej frakcie PSA, tymidín kinázy, beta-2-mikroglobulínu, proteínu S100, chromogranínu A, SCC a CYFRA 21-1. Onkomarkery pri nádoroch prsníka, kolorektálnom karcinóme, nádoroch pľúc, pankreasu, gynekologických nádoroch a testikulárnych nádoroch.

11. Laboratórne vyšetrenia pri niektorých endokrinologických ochoreniach. Regulácia funkcie endokrinných žliaz. Os hypotalamus-hypofýza-endokrinná žľaza. Vyšetrovanie funkcie štítnej žľazy a kôry nadobličky. Primárne a sekundárne poruchy. Hyper- a hypotyreóza, Vyšetrovanie TSH, T4 a T3. Autoprotilátky proti štítnej žľaze. Vyšetrovanie kortizolu v sére a v moči. Dexametazónový test, metyraponový test, synacthenový test, test s inzulínom. Vyšetrenie sekrécie mineralokortikoidov. Vyšetrovanie sekrécie rastového hormónu.

12. Poruchy acidobázickej rovnováhy a ich diagnostika. Základné parametre vyšetrované pri poruchách ABR. Metabolické a respiračné poruchy. Acidóza, alkalóza, zmiešané poruchy ABR. Kompenzácia a korekcia porúch ABR.

13. Vyšetrovanie zriedkavejších biologických tekutín – cerebrospinálny likvor, synoviálna tekutina, plodová voda. Odber likvoru, vyšetrovanie proteinorachie, elfo bielkovín likvoru, oligoklonálne imunoglobulíny. Glykorachia a vyšetrenie laktátu v likvore. Minerály a enzýmy v likvore. Amniocentéza a indikácie vyšetrenia plodovej vody. Prenatálna diagnostika rázštepových vád CNS a Downovho syndrómu. Posudzovanie zrelosti pľúc plodu. Vyšetrovanie synoviálnej tekutiny – zápalové a degeneratívne choroby.

 

Literatúra:

Základná:

L.Turecký: Klinická biochémia pre medikov. Bratislava, Asklepios 2014, 204s.

 

Odporúčaná:

E.Ďurovcová, M.Mareková, A.Molčanyiová, L.Turecký: Klinická biochémia, Martin, Vydavateľstvo Osveta 2020, 300s.

O.Kadlec a kol. Klinická biochémia I, Bratislava, Univerzita Komenského 1990, 385s.

O.Kadlec a kol. Klinická biochémia II, Bratislava, Univerzita Komenského 1989, 267s.

J.Masopust: Klinická biochemie I., II. Praha, Karolinum 1998

T.Zima a kol.: Laboratorní diagnostika, Praha, Galén 2013, 1146s.