Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu: monika.durfinovafmed.uniba.sk


Študenti, ktorí sú prihlásení na Kreditový test z Lekárskej biochémie 1 alebo na skúšku z Lekárskej biochémie 2, budú čakať v danom termíne na 3. poschodí NTÚ, Sasinkova 4, pred Katedrou lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.

Ukončenie kurzu Lekárska biochémia 1 pre zubné lekárstvo:

Pre ukončenie kurzu a získanie kreditov je potrebné splniť tieto podmienky:

-          Kompletné absolvovanie výučby

-          Úspešné absolvovanie kreditového testu

Test bude pozostávať z 30 otázok – 24 otázok s ponúknutými 4 odpoveďami a 6 otázok tvorivých. Čas na vypracovanie testu bude 40 minút. Obsahová náplň testu je zverejnená na webovej stránke ústavu. Za každú správne zodpovedanú otázku je možné získať 4 body (celkový počet bodov 120). Pre získanie hodnotenia musí študent získať viac ako 80% bodov. Výsledky budú uverejnené v AISe do konca týždňa. V prípade nejasnosti vyhodnotenia, študent kontaktuje skúšajúceho, ktorý mu výsledok zapísal do AIS. Opravné termíny si študent zapisuje do AISu sám.