Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba pre výučbu:
doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. monika.durfinovafmed.uniba.sk


Pokyny pre získanie kreditov z Lekárskej biochémie 1 pre zubné lekárstvo

Kreditového testu z Lekárskej biochémie 1 pre zubné lekárstvo sa môžu zúčastniť študenti, ktorí úspešne absolvovali semináre a praktické cvičenia z Lekárskej biochémie 1 (neabsolvovaná výučba musí byť nahradená podľa pokynov asistenta). Každý študent 2. ročníka má v akademickom roku 2022/2023 nárok na jeden riadny termín a 2 opravné termíny.


Termíny pre Kreditové testy budú v 13-tom týždni ZS a v skúškovom období ZS nasledovne:

1) Termíny pre študentov 2.ročníka ZL: kapacita 70 miest 

  • 12.12.2022, 15.12.2022 a 16.12.2022 o 8.00 hod. (10 miest);
  •  5.1.2023, 12.1.2023, 19.1.2023 a 26.1.2023 o 8.00 hod. (10 miest)

  

Študenti sa dostavia pred Ladzianskeho poslucháreň v termíne, ktorý si zapísali v AIS, 5 minút pred začiatkom písania testu.

Náplň testu vychádza zo Sylabov pre kreditový test zverejnených na webovej stránke ústavu.

Kreditový tes
t pozostáva z 30 otázok, 24 otázok má ponúknuté odpovede, študent označí správne odpovede do hárku. 6 otázok je tvorivých, študent píše reakcie resp. vzorce biochemických zlúčenín. Čas na vypracovanie testu je 40 minút.  Za správne zodpovedanú otázku študent získa 4 body (max. počet bodov 120).  Pre získanie kreditov je potrebná min. 80% úspešnosť (97 bodov).

Oznamy

Prednášky z Lekárskej biochémie 1 a Lekárskej biochémie 1 pre zubné lekárstvo budú on-line formou. Prednášky budú postupne uverejňované cez MS TEAMS v tíme, ku ktorému budú mať všetci študenti 2. ročníka v danom študijnom smere prístup. Študenti 3. ročníka, ktorí prenášajú predmet Lekárska biochémia 1, alebo prenášajú skúšku z Lekárskej biochémie, môžu požiadať o zaradenie do tohto tímu na adrese: lucia.laubertovafmed.uniba.sk

Súčasťou prednášok bude možnosť diskusie s prednášajúcim k téme prednášky on-line formou alebo osobne na ústave v čase konzultačných hodín. Tieto prednášajúci vždy uvedie pod zverejnenú prednášku.