Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biochémia fyziologických funkcií 1 (ZS)

Učiteľ zodpovedný za výučbu: doc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.

Kontaktná osoba: monika.durfinovafmed.uniba.sk

 

Prednášky z Biochémie fyziologických funkcií 1 pre študentov 1. ročníka mgr. štúdia na PríF UK sa budú konať prezenčne v posluchárni Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, 2. posch. STU, Sasinkova 2.


Študenti podľa rozvrhu čakajú pred posluchárňou ústavu na prednášajúceho.
 

Obsahová náplň výučby: BIOCHÉMIA FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ 1

Obsahová náplň výučby predmetu: BIOCHÉMIA FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ 1

pre študentov 1. ročníka odboru BIOCHÉMIA – magisterské štúdium

Prírodovedecká fakulta UK

P R E D N Á Š K Y   A   S E M I N Á R E

zimný semester – akademický rok 2023/2024

   

Termín

Téma prednášky

Prednášajúci

1. týždeň

 19.09.2023

Hlavné aspekty metabolizmu vyšších organizmov. Orgánové vzťahy využitia energetických zdrojov. Základné princípy metabolizmu a jeho regulácii v organizme.

doc. Ďurfinová

2. týždeň

 26.09.2023

Tvorba a využitie hlavných energetických zdrojov v organizme (glykogén, triacylglyceroly, ketolátky). Hormonálna regulácia glykémie a množstva VKK v plazme. 

Praktická časť: Využitie energetických zásob v závislosti od fázy hladovania.

doc. Muchová

3. týždeň

 03.10.2023

Oxidácia substrátov za aeróbnych a anaeróbnych podmienok. Oxidácia substrátov (glukózy, VKK) v organizme za aeróbnych podmienok. Vzájomné premeny substrátov, ich regulácia, orgánové vzťahy. Možnosti zisku energie za anaeróbnych podmienok, význam tvorby laktátu a jeho využitie. 

Praktická časť: Porovnanie energetického zisku oxidácie glukózy za aeróbnych a anaeróbnych podmienok.

doc. Muchová

4. týždeň

 10.10.2023

Glukoneogenéza, zdroje, zapojenie aminokyselín a glycerolu do glukoneogenézy, medziorgánové vzťahy, význam. Substrátová a hormonálna regulácia procesov glukoneogenézy. 

Praktická časť: Glykemická krivka – jej zostrojenie a rôzne priebehy.

doc. Muchová

5. týždeň

 17.10.2023

Acetyl-CoA, tvorba, využitie. Tvorba ketolátok, hormonálna regulácia. Tvorba ketolátok za fyziologických podmienok, ich utilizácia a význam v energetickom metabolizme, orgánové vzťahy. Poruchy metabolizmu ketolátok, ich tvorba pri diabetes mellitus. Mobilizácia hlavných zdrojov energie pri hladovaní. 

Praktická časť: Využitie stanovenia ketolátok v diagnostike DM.

doc. Žitňanová

6. týždeň

 24.10.2023

Metabolizmus TAG a cholesterolu v závislosti od energetických potrieb organizmu. Syntéza, transport a metabolizmus lipidov. Regulácia metabolizmu VKK a cholesterolu. Lipoproteíny a ich význam. 

Praktická časť: Výpočet aterogénneho indexu.

doc. Ďurfinová

7. týždeň

 31.10.2023

Bielkoviny a aminokyseliny. Aminokyseliny v intermediárnom metabolizme. Produkty dekarboxylácie aminokyselín a ich význam. Význam transaminácií v organizme.

Metabolizmus aminodusíka. Uvoľňovanie amoniaku, jeho fixácia a transport. Tvorba močoviny.

doc. Žitňanová

8. týždeň

 07.11.2023

Význam vitamínov v metabolických a funkčných procesoch organizmu. Vitamíny ako koenzýmy metabolizmu cukrov, tukov a aminokyselín. Tvorba a prenos jednouhlíkových zvyškov, ich využitie, funkcia kyseliny listovej. Význam vitamínu B12 v metabolizme metionínu a metylmalonátu. Funkcie vitamínu C. Význam vitamínov A, D, E a K. Hypovitaminózy.

Praktická časť: Diferenciálna diagnostika megaloblastickej anémie.

doc. Ďurfinová

9. týždeň

 14.11.2023

Trávenie základných živín v GIT, regulácia sekrécie tráviacich štiav a vstrebávanie látok z GIT.

Funkcia pečene z hľadiska zabezpečenia funkcií organizmu. Biotransformačné procesy. Metabolizmus cholesterolu. Tvorba a význam žlčových kyselín. Úloha pečene v metabolizme žlčových farbív. Syntéza plazmatických bielkovín.

Praktická časť: Výpočet sekrécie žalúdočnej kyseliny.

doc. Ďurfinová

10. týždeň

 21.11.2023

Obličky, ich funkcie pri vylučovaní odpadových produktov, význam pri udržiavaní  stálosti vnútorného prostredia. Klírens kreatinínu a iných látok. Použitie stanovenia  kreatinínu na určenie glomerulárnej filtrácie, tubulárnej reabsorpcie a tubulárnej exkrécie.

Praktická časť: Posúdenie filtračnej a resorpčnej schopnosti obličky.

doc. Ďurfinová

11. týždeň

 28.11.2023

Homeostáza organizmu. Význam vody a minerálov. Voda ako rozpúšťadlo v organizme, jej význam v transporte látok. Osmotický tlak krvi. Zloženie intra- a extracelulárnej tekutiny. Význam rozdielnej distribúcie iónov Na, K, a Cl pre funkčné procesy.

Praktická časť: Význam koncentračného a zrieďovacieho testu.

doc. Ďurfinová

12. týždeň

 05.12.2023

Acidobázická rovnováha (ABR). Účasť tlmivých systémov (NaHCO3/H2CO3, fosforečnanový, bielkovinový, hemoglobínový) pri udržiavaní ABR. Úloha pľúc a obličiek pri udržiavaní ABR.

Praktická časť: Význam acidifikačného testu.

doc. Ďurfinová