Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Základné informácie k výučbe fyziológie

Predmet Fyziológia sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Prvý kurz sa koná v zimnom semestri, po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent 9 kreditov. Druhý kurz prebieha v letnom semestri a je ukončený skúškou (11 kreditov).

 

Organizácia online výučby fyziológie v zimnom semestri 2020/2021  

 

 

Prednášky

V akademickom roku 2020/21 budú dostupné on-line, ako nahovorené prednášky vo formáte MP4 alebo ppsx. Prednášky sa budú uverejňovať vždy na začiatku týždňa podľa tém uvedených v programe prednášok prostredníctvom systému MS Teams, tím Fyziológia/Physiology-študijné materiály/study materials. Prednášajúci pedagógovia budú mať konzultačné hodiny k prednášaným témam prostredníctvom systému MS Teams. Čas konzultačných hodín bude uverejnený na webstánkach Fyziologického ústavu.

 

 

Online praktické cvičenia

Praktické cvičenia sa budú konať formou videokonferencie v MS Teams v čase určenom rozvrhom hodín. 

Účasť na online praktických cvičeniach je povinná v plnom rozsahu. 

Teoreticky úvod poskytne každý učiteľ cez MS Teams svojej skupine v týždňovom predstihu spolu s odporúčanou literatúrou, odkazmi na prednášky a minimálnymi požiadavkami  k téme aktuálneho týždňa.

Študenti sú povinní naštudovať si témy podľa programu praktických cvičení a prísť na cvičenie pripravení. 

Súčasťou praktickej výučby sú konzultácie, ktoré poskytujú krúžkoví učitelia svojim študentom.

 

 

Overovanie vedomostí

- Preskúšanie sa robí ústnym pohovorom, ktorý overí vedomosti študenta z celej kapitoly. Uskutoční sa 4-krát počas zimného semestra, vždy po ukončení praktickej výučby z danej kapitoly (Krv, Nerv a sval, Respirácia, Gastrointestinálny systém a výživa).

- Termíny preskúšania sú uvedené v  programe praktických cvičení, preskúšanie sa koná v čase praktického cvičenia alebo konzultácie.

- Učiteľ sa so študentom spojí cez MS Teams videokonferenciu. Spája sa s jedným študentom, nejde o skupinové skúšanie. Učiteľ postupne kladie 5 zásadných otázok z danej kapitoly. Študent odpovedá okamžite po položení otázky, bez prípravy.

- Individuálna odpoveď študenta by mala trvať približne 10 minút.

 

Hodnotenie:

- Učiteľ ohodnotí každú z odpovedí známkou v rozpätí A-Fx.

- Preskúšanie sa hodnotí ako úspešne absolvované, ak študent zodpovie aspoň 3 otázky s hodnotením A-E, známu Fx môže dostať maximálne za 2 otázky.

Ak študent získa hodnotenie Fx za 3 alebo viac otázok, má ešte jednu možnosť na preskúšanie v kreditového týždňa.

- V závere semestra sa na základe dosiahnutých známok vypočíta percento úspešnosti študenta, od ktorého sa odvodí známka za semester. Čím lepšie známky za jednotlivé odpovede študent získa, tým lepšie bude jeho záverečné hodnotenie.

Stupnica pre záverečné hodnotenie – známku za semester

Známka

A

B

C

D

E

Fx

Percento

100 - 93

92 - 85

84 - 77

76 - 69

68 - 60

Menej ako 60

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu