Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Základné informácie o kurzoch Fyziológia 1, 2

Predmet Fyziológia sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Absolvovaním predmetu majú študenti porozumieť funkciám orgánov a orgánových systémov, ich regulácií a integrácií.  Kurz Fyziológia 1 prebieha v zimnom semestri, po jeho úspešnom absolvovaní získava študent 8 kreditov. Kurz Fyziológia 2 prebieha v letnom semestri a je ukončený úspešným absolvovaním záverečnej skúšky (11 kreditov).

 

Organizácia výučby fyziológie v letnom semestri akademického roku 2022/2023  

 

 

Prednášky

- Všetky prednášky sú dostupné on-line v systéme MS Teams, tím Fyziológia/Physiology – prednášky/lectures. Sú vo forme krátkych MP4 videí – prezentácií so sprievodným slovom.

- Prednášky sú zoradené v kanáloch podľa tematických celkov (Respirácia, Kardiovaskulárny systém a pod.).

- Adresár s prednáškami v slovenskom jazyku nájdete na lište vpravo hore pod skratkou VL.

- V letnom semestri akademického roka 2022/23 sa v týždňoch, ktoré predchádza kreditovým testom, uskutočnia v Ladzianskeho posluchárni špeciálne prednášky, ktorá bude súhrnom kľúčových tém v rámci danej kapitoly. Presné termíny súhrnných prednášok sú označené v programe prednášok (sivé polia).

- Počas alebo na konci špeciálnych prednášok majú študenti možnosť konzultovať a ozrejmiť si prípadné nejasnosti. Online konzultácie prostredníctvom MS Teams sa konať nebudú.

- Program prednášok z fyziológie možno nájsť na webstránke Fyziologického ústavu. Témy sú naplánované na jednotlivé týždne tak, aby študenti mali v predstihu k dispozícii študijný materiál na prípravu na praktické cvičenia, resp. na overovanie vedomostí.

Praktické cvičenia

 Praktické cvičenia

- Praktické cvičenia sa konajú raz do týždňa, v čase danom rozvrhom hodín a trvajú 4 vyučovacie hodiny. Študentom sa neumožňuje absolvovať praktické cvičenia s inou študijnou skupinou.

-  Praktická výučba prebieha v praktikárňach Fyziologického ústavu (praktikáreň A, B, C, D) v súlade s programom praktických cvičení. Program praktických cvičení na jednotlivé týždne semestra je dostupný na webstránke Fyziologického ústavu.

- Študenti sú povinní si naštudovať preberanú tému v predstihu a prísť na praktické cvičenie pripravení. V úvode praktického cvičenia budú preskúšaní ústne alebo testom.

- Študijné materiály k jednotlivým praktickým cvičeniam učitelia odporučia/poskytnú svojej skupine v predstihu.

 

Náhrada absencií

- Ak sa študent/študentka nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na praktickom cvičení, je povinný/á sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť.

- Každú absenciu sú študenti povinní nahradiť si, pretože plná účasť na praktických cvičeniach je jednou z podmienok pre získanie kreditov.

- V kompetencii krúžkového/kmeňového učiteľa je umožniť náhradu absencie v rovnakom týždni s iným krúžkom, ktorý daný učiteľ učí. V ojedinelých a výnimočných prípadoch môže krúžkový učiteľ povoliť náhradu praktického cvičenia u iného učiteľa, za predpokladu, že ten má kapacitu študenta akceptovať a písomne (mailom) toto potvrdí.

- Riadne náhrady sa konajú na konci semestra v náhradnom týždni.

- Učiteľ môže študentovi ospravedlniť a povoliť náhradu maximálne 3 vymeškaných praktických cvičení.

Overovanie vedomostí a hodnotenie

 

- Overovanie vedomostí sa uskutočňuje formou kreditových testov na poslednom praktickom cvičení z danej kapitoly (systému). Počas semestra sa uskutočnia 4 kreditové testy, ich termíny sú uvedené v programe praktických cvičení z fyziológie.

- Učiteľ študentov v dostatočnom predstihu informuje, ktoré tematické okruhy si majú na kreditový test naštudovať.

- Test je písomný, študent odpovedá na 10 krátkych otázok (tvorivé odpovede, nejde o multiple choice test). Čas na vypracovanie testu je 30 minút. Za každú z otázok môže študent získať 0 - 4 body, t.j. maximálne 40 bodov. Minimálne percento na úspešné absolvovanie testu je 70 %, čo zodpovedá 28 bodom.

- Ak študent v prvom teste neuspeje, má dve ďalšie možnosti test opakovať, teda má možnosť písať každý kreditový test najviac trikrát.

- V závislosti od súčtu bodov zo 4 kreditových testov získava študent hodnotenie prospechu za semester A- Fx.

Hodnotiaca škála (čísla predstavujú súčet dosiahnutých bodov v 4 kreditových testoch z rôznych kapitol napísaných minimálne na 70%)

A  160 – 151 bodov

B   150 – 141 bodov

C   140 – 131 bodov

D   130 – 121 bodov

E    120 – 112 bodov

Fx  menej ako 112 bodov

 

 

Podmienky pre udelenie kreditov

 

Na udelenie kreditov musia študenti splniť nasledovné podmienky:

- absolvovať všetky praktické cvičenia, resp. semináre

- písomne spracovať a predložiť protokoly zo všetkých praktických úloh

- vypracovať seminárne práce, pokiaľ sú zadané

- aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

- počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy (s minimálne 70 %-nou úspešnosťou)

- vyplniť multiple choice test v závere letného semestra

- na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

Kredity udeľuje najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba:

- po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

- po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci po úspešnom absolvovaní ústnej skúšky

 

Študent, ktorý nespĺňa niektorú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.      

Dôležité upozornenie:

Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Študenti, ktorí nezískali kredity za kurz Fyziológia 1, nemôžu absolvovať kurz Fyziológia 2 a získať kredity za tento kurz.

Záverečná skúška

Štandardnou súčasťou záverečnej skúšky z fyziológie je

- ústna skúška

- písomný test

- praktická skúška.

Presnejšie informácie o skúške budú zverejnené z zmysle študijného poriadku najneskôr jeden mesiac pred začiatkom skúškového obdobia.

 

 

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu