Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

 

Milá študentka, milý študent,

výučba fyziológie pokračuje, prebiehať bude v online forme podľa pokynov vedenia LFUK. 

Aktuálne informácie budeme priebežne uverejňovať na webstránke Fyziologického ústavu v rubrike AKTUALITY. 


 

 

Fyziológia - všeobecné lekárstvo

Predmet Fyziológia sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Prvý kurz sa koná v zimnom semestri, po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent 9 kreditov. Druhý kurz prebieha v letnom semestri a je ukončený skúškou (11 kreditov).

 

Počas semestra sa týždenne koná 5 hodín prednášok z fyziológie (3+2 hodiny).

Novinkou vo výučbe fyziológie je Team Based Learning (TBL). Účasť na TBL je povinná.

Praktické cvičenia sú raz do týždňa a trvajú 4 hodiny. Účasť je povinná v plnom rozsahu.

 

Počas jedného týždňa je program všetkých praktických cvičení rovnaký. Študentom, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť praktického cvičenia podľa rozvrhu, odporúčame nahradiť si cvičenie ešte v tom istom týždni. Ďalšia možnosť náhrady je počas náhradného týždňa na konci semestra.

 

Podmienky pre udelenie kreditov z predmetu Fyziológia pre všeobecné lekárstvo:

 

1. Na udelenie kreditov musí študent splniť nasledovné podmienky:

  • absolvovať všetky praktické cvičenia a semináre
  • písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh
  • vypracovať zadané seminárne práce
  • aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí
  • počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy (minimum 70 %)
  • na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

2. Kredity (najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba) udeľuje:

  • po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia
  • po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

 

3. Ak sa študent nemôže resp. nemohol na praktickom cvičení zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť, svoju neúčasť zdôvodniť a toto praktické cvičenie si nahradiť ešte v týždni, v ktorom sa vyučuje téma, ktorú vymeškal, alebo na konci semestra. Na konci semestra je možné so súhlasom príslušného pedagóga nahradiť maximálne 3 vymeškané praktické cvičenia. (V ojedinelých prípadoch, po dokladovaní mimoriadnych okolností a po schválení písomnej žiadosti študenta prednostkou ústavu, možno na konci semestra nahradiť maximálne 5 praktických cvičení.)

 

 

4. Študent, ktorý vymeškal a nenahradil si praktické cvičenia alebo nespĺňa inú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.       

 

 

5. Upozornenie: prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1.

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu