Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Základné informácie o kurzoch Fyziológia 1, 2

Predmet Fyziológia sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Prvý kurz sa koná v zimnom semestri, po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent 8 kreditov. Druhý kurz prebieha v letnom semestri a je ukončený skúškou (11 kreditov).

 

Organizácia výučby fyziológie v letnom semestri 2021/2022  

 

 

Prednášky

V akademickom roku 2021/22 sú prednášky dostupné on-line ako nahovorené prednášky. Témy naplánované na jednotlivé týždne možno nájsť v Programe prednášok. K prednáškam sa dostanete prostredníctvom systému MS Teams, tím Fyziológia/Physiology – prednášky/lectures. Zoradené sú podľa tematických celkov, adresár s prednáškami v slovenskom jazyku nájdete na lište vpravo hore pod skratkou VL.

Konzultácie k prednáškam

Konzultácia k prednáškam z fyziológie sa bude konať ku každému tematickému celku jednorazovo formou mítingu v MS Teams. Konzultácia sa zvyčajne uskutoční v závere prednášok z danej kapitoly, pred ústnym preskúšaním. O termínoch konzultácií budú studenti informovaní v predstihu. Povzbudzujeme, aby ste svoje otázky k téme písali do četu ešte pred konzultáciou. 

Žiadame študentov, aby v prípade otázok pripájali hneď na začiatku konzultácie. Po zodopovedaní otázok sa konzultácia ukončí.

 

 

Praktické cvičenia

Praktická výučba má 3 súčasti

1. Realizácia praktických úloh v praktikárni – prezencia povinná v plnom rozsahu.

2. Online teoretický úvod a diskusia k preberanej téme – prezencia povinná v plnom rozsahu.

3. Samoštúdium

 

1. Praktikáreň. Praktické cvičenia sa pre jednotlivé študijné skupiny konajú v čase danom rozvrhom hodín v praktikárňach fyziologického ústavu a trvajú 3 vyučovacie hodiny. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID pandémiou, sa môžu praktikárne zaplniť iba na 50 % kapacity. Z tohto dôvodu každý z „dvojkrúžkov“ bude pracovať samostatne – na prvú polovicu praktického cvičenia príde jeden z krúžkov, na druhú polovicu druhý. O organizácii praktických cvičení vás presnejšie poinformuje krúžkový učiteľ. Študenti sú povinní prísť na praktické cvičenie pripravení, aby sa efektívne využil zredukovaný čas na realizáciu úloh. Študijné materiály učitelia odporučia/poskytnú svojej skupine v predstihu cez MS Teams.

2. Teoretický úvod k praktickým cvičeniam (v rozvrhu uvedený ako seminár) v rozsahu 1 -2 vyučovacie hodiny sa koná online formou videokonferencie v MS Teams. Úvod je spoločný pre celý „dvojkrúžok“. Študenti sú povinní si prečítať preberanú tému v predstihu, úvod nemá charakter prednášky, ale je diskusiou učiteľa so študentmi na tému týždňa. Súčasťou týchto hodín je aplikácia princípov fyziológie pri riešené klinických prípadov, resp. i priebežné overovanie vedomostí.

3. Vzhľadom na skrátené trvanie výučby v praktikárni, študenti niektoré aktivity vykonávajú v rámci samoštúdia, ako napr. spracovanie protokolov - vyhodnotenie hodnôt nameraných na praktickom cvičení a spracovanie záverov, štúdium témy určenej na daný týždeň, riešenie zadaných klinických prípadov a pod.

Overovanie vedomostí

- Preskúšanie sa robí ústnym pohovorom, ktorý overí vedomosti študenta z celej kapitoly. Uskutoční sa 4-krát počas semestra, vždy po ukončení praktickej výučby z danej kapitoly (Fyziológia zmyslov, Fyziológia CNS, Fyziológia kardiovaskulárneho systému, Vylučovací a endokrinny systém).

- Termíny preskúšania sú uvedené v  programe praktických cvičení, preskúšanie sa koná v čase praktického cvičenia alebo online úvodu. 

- Preskúšanie je online formou. Učiteľ sa so študentom spojí cez MS Teams videokonferenciu. Spája sa s jedným študentom, nejde o skupinové skúšanie. Učiteľ postupne kladie 5 zásadných otázok z danej kapitoly. Študent odpovedá okamžite po položení otázky, bez prípravy.

- Individuálne preskúšanie študenta by malo trvať približne 10 minút.

 

Hodnotenie:

- Učiteľ ohodnotí každú z odpovedí známkou v rozpätí A-Fx.

- Preskúšanie sa hodnotí ako úspešne absolvované, ak študent zodpovie všetky otázky s hodnotením A-E. 

Ak študent získa hodnotenie Fx za jednu alebo viac otázok, preskúšanie sa musí zopakovať. Preskúšanie je možné opakovať 2-krát. 

- V závere semestra sa na základe dosiahnutých známok vypočíta percento úspešnosti študenta, od ktorého sa odvodí známka za semester (výsledky neúspešného preskúšanie sa nezapočítavajú). Čím lepšie známky za jednotlivé odpovede študent(ka) získa, tým lepšie je záverečné hodnotenie.

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu