Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Základné informácie o kurzoch Fyziológia 1, 2

Lekárska fyziológia je dvojsemestrový predmet, cieľom jeho výučby je, aby študenti všeobecného lekárstva porozumeli a osvojili si vedomosti o funkciách, regulácii a integrácii funkcií orgánových systémov v ľudskom tele.

Predmet sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Kurz Fyziológia 1 sa koná v zimnom semestri, po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent 8 kreditov. Kurz Fyziológia 2 prebieha v letnom semestri a je ukončený záverečnou skúškou (11 kreditov).

 

Organizácia výučby fyziológie v akademickom roku 2023/2024  

 

 

Prednášky a team based learning

 - V akademickom roku 2023/24 sa prednášky konajú hybridnou formou, t.j. časť prednášok sa uskutoční v posluchárni a časť bude online. Podrobnejšie informácie sú dostupné v programe prednášok.

- Program prednášok z fyziológie možno nájsť na webstránke Fyziologického ústavu. Témy sú naplánované na jednotlivé týždne tak, aby študenti mali v predstihu k dispozícii študijný materiál na prípravu na praktické cvičenia, team based learning, resp. na overovanie vedomostí. V sivých poliach sú prednášky, ktoré sa budú konať prezenčne, v bielych poliach sú online prednášky.

- Všetky prednášky sú dostupné on-line v systéme MS Teams, tím Fyziológia/Physiology – prednášky/lectures. Sú vo forme krátkych MP4 videí – prezentácií so sprievodným slovom. Všetci študenti 2. ročníka sú členmi tohto tímu. Prednášky sú zoradené sú v kanáloch podľa tematických celkov (napr. Krv, Dýchací systém a pod.). Adresár s prednáškami v slovenskom jazyku nájdete na lište vpravo hore pod skratkou VL.

- Posledná prednáška z každej preberanej kapitoly sa uskutoční v posluchárni v prezenčnej forme. Prednášajúci prednesie súhrn a kľúčové fakty k danej kapitole. Časť prednášky bude venovaná konzultácii: študenti môžu konzultovať, klásť k danej téme otázky a prediskutovať si prípadné nejasnosti.

 

 Team based learing (TBL)

TBL je povinnou súčasťou výučby na Fyziologickom ústave, v každom semestri sú do výučby sú zaradené 2 moduly TBL. Konajú sa v čase vymedzenom na prednášky. TBL je moderná vzdelávacia metóda, v rámci ktorej študenti v posluchárni pracujú v menších skupinách (zvyčajne 5-7 členov) a spoločne riešia otázky z fyziológie súvisiace s klinickým prípadom. V čase určenom na diskusiu tímy prezentujú a zdôvodňujú svoje odpovede, diskusiu moderuje učiteľ. Prípadnú absenciu na TBL je nevyhnutné si nahradiť. Bez náhrady študent nemôže získať kredity za fyziológiu.

Podrobnejšie informácie o TBL sú uvedené na stránke https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/vseobecne-lekarstvo/team-based-learning/

Praktické cvičenia

- Praktické cvičenia sa konajú v praktikárňach Fyziologického ústavu (praktikáreň A, B, C, D) raz do týždňa, v čase danom rozvrhom hodín a trvajú 4 vyučovacie hodiny. Študentom sa neumožňuje chodiť na praktické cvičenia s inou študijnou skupinou. Výnimkou sú prípady, keď študent oficiálne zmení študijnú skupinu a sú súhlasom študijného oddelenia.

- Program praktických cvičení na jednotlivé týždne semestra je dostupný na webstránke Fyziologického ústavu. Program je jednotný pre všetky študijné skupiny.

- Študenti sú povinní si naštudovať preberanú tému v predstihu a prísť na praktické cvičenie pripravení. V úvode praktického cvičenia sa uskutočňuje krátke preskúšanie alebo test.

- Študijné materiály k jednotlivým praktickým cvičeniam učitelia odporučia/poskytnú svojej skupine v predstihu.

 

Náhrada absencií

- Ak sa študent/študentka nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na praktickom cvičení, je povinnosťou sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť.

- Každú absenciu je študent povinný nahradiť si, pretože plná účasť na praktických cvičeniach je jednou z podmienok pre získanie kreditov.

- V kompetencii krúžkového učiteľa je umožniť náhradu absencie v rovnakom týždni u iného učiteľa, za predpokladu, že ten má kapacitu študenta akceptovať a písomne (mailom) toto potvrdí. Študent je povinný v predstihu informovať o náhrade svojho krúžkového učiteľa, taktiež v predstihu osloviť učiteľa, u ktorého sa bude náhrada konať.

- Riadne náhrady sa konajú na konci semestra v náhradnom týždni.

- Učiteľ môže študentovi ospravedlniť a povoliť náhradu maximálne 3 vymeškaných praktických cvičení. V prípade väčšieho počtu absencii musí študent opakovať kurz.

Overovanie vedomostí a hodnotenie

 - Overovanie vedomostí sa uskutočňuje formou kreditových testov na poslednom praktickom cvičení z danej kapitoly (systému). Počas semestra sa uskutočnia 4 kreditové testy, ich termíny sú uvedené v programe praktických cvičení z fyziológie.

- Učiteľ študentov v dostatočnom predstihu informuje, ktoré tematické okruhy si majú na kreditový test naštudovať.

- Test je písomný, študent odpovedá na 10 krátkych otázok (tvorivé odpovede, nejde o multiple choice test). Čas na vypracovanie testu je 30 minút. Za každú z otázok môže študent získať 0 - 4 body, t.j. maximálne 40 bodov. Minimálne percento na úspešné absolvovanie testu je 70 %, čo zodpovedá 28 bodom.

- Ak študent v prvom teste neuspeje, má dve ďalšie možnosti test opakovať (raz v nasledujúcom týždni a raz v kreditovom týždni), teda má možnosť písať každý kreditový test najviac trikrát.

- V závislosti od súčtu bodov zo 4 úspešných kreditových testov získava študent hodnotenie prospechu za semester A- Fx. Táto známka sa zapisuje do systému AIS2 ako hodnotenie za kurz Fyziológia 1.

Hodnotiaca škála (čísla predstavujú súčet dosiahnutých bodov v 4 kreditových testoch z rôznych kapitol napísaných minimálne na 70%)

A  160 – 151 bodov

B   150 – 141 bodov

C   140 – 131 bodov

D   130 – 121 bodov

E    120 – 112 bodov

Fx  menej ako 112 bodov

Podmienky pre udelenie kreditov

Na udelenie kreditov musia študenti/študentky splniť nasledovné podmienky:

- absolvovať všetky praktické cvičenia, resp. semináre

- počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy (každý na minimum 70 %)

- písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh

- absolvovať oba moduly Team Based Learning

- aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

- vypracovať seminárne práce, pokiaľ sú zadané

- vyplniť multiple choice test v závere letného semestra (pre akademický rok 2023-24 je táto podmienka zrušená, testovanie sa nekoná)

- na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

Kredity (známku) udeľuje najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba:

- po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

- po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci (pedagóg, ktorý vedie praktické cvičenia, študentovi udeľuje známku za kreditové testy, táto známka sa nezapisuje do AIS2, ale je súčasťou internej evidencie prospechu študenta)

Študent, ktorý nespĺňa niektorú základnú podmienku pre udelenie kreditov je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.

Iný postup sa môže týkať študentov, ktorí absolvovali výučbu kurzu Fyziológia 2 a splnili všetky podmienky pre udelenie kreditov okrem podmienky úspešného absolvovania skúšky. Ak títo študenti pokračujú v štúdiu na LF UK (predmet si prenášajú alebo znovu nastúpili na štúdium), je potrebné, aby ihneď na začiatku akademického kontaktovali Fyziologický ústav za účelom upresnenia podmienok pre získanie kreditov. 

Dôležité upozornenie:

Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Študenti, ktorí nezískali kredity za kurz Fyziológia 1, nemôžu absolvovať kurz Fyziológia 2 a získať kredity za tento kurz.

 

 

Záverečná skúška

 

Súčasťou záverečnej skúšky z fyziológie je 

- písomný test

- ústna skúška

Študenti sa hlásia na termín ústnej skúšky. Písmný test sa koná o jeden deň skôr. 

Po písomnom teste, počas čakania na jeho výsledok, sú všetci študenti povinní absolvovať MCQ (multiple choice question) test. Výsledok MCQ testu nebude súčasťou výslednej známky z fyziológie, ide o pilotnú fázu očakávaného prechodu na skúšanie touto formou testu. 

Podrobnosti o priebehu skúšky nájdete v sekcii Skúšky.

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu