Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Všeobecné lekárstvo

Základné informácie o kurzoch Fyziológia 1, 2

Lekárska fyziológia je dvojsemestrový predmet, cieľom jeho výučby je, aby študenti všeobecného lekárstva porozumeli a osvojili si vedomosti o funkciách, regulácii a integrácii funkcií orgánových systémov v ľudskom tele.

Predmet sa vyučuje v 2. ročníku všeobecného lekárstva a trvá 2 semestre. Kurz Fyziológia 1 sa koná v zimnom semestri, po úspešnom absolvovaní kurzu získava študent 8 kreditov. Kurz Fyziológia 2 prebieha v letnom semestri a je ukončený záverečnou skúškou (11 kreditov).

 

Organizácia výučby fyziológie v akademickom roku 2023/2024  

 

 

Prednášky a team based learning

 - V akademickom roku 2023/24 sa prednášky konajú hybridnou formou, t.j. časť prednášok sa uskutoční v posluchárni a časť bude online. Podrobnejšie informácie sú dostupné v programe prednášok.

- Program prednášok z fyziológie možno nájsť na webstránke Fyziologického ústavu. Témy sú naplánované na jednotlivé týždne tak, aby študenti mali v predstihu k dispozícii študijný materiál na prípravu na praktické cvičenia, team based learning, resp. na overovanie vedomostí. V sivých poliach sú prednášky, ktoré sa budú konať prezenčne, v bielych poliach sú online prednášky.

- Všetky prednášky sú dostupné on-line v systéme MS Teams, tím Fyziológia/Physiology – prednášky/lectures. Sú vo forme krátkych MP4 videí – prezentácií so sprievodným slovom. Všetci študenti 2. ročníka sú členmi tohto tímu. Prednášky sú zoradené sú v kanáloch podľa tematických celkov (napr. Krv, Dýchací systém a pod.). Adresár s prednáškami v slovenskom jazyku nájdete na lište vpravo hore pod skratkou VL.

- Posledná prednáška z každej preberanej kapitoly sa uskutoční v posluchárni v prezenčnej forme. Prednášajúci prednesie súhrn a kľúčové fakty k danej kapitole. Časť prednášky bude venovaná konzultácii: študenti môžu konzultovať, klásť k danej téme otázky a prediskutovať si prípadné nejasnosti.

 

 Team based learing (TBL)

TBL je povinnou súčasťou výučby na Fyziologickom ústave, v každom semestri sú do výučby sú zaradené 2 moduly TBL. Konajú sa v čase vymedzenom na prednášky. TBL je moderná vzdelávacia metóda, v rámci ktorej študenti v posluchárni pracujú v menších skupinách (zvyčajne 5-7 členov) a spoločne riešia otázky z fyziológie súvisiace s klinickým prípadom. V čase určenom na diskusiu tímy prezentujú a zdôvodňujú svoje odpovede, diskusiu moderuje učiteľ. Prípadnú absenciu na TBL je nevyhnutné si nahradiť. Bez náhrady študent nemôže získať kredity za fyziológiu.

Podrobnejšie informácie o TBL sú uvedené na stránke https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/vseobecne-lekarstvo/team-based-learning/

Praktické cvičenia

- Praktické cvičenia sa konajú v praktikárňach Fyziologického ústavu (praktikáreň A, B, C, D) raz do týždňa, v čase danom rozvrhom hodín a trvajú 4 vyučovacie hodiny. Študentom sa neumožňuje chodiť na praktické cvičenia s inou študijnou skupinou. Výnimkou sú prípady, keď študent oficiálne zmení študijnú skupinu a sú súhlasom študijného oddelenia.

- Program praktických cvičení na jednotlivé týždne semestra je dostupný na webstránke Fyziologického ústavu. Program je jednotný pre všetky študijné skupiny.

- Študenti sú povinní si naštudovať preberanú tému v predstihu a prísť na praktické cvičenie pripravení. V úvode praktického cvičenia sa uskutočňuje krátke preskúšanie alebo test.

- Študijné materiály k jednotlivým praktickým cvičeniam učitelia odporučia/poskytnú svojej skupine v predstihu.

 

Náhrada absencií

- Ak sa študent/študentka nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na praktickom cvičení, je povinnosťou sa ospravedlniť a svoju neúčasť zdôvodniť.

- Každú absenciu je študent povinný nahradiť si, pretože plná účasť na praktických cvičeniach je jednou z podmienok pre získanie kreditov.

- V kompetencii krúžkového učiteľa je umožniť náhradu absencie v rovnakom týždni u iného učiteľa, za predpokladu, že ten má kapacitu študenta akceptovať a písomne (mailom) toto potvrdí. Študent je povinný v predstihu informovať o náhrade svojho krúžkového učiteľa, taktiež v predstihu osloviť učiteľa, u ktorého sa bude náhrada konať.

- Riadne náhrady sa konajú na konci semestra v náhradnom týždni.

- Učiteľ môže študentovi ospravedlniť a povoliť náhradu maximálne 3 vymeškaných praktických cvičení. V prípade väčšieho počtu absencii musí študent opakovať kurz.

Overovanie vedomostí a hodnotenie

 - Overovanie vedomostí sa uskutočňuje formou kreditových testov na poslednom praktickom cvičení z danej kapitoly (systému). Počas semestra sa uskutočnia 4 kreditové testy, ich termíny sú uvedené v programe praktických cvičení z fyziológie.

- Učiteľ študentov v dostatočnom predstihu informuje, ktoré tematické okruhy si majú na kreditový test naštudovať.

- Test je písomný, študent odpovedá na 10 krátkych otázok (tvorivé odpovede, nejde o multiple choice test). Čas na vypracovanie testu je 30 minút. Za každú z otázok môže študent získať 0 - 4 body, t.j. maximálne 40 bodov. Minimálne percento na úspešné absolvovanie testu je 70 %, čo zodpovedá 28 bodom.

- Ak študent v prvom teste neuspeje, má dve ďalšie možnosti test opakovať (raz v nasledujúcom týždni a raz v kreditovom týždni), teda má možnosť písať každý kreditový test najviac trikrát.

- V závislosti od súčtu bodov zo 4 úspešných kreditových testov získava študent hodnotenie prospechu za semester A- Fx. Táto známka sa zapisuje do systému AIS2 ako hodnotenie za kurz Fyziológia 1.

Hodnotiaca škála (čísla predstavujú súčet dosiahnutých bodov v 4 kreditových testoch z rôznych kapitol napísaných minimálne na 70%)

A  160 – 151 bodov

B   150 – 141 bodov

C   140 – 131 bodov

D   130 – 121 bodov

E    120 – 112 bodov

Fx  menej ako 112 bodov

Podmienky pre udelenie kreditov

Na udelenie kreditov musia študenti/študentky splniť nasledovné podmienky:

- absolvovať všetky praktické cvičenia, resp. semináre

- písomne spracovať protokoly zo všetkých praktických úloh

- absolvovať oba moduly Team Based Learning

- aktívne pracovať a mať priaznivé výsledky z priebežnej kontroly vedomostí

- počas semestra úspešne absolvovať všetky kreditové testy (minimum 70 %)

- vypracovať seminárne práce, pokiaľ sú zadané

- vyplniť multiple choice test v závere letného semestra

- na konci 2. kurzu aj úspešne absolvovať skúšku z fyziológie

 

Kredity udeľuje najneskôr do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom prebehla príslušná výučba:

- po ukončení výučby 1. kurzu – pedagóg, ktorý viedol praktické cvičenia

- po ukončení výučby 2. kurzu – skúšajúci

Študent, ktorý nespĺňa niektorú základnú podmienku pre udelenie kreditov (s výnimkou úspešného absolvovania skúšky) je povinný absolvovať výučbu v príslušnom kurze v plnom rozsahu v nasledujúcom akademickom roku.      

 

Dôležité upozornenie:

Prerekvizitou pre štúdium v kurze Fyziológia 2 je získanie kreditov z kurzu Fyziológia 1. Študenti, ktorí nezískali kredity za kurz Fyziológia 1, nemôžu absolvovať kurz Fyziológia 2 a získať kredity za tento kurz.

Záverečná skúška

 

Štandardnou súčasťou záverečnej skúšky z fyziológie je

- ústna skúška

- písomný test

- praktická skúška.

Presnejšie informácie o skúške budú zverejnené z zmysle študijného poriadku najneskôr jeden mesiac pred začiatkom letného skúškového obdobia.

 

 

 

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                                                     

prednostka Fyziologického ústavu